Coronafeirws a chostau tai

Rhywbeth sy’n mynd i fod yn anodd ei gwmpasu os oes gennych ostyngiad sydyn mewn incwm ac nad oes gennych gynilion yw eich taliadau morgais neu rent.

Os oes gennych forgais

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch

Mae benthyciwr morgeisi wedi cyhoeddi cefnogaeth os bydd yn rhaid i chi gymryd amser i ffwrdd o’r gwaith oherwydd coronafeirws, gan gynnwys gwyliau talu morgais. Mae hyn yn cynnwys morgeisi prynu-i-osod .

Darganfyddwch y pethau y mae angen i chi feddwl amdanynt cyn cymryd gwyliau talu morgais.

Mae hyn yn ddefnyddiol, er mae’n edrych fel y bydd penderfyniadau i gynnig y cymorth hwn yn cael eu gwneud ar sail achos wrth achos. Felly y peth pwysicaf i’w wneud yw siarad â’ch benthyciwr yn syth i drafod eich opsiynau os ydych yn meddwl y gallech fethu taliad.

A oes gennych chi gwestiwn?

Bydd ein cynghorwyr yn rhoi’r arweiniad cywir i chi.

Dechreuwch wesgwrs ar-lein neu ffoniwch ni ar 0800 138 1677

Mae rhai banciau, cymdeithasau adeiladu a benthycwyr eisoes wedi cyhoeddi beth fyddant yn ei wneud i helpu pobl y mae coronafeirws yn effeithio arnynt:

Gall ein canllaw Ôl-ddyledion morgais a phroblemau wrth dalu’ch morgais eich helpu i feddwl am bethau a rhoi syniadau i chi ar beth i’w ofyn i’ch benthyciwr.
Os yw eich gwyliau rhag talu morgais yn dod i ben, dysgwch fwy am yr opsiynau sydd ar gael i chi.

Os ydych yn rhentu

Ymunwch â’n grŵp Facebook, Coronafeirws a’ch Arian, am newyddion ariannol a’r wybodaeth ddiweddaraf cyn gynted ag y byddwn yn eu cael, yn ogystal â lle i ofyn cwestiynau ariannol, rhannu pryderon a helpu pobl eraill.

Mae’r llywodraeth wedi cyhoeddi deddfwriaeth frys i atal pobl rhag cael eu troi allan o’r newydd o lety rhent cymdeithasol neu breifat yn ystod argyfwng coronafeirws.

Ni fydd eich landlord yn gallu gwneud cais i’r llys i gychwyn achos meddiant nes eich bod wedi methu taliadau rhent am o leiaf dri mis.

Os ydych chi’n byw mewn eiddo prynu-i-osod, bydd eich landlord yn gallu gwneud cais am y tri mis o wyliau talu morgais os ydych yn profi anhawster ariannol felly ni ddylent roi unrhyw bwysau arnoch i gwrdd â thaliadau rhent yn ystod y cyfnod hwn.

Os ydych yn dal i fethu â chwrdd â thaliadau rhent ar ôl tri mis, dylai eich landlord gymryd pob cam i sicrhau eich bod yn parhau i aros yn eich cartref. Disgwylir iddynt ystyried eich amgylchiadau ariannol a cheisio gweithio cynllun ad-dalu fforddiadwy gyda chi cyn iddynt gychwyn ar unrhyw achos.

Os ydych yn denant tai cymdeithasol, siaradwch â’ch swyddog cymorth tenantiaeth neu swyddog tai a fydd yn gallu eich cefnogi a gweithio allan cynllun ad-dalu fforddiadwy.

Os ydych ar Gredyd Cynhwysol ac fel arfer yn talu’r rhent eich hun, siaradwch â’ch anogwr gwaith am yr hyn y gallant ei wneud i’ch cefnogi i gadw taliadau rhent ar y trywydd iawn.

Gall ein canllaw Ôl-ddyledion rhent a phroblemau wrth dalu’ch rhent eich helpu i feddwl am beth i’w ddweud wrth eich landlord.
Mae mwy o wybodaeth am help i rai sy’n rhentu ar wefan Shelter.

Yn yr Alban, bydd deddfwriaeth yn cael ei chyflwyno ar gyfer y prif achosion o orfod gadael eiddo ar gyfer tenantiaid preifat a chymdeithasol am hyd at chwe mis. Ni fydd unrhyw orfodaeth i adael eiddo y chwaith i denantiaid cymdeithasau tai sy’n wynebu caledi ariannol yn sgil coronafeirws.

Mae mwy o wybodaeth ar wefan Shelter Scotland.

Os ydych yn poeni am dalu eich Treth Cyngor

Mae taliadau Treth Cyngor yn ddyled â blaenoriaeth a gall methu taliadau ddod yn broblem ddifrifol yn gyflym. Mae’n fil y dylech chi bob amser sicrhau eich bod yn ei dalu ar amser os gallwch chi.

Fodd bynnag, mae cynghorau’n ymwybodol y gallai pobl fod yn cael trafferth â’u taliadau treth cyngor ac mae llawer eisoes yn cynnig help gan gynnwys

  • caniatáu i ôl-ddyledion gael eu talu dros weddill y flwyddyn
  • gohirio taliadau tan ddyddiad diweddarach.

Yn Lloegr, mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi £500 miliwn yn ychwanegol ar gyfer rhyddhad Treth Cyngor ar gyfer cartrefi bregus.

Mae’r Gymdeithas Gorfodi Sifil (CIVEA) sy’n cynrychioli asiantau gorfodi (beilïaid) yng Nghymru a Lloegr wedi atal ymweliadau gorfodi i adennill treth cyngor heb ei dalu yn llwyr am y tro.

Mae llawer o’r asiantau ar ‘furlough’ ond lle mae staff yn gweithio mae awdurdodau lleol wedi gofyn iddynt ddefnyddio dull cyffyrddiad ysgafn. Mae hyn yn bennaf yn nodi pobl sy’n fregus ac yn cynnig estyniadau i gynlluniau ad-dalu a gwyliau talu.

Os ydych yn credu na fyddwch yn gallu talu eich Treth Cyngor, sicrhewch eich bod yn dweud wrth eich cyngor lleol cyn i chi fethu taliad. Byddant yn gallu cynnig cymorth i chi os ydynt yn ymwybodol, yn enwedig os yw oherwydd coronafeirws. Mae’n bwysig eich bod yn parhau i siarad â hwy, yn enwedig os ydynt yn penderfynu dechrau mynd ar ôl peidio talu unwaith eto.

I gael gwybod pa gymorth sydd ar gael yn eich ardal, cysylltwch â’ch cyngor lleol neu ewch i’w gwefan.

Trethi yng Ngogledd Iwerddon

Bydd trethi’n cael eu rhewi ar gyfer 2020/21 a bydd eich bil cyntaf yn cael ei oedi tan fis Mehefin.

Gostyngiad Treth Cyngor

Os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol neu os ydych ar incwm isel iawn, mae’n bosibl y gallwch gael cymorth i dalu eich Treth Cyngor.

Mae gan bob cyngor lleol ei gynllun Gostyngiad Treth Cyngor Lleol ei hun, felly bydd angen i chi wneud cais iddynt yn uniongyrchol.

Ni fydd y rhan fwyaf o gynghorau yn ôl-ddyddio taliadau. Felly, os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol am y tro cyntaf, peidiwch â gwastraffu amser. Sicrhewch eich bod yn gwneud cais am ostyngiad cyn gynted â phosibl ar ôl cyflwyno’ch hawl.

Gallwch wneud cais i’ch cyngor lleol am Ostyngiad Treth Cyngor Lleol ar Gov.ukopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?