Coronafeirws a chostau tai

Rhywbeth sy’n mynd i fod yn anodd ei gwmpasu os oes gennych ostyngiad sydyn mewn incwm ac nad oes gennych gynilion yw eich taliadau morgais neu rent.

Os oes gennych forgais

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch

Mae benthyciwr morgeisi wedi cyhoeddi cefnogaeth os bydd yn rhaid i chi gymryd amser i ffwrdd o’r gwaith oherwydd coronafeirws, gan gynnwys gwyliau talu morgais. Mae hyn yn cynnwys morgeisi prynu-i-osod .

Darganfyddwch y pethau y mae angen i chi feddwl amdanynt cyn cymryd gwyliau talu morgais.

Mae hyn yn ddefnyddiol, er mae’n edrych fel y bydd penderfyniadau i gynnig y cymorth hwn yn cael eu gwneud ar sail achos wrth achos. Felly y peth pwysicaf i’w wneud yw siarad â’ch benthyciwr yn syth i drafod eich opsiynau os ydych yn meddwl y gallech fethu taliad.

A oes gennych chi gwestiwn?

Bydd ein cynghorwyr yn rhoi’r arweiniad cywir i chi.

Dechreuwch wesgwrs ar-lein neu ffoniwch ni ar 0800 138 1677

Mae rhai banciau, cymdeithasau adeiladu a benthycwyr eisoes wedi cyhoeddi beth fyddant yn ei wneud i helpu pobl y mae coronafeirws yn effeithio arnynt:

Gall ein canllaw Ôl-ddyledion morgais a phroblemau wrth dalu’ch morgais eich helpu i feddwl am bethau a rhoi syniadau i chi ar beth i’w ofyn i’ch benthyciwr.
Os yw eich gwyliau rhag talu morgais yn dod i ben, dysgwch fwy am yr opsiynau sydd ar gael i chi.

Os ydych yn rhentu

Ymunwch â’n grŵp Facebook, Coronafeirws a’ch Arian, am newyddion ariannol a’r wybodaeth ddiweddaraf cyn gynted ag y byddwn yn eu cael, yn ogystal â lle i ofyn cwestiynau ariannol, rhannu pryderon a helpu pobl eraill.

Os ydych yn rhentu yn Lloegr, mae troi allan wedi cael ei atal tan 20 Medi 2020. Mae’n rhaid i’ch landlord ddal i roi chwe mis o rybudd troi allan i chi tan Mawrth 2021, ni bai am yr achosion mwyaf difrifol

Ni fydd troi allan yn cael eu gorfodi mewn ardaloedd sy’n destun i glo lleol ac ni fyddant yn cymryd lle dros gyfnod y Nadolig.

Darganfyddwch fwy ar wefan Shelter.

Yn yr Alban cafodd troi atal ei atal yn y lle cyntaf am chwe mis ac mae llywodraeth yr Alban yn cynnig ymestyn hyn tan ddiwedd Mawrth 2021.

Darganfyddwch fwy ar wefan Shelter Scotland.

Yng Nghymru mae troi allan wedi cael ei ohrio tan 20 Medi 2020 ac mae’n rhaid i’ch landlord roi o leiaf chwe mis o rybudd i chi o gael eich troi allan.

Darganfyddwch fwy ar wefan Shelter Cymru.

Os ydych yn rhentwr preifat yng Nghymru ac eisoes mewn ôl-ddyledion, neu efallai’n ei chael hi’n anodd talu’ch rhent oherwydd coronafeirws, efallai y byddwch hefyd yn gymwys i gael Benthyciad Arbed Tenantiaeth.

Bydd yn rhaid ad-dalu’r benthyciad hwn dros gyfnod o hyd at bum mlynedd a chodir llog o 1% arnoch.

Ni fyddwch yn gymwys i gael benthyciad os ydych yn cael Budd-dal Tai ar hyn o bryd neu’r elfen costau tai o Gredyd Cynhwysol.

Darganfyddwch fwy am gymhwysedd ar gyfer y Benthyciad Arbed Tenantiaeth a gwnewch gais ar wefan Gov.Wales.

Yng Ngogledd Iwerddon, tan 31 Mawrth 2021, mae’n rhaid i chi gael 12 wythnos o rybudd o gael eich troi allan.

Darganfyddwch fwy ar wefan NI Direct.

Os ydych chi’n byw mewn eiddo prynu-i-osod, bydd eich landlord yn gallu gwneud cais am y tri mis o wyliau talu morgais os ydych yn profi anhawster ariannol felly ni ddylent roi unrhyw bwysau arnoch i gwrdd â thaliadau rhent yn ystod y cyfnod hwn.

Os ydych yn dal i fethu â chwrdd â thaliadau rhent ar ôl tri mis, dylai eich landlord gymryd pob cam i sicrhau eich bod yn parhau i aros yn eich cartref. Disgwylir iddynt ystyried eich amgylchiadau ariannol a cheisio gweithio cynllun ad-dalu fforddiadwy gyda chi cyn iddynt gychwyn ar unrhyw achos.

Os ydych yn denant tai cymdeithasol, siaradwch â’ch swyddog cymorth tenantiaeth neu swyddog tai a fydd yn gallu eich cefnogi a gweithio allan cynllun ad-dalu fforddiadwy.

Os ydych ar Gredyd Cynhwysol ac fel arfer yn talu’r rhent eich hun, siaradwch â’ch anogwr gwaith am yr hyn y gallant ei wneud i’ch cefnogi i gadw taliadau rhent ar y trywydd iawn.

Gall ein canllaw Ôl-ddyledion rhent a phroblemau wrth dalu’ch rhent eich helpu i feddwl am beth i’w ddweud wrth eich landlord.

Os ydych yn poeni am dalu eich Treth Cyngor

Mae taliadau Treth Cyngor yn ddyled â blaenoriaeth a gall methu taliadau ddod yn broblem ddifrifol yn gyflym. Mae’n fil y dylech chi bob amser sicrhau eich bod yn ei dalu ar amser os gallwch chi.

Fodd bynnag, mae cynghorau’n ymwybodol y gallai pobl fod yn cael trafferth â’u taliadau treth cyngor ac mae llawer eisoes yn cynnig help gan gynnwys

  • caniatáu i ôl-ddyledion gael eu talu dros weddill y flwyddyn
  • gohirio taliadau tan ddyddiad diweddarach.

Yn Lloegr, mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi £500 miliwn yn ychwanegol ar gyfer rhyddhad Treth Cyngor ar gyfer cartrefi bregus.

Yng Nghymru a Lloegr, mae swyddogion gorfodi (beilïaid) wedi ailddechrau ymweld i adennill Treth Cyngor sydd heb ei dalu.

Ar hyn o bryd mae swyddogion siryf yn yr Alban a swyddogion Gorfodi Cyfiawnder yng Ngogledd Iwerddon ond yn cyflawni tasgau brys gan y llysoedd.

Os ydych yn credu na fyddwch yn gallu talu eich Treth Cyngor, sicrhewch eich bod yn dweud wrth eich cyngor lleol cyn i chi fethu taliad. Byddant yn gallu cynnig cymorth i chi os ydynt yn ymwybodol, yn enwedig os yw oherwydd coronafeirws. Mae’n bwysig eich bod yn parhau i siarad â hwy, yn enwedig os ydynt yn penderfynu dechrau mynd ar ôl peidio talu unwaith eto.

I gael gwybod pa gymorth sydd ar gael yn eich ardal, cysylltwch â’ch cyngor lleol neu ewch i’w gwefan.

Trethi yng Ngogledd Iwerddon

Bydd trethi’n cael eu rhewi ar gyfer 2020/21 a bydd eich bil cyntaf yn cael ei oedi tan fis Mehefin.

Gostyngiad Treth Cyngor

Os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol neu os ydych ar incwm isel iawn, mae’n bosibl y gallwch gael cymorth i dalu eich Treth Cyngor.

Mae gan bob cyngor lleol ei gynllun Gostyngiad Treth Cyngor Lleol ei hun, felly bydd angen i chi wneud cais iddynt yn uniongyrchol.

Ni fydd y rhan fwyaf o gynghorau yn ôl-ddyddio taliadau. Felly, os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol am y tro cyntaf, peidiwch â gwastraffu amser. Sicrhewch eich bod yn gwneud cais am ostyngiad cyn gynted â phosibl ar ôl cyflwyno’ch hawl.

Gallwch wneud cais i’ch cyngor lleol am Ostyngiad Treth Cyngor Lleol ar Gov.ukopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?