Coronafeirws a chostau tai

Rhywbeth sy’n mynd i fod yn anodd ei gwmpasu os oes gennych ostyngiad sydyn mewn incwm ac nad oes gennych gynilion yw eich taliadau morgais neu rent.

Os oes gennych forgais

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch

Roedd gennych tan 31 Mawrth 2021 i wneud cais am wyliau talu morgais coronafirws.

Os yw’ch gwyliau talu bellach yn dod i ben, mae’n bwysig eich bod chi’n deall beth sy’n digwydd nesaf a beth yw eich opsiynau.

Beth i’w wneud pan mae eich gwyliau talu morgais yn sgil y coronafeirws wedi dod i ben

Os ydych chi’n dal i gael trafferth gwneud eich taliadau morgais, mae yna rai pethau y dylech chi eu gwneud.

Darganfyddwch beth i’w wneud os ydych chi mewn ôl-ddyledion morgais neu os ydych chi’n cael problemau talu’ch morgais

Os ydych yn rhentu

A oes gennych chi gwestiwn?

Bydd ein cynghorwyr yn rhoi’r arweiniad cywir i chi.

Dechreuwch wesgwrs ar-lein neu ffoniwch ni ar 0800 138 1677

Os ydych yn rhentu yn Lloegr, mae troi allan wedi cael ei atal tan 23 Awst 2021. Rhaid i’ch landlord roi chwe mis o rybudd o droi allan i chi, heblaw yn yr achosion mwyaf difrifol.

Ni fydd troi allan yn cael eu gorfodi mewn ardaloedd sy’n destun i glo lleol ac ni fyddant yn cymryd lle dros gyfnod y Nadolig.

Darganfyddwch fwy ar wefan Shelter.

Yn yr Alban cafodd troi atal ei atal yn y lle cyntaf am chwe mis ac mae llywodraeth yr Alban yn cynnig ymestyn hyn tan ddiwedd 30 Medi 2021.

Darganfyddwch fwy ar wefan Shelter Scotland.

Yng Nghymru mae dadfeddiant wedi’i atal tan 30 Mehefin 2021 a rhaid i’ch landlord roi o leiaf chwe mis o rybudd i chi gael eich troi allan.

Darganfyddwch fwy ar wefan Shelter Cymru.

Os ydych yn rhentwr preifat yng Nghymru ac eisoes mewn ôl-ddyledion, neu efallai’n ei chael hi’n anodd talu’ch rhent oherwydd coronafeirws, efallai y byddwch hefyd yn gymwys i gael Benthyciad Arbed Tenantiaeth.

Bydd yn rhaid ad-dalu’r benthyciad hwn dros gyfnod o hyd at bum mlynedd a chodir llog o 1% arnoch.

Ni fyddwch yn gymwys i gael benthyciad os ydych yn cael Budd-dal Tai ar hyn o bryd neu’r elfen costau tai o Gredyd Cynhwysol.

Darganfyddwch fwy am gymhwysedd ar gyfer y Benthyciad Arbed Tenantiaeth a gwnewch gais ar wefan Gov.Wales.

Yng Ngogledd Iwerddon, tan 30 Medi 2021, mae’n rhaid i chi gael 12 wythnos o rybudd o gael eich troi allan.

Darganfyddwch fwy ar wefan NI Direct.

Os ydych chi’n byw mewn eiddo prynu-i-osod, bydd eich landlord yn gallu gwneud cais am y tri mis o wyliau talu morgais os ydych yn profi anhawster ariannol felly ni ddylent roi unrhyw bwysau arnoch i gwrdd â thaliadau rhent yn ystod y cyfnod hwn.

Os ydych yn dal i fethu â chwrdd â thaliadau rhent ar ôl tri mis, dylai eich landlord gymryd pob cam i sicrhau eich bod yn parhau i aros yn eich cartref. Disgwylir iddynt ystyried eich amgylchiadau ariannol a cheisio gweithio cynllun ad-dalu fforddiadwy gyda chi cyn iddynt gychwyn ar unrhyw achos.

Os ydych yn denant tai cymdeithasol, siaradwch â’ch swyddog cymorth tenantiaeth neu swyddog tai a fydd yn gallu eich cefnogi a gweithio allan cynllun ad-dalu fforddiadwy.

Os ydych ar Gredyd Cynhwysol ac fel arfer yn talu’r rhent eich hun, siaradwch â’ch anogwr gwaith am yr hyn y gallant ei wneud i’ch cefnogi i gadw taliadau rhent ar y trywydd iawn.

Gall ein canllaw Ôl-ddyledion rhent a phroblemau wrth dalu’ch rhent eich helpu i feddwl am beth i’w ddweud wrth eich landlord.

Os ydych yn poeni am dalu eich Treth Cyngor

Ymunwch â’n grŵp Facebook, Coronafeirws a’ch Arian, am newyddion ariannol a’r wybodaeth ddiweddaraf cyn gynted ag y byddwn yn eu cael, yn ogystal â lle i ofyn cwestiynau ariannol, rhannu pryderon a helpu pobl eraill.

Mae taliadau Treth Cyngor yn ddyled â blaenoriaeth a gall methu taliadau ddod yn broblem ddifrifol yn gyflym. Mae’n fil y dylech chi bob amser sicrhau eich bod yn ei dalu ar amser os gallwch chi.

Os ydych yn credu na fyddwch yn gallu talu eich Treth Cyngor, sicrhewch eich bod yn dweud wrth eich cyngor lleol cyn i chi fethu taliad. Byddant yn gallu cynnig cymorth i chi os ydynt yn ymwybodol, yn enwedig os yw oherwydd coronafeirws. Mae’n bwysig eich bod yn parhau i siarad â hwy, yn enwedig os ydynt yn penderfynu dechrau mynd ar ôl peidio talu unwaith eto.

I gael gwybod pa gymorth sydd ar gael yn eich ardal, cysylltwch â’ch cyngor lleol neu ewch i’w gwefan.

Gostyngiad Treth Cyngor

Os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol neu os ydych ar incwm isel iawn, mae’n bosibl y gallwch gael cymorth i dalu eich Treth Cyngor.

Mae gan bob cyngor lleol ei gynllun Gostyngiad Treth Cyngor Lleol ei hun, felly bydd angen i chi wneud cais iddynt yn uniongyrchol.

Ni fydd y rhan fwyaf o gynghorau yn ôl-ddyddio taliadau. Felly, os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol am y tro cyntaf, peidiwch â gwastraffu amser. Sicrhewch eich bod yn gwneud cais am ostyngiad cyn gynted â phosibl ar ôl cyflwyno’ch hawl.

Gallwch wneud cais i’ch cyngor lleol am Ostyngiad Treth Cyngor Lleol ar Gov.ukopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?