Coronafeirws ac yswiriant teithio

Mae’r achos o goronafeirws wedi cael effaith mawr ar y diwydiant teithio ac ar hyn o bryd mae’r Swyddfa Dramor a Chymanwlad (FCO) yn cynghori yn erbyn pob teithio a phob teithio oni bai ei fod yn hanfodol ledled y byd. Mae’r canllaw hwn yn edrych ar beth mae hyn yn ei olygu i’ch cynlluniau gwyliau, yswiriant teithio a sut rydych yn cael eich diogelu.

Sicrhewch y wybodaeth ddiweddaraf am gyngor teithio gan y Swyddfa Dramor ar wefan Gov.uk.

Cynlluniau teithio ac yswiriant teithio

A oes gennych gwestiwn?

Bydd ein cynghorwyr yn rhoi’r arweiniad cywir i chi.

Dechreuwch we sgwrs ar-lein neu ffoniwch ni ar 0800 138 1677.

Mae llawer o yswirwyr yn cyfyngu neu’n newid yswiriant ar bolisïau sengl ac aml-deithiau presennol ar gyfer ceisiadau sy’n ymwneud â choronafeirws.

Mae’n bwysig eich bod yn cysylltu â’ch yswiriwr i ddarganfod sut y bydd coronafeirws yn effeithio ar eich polisi. Ni fydd rhai yswirwyr yn cwmpasu ceisiadau sy’n gysylltiedig â choronafeirws ar bolisïau newydd neu drefniadau gwyliau a waned ar ôl 17 Mawrth 2020.

Dylech wirio’n uniongyrchol ag unrhyw yswirwyr posibl i ddarganfod sut mae coronafeirws yn effeithio ar eich polisi.

Beth os bydd fy nghwmni hedfan, asiant teithio neu gwmni mordeithio yn canslo fy nhaith?

Ymunwch â’n grŵp Facebook, Coronafeirws a’ch Arian, am newyddion ariannol a’r wybodaeth ddiweddaraf cyn gynted ag y byddwn yn eu cael, yn ogystal â lle i ofyn cwestiynau ariannol, rhannu pryderon a helpu pobl eraill.

Os yw’ch cwmni hedfan neu gwmni gwyliau wedi canslo’ch taith oherwydd coronafeirws, mae gennych hawl gyfreithiol i gael ad-daliad llawn mewn arian parod. Yn y rhan fwyaf o achosion mae’r hawl gyfreithiol hon yn dibynnu ar y cwmni hedfan neu’r cwmni gwyliau yn eich hysbysu bod y gwyliau wedi’i ganslo. Pe byddech yn canslo cyn derbyn yr hysbysiad hwn, mae risg i chi golli’ch hawl i gael ad-daliad arian parod heb gosb am ganslo.

Yn anffodus, mae llawer o gwmnïau hedfan neu gwmnïau gwyliau yn methu â bodloni’r gofyniad hwn oherwydd bod nifer digynsail o geisiadau am ad-daliad yn cael eu prosesu. Rydym yn cynghori os ydych am gael ad-daliad arian parod i ddal allan am un, er ei bod yn cymryd cryn dipyn yn fwy o amser ar hyn o bryd i gwmnïau hedfan a chwmnïau gwyliau brosesu ceisiadau.

Yn lle hynny, efallai y cynigir talebau i chi neu’r opsiwn i drefnu hediad neu wyliau amgen. Nid yw deddfwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol i chi gymryd yr opsiynau hyn a gallwch barhau i fynnu ad-daliad arian parod llawn.

Os mai dim ond rhan o’ch gwyliau sydd wedi’i ganslo, er enghraifft mae’ch cwmni hedfan wedi canslo’ch hediad, ond nad yw’ch gwesty wedi canslo, mae’n werth cysylltu â’r rhannau nad ydynt wedi’u canslo i weld a fyddant yn cynnig ad-daliad i chi cyn gwneud cais ar eich polisi yswiriant teithio.

Os oes gennych yswiriant teithio, dylech wirio’ch polisi neu gyda’ch yswiriwr i ddarganfod a allech wneud cais am gostau eraill sy’n gysylltiedig â’ch taith. Dim ond os ydych wedi ceisio gwneud cais yn erbyn eich cwmni hedfan neu gwmni gwyliau yn gyntaf y byddwch yn gallu gwneud cais llwyddiannus yn erbyn eich polisi yswiriant teithio. Dim ond am unrhyw gostau na ellid eu had-dalu y bydd eich polisi yn eich talu.

Darganfyddwch fwy am eich hawliau os yw’ch gwyliau neu’ch hediad yn cael ei ganslo a sut i fynd ati i gael ad-daliad ar wefan Money Saving Expertopens in new window

Beth os bydd fy nghwmni hedfan yn mynd i’r wal?

Oni bai eich bod wedi archebu’ch taith fel rhan o wyliau pecyn, bydd os oes gennych hawl i gael ad-daliad arian parod neu beidio yn dibynnu os ydych yn cael eich diogelu gan ATOL. Yn gyffredinol, ni fydd hediadau a drefnir yn uniongyrchol gyda chwmni hedfan a rhai hedfan yn unig gyda’ch trefnydd teithiau yn cael eu gwarchod oni bai eich bod wedi derbyn tystysgrif wedi’i warchod gan ATOL gyda’ch trefniant.

Er nad yw llawer o bolisïau yswiriant teithio yn cynnwys ansolfedd, mae’n werth gwirio’ch polisi o hyd. Os na, efallai y byddwch yn dal i allu hawlio o dan Adran 75 o’r Ddeddf Credyd Defnyddiwr os gwnaethoch brynu’r tocynnau gan ddefnyddio cerdyn credyd.

A yw fy amddiffyniad ATOL yn rhoi unrhyw orchudd i mi?

Na, mae amddiffyniad ATOL wedi’i gynllunio i’ch helpu os yw eich asiant teithio yn mynd allan o fusnes. Felly os yw’ch gwyliau’n cael ei ganslo, nid yw ATOL yn eich diogelu.

Gallai cymryd talebau ar gyfer eich hediad fod yn beryglus pe bai’r cwmni’n mynd yn fethdalwr ac efallai na fydd unrhyw dalebau a gynigir gan gwmnïau gwyliau a gefnogir gan ATOL yn cael eu cynnwys o dan y cynllun ATOL. Mae hyn wedi arwain at lawer o gwmnïau gwyliau bellach gynnig ‘nodiadau credyd ad-daliad’ y bydd cais ABTA yn cael ei warchod yn ariannol gan ATOL hyd at eu dyddiad dod i ben datganedig.

A allaf ddal trefnu gwyliau?

Gallwch ddal drefnu gwyliau, fodd bynnag, mae hyn yn risg gan nad yw’n eglur pryd y bydd hediadau’n ailddechrau. Mae’r llywodraeth hefyd wedi cyhoeddi cwarantîn teithio 14 diwrnod i helpu i gyfyngu ar ymlediad Covid-19, i’r rhai sy’n cyrraedd y DU o 8 Mehefin

Os drefnwch wyliau nawr mae’n annhebygol y bydd eich yswiriant teithio yn eich gwarchod ar gyfer ceisiadau sy’n gysylltiedig â choronafeirws, hyd yn oed os oes gennych bolisi blynyddol sy’n bodoli eisoes oherwydd ei fod bellach yn cael ei ystyried yn “ddigwyddiad hysbys” gan yswirwyr. Efallai y bydd rhai polisïau yn dal i’ch cwmpasu am driniaeth feddygol frys sy’n gysylltiedig â choronafeirws felly mae’n parhau i fod yn well gwirio gyda’ch yswiriwr.

Mae trefnu gwyliau yn y dyfodol gan ddefnyddio cerdyn credyd yn golygu y gallech gael eich cynnwys o dan Adran 75 o’r Ddeddf Credyd Defnyddiwr, a allai gynnig rhywfaint o ddiogelwch ychwanegol i chi os na allwch hawlio ad-daliad gan eich cwmni hedfan neu gwmni gwyliau ac nad ydych eisoes wedi eich cwmpasu gan eich polisi yswiriant teithio.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?