Coronafeirws a’ch arian

Mae’r achos o goronafeirws yn golygu y bydd hwn yn gyfnod hynod o bryderus, oherwydd er bod hwn yn argyfwng sy’n seiliedig ar iechyd, mae hefyd yn argyfwng ariannol. Y mwyaf y gallwch ei wneud nawr i gynllunio ymlaen llaw, bydd yn arbed amser ac egni i chi - ac yn bwysig, arian - pan efallai na fyddech yn teimlo ar eich gorau. Mae’r canllaw hwn yn edrych ar y ffordd orau i reoli’ch arian, pa help sydd ar gael gan eich darparwyr cyfrifon a beth i feddwl amdano os gallech fod angen benthyg arian.

Pethau y gallwch eu gwneud nawr

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch

Yn gyntaf, edrychwch ar ein canllaw Coronafeirws, eich hawliau, i sicrhau eich bod yn cael popeth y mae gennych hawl iddo. Mae’r canllaw yn rhoi manylion pa gymorth y gallech ei hawlio nawr os ydych yn gyflogedig, yn hunangyflogedig neu’n weithiwr yn yr economi gig.

Os yw’n bosibl, mae angen i chi roi rhywfaint o arian i un ochr os na allwch weithio i ychwanegu at unrhyw ostyngiad mewn incwm. Bydd angen i chi hefyd edrych ar y treuliau sydd gennych a gweithio allan y ffyrdd gorau i’w hariannu yn y tymor byr. Dilynwch y camau hyn yn gyntaf.

Os ydych yn hunan-ynysu neu’n cael eich ystyried i fod yn fregus iawn, efallai eich bod yn cael trafferth i gael arian parod fel y gall ffrindiau, teulu neu wirfoddolwyr gael bwyd a meddyginiaeth i chi. Darganfyddwch pa opsiynau sydd ar gael i’ch helpu i gael gafael ar eich arian ar wefan UK Finance.

Cam 1 Gwnewch gyllideb brys

A oes gennych chi gwestiwn?

Bydd ein cynghorwyr yn rhoi’r arweiniad cywir i chi.

Dechreuwch wesgwrs ar-lein neu ffoniwch ni ar 0800 138 1677

Os ydych yn poeni am lif arian, edrychwch ar yr hyn rydych yn ei wario a pha incwm sydd gennych yn dod i mewn. Efallai y bydd angen i chi dorri’n ôl cyn gymaint â phosib i’ch cael chi trwy’r wythnosau nesaf. Ni fydd yn hwyl, ond byddwch yn falch eich bod wedi gwneud unwaith y bydd y cyfan drosodd.

Gallwch hefyd ddefnyddio’r amser hwn i feddwl am arbedion hir dymor drwy ddefnyddio ein teclyn Cynlluniwr Cyllideb neu edrych ar ffyrdd o dorri cost biliau eich cartref fel newid darparwyr ar gyfer eich contractau nwy, trydan neu ffôn symudol.

Darllenwch ein canllaw i Arbed arian ar filiau cartref.

Cam 2 Gwiriwch eich polisiau yswiriant

Gwiriwch a oes gennych bolisïau yswiriant a fyddai’n talu am eich taliadau morgais neu’n disodli peth o’ch incwm. Er enghraifft:

Ymunwch â’n grŵp Facebook, Coronafeirws a’ch Arianopens in new window, am newyddion ariannol a’r wybodaeth ddiweddaraf cyn gynted ag y byddwn yn eu cael, yn ogystal â lle i ofyn cwestiynau ariannol, rhannu pryderon a helpu pobl eraill.

 • Yswiriant amddiffyn taliadau
 • Yswiriant amddiffyn taliadau morgais
 • Yswiriant damweiniau, salwch a diweithdra

Yn aml, cynigir y mathau hyn o yswiriant gyda pholisïau yswiriant bywyd neu forgeisiau ac mae’n hawdd anghofio bod gennych yswiriant.

Fel rheol mae isafswm cyfnod amser, a allai fod sawl mis, cyn i’r polisïau hyn dalu allan, felly dylech siarad â’ch yswiriwr i ddarganfod mwy, yn enwedig os ydych yn poeni am ddiswyddo.

Cam 3 Siaradwch â’ch credydwyr os ydych yn meddwl eich bod yn mynd i fethu taliadau

Ar ôl i chi wneud eich cyllideb os credwch eich bod yn mynd i gael trafferth talu biliau hanfodol gwnewch yn siŵr eich bod yn siarad â’r bobl y mae arnoch arian iddynt cyn iddo ddod yn broblem.

Cam 4 Defnyddiwch eich cynilion

Oes gennych rai cynilion y gallwch ddibynnu arnynt? Peidiwch â chymryd yn ganiataol na allwch gael eich arian os yw mewn cyfrif tymor penodol neu gyfrif cynilo rhybudd. Mae rhai banciau a chymdeithasau adeiladu bellach yn dweud y byddwch yn gallu cael mynediad atynt heb unrhyw gosbau. Gwiriwch â’ch banc neu gymdeithas adeiladu a ydynt yn gallu helpu.

Coronafeirws a’ch lles meddyliol

Bydd coronafeirws yn cael effaith fawr ar gyllid llawer ohonom, a allai effeithio’n negyddol ar ein lles meddyliol.

Gallai lles meddyliol gwael olygu eich bod yn cael trafferth gwneud y penderfyniadau yn seiliedig ar arian sydd orau i chi, yn ogystal â gweithredu arnynt.

Os ydych yn teimlo dan straen, edrychwch ar ein canllaw Problemau arian a lles meddyliol gwael i gael awgrymiadau ymarferol ar sut i ymdopi’n ariannol trwy’r pandemig, yn ogystal â lle gallwch gael cymorth arbenigol am ddim.

Cofiwch, os ydych yn cael trafferth, mae bob amser yn werth cysylltu â’ch banc, cymdeithas adeiladu, benthyciwr neu bwy bynnag sydd arnoch arian iddynt, i drafod eich opsiynau.

Mae llawer o gwmnïau’n ymwybodol bod eu cwsmeriaid yn cael trafferth gydag arian ar hyn o bryd ac wedi rhoi prosesau mewn lle i helpu. Fodd bynnag, ni allwch elwa o’r help hwnnw os na fyddwch yn rhoi gwybod iddynt am eich sefyllfa.

Os ydych yn teimlo’n isel iawn neu’n hunanladdol oherwydd eich pryderon ariannol, mae angen i chi siarad â rhywun nawr. Ffoniwch 999 os ydych mewn perygl uniongyrchol neu rhowch alwad i’r Samariaid ar 166 123.

Help gyda benthyciadau neu gardiau credyd

Os ydych yn cael trafferth ad-dalu benthyciadau neu gardiau credyd oherwydd yr achos o goronafeirws, gallwch ofyn am wyliau talu, a elwir hefyd yn gohirio taliad, am hyd at dri mis.

Mae hyn yn cwmpasu nifer o opsiynau benthyca yn cynnwys:

 • cardiau credyd
 • cardiau siop
 • benthyciadau personol
 • benthyciadau gwarantwr
 • benthyciadau llyfr log
 • credyd a gasglwyd gartref
 • benthyciadau gan Sefydliad Cyllid Datblygu Cymunedol (CDFIs)
 • rhai benthyciadau Undeb Credyd.

Byddai’n rhaid i’r benthycwyr hyn gael eu rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol er mwyn i’r rheolau hyn fod yn berthnasol.

Sut i ofyn am wyliau talu

Pwysig

Efallai na fydd gwyliau talu yn addas i bawb. Os ydych yn gallu fforddio eich ad-daliadau dylech barhau i’w gwneud.

Mae gennych dan 31 Hydref 2020 i wneud cais am wyliau talu.

Mae hyn yn dal i fod yn destun cymeradwyaeth gan y benthyciwr, ond os gwrthodir gwyliau talu, dylai eich benthyciwr weithio gyda chi i drafod opsiynau eraill.

Ni fydd manteisio ar wyliau talu dros dro oherwydd coronafeirws yn effeithio ar eich ffeil credyd.

Peidiwch â stopio unrhyw daliadau cyn i chi gytuno ar rewi gyda’ch benthyciwr neu ddarparwr cerdyn credyd.

Fodd bynnag, mae’n bwysig iawn i gytuno ar hyn gyda’ch benthyciwr neu ddarparwr cerdyn credyd cyn rhoi’r gorau i daliadau.

Efallai y bydd stopio taliadau cyn cysylltu â’ch benthyciwr am wyliau talu, yn cael ei ystyried yn daliad a fethwyd, arwain at daliadau cosb, ymddangos ar eich ffeil gredyd ac effeithio ar eich gallu i fenthyg arian yn y dyfodol.

Mae canolfannau cyswllt banciau, benthycwyr a darparwyr cardiau credyd yn debygol o fod yn brysur iawn. Gallai cysylltu â hwy trwy e-bost neu ar-lein fod yn opsiwn da ac mae’n golygu y gallwch chi brofi pryd y gwnaethoch gysylltu â hwy.

Os ydych yn methu taliad

Pe bai oedi cyn trefnu gwyliau talu a’ch bod wedi methu taliad, bydd benthycwyr a darparwyr yn gweithio gyda’r asiantaethau statws credyd fel na fydd unrhyw effaith negyddol ar eich ffeil credyd ac ni ddylid codi unrhyw gosbau arnoch.

Fodd bynnag, bydd angen i chi fod wedi gofyn am rewi taliad cyn bod y taliad yn ddyledus.

Beth fydd eich benthyciwr yn ei drafod gyda chi

Os gofynnwch am wyliau talu dros dro, mae’n ofynnol i’ch benthyciwr egluro beth fydd hyn yn ei olygu i chi yn y dyfodol.

Bydd hyn yn cynnwys gwybodaeth am unrhyw godiadau i’ch ad-daliadau ar ôl i’r rhewi taliadau ddod i ben ac unrhyw daliadau llog a gronnwyd dros yr amser hwn.

Ni chaiff cwmnïau eu hatal rhag codi llog yn ystod eich gwyliau talu a gallai darparwyr cardiau credyd ofyn i chi wneud taliadau symbolaidd o lai na £1 yn ystod yr amser hwn.

Efallai y bydd benthycwyr a darparwyr yn penderfynu rhoi opsiwn arall i chi heblaw gwyliau talu am dri mis.

Os ydych yn disgwyl i’ch colled incwm fod dros dro, er enghraifft os bydd yn rhaid i chi hunan-ynysu, neu ofalu am rywun â choronafeirws ond yna byddwch yn dychwelyd i’r gwaith, efallai y cynigir i chi wyliau talu am lai na thri mis.

Os mai dim ond gostyngiad rhannol mewn incwm rydych wedi’i brofi, efallai y gallwch wneud taliadau is yn hytrach na gwyliau talu.

Fodd bynnag, bydd angen i chi gysylltu â’ch benthyciwr neu ddarparwr cerdyn i drafod yr opsiynau hyn.

Os ydych yn cael trafferth gydag ad-daliadau ar ôl gwyliau talu

Os ydych yn dal yn mynd i gael trafferth gwneud ad-daliadau ar ôl i’r gwyliau talu ddod i ben, gallwch ofyn am wyliau talu arall am hyd at dri mis.

Os ydych yn gallu fforddio dechrau gwneud ad-daliadau llawn neu rannol, bydd o fudd i chi wneud hynny.

Dylech gysylltu â’ch benthyciwr i drafod eich opsiynau.

Os oeddech chi eisoes yn cael trafferth gydag ad-daliadau

Os oeddech eisoes yn cael anawsterau i wneud taliadau cyn yr achos o goronafeirws, ni fydd y rheolau newydd hyn yn berthnasol i chi.

Bydd unrhyw gytundebau a oedd gennych eisoes mewn lle gyda’ch benthyciwr neu ddarparwr, fel lleihau neu ganslo taliadau llog pellach, yn parhau i fod yn berthnasol.

Os ydych yn cael trafferth gwneud ad-daliadau benthyciad neu gerdyn credyd dylech siarad â’ch benthyciwr neu’ch darparwr am ba opsiynau sydd ar gael i chi neu gael cyngor ar ddyledion.

Darganfyddwch gyngor dyled am ddim yn eich ardal ar ein Canfyddwr Cyngor Ar Ddyledion.

Beth i’w wneud os ydych yn mynd ar ei hôl hi gyda thaliadau cyllid car

Os ydych yn cael trafferth gyda’ch taliadau cyllid car, efallai y gallwch gael gwyliau talu. Ni fydd hyn yn addas i bawb, ac os gallwch fforddio gwneud hynny dylech barhau i wneud taliadau.

Darganfyddwch fwy am wyliau talu os ydych yn cael trafferth gyda thaliadau cyllid car.

Gorddrafftiau di-log

Os oes gennych eisoes orddrafft wedi’i drefnu gyda’ch prif ddarparwr cyfrif cyfredol, gallwch ofyn am orddrafft di-log o hyd at £500 am dri mis. Mae rhai banciau yn cynnig hyn i’w cwsmeriaid yn awtomatig. Os nad yw hyn gennych yn awtomatig, bydd gennych tan 31 Hydref 2020 i ofyn amdano.

Bydd hyn yn rhedeg am dri mis o’r dyddiad y cytunwyd os ydych wedi gofyn amdano. Ond pe bai darparwr eich cyfrif yn cynnig hyn yn awtomatig, bydd yn rhedeg am dri mis o’r adeg y daeth ar gael gyntaf.

Os ydych yn dal mewn trafferthion ariannol ar ôl tri mis, gallwch ofyn iddo gael ei ymestyn am dri mis arall.

Dylech ystryried pan ddaw eich cyfnod di-log i ben bydd y gyfradd llog a godir arnoch yn dychwelyd i beth oedd o’r blaen. Yn arferol byddai hyn o gwmpas 40%.

Os nad oes gennych orddrafft, neu os yw’ch gorddrafft yn llai na £500, gallwch ofyn am derfyn uwch ond bydd hyn yn destun gwiriadau fforddiadwyedd arferol gan ddarparwr eich cyfrif.

Os oes gennych orddrafft wedi’i drefnu o fwy na £500, dim ond hyd at £500 y mae’n ofynnol i’ch darparwr ei ddarparu’n ddi-log, felly byddwch yn talu llog ar unrhyw beth dros y swm hwn.

Efallai y gallwch wneud cais am gyfradd llog is arbennig gan eich banc ar orddrafftiau wedi’u trefnu dros £500 os ydych yn profi neu’n disgwyl profi anawsterau ariannol dros dro oherwydd coronafeirws.

Os gwnewch gais am y gyfradd llog is hon a bod gennych hefyd orddrafft di-log o hyd at £500, dim ond ar unrhyw falans gorddrafft a drefnwyd dros £500 y byddwch yn talu’r gyfradd llog is hon.

Efallai na fydd y gyfradd llog is arbennig a gynigir gan eich banc yn rhad a dylech ystyried mathau eraill o fenthyca fforddiadwy cyn gwneud cais.

Cyn gwneud cais am gymorth gorddraft dros dro coronafeirws

Cofiwch, pan ddaw’r cyfnod di-log neu gyfradd llog is i ben, codir llog arnoch ar eich gorddrafft ar y gyfradd y cytunwyd arni o’r blaen, sydd fel arfer yn 40%.

Dylech feddwl yn ofalus cyn manteisio ar unrhyw gymorth gorddrafft a gynigir gan eich banc a gwneud hynny dim ond os ydych angen cymorth ariannol dros dro.

Nid yw’r cymorth yma yn berthnasol i gyfrifon banc sylfaenol sydd heb ffi.

Darganfyddwch fwy am eich opsiynau pan ddaw eich gwyliau talu i ben.

Mae rheolau newydd ynghylch gorddrafftiau a ddaeth i rym ar 6 Ebrill 2020 yn dal i fod yn ddilys

Darganfyddwch fwy am y rheolau newydd ynghylch gorddrafftiau.

Help gyda benthyciadau diwrnod cyflog a chredyd cost uchel arall

Os ydych yn wynebu anawsterau ariannol dros dro oherwydd yr achos o goronafeirws a’ch bod yn cael trafferth ad-dalu benthyciad credyd tymor byr cost uchel, fel benthyciad diwrnod cyflog, gall eich benthyciwr gynnig gwyliau talu, a elwir hefyd yn gohirio taliad, am fis i chi.

Sut i ofyn am wyliau talu

Pwysig

Efallai na fydd gwyliau talu yn addas i bawb. Os ydych yn gallu fforddio eich ad-daliadau dylech barhau i’w gwneud.

Mae gennych tan 31 Hydref 2020 i ofyn am wyliau talu gan eich benthyciwr.

Yn wahanol i’r rheolau ar gyfer benthyciadau personol, cardiau credyd a chyllid ceir, ar gyfer credyd tymor byr cost uchel gallwch ond gofyn am wyliau talu am fis. Mae hyn oherwydd hyd tymor byr y mathau hyn o fenthyciad a’r cyfraddau llog uwch a godir.

Dim ond un gwyliau talu y gallwch ei gael ar gyfer pob benthyciad diwrnod cyflog neu gytundeb credyd cost uchel arall.

Ni fydd hyn yn addas i bawb. Os ydych eisoes yn ei chael hi’n anodd ad-dalu’r benthyciad, neu os yw’ch anawsterau ariannol yn debygol o barhau am fwy nag un mis, efallai y bydd eich benthyciwr yn edrych ar fesurau goddefiad ffurfiol yn lle gwyliau talu.

Os cewch eich derbyn am wyliau talu, ni fydd hyn yn effeithio ar eich statws credyd yn ystod y cyfnod hwn. Fodd bynnag, ni ddylech stopio taliadau nes mae’r gwyliau wedi cael ei gytuno. Os byddwch yn stopio taliadau cyn hyn, yna gellir ei drin fel taliad a gollwyd, bydd costau i’w talu ac bydd yn effeithio ar eich statws credyd.

Gallwch ofyn am wyliau talu ar unrhyw bwynt hyd at 31 Hydref 2020 hyd yn oed os yw hyn yn golygu gwyliau talu ar ôl y dyddiad hwn.

Efallai bydd y dyddiad ar gyfer gofyn am wyliau talu yn cael ei ymestyn.

Os ydych yn methu taliad

Os bu oedi cyn trefnu gwyliau talu a’ch bod wedi methu taliad, bydd y benthyciwr yn gweithio gyda’r asiantaethau statws credyd fel na fydd unrhyw effaith negyddol ar eich statws credyd ac ni ddylid codi unrhyw gosbau arnoch.

Fodd bynnag, bydd angen i chi fod wedi gofyn am wyliau talu cyn bod y taliad yn ddyledus.

Beth fydd eich benthyciwr yn ei drafod gyda chi

Os ydych yn gofyn am wyliau talu, dylai’ch benthyciwr egluro beth fydd hyn yn ei olygu i’ch ad-daliadau yn y dyfodol.

Bydd hyn yn cynnwys gwybodaeth am unrhyw gynnydd i’ch ad-daliadau ac estyniadau i dymor y benthyciad. Gall benthycwyr hefyd ymestyn eich gwyliau talu am fwy nag un mis os ydynt yn dewis gwneud hynny.

Gall eich benthyciwr ddal i godi llog yn ystod y cyfnod hwn ac efallai y bydd yn rhaid i chi wneud taliadau symbolaidd o lai na £1 yn ystod y gwyliau.

Ni fydd unrhyw daliadau ychwanegol yn ystod y cyfnod hwn. Felly, os ydych yn cwrdd â’r ad-daliadau y cytunwyd arnynt ar ôl y gwyliau, ni ddylai’r benthyciad gostio mwy i chi nag y byddai wedi’i wneud yn wreiddiol.

Os byddwch yn dal i gael trafferth gwneud ad-daliadau ar ôl gwyliau

Os cewch eich derbyn am wyliau talu yn ystod y cyfnod hwn, bydd eich benthyciwr yn siarad â chi i ddarganfod a allwch fforddio ail-ddechrau taliadau unwaith y bydd y cyfnod hwn drosodd.

Os na allwch chi, yna mae disgwyl i fenthycwyr fynd a darparu goddefgarwch yn unol â rheolau’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA). Gallai hyn gynnwys taliad sengl ar ddiwedd tymor y benthyciad neu nifer o randaliadau llai.

Ni allwch gael ail wyliau talu ar gyfer benthyciadau diwrnod cyflog neu gredyd cost uchel arall.

Help gyda mathu eraill o gredyd

Os oes gennych gytundeb rhentu i berchen (RTO), prynu nawr talu’n ddiweddarach (BNPL), neu wystlo, gallwch ofyn am wyliau talu, a elwir hefyd yn gohirio taliad, am hyd at dri mis os ydych yn wynebu anawsterau ariannol oherwydd coronafeirws.

Trefniadau rhentu i berchen

Gallwch ofyn am wyliau talu am dri mis gan eich darparwr rhentu i berchen (RTO). Fodd bynnag, os gallwch fforddio’r ad-daliadau, dylech barhau i’w gwneud.

Gallwch wneud cais am un tan 31 Hydref 2020 hyd yn oed os yw hyn yn golygu bod y gwyliau talu yn parhau tan ar ôl y dyddiad hwn.

Rhaid i’r cwmni RTO egluro beth fydd hyn yn ei olygu i chi, gan gynnwys unrhyw estyniad i hyd y cytundeb ac ad-daliadau misol uwch. Rhaid i’r cwmni hefyd edrych ar sut y bydd gwyliau talu yn effeithio ar eich sefyllfa ariannol hir dymor.

Ni chaiff cwmnïau eu hatal rhag codi llog yn ystod y gwyliau ac efallai y bydd yn rhaid i chi wneud taliadau symbolaidd bychan.

Os nad yw gwyliau am dri mis yn briodol yn eich sefyllfa chi, mae’n ofynnol i’r cwmni RTO edrych ar opsiynau eraill i chi, gan gynnwys lleihau taliadau llog, ad-daliadau misol llai neu dymor benthyciad hirach.

Gallai unrhyw warant neu yswiriant sydd gennych fel rhan o’r cytundeb gael ei ymestyn am hyd y gwyliau. Ond os nad yw’n cael ei ymestyn mae angen i’r cwmni eich gwneud yn ymwybodol o oblygiadau hyn.

Bydd y gwaharddiad ar adfeddiannu eitemau a brynwyd o dan gytundeb RTO yn parhau tan 31 Hydref 2020.

Os ydych yn dal i gael trafferth gwneud taliadau ar ôl i’r gwyliau ddod i ben, gall eich cwmni RTO rewi neu leihau taliadau am dri mis arall.

Os oes angen yr eitem a brynoch ar gytundeb RTO yn ystod y cyfnod hwn, er enghraifft popty neu oergell, ni fydd adfeddiannau yn digwydd.

Os oeddech eisoes mewn trafferthion ariannol, ac wedi dod i gytundeb â’ch cwmni RTO, mae’r trefniant yn dal yn ddilys.

Fodd bynnag, os oedd y goddefiad a gynigiwyd i chi oherwydd yr achos o goronafeirws, yna dylid hepgor eich taliadau llog a thaliadau eraill nes diwedd y cyfnod â gytunwyd gyda’ch darparwr.

Os yw’r mesurau pellhau cymdeithasol yn golygu na all cwmnïau RTO gymryd taliad, casglu eitemau nac adfeddiannu nwyddau, ni ddylid trosglwyddo costau ychwanegol i chi.

Cytundebau prynu nawr talu’n ddiweddarach

Gallwch gysylltu â’ch darparwr prynu nawr talu’n ddiweddarach (BNPL) i ofyn am wyliau talu am dri mis. Ond dylech barhau i wneud ad-daliadau os gallwch fforddio gwneud.

Mae hyn ar gael tan 31 Hydref 2020 hyd yn oed os yw hyn yn golygu bod y gwyliau talu yn parhau tan ar ôl y dyddiad hwn. Efallai bydd y cyfnod hwn yn cael ei ymestyn.

Os yn llwyddiannus, rhaid i’ch darparwr egluro beth fydd hyn yn ei olygu i chi, gan gynnwys unrhyw estyniad i hyd y cytundeb ac ad-daliadau misol uwch. Rhaid i’r cwmni hefyd edrych ar sut y bydd gwyliau yn effeithio ar eich sefyllfa ariannol hir dymor.

Ni chaiff cwmnïau eu hatal rhag codi llog yn ystod y gwyliau ac efallai y bydd yn rhaid i chi wneud taliadau symbolaidd bychan.

Os ydych dal mewn cyfnod hyrwyddo pan fyddwch yn gwneud cais am wyliau talu, bydd hyn yn cael ei ymestyn am dri mis. Bydd hyn yn berthnasol os ydych yn dal yng nghyfnod y cytundeb lle mae’n ddi-log, neu os nad ydych yn gwneud unrhyw daliadau am gyfnod penodol o amser.

Os oeddech eisoes mewn trafferthion ariannol, ac wedi dod i gytundeb â’ch cwmni BNPL, mae’r trefniant yn dal yn ddilys.

Os ydych yn dal i gael trafferth gwneud taliadau ar ôl i’r gwyliau ddod i ben, gall eich cwmni BNPL rewi neu leihau taliadau am dri mis arall. Os ydych yn dal yn eich cyfnod hyrwyddo, bydd hyn hefyd yn cael ei ymestyn os ydych yn cael ail wyliau talu.

Fodd bynnag, os oedd y goddefiad a gynigiwyd i chi oherwydd yr achos o goronafeirws, yna dylid hepgor eich taliadau llog a thaliadau eraill nes diwedd y cyfnod â gytunwyd gyda’ch darparwr.

Cytundebau gwystlo

Os ydych wedi gwystlo unrhyw eitemau, gellir ymestyn y cyfnod adbrynu am dri mis, waeth pryd oedd disgwyl i’r cyfnod adbrynu i ddod i ben.

Os yw’r cyfnod adbrynu eisoes wedi dod i ben, ni all y gwystlwr roi rhybudd i chi o fwriad i werthu’r eitem am dri mis.

Os rhoddwyd rhybudd o fwriad eisoes, dylai’r gwystlwr atal gwerthu am dri mis.

Os ydych chi’n dal i gael trafferthion ariannol ar ôl yr estyniad, gall eich gwystlwr ymestyn y cyfnod adbrynu. Mae hyn yn cynnwys cytuno i beidio â gwerthu’r eitem yn ystod yr amser hwn.

Os na all gwystlwyr gymryd taliad na chasglu eitemau oherwydd mesurau pellhau cymdeithasol, ni fydd unrhyw gostau ychwanegol yn cael eu trosglwyddo i chi.

Help os ydych yn cael trafferth i dalu eich premiymau yswiriant

Pwysig

Efallai na fydd gwyliau talu yn addas i bawb. Os ydych yn gallu fforddio eich taliadau yswiriant dylech barhau i’w gwneud.

Os ydych yn cael trafferth talu’ch rhandaliadau misol oherwydd bod yr achos o goronafeirws wedi effeithio ar eich cyllid, dylech gysylltu â’ch yswiriwr cyn gynted â phosibl.

Gall eich yswiriwr gynnig ystod o opsiynau gan gynnwys gwyliau talu, a elwir hefyd yn gohirio taliad, am hyd at dri mis, ystyried a yw’ch polisi presennol yn diwallu’ch anghenion, neu a allai cynnyrch arall fod yn fwy addas i chi.

Efallai y byddwch hefyd yn gallu cael gostyngiad neu ad-daliad rhannol ar eich polisi os yw’ch anghenion wedi newid. Er enghraifft, pe byddech yn defnyddio’ch car i fynd a dod o’r gwaith, ond nawr yn gweithio o gartref.

Darganfyddwch fwy am ostyngiadau ac ad-daliadau os yw eich anghenion yswiriant wedi newid oherwydd coronafeirws.

Gall yswirwyr gynnig gwyliau talu am fwy na thri mis, os ydynt yn credu ei fod er eich budd chi.

Fodd bynnag, ni fydd gwyliau talu yn addas i bawb, gan y bydd yn golygu y bydd eich taliadau yn y dyfodol yn llawer mwy costus. Gallai hyn fod yn broblem i yrwyr ifanc sy’n debygol o fod â pholisïau llawer drutach.

Mae hyn yn golygu ei bod yn bwysig eich bod yn meddwl sut y byddwch yn gallu fforddio dal i fyny ag unrhyw daliadau a gollwyd neu a ohiriwyd unwaith y bydd y cyfnod gwyliau yn dod i ben.

Sut i ofyn am wyliau talu

Gallwch ofyn am wyliau talu trwy gysylltu â’ch yswiriwr ar unrhyw adeg tan 31 Hydref 2020.

Ni fydd gwyliau talu yn addas i bawb ac os yw hyn yn wir amdanoch chi, bydd eich yswiriwr yn trafod pa opsiynau eraill sydd ar gael i chi.

Peidiwch â stopio unrhyw daliadau i’ch yswiriwr cyn i chi gytuno gwyliau talu, oherwydd gallai hyn gyfrif fel taliad a fethwyd ac arwain at daliadau cosb.

Mae canolfannau galw ar gyfer yswirwyr yn debygol o fod yn brysur iawn ar hyn o bryd. Bydd llawer o’r wybodaeth rydych ei angen ar gael ar wefan eich yswirwyr a gallwch hefyd geisio cysylltu â hwy trwy e-bost neu ar-lein.

Beth fydd eich yswiriwr yn ei drafod gyda chi

Os gofynnwch am wyliau talu, bydd eich yswiriwr yn egluro beth fydd hyn yn ei olygu i chi yn y dyfodol.

Bydd hyn yn cynnwys gwybodaeth am unrhyw daliad uwch unwaith y bydd y cyfnod gwyliau yn dod i ben, gan gynnwys unrhyw daliadau llog a godir arnoch os ydych yn talu mewn rhandaliadau.

Ni all cyfanswm cost eich polisi, gan gynnwys ffioedd a thaliadau llog, gostio mwy nag y byddai eich polisi gwreiddiol wedi’i wneud.

Efallai y bydd eich yswiriwr yn dewis rhoi gwyliau talu am lai na thri mis i chi, er enghraifft, os bydd eich colled incwm yn mynd i fod dros dro.

Os nad yw gwyliau yn addas

I rai pobl, ni fydd gwyliau talu yn opsiwn addas. Os yw hyn yn wir amdanoch chi, dylai eich yswiriwr ystyried opsiynau mwy priodol i chi gan gynnwys:

 • eich symud i bolisi rhatach oherwydd bod eich anghenion yswiriant wedi newid
 • ad-daliadau llai ac ymestyn eich taliadau dros gyfnod hirach
 • hepgor ffioedd am daliadau hwyr neu fethiant
 • caniatáu i chi aildrefnu eich dyddiad talu heb unrhyw gost ychwanegol.

Bydd angen i’ch yswiriwr ystyried unrhyw daliadau llog ychwanegol newydd. Fodd bynnag, ni all cyfanswm cost eich polisi newydd, gan gynnwys yr holl ffioedd a thaliadau llog, gostio mwy na’ch polisi presennol.

Os ydych dal yn cael trafferth gyda thaliadau ar ôl y gwyliau

Unwaith y bydd y cyfnod gwyliau talu y cytunwyd arno yn dod i ben, bydd eich taliadau arferol yn dechrau eto’n awtomatig.

Os credwch y byddwch yn dal i gael trafferth gwneud eich taliadau ar ôl y pwynt hwn, mae’n bwysig siarad â’ch yswiriwr i drafod eich opsiynau.

Os oeddech eisoes yn cael trafferth gyda thaliadau yswiriant

Os oeddech yn cael trafferth gwneud eich taliadau yswiriant cyn yr achos o goronafeirws a bod gennych gytundeb eisoes mewn lle gyda’ch yswiriwr, bydd hyn yn parhau i fod yn berthnasol.

Os ydych yn cael trafferth gwneud eich taliadau hyd yn oed o dan y telerau newydd hyn, dylech gysylltu â’ch yswiriwr i drafod eich opsiynau.

Problemau talu eich bil ffôn symudol a band llydan

Ar hyn o bryd nid oes cymorth benodol os ydych yn cael trafferth talu’ch bil ffôn symudol neu fand eang.

Fodd bynnag, os ydych angen help dylech edrych ar wefan eich darparwr a chysylltu â hwy yn syth i egluro’r sefyllfa. Mae gan lawer o ddarparwyr gefnogaeth mewn lle i’ch helpu os effeithiwyd ar eich cyllid oherwydd coronafeirws.

Gallai hyn gynnwys:

 • newid dyddiad eich bil
 • sefydlu cynllun ad-dalu fforddiadwy
 • symud i dariff gwahanol
 • gostwng eich cap gwariant
 • dim ond defnyddio’ch ffôn pan rydych angen.

Os ydych ar gontract ffôn symudol, efallai y gallwch symud i dariff talu wrth fynd, ond gallai hyn olygu talu ffi i ddod â’ch contract i ben yn gynnar.

Os ydych yn poeni am ddyled

Gall wynebu cwymp sydyn mewn incwm os ydych eisoes yn jyglo dyledion eraill gael effaith ddifrifol ar eich cyllid ac mae’n debyg mai dyma’r peth olaf sydd ei angen arnoch ar hyn o bryd. Efallai eich bod wedi bod yn llwyddo i wneud ad-daliadau ar arian sy’n ddyledus gennych ond mae’r argyfwng hwn yn mynd i’ch gwthio i ddyled drafferthus.

Er y gallai fod llawer yn digwydd yn eich bywyd sy’n ei gwneud hi’n hawdd anwybyddu dyled, y cynharaf y byddwch yn cael help, y cynharaf y gallwch fynd yn ôl ar y trywydd iawn.

Mae yna lawer o gyngor dyled cyfrinachol am ddim ar gael i’ch cefnogi ac nid oes rhaid i chi wynebu’r broblem ar eich pen eich hun. Gall siarad â rhywun olygu un broblem yn llai oddi ar eich meddwl.

Defnyddiwch ein teclyn Canfyddwr Cyngor Ar Ddyledion i’ch helpu i ddod o hyd i gyngor yn y ffordd sydd orau i chi: wyneb yn wyneb, ar-lein neu dros y ffôn.

Os ydych yn meddwl efallai y bydd yn rhaid i chi fenthyg arian

Os nad oes gennych unrhyw gynilion ac yn wynebu diffyg arian parod brys, gall benthyca deimlo fel eich unig opsiwn.

Ceisiwch ddefnyddio benthyca fel dewis olaf ac os oes angen i chi fenthyca, gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis y math cywir o gredyd neu fenthyciad ar gyfer eich sefyllfa. Fel arall, fe allech gael eich hun yn talu mwy nag sydd angen i chi ei wneud.

Edrychwch o gwmpas a chymharu bargeinion, gan edrych ar:

 • y gyfradd llog a’r Gyfradd Ganrannol Flynyddol (APR)
 • faint y byddwch yn ei ad-dalu i gyd ac a allwch fforddio’r ad-daliadau
 • unrhyw gosbau am fethu taliadau neu daliadau hwyr
 • y gost yr wythnos neu’r mis ac a allai hyn amrywio.

Benthyca gan deulu a ffrindiau

Os ydych yn gallu benthyg rhywfaint o arian gan deulu neu ffrindiau a all fenthyg yr arian ychwanegol i chi, gallai hyn fod yn ffordd rad o gael arian ychwanegol heb droi at fenthycwyr Diwrnod Cyflog neu fathau eraill o gredyd cost uchel. Maent hefyd yn debygol o fod yn fwy hyblyg am sut rydych yn talu’r arian yn ôl.

Gobeithio y bydd hwn yn drefniant tymor byr cyflym a hawdd ond efallai yr hoffech ddarllen ein canllaw Benthyca arian gan deulu a ffrindiau i sicrhau nad oes dadleuon mewn amser, yn enwedig os ydynt yn mynd yn sâl ac angen yr arian yn ôl ar frys.

Benthyciadau personol a chardiau credyd

Os ydych yn ystyried cael benthyciad neu gerdyn credyd newydd, mae’n holl bwysig nawr i feddwl a allwch chi fforddio’r ad-daliadau gan y gallai eich amgylchiadau newid yn gyflym oherwydd yr achos o goronafeirws.

Mae eich statws credyd yn effeithio ar gost eich benthyca ac mae’n bwysig edrych o gwmpas a gwneud rhywfaint o ymchwil ar wefannau cymharu.

Darganfyddwch fwy yn ein canllaw ar hanfodion benthyca a chredyd.

Benthyciadau diwrnod cyflog

Os mai dim ond am gwpl o wythnosau y bydd yn rhaid i chi ymdopi â gostyngiad mewn incwm, gallai benthyciad diwrnod cyflog ymddangos fel ateb cyflym iawn i’ch helpu nes eich bod yn ôl yn y gwaith eto.

Fodd bynnag, mae yna nifer o drapiau y gallech ddisgyn iddynt gyda benthyciadau diwrnod cyflog os nad ydych yn gwybod beth rydych yn gadael eich hun i mewn iddo.

Cyn i chi gofrestru ar gyfer unrhyw fenthyciad diwrnod cyflog, rydym yn argymell yn gryf eich bod chi’n darllen ein canllaw Benthyciadau diwrnod cyflog – beth sydd angen i chi ei wybod.

Mathau eraill o fenthyca

Undebau credyd

Mae benthyciadau gan undebau credyd yn rhatach o lawer na chan fenthycwyr eraill a gallwch dalu’r arian yn ôl ar gyfradd y gallwch ei fforddio.

Darganfyddwch fwy am fenthyca gan undeb credyd.

Cyllid Teg

Os ydych wedi cael eich gwrthod am gredyd gan fenthycwyr stryd fawr, yna gallwch edrych ar ddarparwyr cyllid teg. Mae eu cyfraddau llog yn is na darparwyr credyd cost uchel ond yn uwch nag undeb credyd. Mae’r ad-daliadau yn seiliedig ar asesiad fforddiadwyedd sy’n sicrhau y gall y benthyciwr gadw i fyny â’r ad-daliadau.

Darganfyddwch am ddarparwr cyllid teg yn eich ardal ar y wefan Responsible Finance.

Gwystlwyr

Mae gwystlwyr yn opsiwn arall lle rydych yn gadael rhywbeth gwerthfawr, fel gemwaith, fel sicrwydd ar gyfer benthyciad. Mae’r gyfradd llog a godir arnoch fel arfer yn is na banc ar y stryd fawr ac mae’n annhebygol y cewch werth llawn yr eitem, ond fe gewch benderfyniad cyflym.

Credyd cost uchel - pethau i feddwl amdanynt

Os nad yw eich statws credyd yn dda, efallai na fydd benthyca rhatach yn opsiwn i chi ac efallai y bydd mathau eraill o gredyd cost uchel yn eich temtio, megis benthyciadau llyfr cofrestru neu fenthyciadau stepen drws i’ch gweld trwy’r argyfwng.

Gall y mathau hyn o gredyd weithio allan i fod yn ddrud iawn ac mae angen i chi feddwl yn ofalus iawn cyn i chi benderfynu benthyca fel hyn. Cyn i chi wneud penderfyniad darllenwch ein canllawiau.

Osgoi benthycwyr anghyfreithlon

Mae benthycwyr anghyfreithlon yn aml yn targedu pobl sy’n anghenus ac yn methu cael credyd prif ffrwd. Efallai eu bod yn ymddangos yn gyfeillgar ar y dechrau ond nid yw benthyca oddi wrthynt byth yn syniad da - hyd yn oed os ydych yn teimlo nad oes gennych unrhyw opsiynau eraill.

Cyn i chi gymryd unrhyw gredyd neu fenthyciad, edrychwch ar ein hadran Help gyda benthyciadau.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?