Coronafeirws a’ch biliau

Mae darparwyr cyfleustodau wedi cyhoeddi rhywfaint o help os ydych yn cael trafferth talu am nwy, trydan neu ddŵr.

Os ydych yn meddwl efallai na fyddwch yn gallu talu biliau nwy neu drydan

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch

Os ydych yn mynd i gael trafferth talu’ch bil nwy neu drydan, edrychwch ar gopi diweddar o’ch bil i gael manylion y rhif i’w ffonio i siarad â’ch darparwr. Byddant yn gallu dweud wrthych am ffyrdd y gallwch wneud ad-daliadau fforddiadwy a dylent hefyd wirio a ydych ar y tariff gorau ar gyfer eich anghenion. Mae hefyd yn bosibl newid darparwyr hyd yn oed os ydych mewn ôl-ddyledion i gael tariff gwell.

Beth bynnag fo’ch sefyllfa, mae nawr yn amser da i feddwl am newid gan y gallech gael bargen well gyda chwmni ynni arall.

Darllenwch ein canllaw Sut i arbed arian ar filiau nwy a thrydan i ddarganfod mwy.

Os oes gennych fesurydd rhagdalu, byddwch yn derbyn help os na allwch ychwanegu ato.

Bydd hyn yn cynnwys credyd yn cael ei anfon trwy’r post, arian yn cael ei ychwanegu’n awtomatig at eich mesurydd a chwmnïau yn anfon pobl allan ar eich rhan i ychwanegu at eich mesurydd.

Os ydych yn cael trafferth talu’ch bil, byddwch yn derbyn cefnogaeth ac ni fydd unrhyw ddatgysylltiadau mesurydd yn digwydd.

Darganfyddwch fwy am yr hyn y gallwch ei wneud os ydych yn cael problemau wrth ychwanegu at eich mesurydd rhagdalu ar wefan Cyngor Ar Bopeth.

Help gyda biliau dŵr

A oes gennych chi gwestiwn?

Bydd ein cynghorwyr yn rhoi’r arweiniad cywir i chi.

Dechreuwch wesgwrs ar-lein neu ffoniwch ni ar 0800 138 1677

Mae cwmnïau dŵr yng Nghymru a Lloegr wedi rhoi cefnogaeth ychwanegol yn ei lle os ydych yn poeni am dalu eich bil dŵr oherwydd eich bod wedi colli’ch swydd neu’n profi toriad yn eich incwm yn sgil y Coronafeirws.

Ymunwch â’n grŵp Facebook, Coronafeirws a’ch Arianopens in new window, am newyddion ariannol a’r wybodaeth ddiweddaraf cyn gynted ag y byddwn yn eu cael, yn ogystal â lle i ofyn cwestiynau ariannol, rhannu pryderon a helpu pobl eraill.

Bydd y gefnogaeth yn dibynnu ar eich amgylchiadau, ac mae’n cynnwys y canlynol:

  • seibiant neu wyliau rhag taliadau
  • cynlluniau arbennig, megis tariffau cymdeithasol
  • addasu eich cynllun talu i ymdopi â gostyngiad yng nghyllid yr aelwyd
  • cynnig cyngor am fudd-daliadau a rheoli dyledion, yn enwedig os nad ydych wedi profi anawsterau ariannol o’r blaen
  • atal ceisiadau newydd i fynd i’r llys am filiau heb eu talu yn ystod y cyfyngiadau cyfredol ac atal unrhyw gamau gorfodi.

Yn ogystal, bydd y cwmnïau dŵr yn cynnig gwahanol ffyrdd i chi dalu eich bil os na allwch adael y tŷ oherwydd eich bod yn hunan-ynysu.

I gael gwybod beth all eich cyflenwr ei gynnig, cysylltwch cyn gynted â phosibl a chyn i chi fethu taliad. Bydd y manylion cyswllt a rhagor o wybodaeth ar eu gwefan neu ar eich bil.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?