Coronafeirws a’ch pensiwn

Ers yr achos o goronafirws, mae’r marchnadoedd stoc wedi gostwng yn sylweddol ac yn debygol o aros yn gyfnewidiol am gyfnod. Felly, efallai eich bod yn pendroni a ddylech ddod a phenderfyniad i wneud rhywbeth gyda’ch pensiwn ymlaen.

Os ydych chi’n poeni am eich pensiwn

Dylech nodi bod y wybodaeth ganlynol yn berthnasol i bensiynau sy’n cael eu dal mewn trefniadau cyfraniadau diffiniedig. Os yw eich pensiwn yn cael ei ddal mewn trefniant buddion diffiniedig, yna mae unrhyw risg buddsoddiad yn cael ei ysgwyddo gan y cyflogwr noddedig. Nid yw pensiwn y wladwriaethopens in new window yn cael ei effeithio gan newidiadau yn y farchnad stoc.

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch

Os ydych yn talu i mewn i bensiwn gweithle ar hyn o bryd a bod gennych sawl blwyddyn cyn eich bod yn cynllunio i dynnu ar eich pensiwn, yna mae’n debyg y byddwch yn iawn. Ymhen amser, mae’n debygol y bydd marchnadoedd yn gwella, a gallai fod yn amser da i hyd yn oed ystyried cynyddu eich cyfraniadau pensiwn os gallwch.

Os ydych yn agos at neu’n ystyried ymddeol, bydd llawer o gynlluniau pensiwn wedi gweld eu cronfeydd yn adlewyrchu bywyd. Mae hyn yn golygu y bydd eich pensiwn wedi cael ei symud i gronfeydd llai peryglus fel yn bennaf Arian Parod, Giltiau neu Fondiau. Nid yw hynny’n golygu nad yw’ch pensiwn wedi cael ei daro, ond dylai fod gryn dipyn yn llai na phe byddech wedi parhau i fuddsoddi mewn cyfranddaliadau. Fodd bynnag, nid yw pob cynllun pensiwn yn cynnig yr adlewyrchu bywyd awtomatig hwn felly efallai yr hoffech wirio pa fath o gronfeydd y buddsoddir eich pensiwn ynddynt.

Os yw’ch pensiwn yn dal i gael ei fuddsoddi’n bennaf mewn cyfranddaliadau, peidiwch â chynhyrfu. Mewn amser mae marchnadoedd yn debygol o wella er, yn dibynnu ar bryd rydych yn bwriadu ymddeol, efallai y bydd yn rhaid i chi ystyried cymryd incwm is neu ymddeol yn hwyrach.

Darganfyddwch fwy am ddewis ymgynghorydd ariannol.

Rhyddhad pensiwn neu ddatgloi pensiwn

Os ydych dan 55 oed ac yn ei chael hi’n anodd yn ariannol oherwydd yr argyfwng Coronafeirws, gallwch gael eich temtio i godi’ch pensiwn.

Byddwch yn ymwybodol os ydych yn rhyddhau neu’n datgloi arian o’ch cronfa bensiwn, bydd eich darparwr pensiwn yn rhoi gwybod i CThEm a bydd gofyn i chi dalu bil treth o 55 y cant ar yr arian yr ydych yn ei gymryd ar ben y ffioedd i gwmnïau sy’n cynnig y gwasanaeth hwn.

Nid yw’r cwmnïau hyn yn cael eu rheoli gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol ac er nad yw gwneud hyn yn anghyfreithlon, nid yw’n ddoeth cymryd arian o’ch cronfa bensiwn oni bai bod gennych sicrwydd dan amgylchiadau penodol iawn.

Dysgwch fwy yn ein canllaw rhyddhau pensiwn a datgloi pensiwn.

Cael mynediad i’ch pensiwn y wladwriaeth

Os dywedwyd wrthych am hunan-ynysu ac rydych yn methu mynd i Swyddfa’r Post i gasglu eich pensiwn, mae Swyddfa’r Post yn dweud y dylech ddewis rhywun fel cynorthwyydd i’w gasglu ar eich rhan. Maent yn cael eu galw’n asiant parhaol.

Unwaith rydych wedi dewis cynorthwyydd bydd ganddynt fynediad llawn i’ch cyfrif trwy eu cerdyn a PIN eu hunain, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis rhywun rydych yn llwyr ymddiried ynddynt.

I sefydlu hyn ffoniwch linell gymorth cerdyn Swyddfa’r Post ar 03457 22 33 44, neu gofynnwch i rywun gasglu P6163 o Swyddfa’r Post.

Siaradwch â ni

Gallwch hefyd ddefnyddio ein gwasanaeth Pension Wise cyfrinachol ac am ddim i gael gwybodaeth am eich opsiynau ymddeol neu siarad ag un o’n harbenigwyr pensiwn yn y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau am unrhyw ymholiad pensiwn arall.

  • Y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau : 0800 011 3797
  • Pension Wise: 0800 138 3944

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?