Os ydych yn cael trafferth gyda thaliadau cyllid car oherwydd coronafeirws

Roedd gennych chi hyd at 31 Mawrth 2021 i wneud cais am wyliau talu am gar, sydd hefyd yn cael ei adnabod fel rhewi taliad. Os yw’ch gwyliau talu yn dod i ben, mae’n bwysig eich bod yn deall beth sy’n digwydd nesaf, ac os ydych chi’n dal i gael trafferth i wneud y taliadau, mae rhai ddewisiadau ar gael i chi o hyd, gan gynnwys estyn y gwyliau talu o bosibl.

Beth yw gwyliau talu car?

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am gymorth gydag arian yn ystod yr achos o goronafeirws, ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch

Daeth y terfyn amser i wneud cais am wyliau talu cyllid car, sy’n cael ei adnabod hefyd fel rhewi talu, i ben ar 31 Mawrth 2021 ond rydych chi’n gallu gwneud cais i estyn gwyliau talu sy’n bodoli wedi’r dyddiad hwnnw hyd at 31 Gorffennaf, ar yr amod:

  • nad yw’n mynd dros derfyn uchaf chwe mis y gwyliau talu, ac
  • nad oes toriadau yn y gwyliau cymorth/talu.

Os ydych eisoes wedi cymryd eich gwyliau talu llawn, mae’n bwysig eich bod yn ddeall beth sy’n digwydd pan mae’n dod i ben.

Dewisiadau amgen i wyliau talu

Statws credyd

Ni wnaeth gwyliau talu coronafeirws effeithio ar eich statws credyd. Fodd bynnag, os dewch i gytundeb gwahanol â’ch benthyciwr, gallai gael effaith ar eich sgôr credyd. Mae’n bwysig eich bod yn gwirio hyn gyda’ch darparwr cyllid.

Os ydych yn dal i gael trafferth gyda thaliadau cyllid car ac yn methu cael gwyliau talu, neu bod eich gwyliau talu wedi dod i ben, mae dal ffyrdd y gall eich darparwr helpu.

Beth i’w wneud os na allwch fforddio’ch taliadau car uwch pan ddaw’ch gwyliau talu i ben

Y peth cyntaf y dylech ei wneud yw cysylltu â’ch benthyciwr cyllid car. Ceisiwch wneud hyn cyn bod eich taliad nesaf yn ddyledus.

Mae’n rhaid i’ch benthyciwr ystyried eich sefyllfa a chynnig help ychwanegol i chi.

Os oes gennych gyllid car gyda darparwr benthyciadau heb ei reoleiddio neu anweithredol

Os yw eich cytundeb cyllid car gyda darparwr benthyciadau heb ei reoleiddio neu anweithredol na fyddent, fel arfer, yn dod o dan rychwant y newidiadau hyn, gofynnir i’r darparwyr hyn fabwysiadu’r canllawiau hyn hefyd. Byddwn yn darparu rhagor o wybodaeth pan gawn wybod rhagor.

Gellir dod o hyd i ragor o gymorth a chanllawiau ynghylch gwyliau rhag taliadau car ar wefan yr FCAopens in new window.

Yn cael trafferth i gysylltu, neu ddod i gytundeb, â’ch cwmni cyllid car

Os ydych wedi cael trafferth i gysylltu â’ch darparwr benthyciadau oherwydd trafferthion gweithredol y maent wedi’u cael, ac felly heb allu dod i gytundeb eto ac rydych wedi methu taliad sydd wedi’i nodi ar eich ffeil gredyd, siaradwch â’ch cwmni i ofyn a ellir cael gwared ar daliad a fethwyd oherwydd eich bod wedi cael eich effeithio’n ariannol yn sgil yr argyfwng COVID-19.

Os yw hyn wedi digwydd ni ddylai cwmnïau fod yn codi arnoch am daliadau a fethwyd. Os ydynt wedi gwneud hynny, gofynnwch i’ch cwmni cyllid car a ellir ad-dalu’r rhain.

Isafswm Gwerth Gwarantedig yn y Dyfodol (GMFV) PCP a Gwerth Dros Ben (RV) PCH

Ni ddylai cwmnïau ailgyfrifo’r GMFV na’r RV mewn ffordd sy’n seiliedig ar amodau marchnad dirwasgedig dros dro yn sgil coronafeirws mewn ymgais i adennill mwy o werth gwreiddiol y car drwy eich taliadau rheolaidd.

Beth arall allwch chi ei wneud

Os ydych yn cael trafferth i dalu eich taliadau cyllid car, neu’n dymuno lleihau eich costau, efallai y gallech glirio’r cytundeb drwy dalu’r swm yn gynnar neu ddychwelyd y car.

Os ydych yn cael ei chael hi’n anodd yn ariannol yn sgil Coronafeirws, gallwch ddod o hyd i gamau eraill y gallwch eu cymryd i helpu gyda’ch biliau eraill ar ein tudalen Coronafeirws a’ch arian.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?