Coronafeirws a gwyliau talu car

Os ydych yn cael trafferthion ariannol yn sgil lledaeniad coronafeirws (COVID-19) sy’n effeithio ar eich gallu i dalu eich ad-daliadau trefniant prynu car, dyma rai pethau y gallwch eu gwneud i helpu.

Beth yw gwyliau talu car?

Os ydych yn cael trafferth i dalu eich taliadau cyllid car, gallwch ofyn am wyliau talu, a elwir hefyd yn rewi taliad, am hyd at dri mis os ydych wedi cael eich effeithio’n ariannol yn ystod yr argyfwng coronafeirws. Gallech gael cynnig mwy neu lai na thri mis yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch

Golyga hyn y gallech dderbyn caniatâd i ohirio taliadau yr ydych fel arfer yn eu talu fel rhan o’ch cynllun ad-dalu trefniant prynu car. Byddai’r gohirio hwnnw yn golygu na fyddai unrhyw daliadau yn ddisgwyliedig am y tri mis ar ôl i chi wneud y trefniant â’ch darparwr cyllid car.

Cofiwch mai cymorth dros dro yw hwn, a dim ond am dri mis y bydd yn para. Dim ond os oes ei angen arnoch y dylech ei gymryd, a defnyddiwch yr amser hwn i gynllunio beth fyddwch yn ei wneud pan fydd y gwyliau rhag talu yn dod i ben.

I ymgeisio am wyliau rhag talu, cysylltwch â’ch cwmni cyllid car. Cewch ragor o wybodaeth isod.

Mae’n rhaid i’r cwmni a drefnodd eich cyllid car gymeradwyo gwyliau rhag talu er mwyn i chi allu ei gael.

Os yw’r cwmni yn teimlo y byddwch mewn sefyllfa waeth drwy gymryd gwyliau rhag talu, ni fyddent yn ei gymeradwyo, ond byddant yn edrych ar ffyrdd eraill o’ch cefnogi.

Codir llog arnoch o hyd dros y misoedd hynny yr ydych yn gohirio eich taliadau, ond ni chodir ffioedd na chostau ychwanegol arnoch. Ni fydd y tri mis o wyliau rhag talu yn ystod COVID-19 yn effeithio ar eich sgôr gredyd - ond bydd methu taliadau ar ôl hyn yn cael effaith arni.

Gallwch ymgeisio i ohirio taliadau am hyd at dri mis ar unrhyw adeg cyn 31 Hydref 2020.

Os ydych eisoes wedi cymryd gwyliau talu cyllid car, ond yn dal i gael problemau ariannol, gallwch wneud cais rhewi am dri mis arall hyd at 31 Hydref 2020.

Pwy sy’n ei gael?

Os ydych eisoes yn wynebu neu’n disgwyl yn rhesymol wynebu trafferthion talu dros dro o ganlyniad i coronafeirws dylech gysylltu â’ch darparwr cyllid car cyn gynted ag sy’n bosibl.

Ymhlith y mathau o gytundebau cyllid car sy’n gymwys am wyliau rhag talu mae:

  • Prynu ar Gytundeb Personol (PCP)
  • Llogi ar Gytundeb Personol (PCH)
  • Hurbwrcasu (HP)
  • Cytundeb pryniant amodol
  • Cytundeb credyd i brynu cerbyd megis gwerthiant credyd.

Os nad ydych yn sicr os bydd eich cytundeb cyllid car yn gymwys, cysylltwch â’ch cwmni cyllid car a gofynnwch iddynt.

Os ydynt yn teimlo na fyddai gwyliau talu yn amlwg er eich budd gorau, efallai na fyddwch yn gallu cael gwyliau talu.

Gallwch ymgeisio i ohirio taliadau am hyd at dri mis ar unrhyw adeg cyn 31 Hydref 2020.

Nid yw’n berthnasol i gytundebau cyllid car at ddibenion busnes.

Os gwnaethoch brynu eich car yn defnyddio benthyciad personol, edrychwch ar ein canllawiau ar wyliau rhag talu ar gyfer benthyciadau personol.

Sut i ymgeisio am wyliau talu car

Cysylltwch â’ch darparwr benthyciadau a dywedwch wrthynt eich bod yn cael trafferthion talu yn sgil coronafeirws. Dylent gael gwybodaeth ar eu gwefan ynghylch sut maent yn helpu eu cwsmeriaid yn gyffredinol. Efallai y gallwch gysylltu â nhw dros y ffôn, os na allwch gysylltu â nhw ar-lein.

Cadwch yn y cof y byddwch yn dal i ysgwyddo llog yn ystod y gwyliau talu a dylai eich darparwr benthyciadau egluro pa effaith fydd hyn yn ei chael ar eich taliadau wrth symud ymlaen. Fodd bynnag, ni ddylai eich cwmni cyllid car godi ffioedd na chostau ychwanegol arnoch.

Am ragor o wybodaeth ynghylch sut fydd hyn yn gweithio ewch i wefanyr FCA.

Golyga’r gwyliau rhag talu am dri mis a gymerir yn benodol yn ystod COVID-19 na ddylai gwyliau talu effeithio ar eich sgôr gredyd. Fodd bynnag, os byddwch yn methu taliadau ar ôl y trefniant coronafeirws, bydd yn effeithio ar eich sgôr gredyd.

Canslo Debydau Uniongyrchol

Ni ddylech ganslo eich Debyd Uniongyrchol heb siarad â’ch darparwr benthyciadau yn gyntaf. Nid yw canslo eich Debyd Uniongyrchol yn wyliau rhag talu a bydd yn cael ei gyfrif fel taliad a fethwyd os nad yw wedi cael ei gytuno gyda’ch darparwr benthyciadau. Bydd taliad a fethwyd yn dangos ar eich ffeil gredyd a gall effeithio ar eich gallu i gael gafael ar gyllid yn y dyfodol.

Beth fydd eich darparwr benthyciadau yn ei drafod gyda chi cyn cymeradwyo

Bydd eich darparwr benthyciadau yn siarad gyda chi am:

  • y swm sy’n gynwysedig yn y gwyliau rhag talu
  • unrhyw gynnydd yn eich ad-daliadau misol ar ôl y gwyliau rhag talu
  • unrhyw gynnydd yn y cyfanswm sy’n daladwy dan eich cytundeb cyllid unwaith y mae’r gwyliau rhag talu wedi dod i ben.

Gallent drafod hefyd ffyrdd eraill o ad-dalu os yw hyn yn fwy addas i’ch amgylchiadau personol. Gallwch weld rhai enghreifftiau o ffyrdd eraill o dalu, isod.

Er enghraifft, gall eich darparwr cyllid ddewis cychwyn cytundeb newydd gyda chi i amrywio telerau eich cytundeb blaenorol. Ni ddylai unrhyw delerau newydd eich gadael mewn sefyllfa waeth na’r cytundeb blaenorol.

Sgil-effaith bosibl - cynyddu hyd eich cytundeb cyllid car

Oherwydd eich bod yn gohirio eich taliadau am dri mis, gall eich darparwr benthyciadau ymestyn hyd eich cytundeb cyllid car.

Golyga ymestyn hyd eich cytundeb cyllid car y gallwch weld cynnydd llai yn eich ad-daliadau misol. Fodd bynnag, byddwch yn ad-dalu eich cyllid car dros gyfnod hirach, sy’n golygu y byddwch yn talu mwy o log dros gyfnod eich cytundeb cyllid car.

Gall fod yna oblygiadau ehangach i ymestyn - megis sgil-effeithiau posibl ar yswiriant, gwarantau, yswiriant torri i lawr neu MOT.

Yr wybodaeth ddylai eich darparwr benthyciadau ei rhoi i chi

Dylai eich darparwr benthyciadau egluro effaith unrhyw opsiwn ar eich taliadau misol neu gyfanswm hyd eich cytundeb cyllid car.

Dylent hefyd drafod ffyrdd eraill o ad-dalu’r swm os yw’r dulliau hyn yn fwy addas.

Dylid darparu unrhyw wybodaeth mewn da bryd a nodi’n glir y gallech fod yn talu mwy dros gyfnod y cytundeb cyllid car o’i gymharu â ffyrdd arall o ad-dalu.

Dylech bob amser ofyn i’ch darparwr cyllid car egluro beth fydd hyn yn ei olygu i chi a ph’un a oes opsiynau eraill a all fod ar gael i chi, i wneud yn siŵr bod popeth yn glir a’ch bod yn deall yr hyn yr ydych yn ei gytuno iddo.

Os ydych eisoes ar ei hôl gyda thaliadau cyllid car

Nid yw bod ar ei hôl hi gyda’ch taliadau cyllid car yn eich eithrio rhag bod yn gymwys i ymgeisio am wyliau rhag talu os yw hyn yn addas i’ch amgylchiadau.

Mae’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) wedi awgrymu na ddylai cwmnïau adfeddiannu ceir yn ystod y cyfnod hwn o gymorth yn sgil coronafeirws tan 31 Hydref 2020, ond os ydych yn bryderus, siaradwch â’ch darparwr benthyciadau ar unwaith.

Beth yw’r opsiynau eraill i’r gwyliau talu am dri mis?

Efallai na chaniateir gwyliau rhag talu i chi pan nad yw er eich lles gorau oherwydd bod yna ddatrysiadau gwell a fyddai’n eich gadael gyda llai o ddyled ond sy’n parhau i ddiwallu eich anghenion. Dyma rai enghreifftiau o’r cynigion y gallech eu derbyn.

Gwyliau rhag talu llai
Os disgwylir i chi golli eich incwm am lai na thri mis, efallai y gallech gytuno â’ch darparwr benthyciadau y byddai gwyliau rhag talu llai o hyd sy’n gweddu i’ch anghenion yn well. Byddech yn derbyn cyfnod o gymorth ariannol drwy wyliau rhag talu o hyd, ond yn casglu llai o log ac felly byddai gennych lai o ddyled.

Derbyn taliadau misol is

Neu, os mai rhan o’ch incwm yn unig yr ydych wedi’i golli, gallai eich darparwr cyllid car gynnig derbyn taliad sy’n is na’r taliad arferol dyledus, a chynnig, o bosibl, i beidio â chodi llog dros y cyfnod cytunedig. Drwy ad-dalu ychydig bob mis, byddai gennych fwy o arian wrth gefn, ond yn dal i leihau dyled y cytundeb cyllid car, gan eich rhoi, unwaith eto, mewn sefyllfa well nag y byddech ynddi drwy gymryd gwyliau rhag talu am dri mis.

Taliadau llog neu gyfalaf yn unig

Gallech hefyd gael cynnig yr opsiwn o dalu taliadau llog neu gyfalaf yn unig, yn dibynnu ar eich lefel o incwm yn ystod yr achosion o’r feirws. Bydd hyn yn lleihau unrhyw gynnydd yn eich ad-daliadau misol o’i gymharu â rhai opsiynau eraill unwaith y bydd eich gwyliau rhag talu drosodd. Fodd bynnag, bydd angen i chi ad-dalu unrhyw ddiffyg yn eich taliadau misol arferol.

Gofynnwch am eich sgôr gredyd

Os nad ydych yn derbyn gwyliau rhag talu ond wedi dod i gytundeb gwahanol gyda’ch darparwr benthyciadau yn hytrach, megis taliadau misol, yna gall effeithio ar eich sgôr gredyd, felly gofynnwch i’ch darparwr cyllid. Hyd yn oed os oes nodyn negyddol ar eich ffeil gredyd mae’n werth siarad â’ch cwmni cyllid car i ofyn a ellir tynnu’r nodyn hwn os ydych wedi cael eich effeithio’n ariannol yn sgil yr argyfwng coronafeirws.

Dim taliadau neu randaliadau bach

Efallai y bydd cwmni yn caniatáu i chi beidio â thalu neu’n gadael i chi wneud rhandaliadau dim mwy na £1 lle na fydd systemau’r cwmni yn caniatáu dim taliad am rai misoedd. Pe bai gennych warantwr byddent hwythau’n cael gorchymyn i beidio â thalu yn ystod y cyfnod gohiriedig hwn.

Mae eich PCP yn dod i ben yn fuan ond ni allwch fforddio’r taliad balŵn

Gofynnwch i’ch cwmni sut y gallant helpu yn y sefyllfa hon os yw’r argyfwng coronafeirws wedi effeithio ar eich cynlluniau i dalu’r taliad balŵn.

Gan fod gwerthoedd ceir wedi gostwng yn ystod yr argyfwng, efallai nad ailgyllido’r taliad balŵn yw’r ateb gorau.

Os ydych yn penderfynu dychwelyd y car ond mae’n anymarferol yn sgil y sefyllfa coronafeirws

Bydd cwmnïau yn dweud wrthych os na chaniateir i chi ddefnyddio’r car unwaith y mae’r cytundeb wedi dod i ben.

I osgoi talu rhagor o dreth ac yswiriant bydd angen i chi ymgeisio am ddatganiad Hysbysiad Oddi ar y Ffordd Statudol (HOS) os mai chi yw ceidwad cofrestredig y cerbyd ac mae eich darparwr cyllid am roi’r gorau i’w drethu a’i yswirio.

Bydd angen i’r car fod ‘oddi ar y ffordd’. Golyga hyn fod rhaid iddo fod ar y dramwyfa neu mewn garej, ac nid wedi’i barcio mewn maes parcio neu ar y stryd.

Os na allwch gadw’r car oddi ar y ffordd, bydd angen i chi barhau i dalu’r dreth a’r yswiriant. Fodd bynnag, gallech gysylltu â’r darparwr yswiriant i weld a yw’n bosib gostwng y premiwm, neu os gallant roi seibiant i chi rhag talu.

Beth i’w wneud os na allwch fforddio’ch taliadau car uwch pan ddaw’ch gwyliau talu i ben

Y peth cyntaf y dylech ei wneud yw cysylltu â’ch benthyciwr cyllid car. Ceisiwch wneud hyn cyn bod eich taliad nesaf yn ddyledus.

Disgwylir i’ch benthyciwr gynnig help ychwanegol i chi. Gallai hyn gynnwys ymestyn y cyfnod gohirio taliad am dri mis neu ostwng y taliad neu hepgor rhywfaint o’r llog.

Os na fyddwch yn cysylltu â hwy gallant dybio y gallwch fforddio ailgychwyn eich taliadau misol yn llawn.

Peidiwch â chanslo’ch debyd uniongyrchol heb siarad â’ch benthyciwr yn gyntaf.

Os gwnewch hynny, bydd hwn yn cael ei gyfrif fel taliad a fethwyd. Bydd yn ymddangos yn eich ffeil gredyd a gallai effeithio ar eich gallu i gael cyllid yn y dyfodol.

Os oes gennych gyllid car gyda darparwr benthyciadau heb ei reoleiddio neu anweithredol

Os yw eich cytundeb cyllid car gyda darparwr benthyciadau heb ei reoleiddio neu anweithredol na fyddent, fel arfer, yn dod o dan rychwant y newidiadau hyn, gofynnir i’r darparwyr hyn fabwysiadu’r canllawiau hyn hefyd. Byddwn yn darparu rhagor o wybodaeth pan gawn wybod rhagor.

Gellir dod o hyd i ragor o gymorth a chanllawiau ynghylch gwyliau rhag taliadau car ar wefan yr FCAopens in new window.

Yn cael trafferth i gysylltu, neu ddod i gytundeb, â’ch cwmni cyllid car

Os ydych wedi cael trafferth i gysylltu â’ch darparwr benthyciadau oherwydd trafferthion gweithredol y maent wedi’u cael, ac felly heb allu dod i gytundeb eto ac rydych wedi methu taliad sydd wedi’i nodi ar eich ffeil gredyd, siaradwch â’ch cwmni i ofyn a ellir cael gwared ar daliad a fethwyd oherwydd eich bod wedi cael eich effeithio’n ariannol yn sgil yr argyfwng COVID-19.

Os yw hyn wedi digwydd ni ddylai cwmnïau fod yn codi arnoch am daliadau a fethwyd. Os ydynt wedi gwneud hynny, gofynnwch i’ch cwmni cyllid car a ellir ad-dalu’r rhain.

Isafswm Gwerth Gwarantedig yn y Dyfodol (GMFV) PCP a Gwerth Dros Ben (RV) PCH

Ni ddylai cwmnïau ailgyfrifo’r GMFV na’r RV mewn ffordd sy’n seiliedig ar amodau marchnad dirwasgedig dros dro yn sgil coronafeirws mewn ymgais i adennill mwy o werth gwreiddiol y car drwy eich taliadau rheolaidd.

Beth arall allwch chi ei wneud

Os ydych yn cael trafferth i dalu eich taliadau cyllid car, neu’n dymuno lleihau eich costau, efallai y gallech glirio’r cytundeb drwy dalu’r swm yn gynnar neu ddychwelyd y car.

Os ydych yn cael ei chael hi’n anodd yn ariannol yn sgil Coronafeirws, gallwch ddod o hyd i gamau eraill y gallwch eu cymryd i helpu gyda’ch biliau eraill ar ein tudalen Coronafeirws a’ch arian.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?