Os ydych yn cael trafferth gyda thaliadau cyllid car oherwydd coronafeirws

Os ydych yn cael trafferthion ariannol yn sgil lledaeniad coronafeirws (COVID-19) sy’n effeithio ar eich gallu i dalu eich ad-daliadau cyllid car, dyma rai pethau y gallwch eu gwneud i helpu.

Beth yw gwyliau talu car?

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am gymorth gydag arian yn ystod yr achos o goronafeirws, ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch

Mae’r terfyn amser am wyliau talu cyllid car, a adnabyddir hefyd fel rhewi taliad, wedi cael ei ymestyn i 31 Mawrth 2021.

Gall eich gwyliau talu fod hyd at uchafswm o chwe mis. Felly, os ydych eisoes wedi cymryd y gwyliau talu chwe mis llawn, ni allwch wneud cais am un arall. Fodd bynnag, efallai y bydd eich benthyciwr yn gallu eich helpu mewn ffyrdd eraill.

Os ydych eisoes wedi cymryd eich gwyliau talu llawn, mae’n bwysig eich bod yn ddeall beth sy’n digwydd pan mae’n dod i ben.

Os nad ydych eto wedi cymryd unrhyw wyliau talu cyllid car, gallwch wneud cais am wyliau talu o hyd at gyfanswm o chwe mis. Fodd bynnag, dylech barhau i wneud taliadau os gallwch eu fforddio.

Os ydych eisoes wedi cymryd gwyliau talu, gellir ymestyn hyn hyd at uchafswm o chwe mis. Fodd bynnag, bydd er budd i chi ddechrau eich ad-daliadau eto os gallwch fforddio gwneud hynny.

Nid yw canslo eich debyd uniongyrchol yn wyliau talu a bydd yn cael ei gyfrif fel taliad a gollwyd os na chytunwyd arno gyda’ch benthyciwr. Ni ddylech ganslo’ch debyd uniongyrchol heb siarad â nhw’n gyntaf. Gallai taliad a gollwyd ymddangos yn eich ffeil gredyd a gallai effeithio ar eich gallu i ail-forgeisio.

Ni ddylid effeithio ar ffeiliau credyd unigol, ond os ydych yn poeni dylech siarad â’ch benthyciwr. Dylech gofio hefyd fod ffyrdd eraill y gall benthycwyr ddweud a ydych wedi cymryd gwyliau talu a allai effeithio ar benderfyniadau benthyca yn y dyfodol.

Efallai y bydd benthycwyr yn ystyried gwybodaeth arall wrth wneud penderfyniadau benthyca, gan gynnwys gwybodaeth a ddarperir gennych neu wybodaeth cyfrif banc.

Pwy sy’n ei gael?

Os ydych eisoes yn profi neu mae’n rhesymol i ddisgwyl y byddwch yn cael anawsterau talu dros dro o ganlyniad i goronafeirws, dylech gysylltu â’ch darparwr cyllid car cyn gynted â phosibl.

Ymhlith y mathau o gytundeb cyllid car sy’n gymwys ar gyfer y gwyliau talu mae:

  • Cynllun Contract Personol (PCP)
  • Contract Llogi Personol (PCH)
  • Hur Bwrcas (HP)
  • cytundeb gwerthu amodol
  • cytundeb credyd i brynu cerbyd fel gwerthiant credyd.

Os nad ydych yn siŵr a fydd eich cyllid car yn gymwys, cysylltwch â’ch cwmni ceir a gofynnwch iddynt.

Os ydynt yn teimlo na fyddai gwyliau talu yn amlwg er eich budd gorau, efallai na fyddwch yn gallu cael gwyliau talu.

Nid yw’n berthnasol i gytundebau cyllid ceir at ddibenion busnes.

Os ydych wedi prynu car drwy ddefnyddio benthyciad personol, edrychwch ar ein canllaw ar wyliau talu ar gyfer benthyciadau personol.

Beth fydd eich benthyciwr yn ei drafod gyda chi cyn ei gymeradwyo

Mae’n rhaid i’ch benthyciwr cyllid car siarad â chi am:

  • faint rydych wedi’i dalu yn barod (eich balans)
  • y swm a gwmpesir gan wyliau talu
  • unrhyw godiadau yn eich ad-daliadau misol ar ôl y gwyliau talu
  • unrhyw gynnydd yn y cyfanswm sy’n daladwy o dan eich contract cyllid car ar ôl i’r gwyliau talu ddod i ben.

Gallant hefyd drafod ffyrdd amgen y gallwch ad-dalu os yw hyn yn fwy addas ar gyfer eich amgylchiadau personol. Gallwch weld rhai enghreifftiau o ffyrdd amgen o dalu, isod.

Dewisiadau amgen i wyliau talu

Statws credyd

Ni wnaeth gwyliau talu coronafeirws effeithio ar eich statws credyd. Fodd bynnag, os dewch i gytundeb gwahanol â’ch benthyciwr, gallai gael effaith ar eich sgôr credyd. Mae’n bwysig eich bod yn gwirio hyn gyda’ch darparwr cyllid.

Os ydych yn dal i gael trafferth gyda thaliadau cyllid car ac yn methu cael gwyliau talu, neu bod eich gwyliau talu wedi dod i ben, mae dal ffyrdd y gall eich darparwr helpu.

Beth i’w wneud os na allwch fforddio’ch taliadau car uwch pan ddaw’ch gwyliau talu i ben

Y peth cyntaf y dylech ei wneud yw cysylltu â’ch benthyciwr cyllid car. Ceisiwch wneud hyn cyn bod eich taliad nesaf yn ddyledus.

Mae’n rhaid i’ch benthyciwr ystyried eich sefyllfa a chynnig help ychwanegol i chi.

Os oes gennych gyllid car gyda darparwr benthyciadau heb ei reoleiddio neu anweithredol

Os yw eich cytundeb cyllid car gyda darparwr benthyciadau heb ei reoleiddio neu anweithredol na fyddent, fel arfer, yn dod o dan rychwant y newidiadau hyn, gofynnir i’r darparwyr hyn fabwysiadu’r canllawiau hyn hefyd. Byddwn yn darparu rhagor o wybodaeth pan gawn wybod rhagor.

Gellir dod o hyd i ragor o gymorth a chanllawiau ynghylch gwyliau rhag taliadau car ar wefan yr FCAopens in new window.

Yn cael trafferth i gysylltu, neu ddod i gytundeb, â’ch cwmni cyllid car

Os ydych wedi cael trafferth i gysylltu â’ch darparwr benthyciadau oherwydd trafferthion gweithredol y maent wedi’u cael, ac felly heb allu dod i gytundeb eto ac rydych wedi methu taliad sydd wedi’i nodi ar eich ffeil gredyd, siaradwch â’ch cwmni i ofyn a ellir cael gwared ar daliad a fethwyd oherwydd eich bod wedi cael eich effeithio’n ariannol yn sgil yr argyfwng COVID-19.

Os yw hyn wedi digwydd ni ddylai cwmnïau fod yn codi arnoch am daliadau a fethwyd. Os ydynt wedi gwneud hynny, gofynnwch i’ch cwmni cyllid car a ellir ad-dalu’r rhain.

Isafswm Gwerth Gwarantedig yn y Dyfodol (GMFV) PCP a Gwerth Dros Ben (RV) PCH

Ni ddylai cwmnïau ailgyfrifo’r GMFV na’r RV mewn ffordd sy’n seiliedig ar amodau marchnad dirwasgedig dros dro yn sgil coronafeirws mewn ymgais i adennill mwy o werth gwreiddiol y car drwy eich taliadau rheolaidd.

Beth arall allwch chi ei wneud

Os ydych yn cael trafferth i dalu eich taliadau cyllid car, neu’n dymuno lleihau eich costau, efallai y gallech glirio’r cytundeb drwy dalu’r swm yn gynnar neu ddychwelyd y car.

Os ydych yn cael ei chael hi’n anodd yn ariannol yn sgil Coronafeirws, gallwch ddod o hyd i gamau eraill y gallwch eu cymryd i helpu gyda’ch biliau eraill ar ein tudalen Coronafeirws a’ch arian.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?