Coronafeirws os oes gennych blant

Os oes gennych blant gall hwn fod yn amser arbennig o anodd. Bydd y canllaw hwn yn edrych ar ba gymorth sydd ar gael os yw eu hysgol wedi cau, beth mae hyn yn ei olygu i’ch costau gofal plant a beth sy’n digwydd os oes gennych hawl i brydau ysgol am ddim.

Os yw ysgol eich plentyn wedi cau

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch

Mae ysgolion ledled y DU wedi cau i bawb ar wahân i blant gweithwyr allweddol. Efallai y bydd hwn yn gyfnod anodd i rieni, ond mae yna opsiynau ar gael i chi.

Os ydych yn weithiwr cyflogedig, mae gennych hawl i gymryd amser i ffwrdd i ofalu am blentyn dibynnol. Nid oes unrhyw reolau ynghylch faint o amser y gallwch ei gymryd a dylech siarad â’ch cyflogwr am eich opsiynau.

Efallai y byddwch hefyd yn gallu cymryd amser i ffwrdd fel gwyliau.

Os ydych yn poeni am gostau gofal plant

A oes gennych chi gwestiwn?

Bydd ein cynghorwyr yn rhoi’r arweiniad cywir i chi.

Dechreuwch wesgwrs ar-lein neu ffoniwch ni ar 0800 138 1677

Os yw’ch oriau wedi’u lleihau, mae eich incwm wedi gostwng, efallai y byddwch yn poeni sut y bydd hyn yn effeithio ar unrhyw help a gewch tuag at gostau gofal plant.

Gyda’r cyfyngiad yn ei le a rhai darparwyr gofal plant yn cau dros dro, efallai y byddwch hefyd yn poeni os ydych wedi talu ymlaen llaw i gadw lle eich plentyn, neu os yw’ch anghenion gofal plant wedi dod i ben yn llwyr.

Os ydych yn hawlio trwy’r cynllun gofal plant di-dreth, mae hyn fel arfer yn seiliedig ar gyfnod o dri mis, felly bydd cefnogaeth yn dibynnu ar pryd y bydd angen i chi roi gwybod am eich incwm nesaf.

Gallwch dynnu arian allan o’ch cyfrif gofal plant di-dreth, ond am bob £8 rydych yn ei dynnu allan, bydd y llywodraeth yn cymryd yn ôl eu cyfraniad o £2.

Dysgwch fwy am ofal plant di-dreth, tynnu arian allan a mynediad i’ch cyfrif ar wefan Gov.uk.

Ymunwch â’n grŵp Facebook, Coronafeirws a’ch Arian, am newyddion ariannol a’r wybodaeth ddiweddaraf cyn gynted ag y byddwn yn eu cael, yn ogystal â lle i ofyn cwestiynau ariannol, rhannu pryderon a helpu pobl eraill.

Os ydych yn cael yr elfen costau gofal plant o Gredyd Cynhwysol, neu’n cael help trwy gredydau treth, gall nifer yr oriau rydych yn gweithio nawr a’ch incwm effeithio ar faint o help rydych yn ei gael tuag at gostau gofal plant.

Darganfyddwch sut mae coronafirws yn effeithio ar gymorth gofal plant a budd-daliadau i blant ar y wefan Low Incomes Tax Reform Group.

Mae newidiadau dros dro i’r meini prawf cymhwysedd yn golygu efallai y byddwch yn dal i allu cael 30 awr o ofal plant am ddim a gofal plant di-dreth hyd yn oed os yw’ch patrymau gwaith wedi newid oherwydd yr achos o goronafeirws.

Darganfyddwch fwy ar wefan Gov.uk.

Taliad Plentyn yr Alban

Os ydych yn byw yn yr Alban, rydych chi neu’ch partner yn hawlio rhai budd-daliadau penodol, a chi neu’ch partner yw’r prif berson sy’n gofalu am blentyn o dan chwech oed yna efallai y byddwch yn gymwys i wneud cais am daliad wythnosol o £10 am bob plentyn o dan chwech oed.

Os byddwch yn llwyddiannus, bydd taliadau’n cychwyn ar ôl 22 Chwefror 2021 a byddwch yn cael eich talu bob pedair wythnos.

Datganfyddwch fwy a gwnewch gais ar y wefan mygov.scot.

Os ydych yn cael prydau ysgol am ddim

Mae ysgolion yn gwneud darpariaethau i ddarparu prydau bwyd, talebau a pharseli bwyd i bawb sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim.

Mae sut mae hyn yn digwydd yn dibynnu ar yr ysgol y mae eich plentyn yn ei fynychu a ble yn y wlad rydych yn byw.

Os ydych yn byw yn Lloegr ewch i wefan Gov.uk.
Yng Nghymru ewch i wefan Gov.wales.
Yn yr Alban ewch i wefan Mygov.scot.
Yng Ngogledd Iwerddon ewch i wefan NI Directopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?