Coronafeirws os ydych yn prynu, gwerthu neu symud tŷ

Yn Lloegr, caniatawyd i werthwyr tai, cwmnïau symud a chludwyr i ailagor. Fodd bynnag, yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon mae cyfyngiadau mewn lle o hyd sy’n atal pobl rhag edrych ar dai a chyfyngu ar werthiannau tai.

Rhentwyr a landlordiaid

A oes gennych chi gwestiwn?

Bydd ein cynghorwyr yn rhoi’r arweiniad cywir i chi.

Dechreuwch wesgwrs ar-lein neu ffoniwch ni ar 0800 138 1677

Yn Lloegr, nid yw rhentwyr sy’n edrych i symud i mewn i eiddo newydd a landlordiaid sy’n ceisio rhentu eiddo allan bellach yn wynebu cyfyngiadau ar hysbysebu, edrych ar eiddo a symud.

Fodd bynnag, gallai’r broses hon fod yn anoddach nag o’r blaen, felly anogir pawb sy’n cymryd rhan i fod yn hyblyg.

Yn yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon, mae cyfyngiadau yn dal i fodoli, felly dylech ohirio cynlluniau ar gyfer symud neu rentu eiddo nes i’r cyfyngiadau gael eu codi.

Os ydych yn landlord, gallwch gymryd mantais o’r gwyliau talu morgais am dri mis os ydych yn cael trafferth i dalu eich ad-daliadau morgais ar eich eiddo prynu i osod.

Os ydych yn rhentu ar hyn o bryd ac yn edrych i symud i eiddo newydd, siaradwch â’ch landlord presennol i weld os gallwch ymestyn eich tenantiaeth.

Os ydych eisoes wedi cytuno’r gwerthiant

Ymunwch â’n grŵp Facebook, Coronafeirws a’ch Arian, am newyddion ariannol a’r wybodaeth ddiweddaraf cyn gynted ag y byddwn yn eu cael, yn ogystal â lle i ofyn cwestiynau ariannol, rhannu pryderon a helpu pobl eraill.

Os ydych eisoes wedi cytuno ar werthiant, nid oes angen i chi dynnu allan o’r trosglwyddiad.

Fodd bynnag, gallai symud tŷ fod yn anoddach nag o’r blaen, felly anogir pawb i fod yn hyblyg

Os yw’r eiddo rydych yn symud iddo yn wag, yna gallwch barhau i fynd yn eich blaen, ond dylech ddilyn canllawiau’r llywodraeth er mwyn osgoi dod i gysylltiad â phobl eraill i leihau lledaeniad coronafeirws.

Os yw’r eiddo eisoes wedi’i feddiannu, yna dylai’r holl bartïon weithio gyda’i gilydd i ohirio’r dyddiad tan ar ôl i’r cyfyngiadau gael eu codi.

Mae UK Finance wedi cyhoeddi bod pob benthyciwr morgais yn gweithio gyda chwsmeriaid i ymestyn cynigion morgais hyd at dri mis er mwyn caniatáu iddynt symud i mewn yn nes ymlaen.

Bydd benthycwyr hefyd yn gweithio gyda chi os bydd eich amgylchiadau’n newid yn ystod y tri mis hyn, neu os bydd telerau pryniant tŷ yn newid yn sylweddol.

Os na ellir osgoi symud cartref, fe’ch anogir i gadw draw oddi wrth eraill i leihau lledaeniad coronafeirws.

Os yw eich tŷ ar y farchnad

Yn Lloegr, os yw eich tŷ eisoes ar y farchnad, gallwch barhau i’w hysbysebu a gall gwerthwyr tai gynnal gwyliadau o dan reolau pellhau cymdeithasol.

Gallwch gwblhau gwerthiannau, fodd bynnag fe allai’r broses, gan gynnwys symud tŷ, fod yn anoddach, felly mae’n bwysig bod pawb sy’n cymryd rhan yn parhau i fod yn hyblyg.

Os ydych yn byw yn yr Alban, Cymru neu Ogledd Iwerddon, a bod eich tŷ eisoes ar y farchnad, gallwch barhau i’w hysbysebu.

Ond, yn unol â chanllawiau’r llywodraeth ar bellhau cymdeithasol, ni fyddwch yn gallu cynnal ymweliadau personol i’w weld. Os ydych yn defnyddio gwerthwr tai, efallai y byddant nhw’n gallu cynnig rhith-deithiau.

Gallwch barhau i dderbyn cynigion ar eich eiddo o hyd. Fodd bynnag, gallai’r gwerthiant gymryd mwy o amser ac fe’ch anogir i beidio â symud cartref ar y pryd.

Os ydych eisiau gwerthu eich cartref

Os ydych am werthu eich cartref, byddwch nawr yn gallu ei roi ar y farchnad os ydych yn byw yn Lloegr.

Bydd gwerthwyr tai yn gallu ei hysbysebu a chynnal gwyliadau tŷ o dan reolau pellhau cymdeithasol.

Os ydych yn byw yn yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon ac eisiau gwerthu’ch tŷ, mae’n debyg y bydd yn rhaid i chi aros.

Darganfyddwch fwy o gyngor ar brynu, gwerthu a symud cartref ar y wefan Gov.ukopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?