Coronafeirws os ydych yn weithiwr cyflogedig

Mae’r cynllun cadw swyddi oedd yn cynnig diogelwch i’ch cyflog a’ch swydd wedi cael ei ddisodli gan y Cynllun Cynnal Swyddi. Mae’r canllaw hwn yn edrych ar sut mae’r cynllun cynnal swyddi yn gweithio, eich hawliau i Dâl Salwch Statudol (SSP) a pha fudd-daliadau y gallwch wneud cais amdanynt os nad oes gennych hawl i SSP.

Y Cynllun Cynnal Swyddi

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch

Bydd y Cynllun Cadw Swyddi presennol (ffyrlo) yn dod i ben ar 30 Tachwedd 2020 ac yn cael ei ddisodli gan y Cynllun Cynnal Swyddi.

Os ydych ar ffyrlo neu beidio ar hyn o bryd, nid oes angen i chi wneud unrhyw beth. Bydd eich cyflogwr yn dweud wrthych os ydynt yn cymryd rhan yn y Cynllun Cynnal Swyddi.

I fod yn gymwys rhaid i’ch swydd fod yn hyfyw - mae hyn yn golygu bod rhaid bod gwaith ar gael i chi ei wneud.

Os ydych yn poeni am ddiswyddo, yna mae help ar gael. Gweler ein canllawiau ar eich Hawliau diswyddo.

Os ydych yn gymwys a bod eich cyflogwr wedi ymuno â’r cynllun, o 1 Rhagfyr gellir gofyn i chi weithio o leiaf 20% o’ch oriau, a bydd eich cyflogwr yn talu amdano yn ôl yr arfer.

Os ydych ar gyflog uwch, efallai y byddwch yn derbyn llai gan fod cyfraniad y llywodraeth wedi’i gapio ar £1,541.75 y mis.

Os ydych yn gweithio’n rhan amser, bydd hyn yn seiliedig ar yr oriau y byddech yn eu gweithio fel arfer ac mae’n dal i gael ei gapio ar £1,541.75 y mis. Felly, cyhyd â’ch bod yn gweithio o leiaf 20% o’ch oriau arferol, ni ddylai fod unrhyw wahaniaeth rhwng sut mae gweithwyr rhan amser a llawn amser yn cael eu trin.

I fod yn gymwys, mae’n rhaid eich bod wedi bod ar system gyflogres eich cyflogwr ers o leiaf 23 Medi 2020.

Tra bod eich cyflogwr yn hawlio am ran o’ch cyflog trwy’r Cynllun Cymorth Swyddi, ni ellir eich diswyddo na’ch rhoi ar rybudd.

Sut allai’r Cynllun Cynnal Swyddi newydd weithio i mi?

A oes gennych chi gwestiwn?

Bydd ein cynghorwyr yn rhoi’r arweiniad cywir i chi.

Dechreuwch wesgwrs ar-lein neu ffoniwch ni ar 0800 138 0555

I ddangos sut y gallai hyn edrych:

Mae John yn gweithio wythnos 40 awr ac yn ennill y cyflog byw cenedlaethol o £8.72 yr awr.

Mae ei gyflogwr wedi ymuno â’r Cynllun Cynnal Swyddi ac yn gofyn iddo weithio 20% o’i oriau arferol. Mae hynny’n cyfateb i 8 awr.

Bydd ei gyflogwr yn ei dalu fel arfer am bob un o’r 8 awr hynny. Bydd yn ennill £69.76 yr wythnos.

Bydd cyflogwr John hefyd yn ei dalu am 1.6 awr (sy’n cyfateb i 5% o’i oriau sy’n weddill, h.y. 32 awr). Mae hynny’n £13.95 yr wythnos.

Bydd y llywodraeth hefyd yn talu John am 19.73 awr (sy’n cyfateb i 61.67% o’i oriau sy’n weddill, h.y. 32 awr). Mae hynny’n £172.05 yr wythnos.

Mae hyn yn golygu y bydd John yn derbyn cyfanswm o £255.76 yr wythnos.

Mae’n debyg y bydd John yn ennill llai o arian nag a enillodd tra ar ffyrlo.

Raj - Gweithiwr rhan amser - 21 awr yr wythnos £15 yr awr

Mae Raj yn gweithio wythnos 21 awr ac yn ennill £15.00 yr awr.

Mae ei gyflogwr wedi ymuno â’r Cynllun Cymorth Swyddi ac yn gofyn iddo weithio 20% o’i oriau arferol. Mae hynny’n cyfateb â 4.2 awr.

Bydd ei gyflogwr yn ei dalu fel arfer am bob un o’r 4.2 awr hynny. Bydd yn ennill £ 63.00 yr wythnos.

Bydd cyflogwr Raj’s hefyd yn ei dalu am 0.84 awr (sy’n cyfateb â 5% o’i oriau sy’n weddill, hy 16.8 awr). Mae hynny’n £12.60 yr wythnos.

Bydd y llywodraeth hefyd yn talu Raj am 10.37 awr (sy’n cyfateb â 61.67% o’i oriau sy’n weddill, hy 16.8 awr). Mae hynny’n £ 155.55 yr wythnos.

Mae hyn yn golygu y bydd Raj yn derbyn cyfanswm o £231.15 yr wythnos.

Belinda - Enillydd uwch - 35 awr yr wythnos £25 yr awr (£45,500 y flwyddyn)

Mae Belinda yn gweithio wythnos 35 awr ac yn ennill £25 yr awr.

Mae ei chyflogwr wedi ymuno â’r Cynllun Cymorth Swyddi ac yn gofyn iddi weithio 20% o’i horiau arferol. Mae hynny’n cyfateb â 7 awr.

Bydd ei chyflogwr yn ei thalu fel arfer am bob un o’r 7 awr hynny. Bydd hi’n ennill £175.00 yr wythnos.

Bydd cyflogwr Belinda hefyd yn ei thalu am 1.4 awr (sy’n cyfateb â 5% o’i oriau sy’n weddill, hy 28 awr). Mae hynny’n £35.00 yr wythnos.

Gan fod Belinda yn enillydd uchel, bydd y llywodraeth yn talu uchafswm o £1,541.75 y mis, sef £385.44 yr wythnos.

Mae hyn yn golygu y bydd Belinda yn cael cyfanswm o £595.44 yr wythnos

Os yw eich gweithle yn cael ei orfodi i gau oherwydd cyfyngiadau coronafeirws ar ôl 31 Hydref 2020

Ymunwch â’n grŵp Facebook, Coronafeirws a’ch Arian, am newyddion ariannol a’r wybodaeth ddiweddaraf cyn gynted ag y byddwn yn eu cael, yn ogystal â lle i ofyn cwestiynau ariannol, rhannu pryderon a helpu pobl eraill.

O 1 Tachwedd 2020, os yw’n ofynnol yn gyfreithiol i’ch gweithle gau oherwydd cyfyngiadau coronafeirws lleol neu genedlaethol, bydd y llywodraeth yn talu dwy ran o dair (67%) o’ch cyflog, hyd at £2,100 y mis.

Fel y Cynllun Cynnal Swyddi, bydd hwn yn rhedeg am chwe mis, gydag adolygiad ym mis Ionawr 2021.

I fod yn gymwys am y taliad hwn, rhaid i chi fod i ffwrdd o’r gwaith am o leiaf saith diwrnod yn olynol.

Ni fydd yn ofynnol i’ch cyflogwr wneud cyfraniad tuag at eich cyflog ond bydd yn rhaid iddynt dalu am eich Cyfraniadau Yswiriant Gwladol a’ch cyfraniadau pensiwn gweithle.

Bydd eich cyflogwr yn gallu gwneud cais am gymorth trwy wasanaeth gwneud cais Cyllid a Thollau EM o ddechrau mis Rhagfyr 2020. Gwneir taliadau mewn ôl-ddyledion i dalu am unrhyw gyfnodau na allech weithio o 1 Tachwedd 2020.

Y cynllun cadw swyddi

Roedd y cynllun cadw swyddi, a adnabyddir fel ffyrlo, yn gadael i chi gael eich talu 80 y cant o’ch gyflog os oedd yn rhaid i’ch cyflogwr gau dros dro oherwydd coronafeirws.

Mae’r cynllun hwn wedi’i ymestyn tan 30 Tachwedd 2020, a bydd y Cynllun Cymorth Swyddi yn ei le.

Taliad Cymorth Profi ac Olrhain

O 28 Medi (24 Medi yng Nghymru), os dywedir wrthych am hunan-ynysu gan system Profi ac Olrhain y GIG, ni allwch weithio gartref ac rydych yn hawlio:

 • Credyd Cynhwysol
 • Credyd Treth Gwaith
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
 • Cymhorthdal Incwm
 • Credyd Pensiwn
 • Budd Tai

Bydd gennych hawl i daliad o £500.

Yn yr Alban, mae hwn yn cael ei alw’n Self-Isolation Support Grant. Nid oes taliad tebyg ar gael yng Ngogledd Iwerddon.

Gwneir y taliad hwn gan eich awdurdod lleol, a disgwylir iddo fod mewn lle erbyn 12 Hydref 2020.

Os dywedir wrthych am hunan-ynysu ar ôl 28 Medi, ond cyn i’r cynllun gael ei sefydlu, bydd taliadau’n cael eu hôl-ddyddio.

Bydd yn rhaid i chi ddangos prawf o’ch cyflogaeth i fod yn gymwys a bydd gwiriadau’n cael eu cynnal i wirio nad ydych yn gallu gweithio gartref.

Oes gennyf hawl i dâl salwch?

Mae eich hawl i Dâl Salwch Statudol (SSP) yn dibynnu ar eich statws cyflogaeth a’ch enillion.

Os ydych yn weithiwr cyflogedig ac yn ennill mwy na £120 yr wythnos

Os ydych yn weithiwr cyflogedig ac yn ennill o leiaf £120 yr wythnos, byddwch yn gallu cael £95.85 yr wythnos am hyd at 28 wythnos. Mae’r llywodraeth wedi cyhoeddi y bydd SSP yn cael ei dalu o’r diwrnod cyntaf y byddwch i ffwrdd yn sâl os yw’n gysylltiedig â choronafeirws.

Mae SSP yn cwmpasu os ydych yn sâl neu os ydych angen hunan-ynysu oherwydd eich bod wedi cael cyswllt uniongyrchol gyda’r feirws. Bydd angen i chi ddarparu nodyn salwch neu nodyn ffitrwydd. Gallwch gael un drwy ffonio NHS 111. Nid oes angen i chi bellach fynd at y doctor i gael nodyn salwch neu nodyn ffitrwydd.

Mae gan rai cyflogwyr gynlluniau tâl salwch cytundebol mwy hael. Mae’n werth gwirio’ch cytundeb, llawlyfr staff neu gyda’ch cyflogwr.

Os yw eich cyflogwr yn gwrthod talu SSP i chi

Mae’r llywodraeth wedi dweud y bydd yn ysgwyddo costau SSP i gyflogwyr llai, felly ni ddylai gwneud cais amdano fod yn broblem. Os oes gennych broblem, cysylltwch â thîm anghydfod taliadau statudol Cyllid a Thollau EM:

Ffôn: 03000 560 630
Dydd Llun i ddydd Iau 8.30am i 5pm
Dydd Gwener 8.30am 4.30pm

Ffôn testun: 0300 200 3212
Dydd Llun i ddydd Gwener 8am i 5pm

Os ydych yn weithiwr cyflogedig ac yn ennill llai na £120 yr wythnos

Os ydych yn gyflogedig ond mae eich enillion yn rhy isel i hawlio SSP, efallai y gallech hawlio Credyd Cynhwysol os yw incwm eich cartref yn isel ac mae gennych chi a’ch partner neu briod gynilion o lai na £16,000. Gallwch wneud hyn ar-lein.

Peidiwch ag oedi cyn gwneud cais am fudd-daliadau, hyd yn oed os ydych yn meddwl y gallech fod wedi cael eich effeithio gan goronafeirws.

Fodd bynnag, os ydych eisoes yn cael unrhyw un o’r budd-daliadau hyn sy’n cael eu disodli gan Gredyd Cynhwysol:

 • Budd-dal Tai
 • Credydau Treth
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth

ac angen gwneud cais am Gredyd Cynhwysol oherwydd coronafeirws, gwiriwch gyda gwasanaeth Help i Wneud Cais Cyngor Ar Bopeth cyn gynted â phosib i weld sut y gallent gael eu heffeithio ac i gael cyngor am eich sefyllfa.

Darganfyddwch fwy am goronafeirws a’ch hawliau yn y gwaith ar wefan ACAS.
Os ydych yng Ngogledd Iwerddon, dylech ymweld â’r Labour Relations Agency.

Os nad ydych eisiau mynd i’r gwaith oherwydd coronafeirws

Os nad ydych eisiau teithio neu fynd i’r gwaith oherwydd eich bod yn poeni am ddal coronafeirws mae’ch hawliau’n fwy cyfyngedig.

Mae’n ofynnol i gyflogwyr wrando ar eich pryderon a cheisio dod o hyd i ffordd i weithio o’u cwmpas. Efallai y byddwch hefyd yn gallu cymryd yr amser i ffwrdd fel gwyliau neu wyliau di-dâl.

Os oes gennych gyfrifoldebau gofalu

Mae gennych hawl hefyd i gymryd amser i ffwrdd i ofalu am ddibynnydd. Nid oes unrhyw reolau ynghylch faint o amser y gallwch ei gymryd a dylech siarad â’ch cyflogwyr am eich opsiynau. Efallai y byddwch hefyd yn gallu cymryd amser i ffwrdd fel gwyliau.

Dysgwch fwy am gymryd amser i ffwrdd i ofalu am ddibynnydd ar wefan ACAS.

Mae gennych hefyd yr hawl i ofyn am weithio hyblyg, fel lleihau neu newid eich oriau gwaith ac amser i ffwrdd os oes argyfwng.

Darganfyddwch fwy am eich hawliau os ydych yn ofalwr ar wefan Cyngor ar Bopeth.

Mae’n bwysig eich bod yn dod i gytundeb gyda’ch cyflogwr cyn penderfynu peidio troi i fyny i’r gwaith gan y gellir trin hyn fel absenoldeb heb ganiatad.

Os ydych yn poeni am golli eich swydd

Gweithwyr ar ffyrlo

Mae eich tâl diswyddo yn cael ei weithio allan drwy ddefnyddio eich cyflog arferol, nid y swm rydych wedi bod yn ei gael tra ar ffyrlo neu’r Cynllun Cynnal Swyddi.

Os yw’r cwmni rydych yn gweithio iddynt wedi mynd i ddwylo’r gweinyddwyr, efallai y bydd y gweinyddwyr yn gallu cael gafael ar yr un grant gan y llywodraeth os ydynt yn bwriadu cadw’r busnes ar agor.

Fodd bynnag, os ydych yn poeni y gallech gael eich diswyddo gall ein Llawlyfr Diswyddo eich helpu chi i baratoi.

Os ydych yn wynebu cael eich diswyddo yn ystod eich prentisiaeth, mae’r llywodraeth wedi lansio gwasanaeth newydd sy’n cynnig cyngor am ddim ac a all eich helpu i ddod o hyd i gyfleoedd newydd. Darganfyddwch fwy ar y wefan apprenticeships.gov.uk.

Diswyddiadau a lleihau oriau

Os gofynnwyd i chi gymryd absenoldeb di-dâl, a bod eich contract yn caniatáu i chi fod yn ddi-dâl yn ystod y cyfnod hwn, efallai y gallwch hawlio Tâl Gwarant.

Efallai y byddwch hefyd yn gallu gwneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith dull newydd ac, os ydych angen help gyda chostau eraill, Credyd Cynhwysol.

Darganfyddwch fwy am ddiswyddiadau a gweithio amser byr ar wefan Gov.ukopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?