Coronafeirws os ydych yn weithiwr cyflogedig

Os ydych yn gyflogedig, mae’r llywodraeth wedi cyhoeddi’r cynllun cadw swyddi a ddylai gynnig rhywfaint o ddiogelwch i’ch cyflog a’ch swydd. Bydd y canllaw hwn yn edrych ar sut mae’r cynllun cadw swyddi yn gweithio, eich hawliau i Dâl Salwch Statudol (SSP) a pha fudd-daliadau y gallwch wneud cais amdanynt os nad oes gennych hawl i SSP.

Y cynllun cadw swyddi

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch

Mae’r llywodraeth wedi cyhoeddi y bydd yn talu eich cyflog drwy’r cynllun cadw swyddi coronafeirws os bydd yn rhaid i’ch busnes gau dros dro oherwydd coronafeirws.

Bydd hwn ar gael i unrhyw un ar y cynllun PAYE a bydd angen i’ch cyflogwyr gysylltu â CThEM i wneud cais. Er mwyn i chi fod yn gymwys, bydd yn rhaid i’ch cyflogwr ailbennu eich statws cyflogaeth fel gweithiwr ffyrlo.

Bydd y cynllun yn talu 80 y cant o gyflogau gweithwyr sy’n cael eu cadw, hyd at £2,500 y mis, ynghyd â chyfraniadau Yswiriant Gwladol cysylltiedig y cyflogwr ac isafswm cyfraniadau pensiwn ymrestru awtomatig cyflogwr ar y cyflog hwnnw. Gall eich cyflogwr ychwanegu at eich cyflog i fwy na hyn os ydynt yn dewis gwneud hynny.

A oes gennych chi gwestiwn?

Bydd ein cynghorwyr yn rhoi’r arweiniad cywir i chi.

Dechreuwch wesgwrs ar-lein neu ffoniwch ni ar 0800 138 1677

Os ydych yn dychwelyd o seibiant mamolaeth neu dadolaeth gallwch ddal i gael eich rhoi ar ffyrlo, hyd yn oed ar ôl y terfyn amser o 10 Mehefin ar gyfer ceisiadau olaf am gyllid gan y llywodraeth.

Ni ellir gofyn i chi wneud unrhyw waith i’r cwmni sydd wedi eich gwneud yn ffyrlo. Fodd bynnag, os oes gennych swydd arall, neu os yw’ch contract yn caniatáu i chi gymryd swydd arall, gallwch barhau i weithio a chael eich talu gan gwmni arall.

Bydd cyflogau o dan y cynllun yn cael eu hôl-ddyddio i 1 Mawrth a bydd y cynllun ar agor tan ddiwedd mis Hydref, gyda mwy o hyblygrwydd yn cael ei gyflwyno o ddechrau Awst. Nid oes cyfyngiad ar faint o arian a bydd y llywodraeth yn talu grantiau i gefnogi cymaint o swyddi ag sy’n angenrheidiol.

I fod yn gymwys, mae’n rhaid eich bod wedi dechrau eich cyflogaeth erbyn 19 Mawrth 2020. Gobeithir y bydd y cyntaf o’r grantiau’n cael eu talu cyn diwedd mis Ebrill felly gallai gymryd ychydig wythnosau i gael eich arian.

Os ydych yn cael trafferth i dalu biliau neu gostau angenrheidiol eraill, gweler ein canllaw coronafeirws a’ch arian.

Newidiadau i’r cynllun cadw swyddi o Awst

O fis Awst, byddwch yn parhau i gael 80% o’ch cyflog, hyd at £2,500, ond bydd yn rhaid i’ch cyflogwr ddechrau cyfranu yn ogystal â’r llywodraeth.

Ymunwch â’n grŵp Facebook, Coronafeirws a’ch Arian, am newyddion ariannol a’r wybodaeth ddiweddaraf cyn gynted ag y byddwn yn eu cael, yn ogystal â lle i ofyn cwestiynau ariannol, rhannu pryderon a helpu pobl eraill.

Yn ystod mis Awst bydd eich cyflogwr yn dechrau talu eich cyfraniadau Yswiriant Gwladol a phensiwn.

Ym mis Medi, bydd y llywodraeth yn talu 70% o’ch cyflog hyd at £2,190 y mis, gyda’ch cyflogwr yn gwneud i fyny’r 10% sy’n weddill.

Ym mis Hydref, bydd y llywodraeth yn talu 60% o’ch cyflog hyd at £1,875 y mis, gyda’ch cyflogwr yn gwneud i fyny’r 20% sy’n weddill.

Bydd y cynllun yn dod i ben ddiwedd mis Hydref.

Os ydych wedi cael eich rhoi ar ffyrlo ac heb ddychwelyd i’r gwaith eto, byddwch yn gallu mynd yn ôl i weithio’n rhan amser.

Os yw fy nghyflogwr eisoes wedi dy niswyddo

Os dywedwyd wrthych eisoes fod eich swydd wedi diflannu, dylech gysylltu â’ch cyflogwr i weld a ydynt nawr yn barod i’ch cymryd yn ôl a’ch ailbennu fel gweithiwr ffyrlo.

Os ydych eisoes wedi gwneud cais am fudd-daliadau, cysylltwch â’r llinell gymorth budd-daliadau berthnasol i gael cyngor ar beth i’w wneud cyn i chi ganslo’ch cais.

Os ydych eisoes wedi cael taliad diswyddo a gallai’ch cyflogwr eich cymryd yn ôl, siaradwch â’ch cyflogwr neu llinell gymorth ACAS am gyngor ar beth i’w wneud.

Oes gennyf hawl i dâl salwch?

Mae eich hawl i Dâl Salwch Statudol (SSP) yn dibynnu ar eich statws cyflogaeth a’ch enillion.

Os ydych yn weithiwr cyflogedig ac yn ennill o mwy na £120 yr wythnos

Os ydych yn weithiwr cyflogedig ac yn ennill o leiaf £120 yr wythnos, byddwch yn gallu cael £95.85 yr wythnos am hyd at 28 wythnos. Mae’r llywodraeth wedi cyhoeddi y bydd SSP yn cael ei dalu o’r diwrnod cyntaf y byddwch i ffwrdd yn sâl os yw’n gysylltiedig â choronafeirws.

Mae SSP yn cwmpasu os ydych yn sâl neu os ydych angen hunan-ynysu oherwydd eich bod wedi cael cyswllt uniongyrchol gyda’r feirws. Bydd angen i chi ddarparu nodyn salwch neu nodyn ffitrwydd. Gallwch gael un drwy ffonio NHS 111.

Mae gan rai cyflogwyr gynlluniau tâl salwch cytundebol mwy hael. Mae’n werth gwirio’ch cytundeb, llawlyfr staff neu gyda’ch cyflogwr.

Os yw eich cyflogwr yn gwrthod talu SSP i chi

Mae’r llywodraeth wedi dweud y bydd yn ysgwyddo costau SSP i gyflogwyr llai, felly ni ddylai gwneud cais amdano fod yn broblem. Os oes gennych broblem, cysylltwch â thîm anghydfod taliadau statudol Cyllid a Thollau EM:

Ffôn: 03000 560 630
Dydd Llun i ddydd Iau 8.30am i 5pm
Dydd Gwener 8.30am 4.30pm

Ffôn testun: 0300 200 3212
Dydd Llun i ddydd Gwener 8am i 5pm

Os ydych yn weithiwr cyflogedig ac yn ennill llai na £120 yr wythnos

Os ydych yn gyflogedig ond mae eich enillion yn rhy isel i hawlio SSP, efallai y gallech hawlio Credyd Cynhwysol os yw incwm eich cartref yn isel ac mae gennych chi a’ch partner neu briod gynilion o lai na £16,000. Gallwch wneud hyn ar-lein.

Peidiwch ag oedi cyn gwneud cais am fudd-daliadau, hyd yn oed os ydych yn meddwl y gallech fod wedi cael eich effeithio gan goronafeirws.

Fodd bynnag, os ydych eisoes yn cael unrhyw un o’r budd-daliadau hyn sy’n cael eu disodli gan Gredyd Cynhwysol:

  • Budd-dal Tai
  • Credydau Treth
  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth

ac angen gwneud cais am Gredyd Cynhwysol oherwydd coronafeirws, gwiriwch gyda gwasanaeth Help i Wneud Cais Cyngor Ar Bopeth cyn gynted â phosib i weld sut y gallent gael eu heffeithio ac i gael cyngor am eich sefyllfa.

Darganfyddwch fwy am goronafeirws a’ch hawliau yn y gwaith ar wefan ACAS.
Os ydych yng Ngogledd Iwerddon, dylech ymweld â’r Labour Relations Agency.

Os nad ydych eisiau mynd i’r gwaith oherwydd coronafeirws

Os nad ydych eisiau teithio neu fynd i’r gwaith oherwydd eich bod yn poeni am ddal coronafeirws mae’ch hawliau’n fwy cyfyngedig.

Os ydych yn diogelu yn unol â chanllawiau iechyd cyhoeddus oherwydd eich bod yn cael eich ystyried yn fregus iawn, caniateir i’ch cyflogwr eich rhoi ar ffyrlo, hyd yn oed os oes dal ganddynt waith i chi.

Mae’n ofynnol i gyflogwyr wrando ar eich pryderon a cheisio dod o hyd i ffordd i weithio o’u cwmpas. Efallai y byddwch hefyd yn gallu cymryd yr amser i ffwrdd fel gwyliau neu wyliau di-dâl.

Os oes gennych gyfrifoldebau gofalu

Os nad ydych yn gallu gweithio oherwydd ymrwymiadau gofal plant, neu os oes rhaid i chi aros gartref oherwydd bod rhywun rydych yn byw gyda hwy yn cael eu hystyried i fod yn hynod fregus ac na allwch weithio gartref, gall eich cyflogwr eich rhoi ar ffyrlo, hyd yn oed os oes gwaith ar gael.

Mae gennych hawl hefyd i gymryd amser i ffwrdd i ofalu am ddibynnydd. Nid oes unrhyw reolau ynghylch faint o amser y gallwch ei gymryd a dylech siarad â’ch cyflogwyr am eich opsiynau. Efallai y byddwch hefyd yn gallu cymryd amser i ffwrdd fel gwyliau.

Dysgwch fwy am gymryd amser i ffwrdd i ofalu am ddibynnydd ar wefan ACAS.

Mae gennych hefyd yr hawl i ofyn am weithio hyblyg, fel lleihau neu newid eich oriau gwaith ac amser i ffwrdd os oes argyfwng.

Darganfyddwch fwy am eich hawliau os ydych yn ofalwr ar wefan Cyngor ar Bopeth.

Os yw eich cyflogwr yn gwrthod eich rhoi ar ffyrlo

Mae yna sawl amgylchiad lle gall eich cyflogwr eich rhoi ar ffyrlo, hyd yn oed os oes gwaith ar gael o hyd. Efallai na fydd eich cyflogwr o reidrwydd yn ymwybodol o’r rhain a dylech siarad â hwy am yr opsiynau hyn.

Os yw’ch cyflogwr yn gwrthod eich rhoi ar ffyrlo hyd yn oed os oes gennych ddibynyddion a chyflyrau sy’n bodoli eisoes neu’n hynod fregus, gallai hyn fynd yn erbyn eich contract.

Efallai y byddwch hefyd yn gallu trafod trefniant gyda’ch cyflogwr am wyliau â thâl, neu gymryd yr amser fel gwyliau.

Mae’n bwysig eich bod yn dod i gytundeb â’ch cyflogwr cyn penderfynu peidio â dod i’r gwaith, oherwydd gellir trin hyn fel absenoldeb anawdurdodedig.

Darganfyddwch fwy o wybodaeth ar y wefan Working Families.

Os ydych yn poeni am golli eich swydd

Dylai grantiau’r llywodraeth, sy’n gadael i’ch cyflogwyr gwmpasu hyd at 80 y cant o’ch cyflog hyd at £2,500 y mis, leihau’r risg o golli eich swydd.

Os yw’r cwmni rydych yn gweithio iddynt wedi mynd i ddwylo’r gweinyddwyr, efallai y bydd y gweinyddwyr yn gallu cael gafael ar yr un grant gan y llywodraeth os ydynt yn bwriadu cadw’r busnes ar agor.

Fodd bynnag, os ydych yn poeni y gallech gael eich diswyddo gall ein Llawlyfr Diswyddo eich helpu chi i baratoi.

Diswyddiadau a lleihau oriau

Os gofynnwyd i chi gymryd absenoldeb di-dâl, a bod eich contract yn caniatáu i chi fod yn ddi-dâl yn ystod y cyfnod hwn, efallai y gallwch hawlio Tâl Gwarant.

Efallai y byddwch hefyd yn gallu gwneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith dull newydd ac, os ydych angen help gyda chostau eraill, Credyd Cynhwysol.

Darganfyddwch fwy am ddiswyddiadau a gweithio amser byr ar wefan Gov.ukopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?