Coronafeirws os ydych yn weithiwr cyflogedig

Mae’r Cynllun Cadw Swyddi, a elwir hefyd yn ffyrlo, wedi cael ei ymestyn tan 30 Medi 2021. Mae’r canllaw hwn yn edrych ar sut mae’r cynllun yn gweithio a beth allwch chi ei wneud os ydych eisoes wedi cael eich diswyddo, yn ogystal â’ch hawliau i Dâl Salwch Statudol (SSP) a pha fudd-daliadau y gallwch wneud cais amdanynt os nad oes gennych hawl i SSP.

Y Cynllun Cadw Swyddi

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch

Mae’r Cynllun Cadw Swyddi, a elwir hefyd yn ffyrlo, wedi cael ei ymestyn tan 30 Medi 2021.

Bydd yn talu 80% o’ch cyflog am eich oriau arferol rydych yn methu eu gweithio, hyd at £2,500 y mis.

Er enghraifft, os nad ydych yn gallu gweithio o gwbwl, byddwch yn cael 80% o’ch cyflog arferol, hyd at £2,500 y mis.

Os gallwch weithio hanner eich oriau arferol, byddwch yn cael eich talu fel arfer am y rhain. Byddwch hefyd yn cael eich talu 80% o’ch cyflog am hanner eich oriau nad ydych yn gweithio, a fyddai yn yr achos hyn yn 40% o’ch cyflog arferol.

Bydd yr arian am yr oriau sydd ddim yn cael eu gweithio yn cael eu talu gan y llywodraeth ac ni fydd yn rhaid i’ch cyflogwr wneud cyfraniad at hyn.

Bydd eich cyflogwr yn parhau i dalu’r cyfraniadau perthnasol ar gyfer Cyfraniadau Yswiriant Gwladol cyflogwr ac isafswm y cyfraniadau cyflogwr ar gyfer ymrestru awtomatig i bensiwn.

Gall eich cyflogwr eich rhoi ar y Cynllun Cadw Swyddi cyn belled roeddech yn gyflogedig ac ar y gyflogres Talu Wrth Ennill (TWE) ar 30 Hydref 2020. Mae’r cynllun yn cael ei weithredu ym mhob rhan o’r DU.

O fis Gorffennaf, gofynir i’ch cyflogwr gyfranu mwy i’ch cyflog, ond byddwch chi’n dal i gael yr un swm.

Taliad Cymorth Profi ac Olrhain

Ymunwch â’n grŵp Facebook, Coronafeirws a’ch Arian, am newyddion ariannol a’r wybodaeth ddiweddaraf cyn gynted ag y byddwn yn eu cael, yn ogystal â lle i ofyn cwestiynau ariannol, rhannu pryderon a helpu pobl eraill.

Os dywedir wrthych am hunan-ynysu gan system Profi ac Olrhain y GIG, ni allwch weithio gartref ac rydych yn hawlio:

 • Credyd Cynhwysol
 • Credyd Treth Gwaith
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
 • Cymhorthdal Incwm
 • Credyd Pensiwn
 • Budd Tai

Bydd gennych hawl i daliad o £500.

Yn yr Alban, mae hwn yn cael ei alw’n Self-Isolation Support Grant. Nid oes taliad tebyg ar gael yng Ngogledd Iwerddon.

Gwneir y taliad hwn gan eich awdurdod lleol.

Bydd yn rhaid i chi ddangos prawf o’ch cyflogaeth i fod yn gymwys a bydd gwiriadau’n cael eu cynnal i wirio nad ydych yn gallu gweithio gartref.

Darganfyddwch fwy am y cynllun os ydych yn byw yn Lloegr ar wefan gov.uk.
Os ydych yn byw yn yr Alban, gallwch ddarganfod mwy am y cynllun ar wefan mygov.scot.
Os ydych yn byw yng Nghymru, gallwch ddarganfod mwy am y cynllun ar wefan gov.wales.

Oes gennyf hawl i dâl salwch?

Mae eich hawl i Dâl Salwch Statudol (SSP) yn dibynnu ar eich statws cyflogaeth a’ch enillion.

Os ydych yn weithiwr cyflogedig ac yn ennill mwy na £120 yr wythnos

Oes gennych gwestiwn?

Bydd ein harbenigwyr arweiniad arian yn eich cyfeirio’n gywir.

Dechreuwch we-sgwrs ar-lein neu ffoniwch ni ar 0800 138 1677.

Os ydych yn weithiwr cyflogedig ac yn ennill o leiaf £120 yr wythnos, byddwch yn gallu cael £95.85 yr wythnos am hyd at 28 wythnos. Mae’r llywodraeth wedi cyhoeddi y bydd SSP yn cael ei dalu o’r diwrnod cyntaf y byddwch i ffwrdd yn sâl os yw’n gysylltiedig â choronafeirws.

Mae SSP yn cwmpasu os ydych yn sâl neu os ydych angen hunan-ynysu oherwydd eich bod wedi cael cyswllt uniongyrchol gyda’r feirws. Bydd angen i chi ddarparu nodyn salwch neu nodyn ffitrwydd. Gallwch gael un drwy ffonio NHS 111. Nid oes angen i chi bellach fynd at y doctor i gael nodyn salwch neu nodyn ffitrwydd.

Mae gan rai cyflogwyr gynlluniau tâl salwch cytundebol mwy hael. Mae’n werth gwirio’ch cytundeb, llawlyfr staff neu gyda’ch cyflogwr.

Os yw eich cyflogwr yn gwrthod talu SSP i chi

Mae’r llywodraeth wedi dweud y bydd yn ysgwyddo costau SSP i gyflogwyr llai, felly ni ddylai gwneud cais amdano fod yn broblem. Os oes gennych broblem, cysylltwch â thîm anghydfod taliadau statudol Cyllid a Thollau EM:

Ffôn: 03000 560 630
Dydd Llun i ddydd Iau 8.30am i 5pm
Dydd Gwener 8.30am 4.30pm

Ffôn testun: 0300 200 3212
Dydd Llun i ddydd Gwener 8am i 5pm

Os ydych yn weithiwr cyflogedig ac yn ennill llai na £120 yr wythnos

Os ydych yn gyflogedig ond mae eich enillion yn rhy isel i hawlio SSP, efallai y gallech hawlio Credyd Cynhwysol os yw incwm eich cartref yn isel ac mae gennych chi a’ch partner neu briod gynilion o lai na £16,000. Gallwch wneud hyn ar-lein.

Peidiwch ag oedi cyn gwneud cais am fudd-daliadau, hyd yn oed os ydych yn meddwl y gallech fod wedi cael eich effeithio gan goronafeirws.

Fodd bynnag, os ydych eisoes yn cael unrhyw un o’r budd-daliadau hyn sy’n cael eu disodli gan Gredyd Cynhwysol:

 • Budd-dal Tai
 • Credydau Treth
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth

ac angen gwneud cais am Gredyd Cynhwysol oherwydd coronafeirws, gwiriwch gyda gwasanaeth Help i Wneud Cais Cyngor Ar Bopeth cyn gynted â phosib i weld sut y gallent gael eu heffeithio ac i gael cyngor am eich sefyllfa.

Darganfyddwch fwy am goronafeirws a’ch hawliau yn y gwaith ar wefan ACAS.
Os ydych yng Ngogledd Iwerddon, dylech ymweld â’r Labour Relations Agency.

Os nad ydych eisiau mynd i’r gwaith oherwydd coronafeirws

Os nad ydych eisiau teithio neu fynd i’r gwaith oherwydd eich bod yn poeni am ddal coronafeirws mae’ch hawliau’n fwy cyfyngedig.

Mae’n ofynnol i gyflogwyr wrando ar eich pryderon a cheisio dod o hyd i ffordd i weithio o’u cwmpas. Efallai y byddwch hefyd yn gallu cymryd yr amser i ffwrdd fel gwyliau neu wyliau di-dâl.

Os oes gennych gyfrifoldebau gofalu

Mae gennych hawl hefyd i gymryd amser i ffwrdd i ofalu am ddibynnydd. Nid oes unrhyw reolau ynghylch faint o amser y gallwch ei gymryd a dylech siarad â’ch cyflogwyr am eich opsiynau. Efallai y byddwch hefyd yn gallu cymryd amser i ffwrdd fel gwyliau.

Dysgwch fwy am gymryd amser i ffwrdd i ofalu am ddibynnydd ar wefan ACAS.

Mae gennych hefyd yr hawl i ofyn am weithio hyblyg, fel lleihau neu newid eich oriau gwaith ac amser i ffwrdd os oes argyfwng.

Darganfyddwch fwy am eich hawliau os ydych yn ofalwr ar wefan Cyngor ar Bopeth.

Mae’n bwysig eich bod yn dod i gytundeb gyda’ch cyflogwr cyn penderfynu peidio troi i fyny i’r gwaith gan y gellir trin hyn fel absenoldeb heb ganiatad.

Os ydych yn poeni am golli eich swydd

Gweithwyr ar ffyrlo

Mae eich tâl diswyddo yn cael ei weithio allan drwy ddefnyddio eich cyflog arferol, nid y swm rydych wedi bod yn ei gael tra ar ffyrlo.

Os yw’r cwmni rydych yn gweithio iddynt wedi mynd i ddwylo’r gweinyddwyr, efallai y bydd y gweinyddwyr yn gallu cael gafael ar yr un grant gan y llywodraeth os ydynt yn bwriadu cadw’r busnes ar agor.

Fodd bynnag, os ydych yn poeni y gallech gael eich diswyddo gall ein Llawlyfr Diswyddo eich helpu chi i baratoi.

Os ydych yn wynebu cael eich diswyddo yn ystod eich prentisiaeth, mae’r llywodraeth wedi lansio gwasanaeth newydd sy’n cynnig cyngor am ddim ac a all eich helpu i ddod o hyd i gyfleoedd newydd. Darganfyddwch fwy ar y wefan apprenticeships.gov.uk.

Diswyddiadau a lleihau oriau

Os gofynnwyd i chi gymryd absenoldeb di-dâl, a bod eich contract yn caniatáu i chi fod yn ddi-dâl yn ystod y cyfnod hwn, efallai y gallwch hawlio Tâl Gwarant.

Efallai y byddwch hefyd yn gallu gwneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith dull newydd ac, os ydych angen help gyda chostau eraill, Credyd Cynhwysol.

Darganfyddwch fwy am ddiswyddiadau a gweithio amser byr ar wefan Gov.ukopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?