Coronafeirws – beth mae yn ei olygu i chi a beth mae gennych hawl iddo

Gallai lledaeniad coronafeirws, a elwir hefyd yn COVID-19, yn y DU ac ar draws y byd fod â goblygiadau i’ch gwaith, budd-daliadau a chynlluniau teithio. Bydd y dudalen hon yn eich helpu i ddod o hyd i ba help sydd ar gael i chi yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Cyflogedig

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch

Os ydych yn weithiwr cyflogedig, gall y cynllun cadw swyddi gwmpasu dros 80 y can o’ch cyflog hyd at £2,500 y mis. Efallai y bydd gennych hawl i Dâl Salwch Statudol (SSP) os ydych yn sâl.

Darganfyddwch fwy am y cymorth sydd ar gael yn ystod yr achos o goronafeirws os ydych yn weithiwr cyflogedig.

Hunangyflogedig

A oes gennych chi gwestiwn?

Bydd ein cynghorwyr yn rhoi’r arweiniad cywir i chi.

Dechreuwch wesgwrs ar-lein neu ffoniwch ni ar 0800 138 1677

Os ydych yn hunangyflogedig efallai y gall y cynllun cymorth incwm hunangyflogaeth gynnig rhywfaint o gymorth i chi. Ond os yw eich incwm wedi gostwng yn sylweddol, mae ystod o fudd-daliadau y gallech efallai wneud cais amdanynt.

Darganfyddwch fwy am y cynllun cymorth incwm a’r help sydd ar gael i chi os ydych yn hunangyflogedig.

Eich arian

Nid argyfwng iechyd yn unig yw hwn, ond argyfwng ariannol hefyd. Darganfyddwch fwy am sut i reoli’ch arian yn ystod yr argyfwng hwn, yn ogystal â pha gymorth a allai fod ar gael i chi gan eich banc a’ch benthycwyr o ran gorddrafftiau, benthyciadau a chardiau credyd.

Darganfyddwch fwy am sut i reoli eich arian yn ein canllaw Coronafeirws a’ch arian.

Costau tai

Ymunwch â’n grŵp Facebook, Coronafeirws a’ch Arianopens in new window, am newyddion ariannol a’r wybodaeth ddiweddaraf cyn gynted ag y byddwn yn eu cael, yn ogystal â lle i ofyn cwestiynau ariannol, rhannu pryderon a helpu pobl eraill.

Mae taliadau rhent a morgais yn debygol o fod yn un o’ch treuliau misol mwyaf. Os oes gennych forgais mae gwyliau talu eisoes wedi’u cyhoeddi, ynghyd â rhywfaint o gefnogaeth os ydych yn rhentwr preifat. Efallai y byddwch hefyd yn gallu cael rhywfaint o help os ydych yn cael trafferth talu’ch Treth Cyngor, neu Drethi os ydych chi yng Ngogledd Iwerddon.

Dysgwch am yr help sydd ar gael os ydych yn rhentu neu’n berchen ar eich cartref.

Eich biliau

Os yw’r achos o goronafeirws yn cael effaith ddifrifol ar eich cyllid, mae rhywfaint o help ar gael os ydych yn cael trafferth talu’ch biliau nwy, trydan a dŵr. Os ydych ar fesurydd rhagdalu, mae help ar gael os nad ydych yn gallu ychwanegu at eich mesurydd.

Darganfyddwch fwy am ba help sydd ar gael os ydych ar fesurydd rhagdalu, neu os ydych yn cael trafferth talu’ch biliau nwy, trydan a dŵr.

Sgamiau

Yn anffodus, mae’r achos o goronafeirws wedi arwain at gynnydd yn nifer y sgamiau ariannol. Mae’r rhain yn cynnwys twyllwyr sy’n honni eu bod yn cynnig grantiau gan y llywodraeth a mathau eraill o gymorth ariannol.

Darganfyddwch sut i adnabod ac osgoi sgamiau.

Coronafeirws a’ch lles meddyliol

Bydd coronafeirws yn cael effaith fawr ar gyllid llawer ohonom, a allai effeithio’n negyddol ar ein lles meddyliol.

Gallai lles meddyliol gwael olygu eich bod yn cael trafferth gwneud y penderfyniadau yn seiliedig ar arian sydd orau i chi, yn ogystal â gweithredu arnynt.

Os ydych yn teimlo dan straen, edrychwch ar ein canllaw Problemau arian a lles meddyliol gwael i gael awgrymiadau ymarferol ar sut i ymdopi’n ariannol trwy’r pandemig, yn ogystal â lle gallwch gael cymorth arbenigol am ddim.

Cofiwch, os ydych yn cael trafferth, mae bob amser yn werth cysylltu â’ch banc, cymdeithas adeiladu, benthyciwr neu bwy bynnag sydd arnoch arian iddynt, i drafod eich opsiynau.

Mae llawer o gwmnïau’n ymwybodol bod eu cwsmeriaid yn cael trafferth gydag arian ar hyn o bryd ac wedi rhoi prosesau mewn lle i helpu. Fodd bynnag, ni allwch elwa o’r help hwnnw os na fyddwch yn rhoi gwybod iddynt am eich sefyllfa.

Os ydych yn teimlo’n isel iawn neu’n hunanladdol oherwydd eich pryderon ariannol, mae angen i chi siarad â rhywun nawr. Ffoniwch 999 os ydych mewn perygl uniongyrchol neu rhowch alwad i’r Samariaid ar 166 123.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?