Coronafeirws – beth mae yn ei olygu i chi a beth mae gennych hawl iddo

Gallai lledaeniad coronafeirws, a elwir hefyd yn COVID-19, yn y DU ac ar draws y byd fod â goblygiadau i’ch gwaith, budd-daliadau a chynlluniau teithio. Bydd y canllaw hwn yn edrych ar eich hawliau i dâl salwch, pa fudd-daliadau y gallwch wneud cais amdanynt os ydych yn hunangyflogedig neu nad oes gennych hawl i gael Tâl Salwch Statudol (SSP).

Coronafeirws, y symptomau ac hunan-ynysu

Os oes gennych unrhyw un o symptomau coronafeirws, fel peswch, tymheredd uchel neu fyrder anadl, mae’n bwysig eich bod yn dilyn canllawiau’r GIG i amddiffyn eich hun ac atal y feirws rhag lledaenu.

Darganfyddwch fwy am coronafeirws, y symptomau a beth i’w wneud os ydych yn credu eich bod wedi’i ddal ar wefan GIG.
Yn yr Alban, dylech fynd i wefan NHS Inform.

Os ydych wedi bod i ardal yr effeithiwyd arni, wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd â choronafeirws, neu’n aros am ganlyniadau profion coronafeirws, rhaid i chi hunan-ynysu eich hun am 14 diwrnod.

Os oes gennych beswch parhaus, twymyn neu symptomau ffliw dylech hunan-ynysu am saith diwrnod.

Darganfyddwch fwy am hunan-ynysu ar wefan Gov.uk.

Os ydych yn hunangyflogedig neu’n unig fasnachwr

Cynllun cymorth incwm hunangyflogedig Coronafeirws

Ymunwch â’n grŵp Facebook, Coronafeirws a’ch Arian, am newyddion ariannol a’r wybodaeth ddiweddaraf cyn gynted ag y byddwn yn eu cael, yn ogystal â lle i ofyn cwestiynau ariannol, rhannu pryderon a helpu pobl eraill.

Mae’r llywodraeth wedi lansio’r cynllun cymorth incwm i’r hunangyflogedig. I fod yn gymwys, rhaid i chi ennill mwy na hanner eich incwm o hunangyflogaeth, bod wedi cyflwyno ffurflen dreth ar gyfer 2018/19 a bod â:

  • elw masnachu o lai na £50,000 ar gyfer 2018/19, neu
  • elw masnachu cyfartalog o lai na £50,000 ar gyfer blwyddyn dreth 2016/17, 2017/18 a 2018/19.

Os ydych yn gymwys bydd y llywodraeth yn talu grant i chi am 80 y cant o’ch elw misol, hyd at £2,500 y mis am dri mis.

Byddwch yn cael lwmp swm a gobeithir y bydd y rhain yn cychwyn ar ddechrau mis Mehefin.

Bydd taliadau yn cael eu hôl-ddyddio i ddechrau mis Mawrth ac yn cwmpasu cyfnod o dri mis hyd at ddiwedd mis Mai. Mae’r llywodraeth wedi dweud y gallai’r cynllun gael ei ymestyn.

Bydd Cyllid a Thollau EM yn defnyddio’ch elw masnachu cyfartalog o 2016/17, 2017/18 a 2018/19 i gyfrifo maint eich grant.

Mae’n grant trethadwy, felly bydd yn rhaid i chi ei ddatgan ar eich ffurflen dreth Hunanasesiad ac efallai y bydd yn rhaid i chi dalu treth incwm ac Yswiriant Gwladol arno.

Os gwnaethoch incwm hunangyflogedig yn ystod blwyddyn dreth 2018/19, ond rydych heb gyflwyno ffurflen dreth Hunanasesiad eto, mae gennych bedair wythnos i gyflwyno un.

Mae’r cynllun hwn yn agored i unig fasnachwyr ac aelodau partneriaethau.

Os ydych yn talu cyflog a difidendau i chi’ch hun trwy gwmni, ni fyddwch yn gymwys, ond efallai y bydd y cynllun cadw swyddi coronafeirws yn eich helpu os ydych yn ennill trwy TWE.

Os ydych wedi dod yn hunangyflogedig ers Ebrill 2019, ni fyddwch yn gymwys.

Os nad ydych yn gymwys i gael y grant hwn, byddwch yn dal i allu cael gafael ar gymorth arall gan y llywodraeth, gan gynnwys budd-daliadau a grantiau cymorth busnes.

Os ydych am wneud cais am Gredyd Cynhwysol tra’n aros i’r grant gael ei dalu, mae angen i chi gofio y bydd angen datgan y grant fel incwm. Mae hyn yn debygol o leihau’n sylweddol neu ddileu unrhyw daliad Credyd Cynhwysol y byddwch yn ei gael y mis hwnnw, felly bydd angen i chi gynllunio ymlaen llaw ar gyfer sut y byddwch yn talu costau fel rhent.

Sut allaf wneud cais am y grant hwn?

Nid oes angen i chi gysylltu â CThEM. Bydd CThEM yn gwirio cymhwysedd yn erbyn y wybodaeth bresennol ac yn cysylltu â chi ynglŷn â gwneud cais ar-lein. Nid yw’n eglur pryd fydd y broses hon yn cychwyn.

Edrychwch allan am sgamiau

Mae’n debygol y bydd y cynllun hwn yn cael ei dargedu gan sgamwyr sy’n honni i fod o CThEM. Ar hyn o bryd nid yw’n glir sut neu pryd fydd CThEM yn cysylltu â chi am hyn. Ond os ydych yn hunangyflogedig dylech eisoes wedi derbyn e-bost gan CThEM yn egluro am y cynllun ac yn dweud wrthych nad oes unrhyw reswm i gysylltu â CThEM am hyn.

Os cysylltir â chi nawr drwy e-bost, ffôn neu neges testun gan rhywun sy’n honni i fod o CThEM yn cynnig grant cymorth incwm, ad-daliad treth neu unrhyw help ariannol arall, mae hwn yn sgam.

Os ydych yn methu â gweithio oherwydd eich bod yn sâl neu’n gorfod hunan-ynysu

Os yw coronafeirws yn golygu nad ydych yn gallu gweithio ac rydych wedi talu digon o Gyfraniadau Yswiriant Gwladol, efallai y gallwch wneud cais am Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA) dull newydd os ydych yn sâl.

Mae’r llywodraeth wedi dweud y byddwch nawr yn cael eich talu o ddiwrnod cyntaf eich cais, yn hytrach nag ar ôl wyth diwrnod.

Os mai dyma’r tro cyntaf i chi wneud cais am ESA bydd angen i chi gwblhau ffurflen ESA1W ac anfon nodyn ffitrwydd gan NHS 111 gyda’ch ffurflen gais i ddangos nad ydych yn ffit i weithio. Dylech gael eich taliad cyntaf i’ch cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu o fewn tair wythnos.

Efallai y gallwch hefyd wneud cais am elfennau o Gredyd Cynhwysol os ydych angen help gyda chostau eraill ar gyfer plant neu dai os oes gennych chi a’ch partner neu briod cynilion o lai na £16,000.

Darganfyddwch fwy am Credyd Cynhwysol os ydych yn sâl.
Dysgwch fwy am wneud cais am Gredyd Cynhwysol os ydych yn hunangyflogedig.

Os yw eich incwm wedi gostwng yn sylweddol

Os oes gennych unrhyw gwestiynnau am wneud cais am Gredyd Cynhwysol gallwch siarad yn hollol gyfrinachol gydag ymgynghorydd Help i Wneud Cais Cyngor Ar Bopeth a all eich cefnogi drwy’r broses.

Os ydych yn yr Alban, ewch i wefan Cyngor ar Bopeth yr Alban.

Os ydych yn teimlo’n dda ond bod eich gwaith wedi sychu i fyny ac rydych yn bwriadu gwneud cais i’r cynllun cymorth incwm i’r hunangyflogedig ac mae gennych chi (a’ch partner neu’ch priod os ydych yn byw fel cwpl) gynilion o lai na £16,000 efallai y gallwch wneud cais am Gredyd Cynhwysol tan mae’r cynllun cymorth incwm i’r hunangyflogedig yn dechrau.

Mae’r llywodraeth wedi cyhoeddi y bydd y lwfans safonol yn cynyddu o hyd at £86.67 y mis o 6 Ebrill 2020 a byddwch hefyd efallai’n gallu gwneud cais am yr elfennau ar gyfer costau eraill, megis tai, cyfrifoldebau gofalu neu fagu plant.

Bydd y swm a gewch yn dibynnu ar eich amgylchiadau gan gynnwys incwm y cartref a bydd ar gael i hawlwyr newydd a phresennol.

Os ydych yn hunangyflogedig ac yn gymwys i hawlio Credyd Cynhwysol, bydd y llawr isafswm incwm yn cael ei ddiddymu dros dro o 6 Ebrill.

Mae’r llawr isafswm incwm yn fformiwla a ddefnyddir i gyfrifo faint o Gredyd Cynhwysol y dylech ei gael pan rydych yn hunangyflogedig. Mae’n seiliedig ar isafswm cyflog cenedlaethol a nifer tybiedig o oriau gwaith, os ydych yn eu gweithio ai peidio.

Dylai dileu’r llawr isafswm incwm gynyddu swm y Credyd Cynhwysol y mae gennych hawl i wneud cais amdano os nad ydych yn gallu gweithio.

Os ydych yn disgwyl am y grant incwm cymorth hunangyflogaeth, mae angen i chi gofio y bydd angen datgan y grant fel incwm pan fydd yn cael ei dalu. Mae hyn yn debygol o leihau’n sylweddol neu ddileu unrhyw daliad Credyd Cynhwysol y byddwch yn ei gael y mis hwnnw, felly bydd angen i chi gynllunio ymlaen llaw ar gyfer sut y byddwch yn talu costau fel rhent.

Gwneud cais am fudd-daliadau

Gall y broses o wneud cais am fudd-daliadau fod yn hirach na’r 14 diwrnod a argymhellir ar gyfer hunan-ynysu. Os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol bydd yn rhaid i chi aros o leiaf bum wythnos am y taliad cyntaf, felly peidiwch ag oedi cyn gwneud cais.

Gallwch wneud cais am daliad ymlaen llaw tra’ch bod yn aros am eich taliad Credyd Cynhwysol. Gallwch siarad â’ch anogwr gwaith am sut i wneud hyn ar ôl i chi wneud eich cais. Mae’r taliad ymlaen llaw yn fenthyciad y bydd angen ei dalu’n ôl o daliadau Credyd Cynhwysol yn y dyfodol, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn am yr hyn sydd ei angen arnoch yn unig.

Os ydych chi neu’ch partner neu’ch priod eisoes yn cael unrhyw un o’r budd-daliadau hyn sy’n cael eu disodli gan Gredyd Cynhwysol, gan gynnwys Credydau Treth, Budd-dal Tai neu Gymhorthdal Incwm, bydd y budd-daliadau hyn yn dod i ben a bydd eich incwm budd-dal am y costau hyn yn cael ei ailasesu fel rhan o’r cais Credyd Cynhwysol.

Dysgwch fwy am wneud cais am Gredyd Cynhwysol os ydych yn hunangyflogedig.
Edrychwch i weld os ydych yn gymwys a gwnewch gais am Gredyd Cynhwysol ar wefan Gov.uk.

Os ydych yn penderfynu dod â’ch hunangyflogaeth i ben

Efallai y byddwch yn gallu cadw i fynd nawr bod y llywodraeth wedi cyhoeddi’r cynllun cymorth incwm i’r hunangyflogedig, ond os ydych yn penderfynu dod â’ch hunangyflogaeth i ben a chwilio am waith â thâl ac mae gennych gynilion o dros £16,000, fel arfer ni fyddwch yn gallu gwneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith dull newydd (JSA) os oeddech ond yn talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 2.

Ni fyddwch yn gallu gwneud cais am Gredyd Cynhwysol chwaith gan ei fod yn fudd-dal prawf modd. Bydd yn rhaid i chi aros nes bydd eich cynilion chi (a’ch partner neu’ch priod) yn gostwng o dan £16,000 cyn y gallwch wneud cais am Gredyd Cynhwysol.

Fodd bynnag, os oeddech yn gweithio fel gweithiwr cyflogedig yn ystod y ddwy i dair blynedd diwethaf ac wedi talu digon o Yswiriant Gwladol Dosbarth 1 neu wedi cael credydau Yswiriant Gwladol, efallai y gallwch wneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith dull newydd. Byddwch hefyd yn gallu gwneud cais am Gredyd Cynhwysol i helpu gyda chostau tai, cyfrifoldebau gofalu neu fagu plant os oes gennych gynilion o lai na £16,000.

Os nad oes gennych hawl i wneud cais am JSA a bod gennych gynilion o lai na £16,000 byddwch yn gallu gwneud cais am Gredyd Cynhwysol ar unwaith.

Darganfyddwch fwy am Lwfans Ceisio Gwaith ar wefan Gov.UK.

Os ydych yn gweithio yn yr economi gig

Oni chytunwyd arno fel rhan o’ch contract, ni fydd gennych hawl i Dâl Salwch Statudol, absenoldeb salwch neu absenoldeb gwyliau â thâl.

Mae rhai cyflogwyr wedi dweud y byddant yn cynnig tâl salwch os bydd yn rhaid i chi hunan-ynysu oherwydd coronafeirws. Mae eraill wedi dweud y gallent gynnig rhyw fath o iawndal os ydych wedi cael diagnosis o goronafeirws.

Os ydych yn gweithio yn yr economi gig, gwiriwch gyda’r cwmni i ddarganfod beth yw eich hawliau.

Byddwch yn gallu hawlio budd-daliadau sydd ar gael i bobl hunangyflogedig os ydych yn gymwys.

Dysgwch fwy am wneud cais am Gredyd Cynhwysol os ydych yn hunangyflogedig.

Os ydych yn gyflogedig

Mae’r llywodraeth wedi cyhoeddi y bydd yn talu cyflogau gweithwyr drwy’r cynllun cadw swyddi coronafeirws os bydd yn rhaid i’ch busnes gau dros dro oherwydd coronafeirws.

Mae ar gael i unrhyw un ar y cynllun Talu Wrth Enill (PAYE) a bydd angen i’ch cyflogwyr gysylltu â Chyllid a Thollau EM (HMRC) i wneud cais. Er mwyn i chi fod yn gymwys, bydd yn rhaid i’ch cyflogwr ailbennu eich statws cyflogaeth fel ‘furloughed worker’.

Bydd y cynllun yn talu 80 y cant o gyflogau gweithwyr sy’n cael eu cadw, hyd at £2,500 y mis, ynghyd â chyfraniadau Yswiriant Gwladol cysylltiedig y cyflogwr ac isafswm cyfraniadau pensiwn ymrestru awtomatig cyflogwr ar y cyflog hwnnw. Gall eich cyflogwr ychwanegu at eich cyflog i fwy na hyn os ydynt yn dewis gwneud hynny.

Bydd cyflogau o dan y cynllun yn cael eu hôl-ddyddio i 1 Mawrth a bydd y cynllun ar agor am o leiaf dri mis. Nid oes cyfyngiad ar faint o arian a bydd y llywodraeth yn talu grantiau i gefnogi cymaint o swyddi ag sy’n angenrheidiol.

Y gobaith yw y bydd y cyntaf o grantiau’n cael eu talu cyn diwedd mis Ebrill, felly gall gymryd ychydig o wythnosau i gael eich arian.

Os ydych yn cael trafferth i dalu biliau neu gostau angenrheidiol eraill, gweler ein canllaw coronafeirws a’ch arian.

Os dywedwyd wrthych eisoes fod eich swydd wedi diflannu, dylech gysylltu â’ch cyflogwr i weld a ydynt nawr yn barod i’ch cymryd yn ôl a’ch ailbennu fel ‘furloughed worker’.

Os ydych eisoes wedi gwneud cais am fudd-daliadau, cysylltwch â’r llinell gymorth budd-daliadau berthnasol i gael cyngor ar beth i’w wneud cyn i chi ganslo’ch cais.

Os ydych eisoes wedi cael taliad diswyddo a gallai’ch cyflogwr eich cymryd yn ôl, siaradwch â’ch cyflogwr neu llinell gymorth ACAS am gyngor ar beth i’w wneud.

Os nad ydych eisiau mynd i’r gwaith oherwydd coronafeirws

Os nad ydych eisiau teithio neu fynd i’r gwaith oherwydd eich bod yn poeni am ddal coronafeirws mae’ch hawliau’n fwy cyfyngedig. Mae’n ofynnol i gyflogwyr wrando ar eich pryderon a cheisio dod o hyd i ffordd i weithio o’u cwmpas. Efallai y byddwch hefyd yn gallu cymryd yr amser i ffwrdd fel gwyliau neu wyliau di-dâl.

Os ydych yn cael trafferth i dalu biliau neu gostau angenrheidiol eraill, gweler ein canllaw coronafeirws a’ch arian.

Oes gennyf hawl i dâl salwch?

Mae eich hawl i Dâl Salwch Statudol (SSP) yn dibynnu ar eich statws cyflogaeth a’ch enillion.

Os ydych yn gyflogai ac yn ennill o mwy na £118 yr wythnos

Os ydych yn gyflogai ac yn ennill o leiaf £118 yr wythnos (£120 o Ebrill 2020), byddwch yn gallu cael £94.25 yr wythnos (£95.85 o Ebrill 2020) am hyd at 28 wythnos. Mae’r llywodraeth wedi cyhoeddi y bydd SSP yn cael ei dalu o’r diwrnod cyntaf y byddwch i ffwrdd yn sâl os yw’n gysylltiedig â choronafeirws.

Mae SSP yn cwmpasu os ydych yn sâl neu os ydych angen hunan-ynysu oherwydd eich bod wedi cael cyswllt uniongyrchol gyda’r feirws. Bydd angen i chi ddarparu nodyn salwch neu nodyn ffitrwydd. Gallwch gael un drwy ffonio NHS 111.

Mae gan rai cyflogwyr gynlluniau tâl salwch cytundebol mwy hael. Mae’n werth gwirio’ch cytundeb, llawlyfr staff neu gyda’ch cyflogwr. Os oes gennych broblem, cysylltwch â thîm anghydfod taliadau statudol Cyllid a Thollau EM:

Ffôn: 03000 560 630
Dydd Llun i ddydd Iau 8.30am i 5pm
Dydd Gwener 8.30am 4.30pm

Ffôn testun: 0300 200 3212
Dydd Llun i ddydd Gwener 8am i 5pm

Os ydych yn gyflogai ac yn ennill llai na £118 yr wythnos

Os ydych yn gyflogedig ond mae eich enillion yn rhy isel i hawlio SSP, efallai y gallech hawlio Credyd Cynhwysol. Gallwch wneud hyn ar-lein.

Peidiwch ag oedi cyn gwneud cais am fudd-daliadau, hyd yn oed os ydych yn meddwl y gallech fod wedi cael eich effeithio gan goronafeirws.

Fodd bynnag, os ydych eisoes yn cael unrhyw un o’r budd-daliadau hyn sy’n cael eu disodli gan Gredyd Cynhwysol:

  • Budd-dal Tai
  • Credydau Treth
  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth

ac angen gwneud cais am Gredyd Cynhwysol oherwydd coronafeirws, gwiriwch gyda gwasanaeth Help i Wneud Cais Cyngor Ar Bopeth cyn gynted â phosib i weld sut y gallent gael eu heffeithio ac i gael cyngor am eich sefyllfa.

Darganfyddwch fwy am goronafeirws a’ch hawliau yn y gwaith ar wefan ACAS.
Os ydych yng Ngogledd Iwerddon, dylech ymweld â’r Labour Relations Agency.

Os ydych yn rhedeg eich busnes eich hun

Mae’r llywodraeth wedi dweud y byddant yn ariannu’r gost o SSP i gyflogwyr gyda gweithlu o 250 neu lai o bobl am hyd at 14 diwrnod.

Gallwch hefyd wneud cais i CThEM am grant i gwmpasu 80 y cant o gyflog eich gweithwyr, hyd at £2,500 y mis.

Mae’r llywodraeth wedi cyhoeddi grantiau a chymorth gyda threthi busnes ar gyfer busnesau bychan a chanolig.

Bydd banciau hefyd yn cynnig benthyciadau i gwmniau maint bychan a chanolig o dan gynllun ‘Coronavirus Business Interruption Loan’ y llywodraeth.

Os ydych wedi cofrestru ar gyfer TAW, mae’r llywodraeth wedi cyhoeddi bod taliadau TAW sy’n ddyledus rhwng 20 Mawrth a diwedd Mehefin 2020 wedi cael eu gohirio.

Darganfyddwch fwy am y cymorth sydd ar gael i fusnesau ar wefan Gov.uk.
Gallwch hefyd ddarganfod mwy am ba gymorth sydd ar gael ar wefan Cymorth Busnes Gov.uk.

Mae’r llywodraeth wedi cyhoeddi bod taliad ffurflen dreth Hunanasesiad nesaf - sy’n ddyledus ar 31 Gorffennaf - wedi’i atal tan fis Ionawr 2021 ac ni fydd unrhyw gosbau na llog yn cael eu codi arnoch am daliad hwyr yn ystod y cyfnod hwn.

Mae Cyllid a Thollau EM wedi ehangu ei Gynllun Amser i Dalu os ydych yn cael trafferthion ariannol oherwydd unrhyw beth sy’n ymwneud â choronafeirws ac mae treth yn ddyledus gennych.

Os ydych eisoes wedi methu taliad neu’n poeni y byddwch yn colli’ch taliad nesaf, ffoniwch linell gymorth Amser i Dalu Cyllid a Thollau EM ar 0800 0159

Os yw’ch busnes yn cael trafferth o effaith coronafeirws, gallwch ffonio Llinell Ddyled Busnes ar 0800 197 6026.

Darganfyddwch fwy am ba gymorth a allai fod ar gael i’ch busnes ar y wefan Llinell Dyled Busnes.
Yng Ngogledd Iwerddon dylech ymweld â Advice NI Business Debt Service.

Os ydych yn methu â gweithio oherwydd bod yn rhaid i chi ofalu am rywun sydd â choronafeirws

Mae gennych hawl i amser i ffwrdd o’r gwaith os oes rhaid i chi helpu plentyn neu berthynas agos sydd â choronafeirws, sy’n gorfod hunan-ynysu neu sydd angen mynd i’r ysbyty. Nid oes rhaid i’r person hwn fod yn byw gyda chi.

Mae hyn hefyd yn berthnasol os oes angen i chi gymryd amser i ffwrdd i ofalu am blant neu drefnu gofal plant oherwydd bod eu hysgol wedi’i orfodi i gau.

Nid oes gennych hawl statudol i dâl yn ystod yr amser hwn, ond gallai cyflogwyr gynnig cefnogaeth yn dibynnu ar eich contract a’ch polisïau gweithle.

Mae’n rhaid i’r amser i ffwrdd a gymerwch fod yn rhesymol i’ch sefyllfa ac efallai bydd yn rhaid i chi ddefnyddio unrhyw wyliau â thâl sydd gennych yn weddill.

Os yw eich partner neu berthynas sy’n byw gyda chi yn cael coronafeirws, neu gyda symptomau, efallai y gallant wneud cais am Dâl Salwch Statudol (SSP).

Os yw ysgol eich plentyn wedi cau

Mae ysgolion ledled y DU wedi cau i bawb ar wahân i blant gweithwyr allweddol. Efallai y bydd hwn yn gyfnod anodd i rieni, ond mae yna opsiynau ar gael i chi.

Mae gennych hawl i gymryd amser i ffwrdd i ofalu am blentyn dibynnol. Nid oes unrhyw reolau ynghylch faint o amser y gallwch ei gymryd a dylech siarad â’ch cyflogwr am eich opsiynau.

Efallai y byddwch hefyd yn gallu cymryd amser i ffwrdd fel gwyliau.

Os ydych yn poeni am golli eich swydd

Dylai grantiau’r llywodraeth, sy’n gadael i’ch cyflogwyr gwmpasu hyd at 80 y cant o’ch cyflog hyd at £2,500 y mis, leihau’r risg o golli eich swydd.

Fodd bynnag, os ydych yn poeni y gallech gael eich diswyddo gall ein Llawlyfr Diswyddo eich helpu chi i baratoi.

Diswyddiadau a lleihau oriau

Os gofynnwyd i chi gymryd absenoldeb di-dâl, a bod eich contract yn caniatáu i chi fod yn ddi-dâl yn ystod y cyfnod hwn, efallai y gallwch hawlio Tâl Gwarant.

Efallai y byddwch hefyd yn gallu gwneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith dull newydd ac, os ydych angen help gyda chostau eraill, Credyd Cynhwysol.

Darganfyddwch fwy am ddiswyddiadau a gweithio amser byr ar wefan Gov.ukopens in new window.

Newidiadau i fudd-daliadau oherwydd coronafeirws

Mae’r llywodraeth wedi cyhoeddi bydd lwfans safonol Credyd Cynhwysol a Chredydau Treth Gwaith yn cynyddu o £1,040 y flwyddyn am y 12 mis nesaf.

Bydd hwn ar gael i hawlwyr newydd a phresennol os ydynt yn gyflogedig, hunangyflogedig neu’n geisiwyr gwaith.

Mae’r swm yn dibynnu ar eich amgylchiadau gan gynnwys incwm eich cartref.

Os ydych yn hunangyflogedig bydd y llawr isafswm incwm ar gyfer Credyd Cynhwysol yn cael ei ddiddymu dros dro o’r 6 Ebrill 2020.

Bydd y Lwfans Tai Lleol yn cynyddu a bydd rhai pobl yn cael mwy o arian i gwmpasu eu costau tai i gwmpasu costau’r 30 y cant isaf o eiddo rhent yn eich ardal.

Os ydych yn gwneud cais am Gredyd Cynhwysol ac yn methu â gweithio, mynychu cyfweliadau yn y ganolfan gwaith oherwydd coronafeirws, mae’n bwysig eich bod yn cysylltu â’ch anogwr gwaith dros y ffôn neu trwy’ch dyddlyfr ar-lein cyn gynted â phosib.

Mae’r llywodraeth wedi dweud na fydd hawlwyr yn wynebu sancsiynau os ydynt yn dewis hunan-ynysu oherwydd coronafeirws.

Darllenwch ein canllaw Credyd Cynhwysol wedi’i egluro i ddarganfod mwy am wneud cais am Gredyd Cynhywsol.
Dysgwch fwy am wneud cais am Gredyd Cynhwysol os ydych yn hunangyflogedig.

Coronafeirws a budd-daliadau anabledd

Mae pob asesiad wyneb i wyneb ar gyfer salwch ac anabledd wedi cael eu hatal tan o leiaf ganol mis Mehefin.

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau wedi dweud y bydd trefniadau amgen yn gallu cynnwys asesiadau dros y ffôn neu ar bapur.

Am fwy o wybodaeth dylech gysylltu â’r Ganolfan Gwasanaeth Anabledd:

Ffôn: 0800 121 4433
Ffôn testun: 0800 121 4493

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?