Coronafeirws – atebion i’ch cwestiynau am gyllid myfyrwyr

Bu i ni gyflwyno eich cwestiynau o’r grŵp Facebook Coronafeirws a’ch arian i Tom o Save The Student.

1. Mae ein landlord preifat yn dal i godi rhent arnom er bod pawb wedi mynd adref at eu rhieni, a oes angen i ni ddal ati i’w dalu?

Os yw eich contract yn dal i fynd, dylech fod yn dal i dalu eich rhent. Fodd bynnag, gallwch roi cynnig ar yr opsiynau canlynol:

  • Ceisiwch gysylltu â’r landlord i ofyn am hyblygrwydd/taliadau is os ydych yn cael anhawster i dalu ar hyn o bryd. Os ydynt wedi cael gwyliau rhag talu morgais, neu os yw eich biliau wedi’u cynnwys yn y rhent, gallent fod yn barod i basio’r arbedion ymlaen. Cewch ragor o wybodaeth yn ein herthygl Help gydag ôl-ddyledion rhent a phroblemau wrth dalu’ch rhent.
  • Gwiriwch eich cytundeb tenantiaeth i weld a oes gennych gymal terfynu (fel rheol mae’r rhain ar gael chwe mis i mewn i’r contract).

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol, i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch.

Noder, os oes gennych chi gytundeb tenantiaeth unigol (h.y. dim ond eich enw chi sydd arno ac mae gan eich cyd-letywyr rai eu hunain hefyd) yna dim ond am eich cyfran chi o’r rhent rydych yn gyfrifol am ei dalu. Fodd bynnag, os yw’n gytundeb tenantiaeth ar y cyd, yna mae pob un ohonoch yn gyfrifol am sicrhau bod y rhent yn cael ei dalu’n llawn.

Os oes gennych chi warantydd, bydd yn gyfrifol am dalu’r rhent os nad ydych yn gallu gwneud hynny. Os ydych yn poeni na fyddwch yn gallu talu rhent, siaradwch â’ch gwarantydd a’ch landlord i sicrhau y byddant yn gallu ei wneud drosoch.

2. Roeddwn yn astudio dramor ond hedfanais adref pan glywais fod yr hediadau yn cael eu canslo, lle ydw i’n sefyll o ran arian?

Os ydych yn parhau gyda’ch astudiaethau o bell, mae’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr wedi dweud y telir ffioedd dysgu a benthyciadau costau byw “fel y bwriadwyd”.

Mae’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr (sy’n cwmpasu Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon) wedi dweud y gellir cyflwyno a phrosesu’r holl geisiadau grant teithio fel yr arfer cyn belled â’ch bod wedi treulio 50% o’ch tymor dramor.

I fyfyrwyr o’r Alban, mae SAAS hefyd wedi cadarnhau y dylech allu hawlio cost eich hediad adref o hyd, hyd yn oed os ydych wedi gadael eich cwrs yn gynnar.

3. Cefais fy niswyddo o’m swydd yn y dafarn unwaith y cyrhaeddodd y feirws, ond cyn y cyhoeddiad am absenoldeb ffyrlo, beth ddylwn ei wneud?

Mae’r Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws bellach wedi ymestyn y dyddiad terfynol i 19 Mawrth. Ar yr adeg honno dylech fod yn cael eich cyflogi gan y cwmni ac ar ei gyflogres.

Hyd yn oed os cawsoch eich diswyddo cyn i hyn i gyd gael ei gyhoeddi, mae’r llywodraeth wedi dweud yn benodol y gall cyflogwyr ail-gyflogi gweithwyr y cawsant wared â nhw oherwydd y coronafeirws a’u rhoi ar y cynllun ffyrlo.

Darllenwch ragor ar ein tudalen Coronafeirws os ydych yn weithiwr.

4. Nid yw fy menthyciad myfyriwr wedi cyrraedd eto, a yw COVID-19 yn effeithio ar daliadau?

Mae’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr (Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon) a SAAS (Yr Alban) wedi dweud y bydd taliadau yn cael eu gwneud fel yr arfer, boed eich prifysgol wedi gwneud trefniadau eraill ar gyfer addysgu ai peidio.

Cofiwch nad yw trydydd taliad y flwyddyn yn dod trwodd tan mae tymor haf eich prifysgol yn cychwyn yn swyddogol. Os ydych yn ansicr ynglŷn â phryd mae hyn, edrychwch ar eich cyfrif Cyllid Myfyrwyr neu Google “[enw eich prifysgol] term dates”.

Yn yr Alban, telir taliadau benthyciad myfyriwr yn fisol, ar y 7fed o bob mis.

5. Fy mhrifysgol yw un o’r ychydig rai sydd heb esgusodi ein ffioedd llety ar gyfer neuaddau prifysgol, beth allaf ei wneud?

Os yw eich contract yn dal i fynd ac nid oes trefniadau eraill wedi cael eu gwneud gan y brifysgol, mae’n rhaid i chi dalu eich rhent (gall peidio â gwneud hynny arwain at ganlyniadau niweidiol i chi).

Fodd bynnag, mae grwpiau myfyrwyr ledled y wlad wedi protestio’n llwyddiannus yn erbyn penderfyniadau eu prifysgolion i barhau i godi rhent. Cysylltwch â chynrychiolwyr eich undeb myfyrwyr i gael rhagor o wybodaeth

Mae gweinidogion y llywodraeth ledled y DU wedi ysgrifennu at brifysgolion a darparwyr llety yn gofyn iddynt ddangos cydymdeimlad i fyfyrwyr, boed oherwydd eu bod yn ceisio terfynu eu cytundebau tenantiaeth yn gynnar neu angen eu hymestyn tu hwnt i’w cyfnod cyfredol gan nad ydynt yn gallu dychwelyd adref.

Gallech hefyd siarad â’ch prifysgol yn uniongyrchol os ydych yn cael anawsterau ariannol penodol, mae grantiau caledi ar gael yn aml i fyfyrwyr. Bydd hyn yn dibynnu ar eich prifysgol benodol, fodd bynnag.

6. Dim ond fy ffioedd dysgu mae fy menthyciad ôl-raddedig yn ei dalu ac ni allaf fynd i gyflawni fy swydd ran-amser gan fy mod yn byw gydag aelodau teulu bregus - a oes yna unrhyw help y gallaf ei gael?

Siaradwch â’ch gwaith am y posibilrwydd o gael eich rhoi ar absenoldeb ffyrlo. Cewch ragor o wybodaeth am y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws yma.

Os nad yw hynny’n bosib, gallech fod yn gymwys am dâl salwch statudol (SSP).

Yn anffodus, fel rheol nid yw myfyrwyr llawn amser yn gymwys am Gredyd Cynhwysol. Gallech fod yn gymwys i hawlio Credyd Cynhwysol o hyd dan rai amgylchiadau, er enghraifft os ydych yn gyfrifol am blant dan 18 oed neu’n byw gydag anabledd. Ceir rhagor o fanylion am hawlio Credyd Cynhwysol fel myfyriwr ar wefan GOV.UK.

Gallai fod yn syniad da siarad â’ch prifysgol am gronfeydd caledi hefyd.

Yn yr Alban, mae’r llywodraeth wedi cyflwyno pecyn cymorth brys gwerth £5 miliwn i fyfyrwyr mewn addysg uwch/bellach sy’n ei chael hi’n anodd o ganlyniad i’r coronafeirws.

7. Rwyf i fod i gychwyn yn y brifysgol y flwyddyn nesaf, a ddylwn barhau gyda fy nghais yn ôl yr arfer? Beth am archebu fy lle mewn neuadd?

Os ydych yn ymgeisio i gychwyn ym mis Medi 2020, byddwch eisoes wedi cyflwyno eich cais (neu fel arall, bydd angen i chi ddisgwyl tan mae clirio yn agor ar ddechrau mis Gorffennaf).

Mae UCAS wedi dweud y bydd ceisiadau prifysgol yn cael eu prosesu yn ôl yr arfer, felly os ydych eisiau mynd i’r brifysgol o hyd, peidiwch â chanslo eich cais. Mae UCAS wedi rhoi pythefnos ychwanegol i fyfyrwyr (tan 19 Mai) i orffen gwneud eu dewisiadau.

O ran llety, bydd gan bob prifysgol ei pholisi - ond byddem yn argymell archebu lle os allwch chi, gan nad oes dim cynlluniau swyddogol ar gyfer peidio â dychwelyd ym mis Medi ar hyn o bryd.

8. Rwyf wedi cael fy rhoi ar absenoldeb ffyrlo o fy swydd manwerthu, ond gan mai rhan-amser ydyw nid yw’r 80% yn talu llawer, beth ddylwn ei wneud pan na allaf dalu fy mil ffôn?

Gwiriwch a yw eich contract ffôn wedi dod i ben - os felly, gallwch ganslo heb orfod talu costau ychwanegol a naill ai byw heb ffôn, newid i gytundeb SIM yn unig, rhatach neu roi cynnig ar gytundeb talu wrth fynd am y tro.

Gallwch hefyd ffonio eich rhwydwaith i egluro eich amgylchiadau a cheisio dod i gytundeb ar gyfer taliadau is neu wyliau rhag talu.

9. Rwyf eisoes wedi ymgeisio ar gyfer cyllid myfyrwyr y flwyddyn nesaf, ond mae incwm fy rhieni wedi newid yn sgil y coronafeirws, beth ddylwn ei wneud - Rwy’n credu, efallai, y gallwn fod yn gymwys am fenthyciad mwy nawr.

Gallwch ymgeisio am yr hyn a elwir yn Asesiad Incwm y Flwyddyn Gyfredol, gallwch hyd yn oed ei ddefnyddio ar gyfer taliad olaf y flwyddyn academaidd hon.

Fel rheol asesir eich hawliad cyllid myfyrwyr ar incwm eich rhieni’r llynedd neu’r flwyddyn flaenorol, ond gallwch ofyn i gael eich asesu ar incwm eleni os ydych yn credu bod eu hincwm wedi lleihau o leiaf 15%.

Bydd angen i’ch rhieni neu warcheidwaid gyflwyno prawf o incwm ac ar ddiwedd y flwyddyn dreth (mis Ebrill nesaf) i ddangos faint wnaethant ei ennill dros y flwyddyn mewn gwirionedd.

Os yw’n uwch na’r swm a ragwelwyd (ac felly roeddech yn gymwys am fenthyciad is nag y cawsoch), bydd angen i chi ad-dalu unrhyw beth a or-dalwyd i chi ar unwaith. Gallwch drefnu cynllun ad-dalu gyda’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr.

Noder, yn yr Alban, yn wahanol i weddill y DU, cyfrifir benthyciadau cynhaliaeth mewn dosbarthiadau yn hytrach nag ar incymau aelwyd penodol. Dim ond os yw eich incwm wedi disgyn i fand gwahanol y gallwch ymgeisio am ail-asesiad.

Gweler y bandiau isod:

Myfyrwyr Dibynnol*

Incwm cartref Bwrsari Benthyciad Cyfanswm
£0 i £18,999 £1,875 £5,750 £7,625
£19,000 i £23,999 £1,125 £5,750 £6,875
£24,000 i £33,999 £500 £5,750 £6,250
£34,000 ac uwch £0 £4,750 £4,750

Myfyrwyr Annibynnol**

Incwm cartref Bwrsari Benthyciad Cyfanswm
£0 i £18,999 £875 £6,750 £7,625
£19,000 i £23,999 £0 £6,750 £6,750  
£24,000 i £33,999 £0 £6,750 £6,250
£34,000 ac uwch £0 £4,750 £4,750

*myfyrwyr sengl sy’n iau na 25 oed heb unrhyw blant dibynnol

**myfyrwyr dros 25 oed

10. A yw hi’n bosibl derbyn gwyliau rhag ad-daliadau benthyciad myfyriwr tra ar absenoldeb ffyrlo neu pan fydd fy incwm wedi lleihau oherwydd y coronafeirws?

Mae ad-daliadau benthyciad myfyriwr yn dibynnu ar incwm, felly dim ond pan fyddwch yn ennill mwy na’r trothwy y bydd rhaid i chi wneud ad-daliadau. Os yw eich incwm yn lleihau, yna dylai eich ad-daliadau benthyciad myfyriwr leihau hefyd.

Rhagor o wybodaeth am ad-dalu eich benthyciad myfyriwr.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?