Costau gofal plant cyfartalog

Mae cost gofal plant yn cymryd cyfran fawr o gyllideb teuluoedd. Os ydych chi’n bwriadu dychwelyd i’r gwaith mae’n allweddol eich bod yn cyllidebu’n ofalus ar gyfer eich costau gofal plant ac yn hawlio’r holl gymorth sydd ar gael.

Faint mae gofal plant yn ei gostio?

Dewis y gofal plant cywir

Chwiliwch am y dewis gofal plant cywir i chi gyda’n tudalen gymharu gofal plant.

Ym Mhrydain, cost gyfartalog anfon plentyn dan ddwy oed i feithrinfa yw:

 • £116.25 yr wythnos - rhan-amser
 • £222.36 yr wythnos - llawn amser

Mae cost gofal plant yn amrywio gan ddibynnu ar y math o ofal plant a’ch lleoliad.

Mae’r tablau isod yn rhoi syniad i chi o faint mae gwahanol fathau o ofal plant yn ei gostio ar gyfartaledd.

Costau gofal plant rhan-amser

Math o ofal plant Faint mae’n ei gostio? (Cyfartaledd y Deyrnas Unedig) Faint mae’n ei gostio? (Cyfartaledd Llundain)
Gwarchodwr cofrestredig (25 awr ar gyfer plentyn dan 2) £109.84 yr wythnos £147.02 yr wythnos
Meithrinfa ddydd (25 awr ar gyfer plentyn dan 2) £116.25 yr wythnos £148.16 yr wythnos
Nani rhan-amser (25 awr) £237.50-£375 yr wythnos gan gynnwys treth a chyfraniadau Yswiriant Gwladol  
Au pair ‘Arian poced’ o oddeutu £70-£85 yr wythnos ac ystafell a phrydau bwyd  

Ffynhonnell: Costau gwarchodwr plant a meithrinfa gan Ymddiriedolaeth y Teulu a Gofal Plant, 2017; Cyflogau nanis rhan-amser gan Nannyplus.co.uk; Cyfraddau arian poced au pair gan GOV.UK

Costau gofal plant amser llawn

Math o ofal plant Faint mae’n ei gostio? (Cyfartaledd y Deyrnas Unedig) Faint mae’n ei gostio? (Cyfartaledd Llundain)
Gwarchodwr cofrestredig (50 awr ar gyfer plentyn dan 2) £217.30 yr wythnos £284.21 yr wythnos
Meithrinfa ddydd (50 awr ar gyfer plentyn dan 2) £232.84 yr wythnos £305.92 yr wythnos
Nani yn byw i mewn (50 awr) £434- £718:
 • treth
 • Yswiriant Gwladol
 • ystafell a bwyd
 
Nani ddyddiol (50 awr) £512 yr wythnos a:
 • treth
 • Yswiriant Gwladol
 • ystafell a bwyd
£616 yr wythnos a:
 • treth
 • Yswiriant Gwladol
 • ystafell a bwyd

Ffynhonnell: Costau gwarchodwr plant a meithrinfa gan Ymddiriedolaeth y Teulu a Gofal Plant, 2018.

Gofal plant anffurfiol neu am ddim

Math o ofal plant Faint mae’n ei gostio?
Cylch chwarae neu gyn-ysgol £5-£10 am bob sesiwn 3 awr
Canolfan Blant Cychwyn Cadarn Dibynnol ar incwm eich cartref - gall rhai sesiynau chwarae fod am ddim
Meithrinfa Am ddim os yw’n rhan o system ysgolion y wladwriaeth
Trefniant teuluol Gall fod am ddim. Ond, os ydych chi’n bwriadu talu i aelod o’ch teulu am ofal plant, efallai na fyddwch yn gymwys i gael help gyda chostau gofal plant.
Trefniant gofal plant a rennir Yn dechnegol, mae hwn yn drefniant di-dâl, ond bydd angen ichi ystyried yr incwm y byddwch yn ei golli, ac ni fyddwch yn cael unrhyw help gan y llywodraeth.

Ffynhonnell: Netmums playgroup/pre-school costs

Rhiant sy’n aros gartref

Pa un ai’ch bod yn dewis gweithio’n amser llawn neu’n rhan-amser neu fod yn rhiant aros gartref, mae’n ddewis personol iawn. Mae amrywiaeth eang o agweddau i’w hystyried. Un yw effaith incwm a chostau yn awr ac i’r dyfodol.

Defnyddiwch ein Cynllunydd cyllideb i weld sut mae costau gofal plant yn effeithio ar eich incwm.

Mae cymorth ar gael pan gewch fabi, yn cynnwys budd-daliadau a grantiau gan y llywodraeth a’ch cyflogwr. Felly canfyddwch beth allwch chi ei hawlio.

Gall cymryd seibiant o’ch gyrfa effeithio ar eich dewisiadau cyflogaeth i’r dyfodol a’ch gallu i ennill arian. Dyma rai gwefannau allai fod o gymorth i chi wrth ystyried y manteision a’r anfanteision, Netmumsopens in new window, Babycentre, Mumsnet.

Help gyda chostau gofal plant

Does dim angen ichi fod ar incwm isel i gael help gyda chostau gofal plant.

Efallai y gallech gael cymorth gan:

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?