Costau gofal plant cyfartalog

Mae rhieni nawr yn talu cyfartaledd o dros £6,600 y flwyddyn, dim ond am leoliad rhan amser mewn meithrinfa, felly mae’n cymryd cyfran fawr o gyllideb y teulu. Maewn ardaloedd fel Llundain gall costau fod yn llawer uwch. Os ydych chi’n bwriadu dychwelyd i’r gwaith mae’n allweddol eich bod yn cyllidebu’n ofalus ar gyfer eich costau gofal plant ac yn hawlio’r holl gymorth sydd ar gael.

Faint mae gofal plant yn ei gostio?

Dewis y gofal plant cywir

Chwiliwch am y dewis gofal plant cywir i chi gyda’n tudalen gymharu gofal plant.

Ym Mhrydain, cost gyfartalog anfon plentyn dan ddwy oed i feithrinfa yw:

 • £138 yr wythnos - rhan-amser
 • £263 yr wythnos - llawn amser

Y gost gyfartalog i deuluoedd o ddefnyddio clwb ar ôl ysgol am bum diwrnod yw £62 yr wythnos.

Ond mae help y gallwch ei gael gyda chostau gofal plant, er enghraifft gyda gofal plant di-dreth gallwch gael hyd at £2,000.

Cewch fwy o wybodaeth ar eich tudalen Help gyda chostau gofal plant.

Mae’r tablau isod yn rhoi syniad i chi o faint mae gwahanol fathau o ofal plant yn ei gostio ar gyfartaledd os yw eich plant yn rhy ifanc i fod yn gymwys am addysg cynnar am ddim yn y DU.

Costau gofal plant rhan-amser

Math o ofal plant Faint mae’n ei gostio? (Cyfartaledd y Deyrnas Unedig) Faint mae’n ei gostio? (Cyfartaledd Llundain)
Gwarchodwr cofrestredig (25 awr ar gyfer plentyn dan 2) £118 yr wythnos £164 yr wythnos
Meithrinfa ddydd (25 awr ar gyfer plentyn dan 2) £138 yr wythnos £180 yr wythnos
Nani rhan-amser (25 awr) £250-£400 yr wythnos gan gynnwys treth a chyfraniadau Yswiriant Gwladol  
Au pair ‘Arian poced’ o oddeutu £70-£85 yr wythnos ac ystafell a phrydau bwyd  

Ffynhonnell: Costau gwarchodwr plant a meithrinfa gan Ymddiriedolaeth y Teulu a Gofal Plant, 2021; Cyflogau nanis rhan-amser gan Nannyplus.co.uk; Cyfraddau arian poced au pair gan GOV.UK

Costau gofal plant amser llawn

Math o ofal plant Faint mae’n ei gostio? (Cyfartaledd y Deyrnas Unedig) Faint mae’n ei gostio? (Cyfartaledd Llundain)
Gwarchodwr cofrestredig (50 awr ar gyfer plentyn dan 2) £228 yr wythnos £303 yr wythnos
Meithrinfa ddydd (50 awr ar gyfer plentyn dan 2) £263 yr wythnos £321 yr wythnos
Nani yn byw i mewn (50 awr) £400- £650:
 • treth
 • Yswiriant Gwladol
 • ystafell a bwyd
 
Nani ddyddiol (50 awr) £500-800 yr wythnos a:
 • treth
 • Yswiriant Gwladol
 • ystafell a bwyd
£616 yr wythnos a:
 • treth
 • Yswiriant Gwladol
 • ystafell a bwyd

Ffynhonnell: Costau gwarchodwr plant a meithrinfa gan Ymddiriedolaeth y Teulu a Gofal Plant, 2021; canllaw cyflogau nanis rhan-amser gan Nannyplus.co.uk.

Gofal plant anffurfiol neu am ddim

Math o ofal plant Faint mae’n ei gostio?
Cylch chwarae neu gyn-ysgol £5-£10 am bob sesiwn 3 awr
Canolfan Blant Cychwyn Cadarn Dibynnol ar incwm eich cartref - gall rhai sesiynau chwarae fod am ddim
Ysgol Feithrin Am ddim os yw’n rhan o system ysgolion y wladwriaeth
Trefniant teuluol Gall fod am ddim, ond, os ydych yn bwriadu talu i aelod o’ch teulu am ofal plant, efallai na fyddwch yn gymwys i gael help gyda chostau gofal plant
Trefniant gofal plant a rennir Yn dechnegol, mae hwn yn drefniant di-dâl, ond bydd angen ichi ystyried yr incwm y byddwch yn ei golli, ac ni fyddwch yn cael unrhyw help gan y llywodraeth

Ffynhonnell: Netmums playgroup/pre-school costs

Pris cyfartalog o glwb ar ôl ysgol

Y gost gyfartalog yn y DU yw £62, sydd bron i £3,224 y flwyddyn yn ystod amser tymor.

Mae’r tabl isod yn dangos y pris wythnosol ar gyfer clwb ar ôl ysgol a gwarchodwr plant ar gyfer plant rhwng pump ac 11 oed yn ystod amser tymor.

  Clwb ar ôl ysgol Gwarchodwr plant hyd at 6pm
Y DU £62.13 £71.06
Lloegr £62.56 £71.55
Yr Alban £62.86 £69.91
Cymru £54.13 £63.65

Ffynhonnell: Costau gwarchodwr plant a meithrinfa gan Ymddiriedolaeth y Teulu a Gofal Plant, 2021

Costau gofal plant yn ystod y gwyliau

Yn 2018, pris cyfartalog gofal plant yn y DU yn ystod y gwyliau oedd £133 yr wythnos.

Gwlad Prisiau cyfartelog gofal plant
Lloegr £139.60
Yr Alban £123.22
Cymru £129.77
Y DU £138.06

Ffynhonnell: Costau gwarchodwr plant a meithrinfa gan Ymddiriedolaeth y Teulu a Gofal Plant, Holiadur gwyliau 2020.

Rhiant sy’n aros gartref

Pa un ai’ch bod yn dewis gweithio’n amser llawn neu’n rhan-amser neu fod yn rhiant aros gartref, mae’n ddewis personol iawn. Mae amrywiaeth eang o agweddau i’w hystyried. Un yw effaith incwm a chostau yn awr ac i’r dyfodol.

Defnyddiwch ein Cynllunydd cyllideb i weld sut mae costau gofal plant yn effeithio ar eich incwm.

Mae cymorth ar gael pan gewch fabi, yn cynnwys budd-daliadau a grantiau gan y llywodraeth a’ch cyflogwr. Felly darganfyddwch beth allwch chi ei hawlio.

Gall cymryd seibiant o’ch gyrfa effeithio ar eich dewisiadau cyflogaeth i’r dyfodol a’ch gallu i ennill arian. Dyma rai gwefannau allai fod o gymorth i chi wrth ystyried y manteision a’r anfanteision, Netmumsopens in new window, Babycentre, Mumsnet.

Darganfyddwch pa help allwch chi gael mynediad iddo yn ein canllaw Help gyda chostau gofal plant

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?