Credyd cartref neu fenthyciadau carreg drws

Math o fenthyciad carreg drws ydy credyd cartref. O’i gymharu â mathau eraill o fenthyca, mae’n ddrud iawn. Oherwydd hynny, dylid ei osgoi os oes gennych chi fodd o gael math arall o gredyd. Dewch i wybod pam a pha opsiynau eraill sydd ar gael.

Cost uchel benthyca ar garreg eich drws

Mae benthyciadau stepen drws yn aml ar gyfer symiau bach – rhwng £50 a £500 – ond mae’r cyfraddau llog sy’n gysylltiedig â nhw yn uchel gan fod arian yn cael ei fenthyca fel arfer dros gyfnodau byr iawn o amser. Mewn rhai achosion, gall y gyfradd fod mor uchel â 1,500% APR. Mae hynny’n llawer drutach na benthyciad gan fanc neu gerdyn credyd cyffredin.

Petaech yn cael benthyg £200 am flwyddyn gan fenthyciwr carreg drws, mi fyddech chi’n talu llawer mwy o log na petaech wedi cymryd benthyg ar gerdyn credyd sy’n codi cyfradd uwch na’r cyfartaledd o 38%.

Dull benthyca Swm a fenthyciwyd Taliad misol Llog a godwyd Cyfanswm a dalwyd yn ôl
Credyd cartref yn codi 272% APR £200 £30.30 (neu £7 yr wythnos) £164 £364
Cerdyn credyd yn codi 38% APR £200 £20 £37 £237

Gwnewch yn siŵr fod gan y benthyciwr drwydded

Rhaid i bob darparwr benthyciadau credyd cartref gael ei drwyddedu gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA). Os bydd rhywun yn cnocio ar eich drws ac yn cynnig benthyca arian i chi, dylech chi ofyn am gael gweld tystiolaeth ei fod wedi ei awdurdodi gan yr FCA.

Os nad oes ganddo drwydded, mae’n fenthyciwr arian didrwydded. Dewch â’r sgwrs i ben ac adrodd arnynt.

Rheolau ar gyfer benthycwyr credyd cartref

Os byddwch yn gwneud cais am fenthyciad, mae ‘asiant’ yn dod â’r arian i’ch cartref a bydd, fel arfer, yn cymryd eich taliadau bob wythnos. Er bod opsiynau eraill ar gael, mae hyn yn gyfleus i lawer o gwsmeriaid.

Pam mae credyd cartref yn gallu achosi problemau

Gall fod yn demtasiwn troi at fenthyciwr carreg drws os oes gennych chi filiau nad ydych chi’n gallu’u talu. Ond mae cymryd benthyg ar gyfradd llog mor uchel yn debygol o ychwanegu at eich problemau yn hytrach na’u lleihau. Os ydych chi’n cael trafferth talu biliau bob dydd, dylech chi ofyn am help gan elusen sy’n rhoi cyngor rhad ac am ddim ar ddyledion.

Opsiynau eraill heblaw credyd cartref

Yn syth

Os oes gwir angen arian arnoch chi’n syth a chithau’n gallu fforddio talu’r arian hwnnw’n ôl, efallai fod opsiynau rhatach ar gael.

Ystyriwch ddefnyddio undeb credyd. Maent yn gweithredu ar ran eu haelodau. Mae cap, yn ogystal, ar faint o log y gallant ei godi’n gyfreithiol ar eu benthyciadau o 3% y mis neu 42.6% y flwyddyn APR.

Efallai y byddwch yn gallu cael gorddrafft awdurdodedig gan eich banc. Os byddwch yn cadw o fewn y terfyn a pheidio â thynnu taliadau diffygdalu bydd hwn yn rhatach. Dylech ond benthyca yr hyn sydd ei angen arnoch a’i dalu’n ôl cyn gynted ag y gallwch. Byddwch yn ofalus iawn rhag mynd y tu hwnt i derfyn eich gorddrafft awdurdodedig gan y gall hyn fod yn ddrud iawn.

Efallai y gallwch ymestyn eich terfyn credyd ar eich cerdyn credyd, ond dim ond os ydych chi’n siwr y gallwch ei dalu’n ôl yn fuan. Bydd hynny’n rhatach na benthyciad stepen drws cyn belled â’ch bod yn talu’r isafswm sy’n ddyledus – a rhagor os oes modd a pheidio â gorwario – a pheidio â gorfod talu ffioedd talu’n hwyr. Ond cofiwch siarad â’ch cwmni cerdyn credyd cyn ichi wario.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael yr holl fudd-daliadau y mae gennych chi hawl i’w cael.

Os ydych chi’n daer am fenthyca arian, mae’n bosibl y gallech wneud cais am Fenthyciad Cyllidebu di-log oddi wrth y Gronfa Gymdeithasol. Fel arall, gallai help arall fod ar gael gan eich awdurdod lleol yn Lloegr, neu lywodraethau Cymru a’r Alban.

Yn y dyfodol

Ystyriwch a allwch chi leihau eich gwariant i wella’ch sefyllfa ariannol.

Talu’ch benthyciad yn ôl

Mae’r arian yr ydych yn ei fenthyg yn cael ei dalu’n ôl bob wythnos fel arfer, a hynny i asiant sy’n dod i’ch cartref. Os yw’n well gennych chi, cewch fel arfer ei dalu’n ôl o’ch cyfrif banc.

Fel gydag unrhyw fath arall o fenthyca, dylech chi wneud y canlynol:

  • Treulio amser bob tro yn darllen a deall y contract. Peidiwch â bod ofn gofyn cwestiynau neu gael barn rhywun arall
  • Gwneud yn siŵr eich bod yn gwybod faint rydych chi’n ei fenthyca, faint mae’n rhaid i chi ei ad-dalu ac am faint y byddwch chi’n gwneud yr ad-daliadau
  • Gofyn faint fydd cyfanswm cost y benthyciad ichi, a
  • Sicrhau eich bod yn deall beth allai ddigwydd os na allwch chi wneud yr ad-daliadau

Fel gyda benthyciadau personol, mae’r taliadau llog yn cael eu cynnwys yn eich ad-daliadau. Felly rydych yn ad-dalu swm penodol bob wythnos. Fel arfer, does dim cosbau i’w talu am fethu ad-daliad. Ond cofiwch ddweud cyn gynted â phosibl os ydych yn cael problemau gan y gallai’r benthyciwr gytuno ar drefniant ad-dalu newydd.

Os ydych chi eisiau talu’ch benthyciad yn ôl yn gynnar

Cewch dalu’ch benthyciad yn ôl yn gynnar ond efallai na fyddwch yn osgoi’ch holl daliadau llog. Mae gennych hawl i ‘ad-daliad teg’ am ei dalu’n ôl yn gynnar. Bydd yr ad-daliad hwnnw’n dibynnu ar eich darparwr benthyciadau.

Cyn ichi lofnodi unrhyw gytundeb, dylech chi ofyn pa ad-daliad gewch chi os byddwch chi’n ad-dalu’ch benthyciad yn gynnar.

Os byddwch yn penderfynu cymryd credyd cartref

Gwnewch yn siŵr eich bod yn ystyried nifer o opsiynau cyn llofnodi cytundeb.

Os ydych chi’n cael trafferth gyda dyledion neu filiau bob dydd

Mae modd cael cyngor cyfrinachol rhad ac am ddim a fydd yn eich helpu i gael trefn unwaith eto ar eich sefyllfa ariannol. Fel arfer mae hyn yn well na chael benthyg rhagor o arian.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?