Credyd cartref neu fenthyca stepen y drws

Math o fenthyciad carreg drws ydy credyd cartref. Gall fod yn ddrud o gymharu â mathau eraill o fenthyca felly mae’n well ei osgoi os oes gennych fynediad at fathau eraill o gredyd. Dewch i wybod pam a pha opsiynau eraill sydd ar gael.

Cost uchel benthyca ar garreg eich drws

Mae benthyciadau stepen drws yn aml ar gyfer symiau bach – rhwng £50 a £500 – dros gyfnodau byw, gyda’r ad-daliadau’n cael eu casglu’n wythnosol neu bob pythefnos yn eich cartref. Mae’r cyfraddau llog yn llawer uwch na benthyciad gan fanc neu gerdyn credyd.

Petaech yn cael benthyg £200 am flwyddyn gan ddarparwr carreg drws, mi fyddech chi’n talu llawer mwy na petaech wedi cymryd benthyg ar gerdyn credyd sy’n codi cyfradd uwch na’r cyfartaledd o 38%.

Dull benthyca Swm a fenthyciwyd Taliad misol Llog a godwyd Cyfanswm a dalwyd yn ôl
Credyd cartref yn codi 272% APR £200 £30.30 (neu £7 yr wythnos) £164 £364
Cerdyn credyd yn codi 38% APR £200 £20 £37 £237

Gwnewch yn siŵr fod y darparwr wedi ei awdurdodi

Angen siarad â rhywun am eich sefyllfa ariannol?

Os ydych yn cael trafferthion gyda’ch arian, gallwch siarad â rhywun heddiw. Mae gennym gynghorwyr sydd wedi eu hyfforddi’n arbennig a all roi cymorth i chi roi trefn ar eich problemau ariannol.

Ceisiwch gyngor cyfrinachol ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb drwy ein hofferyn canfod cyngor ar ddyledion am ddim.

Rhaid i bob darparwr benthyciadau credyd cartref gael ei drwyddedu gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA), os nad mae’n gweithredu’n anghyfreithlon.

Os bydd rhywun yn cnocio ar eich drws ac yn cynnig benthyca arian i chi, dylech chi ofyn am gael gweld tystiolaeth ei fod wedi ei awdurdodi gan yr FCA.

Os nad yw’n gallu darparu hyn, mae’n debygol ei fod yn ddarparwr benthyciadau didrwydded. Dewch â’r sgwrs i ben ac adrodd arnynt.

Rheolau ar gyfer darparwyr credyd cartref

Yn ôl y gyfraith, ni ddylai darparwyr alw arnoch chi heb wahoddiad i gynnig benthyciad. Maent angen caniatâd ysgrifenedig i ymweld. Mae hyn hefyd yn berthnasol os oes gennych chi fenthyciad yn barod, ac mae’r asiant yn cynnig benthyciad arall i chi wrth ymweld i gasglu ad-daliadau. Mae angen trefnu ymweliad ar wahân i drafod y manylion ac i’ch cofrestru – fel bod gennych chi amser i newid eich meddwl am yr ymweliad, heb deimlo dan bwysau

Hefyd, os bydd yn ymweld ar achlysur arall, i gynnig benthyciad, gallwch newid eich meddwl ar unrhyw adeg a gofyn iddo/iddi adael. Chi sydd i benderfynu

Pam mae credyd cartref yn gallu achosi problemau

Gall fod yn demtasiwn troi at ddarparwr carreg drws os oes gennych chi filiau nad ydych chi’n gallu’u talu. Ond gallai cymryd benthyg ar gyfradd llog mor uchel ychwanegu at eich problemau. Os ydych chi’n cael trafferth talu biliau bob dydd, dylech chi ofyn am help gan elusen sy’n rhoi cyngor am ddim ar ddyledion.

Ble i fynd i gael cyngor am ddim ar ddyledion

Opsiynau eraill heblaw credyd cartref

Yn syth

Os oes gwir angen arian arnoch chi’n syth a chithau’n gallu fforddio talu’r arian hwnnw’n ôl, efallai fod opsiynau rhatach ar gael.

Ystyriwch ddefnyddio undeb credyd. Maent yn gweithredu ar ran eu haelodau. Mae cap ar faint o log y gallant ei godi’n gyfreithiol ar eu benthyciadau o 3% y mis neu 42.6% y flwyddyn APR. Ond efallai y byddwch angen cynilo am gyfnod cyn y gallwch fenthyca.

Efallai y byddwch yn gallu cael gorddrafft awdurdodedig gan eich banc. Os byddwch yn cadw o fewn y terfyn a pheidio â thynnu taliadau bydd hyn yn rhatach na benthyciad credyd cartref. Dylech ond fenthyca’r hyn sydd ei angen arnoch a’i dalu’n ôl cyn gynted ag y gallwch. Byddwch yn ofalus iawn rhag mynd y tu hwnt i derfyn eich gorddrafft awdurdodedig gan y gall hyn fod yn ddrud iawn.

Bydd cerdyn credyd hefyd yn rhatach na benthyciad stepen drws, ar yr amod eich bod yn cymryd yr isafswm taliad ac nad ydych yn wynebu taliadau am dalu’n hwyr neu am fynd dros eich terfyn credyd. Ceisiwch dalu cymaint â phosibl pob mis, i gadw’r ddyled dan reolaeth.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael yr holl fudd-daliadau y mae gennych chi hawl i’w cael.

Os ydych chi’n daer am fenthyca arian, mae’n bosibl y gallech wneud cais am Fenthyciad Cyllidebu di-log oddi wrth y Gronfa Gymdeithasol. Fel arall, gallai help arall fod ar gael gan eich awdurdod lleol yn Lloegr, neu lywodraethau Cymru a’r Alban.

Yn y dyfodol

Ystyriwch a allwch chi leihau eich gwariant i wella’ch sefyllfa ariannol.

Talu’ch benthyciad yn ôl

Mae’r arian yr ydych yn ei fenthyg dan fenthyciad credyd cartref yn cael ei dalu’n ôl bob wythnos (neu bythefnos) fel arfer, a hynny i asiant sy’n dod i’ch cartref. Os yw’n well gennych chi, efallai y byddwch yn gallu trefnu gwneud taliad o’ch cyfrif banc yn lle hyn.

Fel gydag unrhyw fath arall o fenthyca, dylech chi wneud y canlynol:

  • Treulio amser bob tro yn darllen a deall y contract – peidiwch â bod ofn gofyn cwestiynau neu gael barn rhywun arall
  • Byddwch glir ynghylch y swm rydych yn ei fenthyca, ac am ba hyd, a faint fydd rhaid i chi ad-dalu pob wythnos (neu gyfnod arall) ac i gyd
  • Sicrhau eich bod yn deall beth allai ddigwydd os na allwch chi wneud yr ad-daliadau

Fel gyda benthyciadau personol, mae’r taliadau llog yn cael eu cynnwys yn eich ad-daliadau. Felly rydych yn ad-dalu swm penodol bob wythnos. Fel arfer, does dim cosbau i’w talu am fethu ad-daliad. Ond cofiwch ddweud cyn gynted â phosibl os ydych yn cael problemau gan y gallai’r darparwr gytuno ar drefniant ad-dalu newydd.

Os byddant yn cynnig benthyciad ychwanegiad i chi, neu i ymestyn cyfnod y benthyciad, meddyliwch yn ofalus a gofyn faint yn fwy fydd hyn yn ei gostio i chi. Allwch chi ei fforddio?

Os ydych chi eisiau talu’ch benthyciad yn ôl yn gynnar

Gallwch ad-dalu eich benthyciad yn gynnar, yn llawn neu’n rhannol, a bydd gennych hawl i ad-daliad o unrhyw daliadau llog yn y dyfodol. Mae’r swm y gellir ei godi arnoch wedi ei gapio dan y gyfraith.

Dylai manylion eich hawl i ad-dalu’n gynnar, neu i dynnu allan o’r benthyciad (o fewn 14 niwrnod), fod yn eich cytundeb credyd. Darllenwch hwn yn ofalus cyn llofnodi.

Os byddwch yn penderfynu cymryd credyd cartref

Gwnewch yn siŵr eich bod yn ystyried nifer o opsiynau cyn llofnodi cytundeb. Gallwch wneud hyn trwy ddefnyddio’r wefan Lenders Compared – gwefan cymharu prisiau annibynnol a sefydlwyd gan reoleiddio i’ch helpu i gymharu costau benthyciadau credyd cartref.

Os ydych chi’n cael trafferth gyda dyledion neu filiau bob dydd

Mae modd cael cyngor cyfrinachol rhad ac am ddim a fydd yn eich helpu i gael trefn unwaith eto ar eich sefyllfa ariannol.

Fel arfer mae hyn yn well na chael benthyg rhagor o arian.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?