Cyfrifon siopa neu gredyd catalog

Pan fyddwch chi’n siopa drwy ddefnyddio catalog, fel arfer, byddwch yn cael yr opsiwn i dalu dros gyfnod o amser. Mae hyn yn gallu gwneud i bryniadau mawr ymddangos yn fwy fforddiadwy. Ond os nad ydych chi’n ddisgybledig i ad-dalu mewn pryd, gall credyd catalog fod yn ffordd ddrud o fenthyca.

Beth yw credyd catalog?

Mae credyd catalog yn ffordd o brynu nwyddau, drwy’r post fel arfer, lle mae’r taliadau’n cael eu gwneud dros gyfnod mewn rhandaliadau wythnosol neu fisol.

Gallwch naill ai gael eich catalog eich hun neu brynu drwy asiant sy’n aml yn ffrind, yn gymydog neu’n berthynas. Fel arfer, bydd yr asiant yn cael comisiwn ar yr hyn y mae’n ei werthu.

Cyfeirir at gredyd catalog yn aml fel ‘cyfrif siopa’ neu ‘gyfrif archebu drwy’r post’. Pan fyddant wedi prynu rhywbeth ar gredyd, bydd pobl yn aml yn dweud eu bod wedi ei brynu ‘ar gyfrif’.

Mae cwmnïau catalog adnabyddus yn cynnwys:

 • Grattan
 • Freemans
 • Littlewoods
 • K&Co (Kays yn flaenorol)

## Sut mae credyd catalog yn gweithio

Mae’r rhan fwyaf o gatalogau mawr yn cynnig credyd.

Weithiau, gall credyd catalog neu archebu drwy’r post fod yn ddi-log, ar yr amod y telir am yr eitem o fewn cyfnod penodol, sef rhwng tri a 12 mis fel arfer. Ond os nad ydych yn gwneud hynny, gall y llog gronni’n gyflym iawn.

Fodd bynnag, mae catalogau eraill yn codi llog o ddyddiad y pwrcasiad. Mae’n bwysig gwirio’r amodau a thelerau yn ofalus cyn i chi gofrestru.

Y gost

Er nad yw’r dull hwn o fenthyca mor ddrud â rhai dulliau eraill, ni ellir dweud bod credyd catalog yn rhad.

Dyma enghraifft sy’n cymharu credyd catalog hirdymor a cherdyn credyd. Mae’r tabl yn seiliedig ar ad-dalu £250 dros ddwy flynedd (gan dybio y ceir cyfnod di-log).

Math o fenthyca APR Enghreifftiol Ad-daliadau misol Cyfanswm y gost o fenthyca
Cerdyn credyd 19% £12.60 £302.0
Credyd catalog 30% £13.98 £335.52

### Talu’r arian yn ôl

Mae credyd catalog yn debyg i fenthyciad o ran bod gennych chi ad-daliadau penodol i’w gwneud dros gyfnod o amser. Gallai cyfnod ad-dalu arferol fod yn un neu ddwy flynedd.

Costau ychwanegol

Dylech hefyd fod yn ymwybodol o gostau ychwanegol:

 • Os ydych chi’n hwyr yn gwneud taliad, a
 • Taliad a fethwyd

## Pethau i feddwl amdanynt cyn cymryd credyd catalog

 • Oes angen yr eitem arna i mewn gwirionedd? Os yw’n eitem sy’n cael ei hystyried yn foethus, fel dilledyn er enghraifft, efallai nad yw’n werth cymryd credyd i dalu am rywbeth os bydd gwneud hynny’n costio mwy ichi.
 • Alla i aros nes bod gen i ddigon o arian i brynu’r eitem? Os yw’r eitem yn rhywbeth y mae ei angen arnoch chi, ond ddim ar frys, beth am ystyried cynilo er mwyn ei chael?
 • Alla i brynu’r eitem am bris rhatach yn rhywle arall? Os yw’n eitem sydd wedi’i brandio, efallai y bydd modd ichi brynu fersiwn ratach heb ei brandio gan siop arall, neu hyd yn oed yn ail-law drwy safle ocsiwn neu ailgylchu.

 • Alla i gael benthyg am bris rhatach yn rhywle arall? Os na allwch chi gael yr eitem am bris rhatach dylech ystyried math rhatach o gredyd, fel cerdyn credyd 0% (cyn belled â’ch bod yn sicr gallwch ei dalu yn ôl yn llawn cyn i’r cyfnod 0% ddod i ben.

## Manteision defnyddio credyd catalog

 • Os oes cyfnod di-log ac y gallwch chi dalu’r balans sy’n weddill yn ystod y cyfnod hwn, mae eich credyd am ddim.
 • Gall fod yn ffordd fwy fforddiadwy o dalu am eitemau angenrheidiol fel gwisg ysgol na chymryd benthyciad diwrnod cyflog neu ddefnyddio credyd cartref.

Anfanteision defnyddio credyd catalog

 • Efallai y cewch eich temtio gan y cyfnod di-log, gan beidio ag ad-dalu am gyfnod mwy nag yr oeddech chi wedi’i fwriadu, a gorfod talu cyfradd llog uchel yn y pen draw, a fydd yn costio mwy o lawer ichi na gwerth yr eitemau.
 • Gall methu taliad effeithio ar eich statws credyd yn yr un ffordd â methu ad-daliad ar gyfer benthyciad neu daliad cerdyn credyd.
 • Os ydych chi wedi prynu drwy asiant sydd hefyd yn ffrind neu’n gymydog, gallai methu gwneud ad-daliadau eu rhoi nhw, a chithau, mewn lle cas.

## Y pethau ychwanegol nad oes arnoch chi eu hangen o bosibl

Efallai y bydd catalogau hefyd yn cynnig yswiriant, a elwir weithiau’n yswiriant siopa, sy’n addo diogelu unrhyw beth rydych chi’n ei brynu.

Efallai y byddant hefyd yn cynnig yswiriant megis ‘cynllun digwyddiadau bywyd’, a fydd yn gofalu am eich ad-daliadau os nad ydych chi’n gallu gweithio oherwydd salwch neu oherwydd eich bod yn colli eich gwaith.

Beth yw cost y rhain?

Mae’r polisïau hyn yn eithaf drud ac mae’n bosibl y bydd eithriadau, er enghraifft os ydych chi’n hunangyflogedig, felly darllenwch y print mân yn ofalus.

Bydd polisi nodweddiadol yn codi canran o’r balans misol sy’n weddill gennych – er enghraifft 1.98%. Felly pe byddai eich balans misol yn £100, byddai’r yswiriant yn costio £1.98 y mis ichi.

### Dylech bob amser feddwl am yr opsiynau eraill cyn prynu

Holwch! Efallai fod yswiriant eich cartref eisoes yn eich gwarchod rhag difrod damweiniol.

Holwch! Efallai fod gennych chi yswiriant salwch fel rhan o’ch pecyn buddion i gyflogai.

Holwch! Efallai fod gennych chi ddigon o arian wedi’i gynilo neu becyn dileu swydd y gallech eu defnyddio i dalu’r balans yn llawn pe baech chi’n colli eich gwaith.

Os byddwch yn penderfynu peidio cymryd yswiriant, mae’n bwysig siopa o gwmpas a gwirio beth sydd wedi ei gynnwys ac a oes yna unrhyw eithriadau.

Dewisiadau eraill yn hytrach na chredyd catalog

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?