Egluro Credyd Cynhwysol

Math newydd o fudd-dal yw Credyd Cynhwysol i roi cymorth i chi os ydych yn gweithio ar incwm isel neu yn ddi-waith. Mae’r dudalen hon yn egluro sut mae Credyd Cynhwysol yn wahanol i fudd-daliadau presennol, faint gewch chi’ch talu a sut i ymgeisio amdano.

Yn byw yng Ngogledd Iwerddon?

Mae Credyd Cynhwysol yn gweithio’n wahanol yng Ngogledd Iwerddon. Dysgwch ragor ar wefan nidirect.

Beth yw Credyd Cynhwysol?

Yn byw yn yr Alban?

Efallai y cewch gynnig rhai dewisiadau ynghylch sut y telir eich Credyd Cynhwysol. Darllenwch ein canllaw ar Gredyd Cynhwysol yn yr Alban.

Mae Credyd Cynhwysol yn daliad misol sengl ar gyfer pobl sy’n gweithio neu sydd yn ddi-waith.

Mae’n disodli rhai o’r budd-daliadau a chredydau treth y gallech fod yn eu derbyn ar hyn o bryd:

 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn gysylltiedig ag incwm
 • Cymhorthdal Incwm
 • Credyd Treth Plant
 • Credyd Treth Gwaith
 • Budd-dal Tai

Gallech gael eich gwahodd i hawlio Credyd Cynhwysol os ydych yn byw yng Nghymru, yr Alban neu Loegr.

Bwriedir cyflwyno Credyd Cynhwysol yng Ngogledd Iwerddon ym mis Medi 2017.

Dysgwch ragor am Gredyd Cynhwysol yng Ngogledd Iwerddon ar wefan nidirect

Newidiadau i Gredyd Cynhwysol

Cyhoeddodd Cyllideb yr Hydref 2017 newidiadau i Gredyd Cynhwysol, fydd yn dod i rym rhwng Ionawr ac Ebrill 2018.

Bydd y cyfnod aros o saith niwrnod ar ddechrau hawliadau Credyd Cynhwysol newydd yn cael ei ddiddymu o Chwefror 2018.

Byddwch yn gallu cael mynediad at flaen daliad o fis llawn o fewn pum niwrnod i wneud eich hawliad o Ionawr 2018. Gallwch hawlio hyn ar-lein. Bydd ad-daliadau o’r blaen daliad hwn dros 12 mis yn hytrach na’r chwech cyfredol.

Bydd unrhyw un syn derbyn Budd-dal Tai ar adeg cais Credyd Cynhwysol yn parhau i dderbyn y budd-dal am bythefnos arall. Bydd y newid hwn yn cychwyn yn Ebrill 2018.

ffeithiau pwysig Credyd Cynhwysol

Wyddoch Chi?

Efallai y bydd yn rhaid i chi ddisgwyl hyd at chwe wythnos cyn eich taliad cyntaf

 • Am y tro, mae’r rhan fwyaf o’r hawliadau gan bobl sengl sydd newydd ddod yn ddi-waith, er mae rhagor o ganolfannau gwaith bellach yn derbyn hawliadau gan gyplau a theuluoedd.
 • Fodd bynnag, os ydych mewn ardal sy’n cynnig gwasanaeth llawn a’ch bod yn gymwys i gael y budd-daliadau sy’n cael eu disodli, gofynnir i chi hawlio Credyd Cynhwysol.
 • Os ydych yn cael cymorth â’ch rhent, cynhwysir hyn yn eich taliad misol – yna byddwch yn talu’ch landlord eich hunan.
 • Os ydych yn byw gyda rhywun fel cwpl a bod y ddau ohonoch yn gymwys i hawlio Credyd Cynhwysol, byddwch yn cael un taliad misol ar y cyd a delir i mewn i un cyfrif banc.
 • Telir Credyd Cynhwysol fel ôl-daliad felly gall gymryd hyd at chwe wythnos wedi i chi gyflwyno’ch hawliad i chi gael eich taliad cyntaf.
 • Nid oes unrhyw gyfyngiadau ar faint o oriau’r wythnos allwch chi weithio os ydych chi’n hawlio Credyd Cynhwysol. Yn hytrach, bydd y swm a gewch yn lleihau yn raddol fel arfer wrth i chi ennill mwy, fel nad ydych yn colli’ch holl fudd-daliadau ar unwaith.
 • Mae’n rhaid i chi hawlio ar-lein.

Pa bryd gaf daliad Credyd Cynhwysol?

Gwnewch y mwyaf o’ch taliad Credyd Cynhwysol gyda help personol gan ein hofferyn Rheolwr Arian.

Os ydych chi’n gwneud cais newydd am Gredyd Cynhwysol, ni fyddwch yn cael eich talu am y saith diwrnod cyntaf. Gelwir y diwrnodau hyn yn ddiwrnodau disgwyl.

Fodd bynnag, peidiwch â gadael i hyn eich atal rhag cyflwyno’ch hawliad cyn gynted ag y caniateir i chi wneud hynny oherwydd gall gymryd hyd at chwe wythnos ar ôl cyflwyno’ch hawliad i’r taliad cyntaf gyrraedd eich cyfrif.

Y seithfed diwrnod ar ôl cyflwyno’ch hawliad yw’r dyddiad o’r mis pan delir eich Taliad Credyd Cynhwysol bob mis. Eich dyddiad asesu yw’r enw a roddir ar hyn.

Telir Credyd Cynhwysol yn fisol fel ôl-daliad felly bydd yn rhaid i chi ddisgwyl un mis calendr o’ch dyddiad asesu cyn y telir eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf. Eich cyfnod asesu yw’r enw a roddir ar hyn.

Fodd bynnag, bydd yn rhaid i chi ddisgwyl hyd at saith diwrnod cyn i’r taliad gyrraedd eich cyfrif banc.

Golyga hyn y gall gymryd hyd at chwe wythnos cyn i chi gael eich taliad cyntaf.

Enghraifft

 • Mae Ben wedi colli ei swydd ac yn cyflwyno hawliad am Gredyd Cynhwysol ar 15 Gorffennaf.
 • Rhaid iddo ddisgwyl saith diwrnod cyn y gall ei hawliad gychwyn.
 • Felly, ei ddiwrnod asesu fydd 22 Gorffennaf. Golyga hyn y caiff ei dalu ar yr 22ain o bob mis.
 • Rhaid iddo ddisgwyl am un cyfnod asesu (sef mis calendr) hyd at 22 Awst cyn y telir Credyd Cynhwysol fel ôl-daliad.
 • Rhaid iddo ddisgwyl hyd at saith diwrnod hefyd i’r arian gyrraedd ei gyfrif.
 • Dylai ddisgwyl cael ei daliad Credyd Cynhwysol cyntaf erbyn 29 Awst fan hwyraf.
 • Os bydd 29 Awst yn ddydd Llun gŵyl y banc, dylai gael ei daliad ar y diwrnod gwaith olaf (dydd Gwener) cyn y gwyliau.

Pan na fydd y cyfnod disgwyl saith diwrnod yn berthnasol

Ni fydd y cyfnod disgwyl saith diwrnod yn berthnasol os, er enghraifft:

 • os byddwch wedi hawlio Credyd Cynhwysol yn ystod y chwe mis diwethaf
 • os ydych yn gwahanu oddi wrth rhywun neu’n symud i mewn gyda rhywun sydd eisoes yn hawlio Credyd Cynhwysol
 • os ydych yn symud i Gredyd Cynhwysol o fudd-dal arall
 • os ydych yn dioddef o salwch terfynol
 • os ydych yn fregus, er enghraifft y buoch yn ddioddefwr trais domestig yn ddiweddar neu os ydych yn gadael gofal neu garchar

Dylai’ch taliad cyntaf gyrraedd eich cyfrif ddim hwyrach na phum wythnos wedi i chi gyflwyno’ch hawliad.

Dysgwch ragor ynglŷn ag a fydd y cyfnod disgwyl saith diwrnod yn berthnasol i chi ar wefan GOV.UK
Os ydych chi’n poeni am sut y llwyddwch i ymdopi’n ariannol hyd nes i chi gael eich taliad cyntaf, darllenwch ein canllaw Cymorth wrth aros am daliadau budd-dal.

Faint yw Credyd Cynhwysol?

Mae Credyd Cynhwysol yn cynnwys lwfans safonol ynghyd ag elfennau ar gyfer:

 • tai
 • bod yn gyfrifol am blant a phobl ifanc
 • plant anabl
 • costau gofal plant
 • oedolyn sâl neu anabl
 • bod yn ofalwr

Mae eich Dyfarniad Uchaf o Gredyd Cynhwysol yn cynnwys:

 • un lwfans safonol ar gyfer y bobl sydd yn eich cartref, ac
 • unrhyw elfennau sydd ar gyfer eich amgylchiadau teuluol

Cewch y dyfarniad uchaf os nad oes gan eich cartref unrhyw enillion neu gynilion eraill neu gyfalaf o £6,000 neu lai.

Os oes gennych chi neu rywun yn eich cartref unrhyw enillion a/neu gynilion, ystyrir y rhain wrth gyfrifo’ch taliad Credyd Cynhwysol.

Dysgwch fwy am faint gewch chi ar wefan GOV.UK)
Gallwch gael amcangyfrif o faint o Gredyd Cynhwysol y bydd gennych hawl i’w gael gyda’r gyfrifiannell ar wefan Policy in Practice.
Neu defnyddiwch gyfrifiannell fudd-dal ar wefan GOV.UK i amcangyfrif eich holl hawliadau gan gynnwys Credyd Cynhwysol.

Sut mae gweithio yn effeithio ar Gredyd Cynhwysol?

Gallwch weithio cymaint o oriau ag y mynnwch pan fyddwch yn hawlio Credyd Cynhwysol. Yn wahanol i fudd-daliadau presennol fel Cymhorthdal Incwm neu Gredydau Treth Gwaith, nid oes unrhyw derfynau.

Os ydych mewn gwaith cyflogedig gallech fod yn gymwys am lwfans gwaith.

Beth yw’r lwfans gwaith?

Y lwfans gwaith yw’r swm o arian y cewch ei ennill cyn i’ch taliad Credyd Cynhwysol ddechrau lleihau.

Byddwch yn gymwys am lwfans gwaith:

 • os ydych yn gyfrifol am blant dibynnol, a/neu
 • ni allwch weithio cymaint â’r arfer oherwydd salwch neu anabledd.

Os ydych yn gymwys i gael y lwfans gwaith, gallech ennill hyd at y trothwy yn unol â’ch amgylchiadau.

Yna bydd eich taliad Credyd Cynhwysol yn lleihau 63c o am bob £1 y byddwch yn ei hennill uwchben y swm hwn. Y tapr enillion yw’r enw a roddir ar hyn.

Os na fyddwch yn gymwys ar gyfer y lwfans gwaith, bydd eich taliad Credyd Cynhwysol yn lleihau 63c am bob £1 ar eich holl enillion.

Dysgwch ragor am y lwfans gwaith a’r tapr enillion ar wefan Turn2Us.

Beth sy’n digwydd i’ch Credyd Cynhwysol pan ydych yn dechrau gweithio neu’n gweithio mwy o oriau? Gwyliwch y fideo isod o’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) i gael yr ateb.

Beth sy’n digwydd i’ch Credyd Cynhwysol pan fyddwch yn dechrau gweithio neu’n gweithio mwy o oriau?

Gwyliwch y fideo gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) i gael gwybod.

Sut mae incwm arall yn effeithio ar Gredyd Cynhwysol?

Gall peth incwm na chawsoch wrth weithio gael ei ddidynnu o’ch dyfarniad uchaf. Gelwir hwn yn incwm heb ei ennill

Bydd incwm heb ei ennill a ddidynnir o’ch taliad Credyd Cynhwysol yn cynnwys:

rhai budd-daliadau nad ydynt yn cael eu disodli gan Gredyd Cynhwysol

 • Tâl Salwch Statudol
 • Tâl Mamolaeth, Tadolaeth neu Fabwysiadu
 • Incwm pensiwn

Fel arfer tynnir £1 o’ch taliad Credyd Cynhwysol am bob £1 o incwm heb ei ennill.

Bydd incwm heb ei ennill na fydd yn cael ei ddidynnu o’ch taliad Credyd Cynhwysol yn cynnwys:

 • Budd-dal plant
 • Taliad Annibyniaeth Bersonol
 • Lwfans Byw i’r Anabl
 • Taliadau cynhaliaeth
 • Incwm o letywyr a lojars
Darganfyddwch ragor am incwm sy’n effeithio ar Gredyd Cynhwysol ar wefan wefan Turn2Us.

Sut mae cynilion yn effeithio ar Gredyd Cynhwysol?

Os oes gennych chi gynilion neu gyfalaf (o bethau fel buddsoddiadau neu gyfranddaliadau) gallai hynny effeithio ar faint o Gredyd Cynhwysol gewch chi.

Cynilion o £6,000 neu lai

Bydd unrhyw gyfalaf neu gynilion sydd gennych chi neu’ch partner sy’n llai na £6,000 yn cael ei anwybyddu wrth gyfrifo’ch taliad Credyd Cynhwysol.

Cynilion rhwng £6,000 a £16,000

Os oes gennych chi neu’ch partner unrhyw gynilion neu gyfalaf rhwng £6,000 a £16,000, anwybyddir y £6,000 cyntaf.

Ystyrir y gweddill fel arian sy’n rhoi incwm misol o £4.35 am bob £250, neu ran o £250.

Enghraifft

 • Mae gennych £7,000 mewn cyfrif cynilo.
 • Anwybyddir y £6,000 cyntaf.
 • Ystyrir y £1,000 sy’n weddill fel arian sy’n rhoi incwm misol o £17.40 i chi.
 • £1,000 ÷ £250 = 4
 • 4 × £4.35 = £17.40

Didynnir y swm hwn oddi ar eich taliad Credyd Cynhwysol misol.

Cynilion o £16,000 neu ragor

Os oes gennych chi neu’ch partner unrhyw gynilion neu gyfalaf o £16,000 neu ragor, ni fyddwch yn gymwys i gael Credyd Cynhwysol.

Sut effeithir ar eich cynilion os symudwch o Gredydau Treth i Gredyd Cynhwysol

Dan y rheolau ar gyfer Credydau Treth, anwybyddwyd unrhyw gynilion neu gyfalaf dros £6,000 a oedd gennych, er ystyriwyd peth incwm o gynilion.

Os symudwch i Gredyd Cynhwysol o Gredydau Treth a bod gennych gynilion neu gyfalaf uwch na £6,000, dywed y llywodraeth y byddwch yn gymwys o hyd i gael taliad ychwanegol – a elwir yn ddiogelwch trosglwyddo – i wneud yn siŵr na fyddwch ar eich colled.

Sut i ymgeisio am Gredyd Cynhwysol

Wyddoch Chi?

Os oes angen help arnoch i fynd ar-lein, gall eich Canolfan Waith neu gyngor lleol fod o gymorth. Dysgwch lle i gael cymorth ar UK Onlineopens in new window.

Os oes angen help arnoch i fynd ar-lein, gall eich Canolfan Waith neu gyngor lleol fod o gymorth. Dysgwch lle i gael cymorth ar UK Online.

Os ydych yn gymwys i hawlio Credyd Cynhwysol, disgwylir i chi gyflwyno’ch hawliad ar-lein ar wefan Ymgeisio am Gredyd Cynhwysol.

Gallwch weld rhestr o’r wybodaeth fydd angen i chi ei darparu cyn cychwyn eich hawliad ar Gwneud hawliad Credyd Cynhwysol.

Os ydych chi a’ch partner yn gwneud hawliad ar y cyd, un ohonoch yn unig fydd angen cwblhau’r ffurflen hawlio ar-lein, ond bydd angen i’r unigolyn hwnnw neu honno roi manylion y ddau ohonoch.

Am ragor o fanylion, ewch i wefan Eich siwrnai hawlio GOV.UK.

Cysylltwch â’r Llinell Gymorth Credyd Cynhwysol

Os byddwch angen help gyda’ch hawliad, ffoniwch linell gymorth Credyd Cynhwysol ar:

Ffôn: 0800 328 9344

Ffôn testun: 0800 328 1344

Llinellau ar agor rhwng 8am - 6pm, dydd Llun i ddydd Gwener (ar gau ar wyliau banc a gwyliau cyhoeddus).

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?