Egluro Credyd Cynhwysol

Math newydd o fudd-dal yw Credyd Cynhwysol i roi cymorth i chi os ydych yn gweithio ar incwm isel neu yn ddi-waith. Mae’r dudalen hon yn egluro sut mae Credyd Cynhwysol yn wahanol i fudd-daliadau presennol, faint gewch chi’ch talu a sut i ymgeisio amdano.

A oes gennych chi gwestiwn?

Bydd ein cynghorwyr yn rhoi’r arweiniad cywir i chi.

Dechreuwch wesgwrs ar-lein neu ffoniwch ni ar 0800 138 1677

Beth yw Credyd Cynhwysol?

Byw yng Ngogledd Iwerddon neu’r Alban?

Yng Ngogledd Iwerddon, mae Credyd Cynhwysol yn gweithio’n wahanol. Dysgwch fwy ar wefan nidirect.

Yn yr Alban, efallai y byddwch yn cael cynnig rhai dewisiadau o ran sut y telir eich Credyd Cynhwysol. Darllenwch ein canllaw ar Gredyd Cynhwysol yn yr Alban.

Mae Credyd Cynhwysol yn daliad budd-dal ar gyfer pobl sy’n gweithio neu sydd yn ddi-waith.

Mae’n disodli rhai o’r budd-daliadau a chredydau treth y gallech fod yn eu derbyn ar hyn o bryd:

 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm.
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn gysylltiedig ag incwm.
 • Cymhorthdal Incwm.
 • Credyd Treth Plant.
 • Credyd Treth Gwaith.
 • Budd-dal Tai.

Mae’r DWP yn galw’r rhain yn fudd-daliadau etifeddiaeth.

Am fwy o wybodaeth ar hawlio Credyd Cynhwysol, eich ymrwymiadau, sancsiynau a gweithio wrth hawlio lawrlwythwch Universal Credit & You gan Gov.uk.

Ffeithiau pwysig Credyd Cynhwysol

Wyddoch Chi?

Efallai y bydd yn rhaid i chi aros hyd at bum wythnos cyn eich taliad cyntaf

 • Os ydych yn byw yng Nghymru neu Loegr ac yn cael cymorth â’ch rhent, cynhwysir hyn yn eich taliad misol – yna byddwch yn talu’ch landlord eich hunan.
 • Yn yr Alban a Gogledd Iwerddon, gellir talu rhent yn uniongyrchol i’ch landlord neu gallwch ddewis ei dalu eich hun.
 • Os ydych yn byw gyda rhywun fel cwpl a bod y ddau ohonoch yn gymwys i hawlio Credyd Cynhwysol, byddwch yn cael taliad ar y cyd a delir i mewn i un cyfrif banc.
 • Telir Credyd Cynhwysol fel ôl-daliad felly gall gymryd hyd at bum wythnos wedi i chi gyflwyno’ch hawliad i chi gael eich taliad cyntaf.
 • Nid oes unrhyw gyfyngiadau ar faint o oriau’r wythnos allwch chi weithio os ydych chi’n hawlio Credyd Cynhwysol. Yn hytrach, bydd y swm a gewch yn lleihau yn raddol fel arfer wrth i chi ennill mwy, fel nad ydych yn colli’ch holl fudd-daliadau ar unwaith.

Fel arfer mae’n rhaid i chi hawlio ar-lein.

Os ydych chi’n hawlio budd-daliadau etifeddiaeth ar hyn o bryd, byddwch yn gorfod symud i Gredyd Cynhwysol ar ryw adeg cyn Mawrth 2023. Dysgwch fwy am sut fydd Credyd Cynhwysol yn effeithio arnoch chi.

Pa bryd gaf daliad Credyd Cynhwysol?

Gwnewch y mwyaf o’ch taliad Credyd Cynhwysol gyda help personol gan ein hofferyn Rheolwr Arian.

Mae’n bwysig iawn eich bod yn ymgeisio am Gredyd Cynhwysol cyn gynted ag y cewch yr hawl i wneud hynny, hyd yn oed os credwch nad ydych yn gymwys.

Os cewch swydd newydd, neu os bydd eich amgylchiadau’n newid cyn i’ch cais gael ei gwblhau, byddwch yn gallu ei ganslo. Ond o leiaf ni fydd raid i chi gychwyn eich cais o’r cychwyn ac ni fydd raid i chi ddisgwyl am eich taliad cyntaf.

Gallai hyn eich helpu i osgoi gorfod cymryd Blaendaliad.

Mae gwasanaeth Cymorth i Hawlio Cyngor ar Bopeth yn rhad ac am ddim ac yn gyfrinachol a gall eich helpu:

 • i wirio a ydych yn gymwys i gael Credyd Cynhwysol
 • i roi trefn ar eich gwaith papur a’ch dogfennau er mwyn cyflymu’ch cais
 • i gwblhau eich cais ar-lein.

Ffoniwch 0800 024 1220 yng Nghymru neu 0800 144 8444 yn Lloegr. Am fwy o wybodaeth ac i ganfod eich Cyngor ar Bopeth lleol ar eu gwefan.

Yn yr Alban, ffoniwch 0800 023 2581, trwy sgwrs ar y we ar wefan Cyngor ar Bopeth neu cysylltwch â’ch canolfan leol yn uniongyrchol yn ystod eu horiau busnes arferol.

Y dyddiad pan fyddwch chi’n cyflwyno eich hawliad yw’r dyddiad pob mis pan delir eich taliad Credyd Cynhwysol. Gelwir hyn yn ddyddiad asesu.

Telir Credyd Cynhwysol yn fisol mewn ôl-daliadau, felly bydd rhaid i chi aros un mis calendr o’r dyddiad pan gyflwynoch eich cais cyn y gwneir eich taliad CC cyntaf. Gelwir hyn eich cyfnod asesu.

Yna rhaid i chi aros hyd ar saith niwrnod i’r taliadau gyrraedd eich cyfrif banc.

Mae hyn yn golygu y gall gymryd hyd at bum wythnos i chi gael eich taliad cyntaf.

Enghraifft

 • Mae Ben wedi colli ei swydd ac yn cyflwyno hawliad am Gredyd Cynhwysol ar 22 Gorffennaf.
 • Felly, ei ddiwrnod asesu fydd 22 Gorffennaf. Golyga hyn y caiff ei dalu ar yr 22ain o bob mis.
 • Rhaid iddo ddisgwyl am un cyfnod asesu (sef mis calendr) hyd at 21 Awst cyn y telir Credyd Cynhwysol fel ôl-daliad.
 • Rhaid iddo ddisgwyl hyd at saith diwrnod hefyd i’r arian gyrraedd ei gyfrif.
 • Dylai ddisgwyl cael ei daliad Credyd Cynhwysol cyntaf erbyn 29 Awst fan hwyraf.
 • Os bydd 29 Awst yn ddydd Llun gŵyl y banc, dylai gael ei daliad ar y diwrnod gwaith olaf (dydd Gwener) cyn y gwyliau.

Pa mor aml fydd Credyd Cynhwysol yn cael ei dalu?

Telir Credyd Cynhwysol yn fisol fel ôl-daliad yng Nghymru, Lloegr a’r Alban.

Fodd bynnag, yn yr Alban, gallwch ofyn am daliadau bob pythefnos yn hytrach nag un taliad misol sengl.

Yng Ngogledd Iwerddon, y cyfnod talu diofyn yw bob pythefnos, ond gallwch ddewis cael taliadau misol.

Faint yw Credyd Cynhwysol?

Mae Credyd Cynhwysol yn cynnwys lwfans sylfaenol a gwahanol elfennau ar gyfer pethau fel costau tai, magu plant, gofalu neu salwch ac anabledd.

Gall y swm a gewch mewn Credyd Cynhwysol fynd i fyny neu lawr yn ddibynnol ar pa incwm fyddwch chi’n ei gael o:

 • Weithio
 • Pensiwn
 • Budd-daliadau eraill
 • Arbedion a chyfalaf uwchlaw £6,000.
Gallwch gael amcangyfrif o faint o Gredyd Cynhwysol y bydd gennych hawl i’w gael gyda’r gyfrifiannell ar wefan Policy in Practice.

Credyd Cynhwysol a gweithio

Cymorth i Brynu

Os ydych yn gweithio ac yn cael Credyd Cynhwysol, holwch a ydych chi’n gymwys i gael y cyfrif Cymorth i Brynu sy’n rhoi hyd at 50% o fonws i chi ar eich cynilion gan y llywodraeth.

Gallwch weithio cymaint o oriau ag y mynnwch pan fyddwch yn hawlio Credyd Cynhwysol. Yn wahanol i fudd-daliadau presennol fel Cymhorthdal Incwm neu Gredydau Treth Gwaith, nid oes unrhyw derfynau.

Os ydych mewn gwaith cyflogedig gallech fod yn gymwys am lwfans gwaith.

Lwfans gwaith Credyd Cynhwysol

Y lwfans gwaith yw’r swm o arian y cewch ei ennill cyn i’ch taliad Credyd Cynhwysol ddechrau lleihau.

Byddwch yn gymwys am lwfans gwaith:

 • os ydych yn gyfrifol am blant dibynnol, a/neu
 • ni allwch weithio cymaint â’r arfer oherwydd salwch neu anabledd.

Os ydych yn gymwys i gael y lwfans gwaith, gallech ennill hyd at y trothwy yn unol â’ch amgylchiadau.

Yna bydd eich taliad Credyd Cynhwysol yn lleihau 63c o am bob £1 y byddwch yn ei hennill uwchben y swm hwn. Y tapr enillion yw’r enw a roddir ar hyn.

Os na fyddwch yn gymwys ar gyfer y lwfans gwaith, bydd eich taliad Credyd Cynhwysol yn lleihau 63c am bob £1 ar eich holl enillion.

Mae budd-daliadau a delir gan y cyflogwr, fel Tâl Statudol Mamolaeth, Tadolaeth, Mabwysiadu a Salwch, yn cael eu trin fel enillion a chânt eu heffeithio gan y tapr.

Dysgwch ragor am y lwfans gwaith a’r tapr enillion ar wefan Turn2Us.

Beth sy’n digwydd i’ch Credyd Cynhwysol pan ydych yn dechrau gweithio neu’n gweithio mwy o oriau? Gwyliwch y fideo isod o’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) i gael yr ateb.

Beth sy’n digwydd i’ch Credyd Cynhwysol pan fyddwch yn dechrau gweithio neu’n gweithio mwy o oriau?

Gwyliwch y fideo gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) i gael gwybod.

Beth sy’n cyfrif fel incwm ar gyfer Credyd Cynhwysol?

Gall peth incwm na chawsoch wrth weithio gael ei ddidynnu o’ch dyfarniad uchaf. Gelwir hwn yn incwm heb ei ennill

Bydd incwm heb ei ennill a ddidynnir o’ch taliad Credyd Cynhwysol yn cynnwys:

 • Lwfans Ceisio Gwaith (JSA) arddull newydd
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA) arddull newydd
 • Incwm pensiwn
 • Rhai budd-daliadau nad ydynt yn cael eu disodli gan Gredyd Cynhwysol.

Fel arfer tynnir £1 o’ch taliad Credyd Cynhwysol am bob £1 o incwm heb ei ennill.

Bydd incwm heb ei ennill na fydd yn cael ei ddidynnu o’ch taliad Credyd Cynhwysol yn cynnwys:

 • Budd-dal plant
 • Taliad Annibyniaeth Bersonol
 • Lwfans Byw i’r Anabl
 • Taliadau cynhaliaeth
 • Incwm o letywyr a lojars.
Darganfyddwch ragor am incwm sy’n effeithio ar Gredyd Cynhwysol ar wefan wefan Turn2Us.

Sut mae cynilion yn effeithio ar Gredyd Cynhwysol?

Os oes gennych chi gynilion neu gyfalaf (o bethau fel buddsoddiadau neu gyfranddaliadau) gallai hynny effeithio ar faint o Gredyd Cynhwysol gewch chi.

Dysgwch fwy am sut fydd eich cynilion yn effeithio ar eich taliadau budd-daliadau yma.

Sut i ymgeisio am Gredyd Cynhwysol

Wyddoch Chi?

Os ydych yn gymwys i hawlio Credyd Cynhwysol, disgwylir i chi gyflwyno’ch hawliad ar-lein ar y wefan Ymgeisio am Gredyd Cynhwysol.

Dysgwch pa wybodaeth sydd angen i chi gasglu cyn gallwch gychwyn eich hawliad ar Gwneud hawliad am Gredyd Cynhwysol.

Os ydych chi a’ch partner yn gwneud hawliad ar y cyd, un ohonoch yn unig fydd angen cwblhau’r ffurflen hawlio ar-lein, ond bydd angen i’r unigolyn hwnnw neu honno roi manylion y ddau ohonoch.

Help gyda chais ar-lein am Gredyd Cynhwysol

Sut i Hawlio

Os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol am y tro cyntaf, mae gan Cyngor ar Bopeth wasanaeth penodol i’ch helpu chi. Ffoniwch 0800 144 8444 neu 0800 024 1220 yng Nghymru.
I gael rhagor o wybodaeth ac i ddod o hyd i’ch Canolfan Cyngor Ar Bopeth yn

Yn yr Alban, ffoniwch 0800 023 2581, trwy sgwrs ar y we yn neu cysylltwch â’ch canolfan leol yn uniongyrchol yn ystod eu horiau busnes arferol.

Os ydych yn pryderu am ddefnyddio cyfrifiadur i gyflwyno’ch hawliad, mae’n bwysig i chi geisio help. Y rheswm am hyn yw na fydd eich cais yn cychwyn hyd nes y byddwch wedi anfon eich ffurflen ar-lein. Mae yna gyfnod aros o bum wythnos ar gyfer eich taliad cyntaf. Gallai unrhyw oedi olygu bod angen i chi aros yn hirach na hyn.

Os nad oes cyfrifiadur ar gael i chi yn eich cartref, efallai y gallech ddefnyddio un am ddim yn eich Canolfan Waith leol, eich llyfrgell, eich swyddfa Cyngor ar Bopeth neu’ch cyngor.

Mae nifer o ganolfannau gwaith nawr yn cynnig cefnogaeth ychwanegol i bobl sy’n cael anhawster hawlio ar-lein a gallant hefyd eich helpu i gael yr holl waith papur angenrheidiol ynghyd.

Os nad ydych yn gyfarwydd â chyfrifiaduron neu heb fod yn hyderus i’w defnyddio yn y gorffennol, dyma amser delfrydol i chi ddysgu neu wella’r sgiliau hynny.

Gallwch ddod o hyd i gymorth sgiliau digidol am ddim yn eich ardal gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol ar 0800 100 900.

Ewch i’r Rhwydwaith Canolfannau Ar-lein i ddod o hyd i’ch canolfan hyfforddi agosaf ac mae LearnMyWay.com yn cynnig cwrs ar-lein am ddim i helpu dechreuwyr i ddatblygu sgiliau digidol.

Blaendaliad ar Gredyd Cynhwysol

Awgrym Da

Bydd rhaid i chi ad-dalu’r blaendaliad ar gyfer eich taliadau Credyd Cynhwysol yn y dyfodol, felly peidiwch â gofyn am fwy nag y byddwch ei angen.

Os byddwch yn brin o arian neu heb arian o gwbl tan eich taliad cyntaf, gallwch ofyn am flaendaliad gan eich hyfforddwr gwaith neu trwy ffonio llinell gymorth am ddim y Credyd Cynhwysol.

Bydd rhaid i chi dalu hyn yn ôl o fewn 12 mis ac fel arfer fe gesglir yr ad-daliad cyntaf o’ch taliad Credyd Cynhwysol.

Os ydych wedi bod yn hawlio Credyd Cynhwysol ers chwe mis, efallai y byddwch yn medru hawlio Blaendaliad Cyllidebu ar gyfer costau hanfodol.

Dysgwch fwy am flaendaliadau a Blaensymiau Cyllidebu yma.

Twyll Credyd Cynhwysol

Mae hawlwyr budd-daliadau yn cael eu targedu gan dwyllwyr yn cynnig benthyciadau cost isel neu grantiau gan y llywodraeth.

Efallai bod rhywun wedi eich ffonio yn honni ei fod yn gweithio i’r Ganolfan Byd Gwaith, neu wedi cysylltu â chi trwy hysbysebion cyfryngau cymdeithasol. Mae gan nifer o’r twyllwyr wefannau sy’n eich argyhoeddi, gyda logos a thystebau gan y llywodraeth.

Efallai y byddant yn gofyn am eich manylion hunaniaeth a banc, yn cynnig gwneud hawliad Credyd Cynhwysol ac ymgeisio am flaendaliad ar eich rhan, gan gymryd rhywfaint o’r arian yma fel eu ffi.

Fodd bynnag, mae angen ad-dalu’r swm llawn o flaendaliadau allan o daliadau Credyd Cynhwysol, felly byddwch yn gorfod talu’r swm cyfan a fenthyciwyd yn ôl.

Ni ddylech ychwaith gael eich temtio gan y cynigion hyn os ydych chi eisoes yn hawlio unrhyw rai o’r budd-daliadau (fel credydau treth neu Fudd-dal Tai) sy’n cael eu hamnewid gan Gredyd Cynhwysol. Mae hyn oherwydd y bydd eich hen fudd-daliadau’n stopio a gallai’r arian a gewch ar Gredyd Cynhwysol fod yn llai nag ydych chi’n ei gael nawr.

Efallai y byddant yn cynnig benthyciad y llywodraeth i chi ac y gofynnir i chi roi eich manylion hunaniaeth a banc, efallai y bydd y twyllwr yn ceisio gwneud cais Credyd Cynhwysol heb yn wybod i chi, felly peidiwch â rhoi’r manylion hyn i unrhyw un oherwydd efallai na fydd gennych chi hawl i Gredyd Cynhwysol ac y gallai hyn gael ei ystyried i fod yn dwyll budd-daliadau.

Os ydych chi’n aros am eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf ac eisiau help i ymgeisio am flaendaliad, bydd Gwasanaeth Hawlio Cyngor ar Bopeth yn eich helpu i gael y taliad rydych ei angen am ddim.

Os cawsoch eich targedu, hyd yn oed os nad ydych wedi dioddef, gallwch ei riportio i Action Fraud ar 0300 123 2040, trwy ddefnyddio eu teclyn adrodd ar-lein, neu i wefan FCA Scam Smart.

Darllenwch ein blog ar dwyll Credyd Cynhwysolopens in new window.

Cysylltwch â’r Llinell Gymorth Credyd Cynhwysol

Os ydych chi angen help gyda’ch hawliad, ffoniwch y llinell gymorth Credyd Cynhwysol am ddim ar:

Ffôn: 0800 328 5644
Ffôn testun: 0800 328 1344

8am - 6pm, dydd Llun i ddydd Gwener (ar gau ar wyliau banc a gwyliau cyhoeddus). Mae galwadau am ddim.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?