Egluro Credyd Cynhwysol

Math newydd o fudd-dal yw Credyd Cynhwysol i roi cymorth i chi os ydych yn gweithio ar incwm isel neu yn ddi-waith. Mae’r dudalen hon yn egluro sut mae Credyd Cynhwysol yn wahanol i fudd-daliadau presennol, faint gewch chi’ch talu a sut i ymgeisio amdano.

Beth yw Credyd Cynhwysol?

Byw yng Ngogledd Iwerddon neu’r Alban?

Yng Ngogledd Iwerddon, mae Credyd Cynhwysol yn gweithio’n wahanol. Dysgwch fwy ar wefan nidirect.

Yn yr Alban, efallai y byddwch yn cael cynnig rhai dewisiadau o ran sut y telir eich Credyd Cynhwysol. Darllenwch ein canllaw ar Gredyd Cynhwysol yn yr Alban.

Mae Credyd Cynhwysol yn daliad misol sengl ar gyfer pobl sy’n gweithio neu sydd yn ddi-waith.

Mae’n disodli rhai o’r budd-daliadau a chredydau treth y gallech fod yn eu derbyn ar hyn o bryd:

 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm.
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn gysylltiedig ag incwm.
 • Cymhorthdal Incwm.
 • Credyd Treth Plant.
 • Credyd Treth Gwaith.
 • Budd-dal Tai.
Am fwy o wybodaeth ar hawlio Credyd Cynhwysol, eich ymrwymiadau, sancsiynau a gweithio wrth hawlio lawrlwythwch Universal Credit & You gan Gov.uk.

ffeithiau pwysig Credyd Cynhwysol

Wyddoch Chi?

Efallai y bydd yn rhaid i chi aros hyd at bum wythnos cyn eich taliad cyntaf

 • Os ydych chi mewn ardal sy’n cynnig gwasanaeth llawn a bod gennych chi hawl i’r budd-daliadau sy’n cael eu disodli, fe ofynnir i chi hawlio Credyd Cynhwysol.
 • Os nad ydych mewn maes gwasanaeth llawn, byddwch yn parhau i hawlio budd-daliadau presennol hyd nes y cewch eich gwahodd i wneud cais Credyd Cynhwysol.
 • Os ydych yn cael cymorth â’ch rhent, cynhwysir hyn yn eich taliad misol – yna byddwch yn talu’ch landlord eich hunan.
 • Os ydych yn byw gyda rhywun fel cwpl a bod y ddau ohonoch yn gymwys i hawlio Credyd Cynhwysol, byddwch yn cael un taliad misol ar y cyd a delir i mewn i un cyfrif banc.
 • Telir Credyd Cynhwysol fel ôl-daliad felly gall gymryd hyd at chwe wythnos wedi i chi gyflwyno’ch hawliad i chi gael eich taliad cyntaf.
 • Nid oes unrhyw gyfyngiadau ar faint o oriau’r wythnos allwch chi weithio os ydych chi’n hawlio Credyd Cynhwysol. Yn hytrach, bydd y swm a gewch yn lleihau yn raddol fel arfer wrth i chi ennill mwy, fel nad ydych yn colli’ch holl fudd-daliadau ar unwaith.
 • Mae’n rhaid i chi hawlio ar-lein.

Pa bryd gaf daliad Credyd Cynhwysol?

Gwnewch y mwyaf o’ch taliad Credyd Cynhwysol gyda help personol gan ein hofferyn Rheolwr Arian.

Peidiwch ag oedi cyn gwneud hawliad am Gredyd Cynhwysol, ac ymgeisiwch cyn gynted ag y bydd gennych hawl i wneud hynny gan y gall gymryd hyd at bum wythnos i’ch taliad cyntaf gyrraedd eich cyfrif.

Y dyddiad pan fyddwch chi’n cyflwyno eich hawliad yw’r dyddiad pob mis pan delir eich taliad Credyd Cynhwysol. Gelwir hyn yn ddyddiad asesu.

Telir Credyd Cynhwysol yn fisol mewn ôl-daliadau, felly bydd rhaid i chi aros un mis calendr o’r dyddiad pan gyflwynoch eich cais cyn y gwneir eich taliad CC cyntaf. Gelwir hyn eich cyfnod asesu.

Yna rhaid i chi aros hyd ar saith niwrnod i’r taliadau gyrraedd eich cyfrif banc.

Mae hyn yn golygu y gall gymryd hyd at bum wythnos i chi gael eich taliad cyntaf.

Enghraifft

 • Mae Ben wedi colli ei swydd ac yn cyflwyno hawliad am Gredyd Cynhwysol ar 22 Gorffennaf.
 • Felly, ei ddiwrnod asesu fydd 22 Gorffennaf. Golyga hyn y caiff ei dalu ar yr 22ain o bob mis.
 • Rhaid iddo ddisgwyl am un cyfnod asesu (sef mis calendr) hyd at 21 Awst cyn y telir Credyd Cynhwysol fel ôl-daliad.
 • Rhaid iddo ddisgwyl hyd at saith diwrnod hefyd i’r arian gyrraedd ei gyfrif.
 • Dylai ddisgwyl cael ei daliad Credyd Cynhwysol cyntaf erbyn 29 Awst fan hwyraf.
 • Os bydd 29 Awst yn ddydd Llun gŵyl y banc, dylai gael ei daliad ar y diwrnod gwaith olaf (dydd Gwener) cyn y gwyliau.

Pan na fydd y cyfnod disgwyl saith diwrnod yn berthnasol

Ni fydd y cyfnod disgwyl saith diwrnod yn berthnasol os, er enghraifft:

 • os byddwch wedi hawlio Credyd Cynhwysol yn ystod y chwe mis diwethaf
 • os ydych yn gwahanu oddi wrth rhywun neu’n symud i mewn gyda rhywun sydd eisoes yn hawlio Credyd Cynhwysol
 • os ydych yn symud i Gredyd Cynhwysol o fudd-dal arall
 • os ydych yn dioddef o salwch terfynol
 • os ydych yn fregus, er enghraifft y buoch yn ddioddefwr trais domestig yn ddiweddar neu os ydych yn gadael gofal neu garchar.

Dylai’ch taliad cyntaf gyrraedd eich cyfrif ddim hwyrach na phum wythnos wedi i chi gyflwyno’ch hawliad.

Dysgwch ragor ynglŷn ag a fydd y cyfnod disgwyl saith diwrnod yn berthnasol i chi ar wefan GOV.UK
Os ydych chi’n poeni am sut y llwyddwch i ymdopi’n ariannol hyd nes i chi gael eich taliad cyntaf, darllenwch ein canllaw Cymorth wrth aros am daliadau budd-dal.

Faint yw Credyd Cynhwysol?

Mae Credyd Cynhwysol yn cynnwys lwfans safonol ynghyd ag elfennau ar gyfer:

 • tai
 • bod yn gyfrifol am blant a phobl ifanc
 • plant anabl
 • costau gofal plant
 • oedolyn sâl neu anabl
 • bod yn ofalwr.

Mae eich Dyfarniad Uchaf o Gredyd Cynhwysol yn cynnwys:

 • un lwfans safonol ar gyfer y bobl sydd yn eich cartref, ac
 • unrhyw elfennau sydd ar gyfer eich amgylchiadau teuluol.

Cewch y dyfarniad uchaf os nad oes gan eich cartref unrhyw enillion neu gynilion eraill neu gyfalaf o £6,000 neu lai.

Os oes gennych chi neu rywun yn eich cartref unrhyw enillion a/neu gynilion, ystyrir y rhain wrth gyfrifo’ch taliad Credyd Cynhwysol.

Dysgwch fwy am faint gewch chi ar wefan GOV.UK
Gallwch gael amcangyfrif o faint o Gredyd Cynhwysol y bydd gennych hawl i’w gael gyda’r gyfrifiannell ar wefan Policy in Practice.
Neu defnyddiwch gyfrifiannell fudd-dal ar wefan GOV.UKi amcangyfrif eich holl hawliadau gan gynnwys Credyd Cynhwysol.

Sut mae gweithio yn effeithio ar Gredyd Cynhwysol?

Cymorth i Brynu

Os ydych yn gweithio ac yn cael Credyd Cynhwysol, holwch a ydych chi’n gymwys i gael y cyfrif Cymorth i Brynu sy’n rhoi hyd at 50% o fonws i chi ar eich cynilion gan y llywodraeth.

Gallwch weithio cymaint o oriau ag y mynnwch pan fyddwch yn hawlio Credyd Cynhwysol. Yn wahanol i fudd-daliadau presennol fel Cymhorthdal Incwm neu Gredydau Treth Gwaith, nid oes unrhyw derfynau.

Os ydych mewn gwaith cyflogedig gallech fod yn gymwys am lwfans gwaith.

Beth yw’r lwfans gwaith?

Y lwfans gwaith yw’r swm o arian y cewch ei ennill cyn i’ch taliad Credyd Cynhwysol ddechrau lleihau.

Byddwch yn gymwys am lwfans gwaith:

 • os ydych yn gyfrifol am blant dibynnol, a/neu
 • ni allwch weithio cymaint â’r arfer oherwydd salwch neu anabledd.

Os ydych yn gymwys i gael y lwfans gwaith, gallech ennill hyd at y trothwy yn unol â’ch amgylchiadau.

Yna bydd eich taliad Credyd Cynhwysol yn lleihau 63c o am bob £1 y byddwch yn ei hennill uwchben y swm hwn. Y tapr enillion yw’r enw a roddir ar hyn.

Os na fyddwch yn gymwys ar gyfer y lwfans gwaith, bydd eich taliad Credyd Cynhwysol yn lleihau 63c am bob £1 ar eich holl enillion.

Mae budd-daliadau a delir gan y cyflogwr, fel Tâl Statudol Mamolaeth, Tadolaeth, Mabwysiadu a Salwch, yn cael eu trin fel enillion a chânt eu heffeithio gan y tapr.

Dysgwch ragor am y lwfans gwaith a’r tapr enillion ar wefan Turn2Us.

Beth sy’n digwydd i’ch Credyd Cynhwysol pan ydych yn dechrau gweithio neu’n gweithio mwy o oriau? Gwyliwch y fideo isod o’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) i gael yr ateb.

Beth sy’n digwydd i’ch Credyd Cynhwysol pan fyddwch yn dechrau gweithio neu’n gweithio mwy o oriau?

Gwyliwch y fideo gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) i gael gwybod.

Sut mae incwm arall yn effeithio ar Gredyd Cynhwysol?

Gall peth incwm na chawsoch wrth weithio gael ei ddidynnu o’ch dyfarniad uchaf. Gelwir hwn yn incwm heb ei ennill

Bydd incwm heb ei ennill a ddidynnir o’ch taliad Credyd Cynhwysol yn cynnwys:

 • Lwfans Ceisio Gwaith (JSA) arddull newydd
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA) arddull newydd
 • Incwm pensiwn
 • Rhai budd-daliadau nad ydynt yn cael eu disodli gan Gredyd Cynhwysol.

Fel arfer tynnir £1 o’ch taliad Credyd Cynhwysol am bob £1 o incwm heb ei ennill.

Bydd incwm heb ei ennill na fydd yn cael ei ddidynnu o’ch taliad Credyd Cynhwysol yn cynnwys:

 • Budd-dal plant
 • Taliad Annibyniaeth Bersonol
 • Lwfans Byw i’r Anabl
 • Taliadau cynhaliaeth
 • Incwm o letywyr a lojars.
Darganfyddwch ragor am incwm sy’n effeithio ar Gredyd Cynhwysol ar wefan wefan Turn2Us.

Sut mae cynilion yn effeithio ar Gredyd Cynhwysol?

Os oes gennych chi gynilion neu gyfalaf (o bethau fel buddsoddiadau neu gyfranddaliadau) gallai hynny effeithio ar faint o Gredyd Cynhwysol gewch chi.

Dysgwch fwy am sut fydd eich cynilion yn effeithio ar eich taliadau budd-daliadau yma.

Sut i ymgeisio am Gredyd Cynhwysol

Wyddoch Chi?

Os oes angen help arnoch i fynd ar-lein, gall eich Canolfan Waith neu gyngor lleol fod o gymorth. Dysgwch lle i gael cymorth ar Online Centres Network.

Os oes angen help arnoch i fynd ar-lein, gall eich Canolfan Waith neu gyngor lleol fod o gymorth. Dysgwch lle i gael cymorth ar UK Online.

Os ydych yn gymwys i hawlio Credyd Cynhwysol, disgwylir i chi gyflwyno’ch hawliad ar-lein ar wefan Ymgeisio am Gredyd Cynhwysol.

Gallwch weld rhestr o’r wybodaeth fydd angen i chi ei darparu cyn cychwyn eich hawliad ar Gwneud hawliad Credyd Cynhwysol.

Os ydych chi a’ch partner yn gwneud hawliad ar y cyd, un ohonoch yn unig fydd angen cwblhau’r ffurflen hawlio ar-lein, ond bydd angen i’r unigolyn hwnnw neu honno roi manylion y ddau ohonoch.

Help gyda chais ar-lein am Gredyd Cynhwysol

Os ydych yn pryderu am ddefnyddio cyfrifiadur i gyflwyno’ch hawliad, mae’n bwysig i chi geisio help. Y rheswm am hyn yw na fydd eich cais yn cychwyn hyd nes y byddwch wedi anfon eich ffurflen ar-lein.

Os nad oes cyfrifiadur ar gael i chi yn eich cartref, efallai y gallech ddefnyddio un am ddim yn eich Canolfan Waith leol, eich llyfrgell, eich swyddfa Cyngor ar Bopeth neu’ch cyngor.

Efallai y byddwch hefyd yn gallu cael help wrth gwblhau’r cais yn un o’r canolfannau hyn. Ni fydd pob un ohonynt yn medru cynnig y gwasanaeth hwn, felly gwiriwch hynny cyn i chi fynd yno. Fodd bynnag, gallech gael ffrind neu rywun o’ch teulu i’ch helpu.

Os nad ydych yn gyfarwydd â chyfrifiaduron neu heb fod yn hyderus i’w defnyddio yn y gorffennol, dyma amser delfrydol i chi ddysgu neu wella’r sgiliau hynny.

Gallwch ddod o hyd i gymorth sgiliau digidol am ddim yn eich ardal gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol ar 0800 100 900.

Ewch i’r Rhwydwaith Canolfannau Ar-lein i ddod o hyd i’ch canolfan hyfforddi agosaf ac mae LearnMyWay.comopens in new window yn cynnig cwrs ar-lein am ddim i helpu dechreuwyr i ddatblygu sgiliau digidol.

Blaendaliad ar Gredyd Cynhwysol

Awgrym Da

Bydd rhaid i chi ad-dalu’r blaendaliad ar gyfer eich taliadau Credyd Cynhwysol yn y dyfodol, felly peidiwch â gofyn am fwy nag y byddwch ei angen.

Os byddwch yn brin o arian neu heb arian o gwbl tan eich taliad cyntaf, gallwch ofyn am flaendaliad gan eich hyfforddwr gwaith neu trwy ffonio llinell gymorth am ddim y Credyd Cynhwysol.

Gallwch ofyn am hyd at daliad mis llawn fel blaendaliad.

Does dim rhaid i chi hawlio taliad mis llawn a dylech hawlio cymaint ag sydd ei angen arnoch i barhau tan y taliad cyntaf yn unig.

Os mai dim ond rhan o’r taliad fyddwch chi’n ei hawlio, ond eich bod yn canfod eich bod angen mwy o arian, gallwch wneud hawliad pellach ar gyfer gweddill eich taliad cyntaf.

Unwaith y bydd y cyfnod asesu wedi dod i ben, ni allwch hawlio blaendaliad arall.

Bydd rhaid i chi ad-dalu hyn o’ch taliadau Credyd Cynhwysol yn y dyfodol dros 12 mis.

I ofyn am flaendaliad, bydd angen i chi siarad gyda’ch hyfforddwr gwaith, neu ffoniwch y llinell gymorth Credyd Cynhwysol. Gellir gwneud hyn pan:

 • fyddwch chi’n hawlio Credyd Cynhwysol
 • tra byddwch yn aros am eich taliad cyntaf
 • wrth adrodd am newid yn eich amgylchiadau.

Fe ofynnir i chi esbonio pam eich bod angen y blaendaliad, i ddarparu eich manylion banc ac i gwblhau gwiriad hunaniaeth.

Dylech gael penderfyniad yr un diwrnod a dylai unrhyw flaendaliad y cytunir arno gael ei dalu i’ch banc o fewn pum niwrnod gwaith.

Os ydych chi wedi bod yn hawlio budd-daliadau am chwe mis, efallai y byddwch yn gallu hawlio Blaendaliad Cyllidebu i dalu am gostau allweddol.

Ad-dalu’r blaendaliad

Os cytunir ar flaendaliad, bydd eich hyfforddwr gwaith neu gynghorydd llinell gymorth yn esbonio faint fyddwch chi’n ei gael, faint fydd rhaid i chi ei dalu’n ôl bob mis a’r dyddiad pan wneir y taliad cyntaf.

Daw’r ad-daliadau allan o’ch taliadau Credyd Cynhwysol misol dros 12 mis yn y dyfodol a bydd yr ad-daliad cyntaf yn cael ei dynnu o’ch taliad llawn cyntaf.

Dan amgylchiadau eithriadol, er enghraifft os na allwch chi fforddio’r ad-daliadau neu os byddwch yn mynd i ddyled, gall ad-daliadau gael eu gohirio am hyd at dri mis.

Pam y gellir gwrthod rhoi blaendaliad i chi?

Gellid gwrthod ymlaen llaw os ydych chi (neu’r ddau ohonoch os ydych chi’n hawlio fel cwpl):

 • oes gennych chi ddigon o arian i barhau tan eich taliad nesaf
 • ydych chi’n byw gyda rhieni, perthnasau neu ffrindiau
 • oes gennych chi unrhyw enillion terfynol, taliadau dileu swydd neu gynilion hygyrch.

Gallwch ofyn am ailystyried penderfyniad, ond nid oes gennych chi hawl i apelio.

Cysylltwch â’r Llinell Gymorth Credyd Cynhwysol

Os ydych chi angen help gyda’ch hawliad, ffoniwch y llinell gymorth Credyd Cynhwysol am ddim ar:

Ffôn: 0800 328 9344
Ffôn testun: 0800 328 1344

Os oes gennych chi eisoes gyfrif a dyddlyfr ar-lein, dylech ffonio’r llinell gymorth gwasanaeth llawn Credyd Cynhwysol ar:

Ffôn: 0800 328 5644
Ffôn testun: 0800 328 1344

8am - 6pm, dydd Llun i ddydd Gwener (ar gau ar wyliau banc a gwyliau cyhoeddus). Mae galwadau am ddim.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?