Egluro Credyd Cynhwysol

Math newydd o fudd-dal yw Credyd Cynhwysol gyda’r nod o roi cymorth i bobl sydd ar incwm isel neu sydd yn ddi-waith. Bydd yn disodli chwech o fudd-daliadau presennol ac mae’n cael ei gyflwyno ledled y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd. Mae’r system newydd yn seiliedig ar un taliad misol sengl, a drosglwyddir yn uniongyrchol i gyfrif banc. Ar hyn o bryd, mae Credyd Cynhwysol yn effeithio ar bobl sydd newydd fynd yn ddi-waith mewn ardaloedd penodol o’r wlad yn unig.

Beth yw Credyd Cynhwysol?

Mae Credyd Cynhwysol yn daliad misol sengl ar gyfer pobl sy’n gweithio neu nad ydynt yn gweithio, sy’n cyfuno rhai o’r budd-daliadau a chredydau treth y gallech fod yn eu derbyn ar hyn o bryd.

Bydd Credyd Cynhwysol yn cymryd lle:

 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn gysylltiedig ag incwm
 • Cymhorthdal Incwm
 • Credyd Treth Plant
 • Credyd Treth Gwaith
 • Budd-dal Tai

Yr hyn yr ydych angen ei wybod am Gredyd Cynhwysol

Taliadau Credyd Cynhwysol

A wyddoch chi?

Efallai y bydd rhaid i chi aros sawl wythnos cyn eich taliad cyntaf.

Telir Credyd Cynhwysol yn y ffyrdd canlynol:

 • Caiff ei dalu’n fisol, i mewn i gyfrif banc o’ch dewis chi.
 • Os ydych yn cael cymorth â’ch rhent, cynhwysir hyn yn eich taliad misol – yna byddwch yn talu’ch landlord eich hunan.
 • Os ydych yn byw gyda’ch partner a bod y ddau ohonoch yn gymwys, byddwch yn cael un taliad misol ar y cyd.
 • Gall gymryd nifer o wythnosau wedi i chi gyflwyno’ch hawliad i chi gael eich taliad cyntaf.

Credyd Cynhwysol a ddiwrnodau disgwyl

Os ydych chi’n gwneud cais newydd, ni fyddwch yn cael eich talu am y saith niwrnod cyntaf. Gelwir y diwrnodau hyn yn ddiwrnodau disgwyl. Fodd bynnag, ni ddylech adael i hyn oedi eich cais a dylech ymgeisio cyn gynted ag y byddwch yn gymwys i wneud hynny.

Ni fydd y cyfnod disgwyl saith diwrnod yn berthnasol i chi mewn rhai amgylchiadau penodol, er enghraifft os oes gennych chi gyflwr marwol neu fregus, wedi hawlio Credyd Cynhwysol, yn gwahanu oddi wrth neu’n symud i mewn gyda hawliwr Credyd Cynhwysol, o’r blaen neu yn trosglwyddo iddo o fudd-dal arall.

Os ydych chi’n poeni am sut y llwyddwch i ymdopi’n ariannol hyd nes i chi gael eich talu, darllenwch ein canllaw Cymorth wrth aros am daliadau budd-dal

Gweithio a hawlio Credyd Cynhwysol

Nid oes unrhyw gyfyngiadau ar faint o oriau’r wythnos allwch chi weithio os ydych chi’n hawlio Credyd Cynhwysol. Yn hytrach, bydd y swm a gewch yn lleihau yn raddol fel arfer wrth i chi ennill mwy, fel nad ydych yn colli’ch holl fudd-daliadau ar unwaith.

 • Ceisiwch amcangyfrif faint o Gredyd Cynhwysol y bydd gennych hawl i’w gael gyda’r gyfrifiannell ar wefan Policy in Practice.
 • Neu defnyddiwch gyfrifiannell fudd-dal ar wefan GOV.UK a fydd yn amcangyfrif eich holl hawliau gan gynnwys Credyd Cynhwysol.
 • Beth sy’n digwydd i’ch Credyd Cynhwysol pan ydych yn dechrau gweithio neu’n gweithio mwy o oriau? Gwyliwch y fideo isod o’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) i gael yr ateb.

Beth arall sy’n newydd am Gredyd Cynhwysol?

Pa bryd mae Credyd Cynhwysol yn cychwyn ac ar bwy y bydd yn effeithio?

Mae Credyd Cynhwysol yn cael ei gyflwyno mewn camau. Ni fydd y mwyafrif o bobl yn cael eu heffeithio ar y dechrau. Ar hyn o bryd, mae Credyd Cynhwysol yn effeithio ar bobl sydd newydd fynd yn ddi-waith mewn ardaloedd penodol o’r wlad yn bennaf.

Os ydych eisoes yn hawlio un neu ragor o’r budd-daliadau sy’n cael eu diddymu’n raddol, dylech barhau i hawlio fel arfer. Dywedir wrthych pan fydd angen ichi wneud unrhyw beth yn wahanol.

Fodd bynnag, os bydd eich amgylchiadau’n newid, efallai y gofynnir i chi hawlio Credyd Cynhwysol yn hytrach.

Os ydych newydd fynd yn ddi-waith

Mae’n bosibl y gofynnir i chi hawlio Credyd Cynhwysol yn hytrach na Lwfans Ceisio Gwaith os ydych newydd fynd yn ddi-waith.

Yng Nghymru, Lloegr a’r Alban, mae’r Credyd Cynhwysol yn awr ar gael i geiswyr gwaith unigol ym mhob Canolfannau Gwaith. Mewn rhai ardaloedd mae ar gael i gyplau a teuluoedd hefyd.

Disgwylir y caiff Credyd Cynhwysol ei gyflwyno yng Ngogledd Iwerddon yn ystod 2017.

Hawlio Credyd Cynhwysol

Sut i hawlio Credyd Cynhwysol

Wyddoch Chi?

Os oes angen help arnoch i fynd ar-lein, gall eich Canolfan Waith neu gyngor lleol fod o gymorth. Dysgwch lle i gael cymorth ar UK Online.

Os ydych yn gymwys i hawlio Credyd Cynhwysol, disgwylir i chi wneud eich hawliad ar-lein ar wefan Ymgeisio am Gredyd Cynhwysol.

Gallwch weld rhestr o’r wybodaeth fydd angen i chi ei darparu ar Gwneud hawliad Credyd Cynhwysol.

Os ydych chi a’ch partner yn gwneud hawliad ar y cyd, un ohonoch yn unig fydd angen cwblhau’r ffurflen hawlio ar-lein, ond bydd angen i’r unigolyn hwnnw neu honno roi manylion y ddau ohonoch.

Am ragor o fanylion, ewch i wefan Eich siwrnai hawlio GOV.UKyn agor mewn ffenestr newydd.

Cysylltwch â’r Llinell Gymorth Credyd Cynhwysol

Gofynnwch am Alwad yn ôl

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn i’r unigolyn ar y Llinell Gymorth i’ch ffonio’n ôl fel nad oes rhaid ichi dalu am y galwad.

Os oes arnoch angen help gyda’ch hawliad, gallwch gysylltu â’r Llinell Gymorth Credyd Cynhwysol ar Ffôn 0345 600 0723 neu ffôn testun 0345 600 0743 rhwng 8am - 6pm, dydd Llun i ddydd Gwener (ar gau ar wyliau banc a gwyliau cyhoeddus).

Mae’r galwadau am ddim os oes gennych chi funudau am ddim neu wedi’u cynnwys fel rhan o’ch cytundeb ffôn. Fel arall gofynnwch iddynt eich ffonio’n ôl, oherwydd gall yr alwad gostio hyd at 40c y funud os ydych yn defnyddio ffôn symudol i wneud yr alwad. Mae’n arbennig o bwysig i wneud hyn os ydych yn gwneud eich hawliad dros y ffôn, oherwydd gall yr hawliad gymryd hyd at 40 munud.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?