Egluro Credyd Cynhwysol

Mae Credyd Cynhwysol yn fudd-dal newydd i roi cymorth i chi os ydych yn gweithio ac ar incwm isel neu yn ddi-waith. Mae’r dudalen hon yn egluro sut mae Credyd Cynhwysol yn wahanol i fudd-daliadau presennol, faint gewch chi’ch talu a sut i wneud cais amdano.

Beth yw Credyd Cynhwysol?

Byw yng Ngogledd Iwerddon neu’r Alban?

Yng Ngogledd Iwerddon, mae Credyd Cynhwysol yn gweithio’n wahanol. Dysgwch fwy ar wefan nidirect.

Yn yr Alban, efallai y byddwch yn cael cynnig rhai dewisiadau o ran sut y telir eich Credyd Cynhwysol. Darllenwch ein canllaw ar Gredyd Cynhwysol yn yr Alban.

Mae Credyd Cynhwysol yn daliad budd-dal ar gyfer pobl sy’n gweithio neu sydd yn ddi-waith.

Mae’n disodli rhai o’r budd-daliadau a chredydau treth y gallech fod yn eu derbyn ar hyn o bryd:

 • Budd-dal Tai.
 • Credyd Treth Plant.
 • Cymhorthdal Incwm.
 • Credyd Treth Gwaith.
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm.
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm.

Mae’r DWP yn galw’r rhain yn fudd-daliadau ‘legacy’.

Am fwy o wybodaeth ar wneud cais am Gredyd Cynhwysol, eich ymrwymiadau, sancsiynau a gweithio wrth hawlio lawrlwythwch Credyd Cynhwysol a Chi o Gov.uk.

Pwy all wneud cais am Gredyd Cynhwysol?

A oes gennych chi gwestiwn?

Bydd ein cynghorwyr yn rhoi’r arweiniad cywir i chi.

Dechreuwch wesgwrs ar-lein neu ffoniwch ni ar 0800 138 0555

Efallai y gallwch wneud cais am Gredyd Cynhwysol os:

·rydych allan o waith neu ar incwm isel

·rydych yn 18 oed neu drosodd (mae rhai eithriadau os ydych yn 16 neu 17 oed)

·rydych chi a’ch partner o dan oedran pensiwn y wladwriaeth

·mae gennych chi a’ch partner lai na £16,000 mewn cynilion

·rydych yn byw yn y DU

Mae rhai sefyllfaoedd ble y gallwch wneud cais am Gredyd Cynhwysol os ydych yn 16 neu 17 oed neu pan rydych yn astudio.

Ffeithiau pwysig am Gredyd Cynhwysol

Wyddoch Chi?

Efallai y bydd yn rhaid i chi aros hyd at bum wythnos cyn eich taliad cyntaf.

 • Os ydych yn byw yng Nghymru neu Loegr ac yn cael help gyda’ch rhent, cynhwysir hyn yn eich taliad misol – yna byddwch yn talu’ch landlord eich hunan.
 • Yn yr Alban a Gogledd Iwerddon, gellir talu rhent yn uniongyrchol i’ch landlord neu gallwch ddewis ei dalu eich hun.
 • Os ydych yn byw gyda rhywun fel cwpl a bod y ddau ohonoch yn gymwys i wneud cais am Gredyd Cynhwysol, byddwch yn cael taliad ar y cyd a delir i mewn i un cyfrif banc.
 • Telir Credyd Cynhwysol fel ôl-daliad felly gall gymryd hyd at bum wythnos wedi i chi gyflwyno’ch cais i chi gael eich taliad cyntaf.
 • Nid oes unrhyw gyfyngiadau ar faint o oriau’r wythnos allwch chi weithio os ydych chi’n gwneud cais am Gredyd Cynhwysol. Yn hytrach, bydd y swm a gewch yn lleihau yn raddol wrth i chi ennill mwy, fel nad ydych yn colli’ch holl fudd-daliadau ar unwaith.
 • Fel arfer mae’n rhaid i chi wneud eich cais ar-lein.
Os ydych chi’n hawlio budd-daliadau ‘legacy’ ar hyn o bryd, byddwch yn gorfod symud i Gredyd Cynhwysol ar ryw adeg cyn Mawrth 2023. Dysgwch fwy am sut fydd Credyd Cynhwysol yn effeithio arnoch chi.

Faint o amser mae’n ei gymryd i gael Credyd Cynhwysol?

Gwnewch y mwyaf o’ch taliad Credyd Cynhwysol gyda help personol gan ein hofferyn Rheolwr Arian.

Mae’n bwysig iawn eich bod yn gwneud cais am Gredyd Cynhwysol cyn gynted ag y cewch yr hawl i wneud hynny, hyd yn oed os credwch nad ydych yn gymwys.

Os cewch swydd newydd, neu os bydd eich amgylchiadau’n newid cyn i’ch cais gael ei gwblhau, byddwch yn gallu ei ganslo. Ond o leiaf ni fydd raid i chi gychwyn eich cais o’r cychwyn ac ni fydd raid i chi ddisgwyl am eich taliad cyntaf.

Gallai hyn eich helpu i osgoi gorfod cymryd Taliad Ymlaen Llaw.

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch

Mae gwasanaeth Helpu i Wneud Cais Cyngor ar Bopeth yn rhad ac am ddim ac yn gyfrinachol a gall eich helpu:

 • i edrych a ydych yn gymwys i gael Credyd Cynhwysol
 • i roi trefn ar eich gwaith papur a’ch dogfennau er mwyn cyflymu’ch cais
 • i lenwi eich cais ar-lein.

Ffoniwch 0800 024 1220 yng Nghymru neu 0800 144 8444 yn Lloegr. Am fwy o wybodaeth ac i ganfod eich Cyngor ar Bopeth lleol ar eu gwefan.

Yn yr Alban, ffoniwch 0800 023 2581, trwy sgwrs ar y we ar wefan Cyngor ar Bopeth neu cysylltwch â’ch canolfan leol yn uniongyrchol yn ystod eu horiau busnes arferol.

Y dyddiad pan fyddwch yn anfon eich cais yw’r dyddiad pob mis pan delir eich taliad Credyd Cynhwysol. Gelwir hyn yn ddyddiad asesu.

Telir Credyd Cynhwysol yn fisol mewn ôl-daliadau, felly bydd rhaid i chi aros un mis calendr o’r dyddiad pan gyflwynoch eich cais cyn y gwneir eich taliad UC cyntaf. Gelwir hyn eich cyfnod asesu.

Yna rhaid i chi aros hyd ar saith niwrnod i’r taliadau gyrraedd eich cyfrif banc.

Mae hyn yn golygu y gall gymryd hyd at bum wythnos i chi gael eich taliad cyntaf.

Enghraifft

 • Mae Ben wedi colli ei swydd ac yn gwneud cais am Gredyd Cynhwysol ar 22 Gorffennaf.
 • Felly, ei ddiwrnod asesu fydd 22 Gorffennaf. Golyga hyn y caiff ei dalu ar yr 22ain o bob mis.
 • Mae angen iddo ddisgwyl am un cyfnod asesu (sef mis calendr) hyd at 21 Awst cyn oherwydd mae Credyd Cynhwysol yn cael ei dalu bob mis fel ôl-daliad.
 • Mae hefyd angen iddo ddisgwyl hyd at saith diwrnod i’r arian gyrraedd ei gyfrif.
 • Dylai ddisgwyl cael ei daliad Credyd Cynhwysol cyntaf erbyn 29 Awst fan hwyraf.
 • Os bydd 29 Awst yn ddydd Llun gŵyl y banc, dylai gael ei daliad ar y diwrnod gwaith olaf (dydd Gwener) cyn y gwyliau.
  Os ydych yn poeni am sut y byddwch yn ymdopi hyd nes y byddwch yn cael eich taliad cyntaf, darllenwch eich canllaw Cymorth tra rydych yn disgwyl am daliadau budd-dal.

Pa mor aml fydd Credyd Cynhwysol yn cael ei dalu?

Telir Credyd Cynhwysol yn fisol fel ôl-daliad yng Nghymru, Lloegr a’r Alban.

Fodd bynnag, yn yr Alban, gallwch ofyn am daliadau bob pythefnos yn hytrach nag un taliad misol sengl.

Yng Ngogledd Iwerddon, y cyfnod talu diofyn yw bob pythefnos, ond gallwch ddewis cael taliadau misol.

Faint yw Credyd Cynhwysol?

Mae Credyd Cynhwysol yn cynnwys lwfans sylfaenol a gwahanol elfennau ar gyfer pethau fel costau tai, magu plant, gofalu neu salwch ac anabledd.

Gall y swm a gewch mewn Credyd Cynhwysol fynd i fyny neu lawr yn ddibynnol ar pa incwm fyddwch chi’n ei gael o:

 • weithio
 • pensiwn
 • budd-daliadau eraill
 • cynilion a chyfalaf dros £6,000.
Gallwch gael amcangyfrif o faint o Gredyd Cynhwysol y bydd gennych hawl i’w gael gyda’r gyfrifiannell ar wefan Policy in Practice.

Credyd Cynhwysol a gweithio

Cymorth i Gynilo

Os ydych yn gweithio ac yn cael Credyd Cynhwysol, holwch a ydych chi’n gymwys i gael y cyfrif Cymorth i Gynilo sy’n rhoi hyd at 50% o fonws i chi ar eich cynilion gan y llywodraeth.

Gallwch weithio cymaint o oriau ag y mynnwch pan fyddwch yn hawlio Credyd Cynhwysol.

Yn wahanol i fudd-daliadau presennol fel Cymhorthdal Incwm neu Gredydau Treth Gwaith, nid oes unrhyw derfynau.

Os ydych mewn gwaith cyflogedig gallech fod yn gymwys am lwfans gwaith.

Lwfans gwaith Credyd Cynhwysol

Y lwfans gwaith yw’r swm o arian y cewch ei ennill cyn i’ch taliad Credyd Cynhwysol ddechrau cael ei effeithio.

Byddwch yn gymwys am lwfans gwaith:

 • os ydych yn gyfrifol am blant dibynnol, a/neu
 • ni allwch weithio cymaint â’r arfer oherwydd salwch neu anabledd.

Os ydych yn gymwys i gael y lwfans gwaith, gallech ennill hyd at y trothwy yn unol â’ch amgylchiadau.

Yna bydd eich taliad Credyd Cynhwysol yn lleihau 63c o am bob £1 y byddwch yn ei hennill uwchben y swm hwn. Y tapr enillion yw’r enw a roddir ar hyn.

Os na fyddwch yn gymwys ar gyfer y lwfans gwaith, bydd eich taliad Credyd Cynhwysol yn lleihau 63c am bob £1 ar eich holl enillion.

Mae budd-daliadau a delir gan y cyflogwr, fel Tâl Statudol Mamolaeth, Tadolaeth, Mabwysiadu a Salwch, yn cael eu trin fel enillion a chânt eu heffeithio gan y tapr.

Dysgwch ragor am y lwfans gwaith a’r tapr enillion ar wefan Turn2Us.

Beth sy’n digwydd i’ch Credyd Cynhwysol pan fyddwch yn dechrau gweithio neu’n gweithio mwy o oriau?

Gwyliwch y fideo gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) i gael gwybod.

Beth sy’n cyfrif fel incwm ar gyfer Credyd Cynhwysol?

Coronafeirws

Os ydych yn cael grant cymorth incwm hunangyflogaeth, bydd angen rhoi gwybod am hwn fel incwm pan fydd yn cael ei dalu.

Gall peth incwm na chawsoch wrth weithio gael ei ddidynnu o’ch dyfarniad uchaf. Gelwir hwn yn incwm heb ei ennill

Bydd incwm heb ei ennill a ddidynnir o’ch taliad Credyd Cynhwysol yn cynnwys:

 • Lwfans Ceisio Gwaith (JSA) dull newydd
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA) dull newydd
 • Incwm pensiwn
 • Rhai budd-daliadau nad ydynt yn cael eu disodli gan Gredyd Cynhwysol.

Fel arfer tynnir £1 o’ch taliad Credyd Cynhwysol am bob £1 o incwm heb ei ennill.

Bydd incwm heb ei ennill na fydd yn cael ei ddidynnu o’ch taliad Credyd Cynhwysol yn cynnwys:

 • Budd-dal plant
 • Taliad Annibyniaeth Bersonol
 • Lwfans Byw i’r Anabl
 • Taliadau cynhaliaeth plant
 • Incwm o letywyr a lojars.
Darganfyddwch ragor am incwm sy’n effeithio ar Gredyd Cynhwysol ar wefan wefan Turn2Us.

Sut mae cynilion yn effeithio ar Gredyd Cynhwysol?

Os oes gennych chi gynilion neu gyfalaf (o bethau fel buddsoddiadau neu gyfranddaliadau) gallai hynny effeithio ar faint o Gredyd Cynhwysol gewch chi.

Dysgwch fwy am sut fydd eich cynilion yn effeithio ar eich taliadau budd-daliadau yma.

Sut i wneud cais am Gredyd Cynhwysol

Pwysig

Os ydych yn gwneud hawliad newydd ar gyfer Credyd Cynhwysol, ni fydd angen i chi ffonio’r Adran Gwaith a Phensiynau. Byddwch yn derbyn galwad os oes angen gwirio eich gwybodaeth, a byddwch yn derbyn e-bost drwy eich cyfnodolyn ar-lein.

Os ydych wedi defnyddio eich cyfrif Porth y Llywodraeth yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, er enghraifft, i gyflwyno ffurflen dreth Hunanasesu, gellir ei defnyddio i brofi pwy ydych chi.

Os ydych yn gymwys i wneud cais am Gredyd Cynhwysol, disgwylir i chi wneud eich cais ar-lein ar y wefan Gwneud cais am Gredyd Cynhwysol.

Dysgwch pa wybodaeth sydd angen i chi gasglu cyn i chigychwyn eich cais ar Gwneud cais am Gredyd Cynhwysol.

Os ydych chi a’ch partner yn gwneud cais ar y cyd, un ohonoch yn unig fydd angen cwblhau’r ffurflen hawlio ar-lein, ond bydd angen i’r person hynny roi manylion y ddau ohonoch.

Help gyda chais ar-lein am Gredyd Cynhwysol

Sut i Wneud Cais

Os ydych yn gwneud cais am Gredyd Cynhwysol am y tro cyntaf, mae gan Cyngor ar Bopeth wasanaeth penodol i’ch helpu chi. Ffoniwch 0800 144 8444 neu 0800 024 1220 yng Nghymru.
I gael rhagor o wybodaeth ac i ddod o hyd i’ch Canolfan Cyngor Ar Bopeth yn

Yn yr Alban, ffoniwch 0800 023 2581, trwy sgwrs ar y we yn neu cysylltwch â’ch canolfan leol yn uniongyrchol yn ystod eu horiau busnes arferol.

Os ydych yn pryderu am ddefnyddio cyfrifiadur i wneud eich cais, mae’n bwysig i chi gael help. Y rheswm am hyn yw na fydd eich cais yn cychwyn hyd nes y byddwch wedi anfon eich ffurflen ar-lein. Yna mae cyfnod aros o bum wythnos ar gyfer eich taliad cyntaf. Gallai unrhyw oedi olygu bod angen i chi aros yn hirach na hyn.

Os nad oes cyfrifiadur ar gael i chi yn eich cartref, efallai y gallech ddefnyddio un am ddim yn eich Canolfan Gwaith leol, eich llyfrgell, eich swyddfa Cyngor ar Bopeth neu’ch cyngor.

Mae nifer o ganolfannau gwaith nawr yn cynnig cefnogaeth ychwanegol i bobl sy’n cael anhawster gwneud cais ar-lein a gallant hefyd eich helpu i gael yr holl waith papur angenrheidiol ynghyd.

Os nad ydych ddim yn gyfarwydd â chyfrifiaduron neu heb fod yn hyderus i’w defnyddio yn y gorffennol, dyma amser delfrydol i chi ddysgu neu wella’r sgiliau hynny.

Gallwch ddod o hyd i gymorth sgiliau digidol am ddim yn eich ardal gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol ar 0800 100 900.

Ewch i’r Rhwydwaith Canolfannau Ar-lein i ddod o hyd i’ch canolfan hyfforddi agosaf ac mae LearnMyWay.com yn cynnig cwrs ar-lein am ddim i helpu dechreuwyr i ddatblygu sgiliau digidol.

Taliad ymlaen llaw o Gredyd Cynhwysol

Awgrym Da

Gallwch nawr ond gwneud cais am daliad ymlaen llaw o Gredyd Cynhwysol ar-lein os ydych wedi gwneud cais o fewn y pum wythnos diwethaf, yn disgwyl am eich taliad cyntaf ac eisoes wedi cael cyfweliad yn eich Canolfan Gwaith.

Os ydych wedi bod yn disgwyl am fwy na phum wythnos am eich taliad cyntaf, bydd angen i chi ffonio llinell gymorth Credyd Cynhwysol ar 0800 328 1744.

Os byddwch yn brin o arian neu heb arian o gwbl tan eich taliad cyntaf, gallwch ofyn am daliad ymlaen llaw gan eich anogwr gwaith neu trwy ffonio llinell gymorth am ddim Credyd Cynhwysol. Bydd rhaid i chi dalu hyn yn ôl o fewn 12 mis ac fel arfer fe gesglir yr ad-daliad cyntaf o’ch taliad Credyd Cynhwysol cyntaf, fel dylech ond gofyn am beth rydych ei angen.

Os ydych wedi bod yn hawlio Credyd Cynhwysol ers chwe mis, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am Daliad Cyllidebu Ymlaen Llaw ar gyfer costau hanfodol.

Os ydych yn gwneud cais am daliad ymlaen llaw drwy siarad gyda’ch anogwr Gwaith neu drwy ffonio llinell gymorth Credyd Cynhwysol, bydd angen i chi (a’ch partner os ydych yn gwneud cais ar y cyd):

 • eglyro pam rydych angen taliad ymlaen llaw
 • darparu manylion cyfrif banc y dylid talu’r taliad ymlaen llaw iddo
 • cael eich hunaniaeth wedi’i wirio mewn Canolfan gwaith
Dysgwch fwy am daliadau ymlaen llaw a Thaliadau Cyllidebu Ymlaen Llaw yma.

Sgamiau Credyd Cynhwysol

Arbedwch gwir rif DWP yn eich llyfr ffôn

Arferai’r DWP alw o rif a ddaliwyd yn ôl, ond nawr bydd yn dangos ar eich galwadau sy’n dod i mewn fel 0800 023 2635.

Mae’n werth arbed 0800 023 2635 yn llyfr cyfeiriadau eich ffôn felly cofiwch ateb yr alwad.

Mae hawlwyr budd-daliadau yn cael eu targedu gan dwyllwyr yn cynnig benthyciadau cost isel neu grantiau gan y llywodraeth.

Efallai bod rhywun wedi eich ffonio yn honni eu bod yn gweithio i’r Ganolfan Byd Gwaith, neu wedi cysylltu â chi trwy hysbysebion cyfryngau cymdeithasol. Mae gan nifer o’r twyllwyr wefannau sy’n eich argyhoeddi, gyda logos a thystebau gan y llywodraeth.

Efallai y byddant yn gofyn am eich manylion hunaniaeth a banc, yn cynnig gwneud cais Credyd Cynhwysol ac gwneud cais am daliad ymlaen llaw ar eich rhan, gan gymryd rhywfaint o’r arian yma fel eu ffi.

Fodd bynnag, mae angen ad-dalu’r swm llawn o daliadau ymlaen llaw allan o daliadau Credyd Cynhwysol, felly byddwch yn gorfod talu’r swm cyfan a fenthyciwyd yn ôl.

Ni ddylech ychwaith gael eich temtio gan y cynigion hyn os ydych chi eisoes yn hawlio unrhyw rai o’r budd-daliadau (fel credydau treth neu Fudd-dal Tai) sy’n cael eu disodli gan Gredyd Cynhwysol. Mae hyn oherwydd y bydd eich hen fudd-daliadau’n stopio a gallai’r arian a gewch ar Gredyd Cynhwysol fod yn llai nag ydych chi’n ei gael nawr.

Efallai y byddant yn cynnig benthyciad y llywodraeth i chi ac y gofynnir i chi roi eich manylion hunaniaeth a banc, efallai y bydd y twyllwr yn ceisio gwneud cais Credyd Cynhwysol heb yn wybod i chi, felly peidiwch â rhoi’r manylion hyn i unrhyw un oherwydd efallai na fydd gennych chi hawl i Gredyd Cynhwysol ac y gallai hyn gael ei ystyried i fod yn dwyll budd-daliadau.

Os ydych chi’n aros am eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf ac eisiau help i wneud cais am daliad ymlaen llaw, bydd Gwasanaeth Helpu i Wneud Cais Cyngor ar Bopeth yn eich helpu i gael y taliad rydych ei angen am ddim.

Os cawsoch eich targedu, hyd yn oed os nad ydych wedi dioddef, gallwch roi gwybod amdano i Action Fraud ar 0300 123 2040, trwy ddefnyddio eu teclyn adrodd ar-lein, neu i wefan FCA Scam Smart.

Darllenwch ein blog ar dwyll Credyd Cynhwysolopens in new window.

Cysylltwch â’r Llinell Gymorth Credyd Cynhwysol

Os ydych chi angen help gyda’ch cais, ffoniwch y llinell gymorth Credyd Cynhwysol am ddim ar:

Ffôn: 0800 328 1744
Ffôn testun: 0800 328 1344

8am - 6pm, dydd Llun i ddydd Gwener (ar gau ar wyliau banc a gwyliau cyhoeddus). Mae galwadau am ddim.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?