Credyd Cynhwysol i bobl anabl

Mae Credyd Cynhwysol yn raddol ddisodli Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, Budd-dal Tai, credydau treth a nifer o fudd-daliadau eraill. Os byddwch yn gwneud hawliad amdanynt, efallai y gofynnir i chi hawlio Credyd Cynhwysol yn hytrach. Ac os ydych chi eisoes yn eu derbyn, byddwch yn cael eich symud dros y pen draw i Gredyd Cynhwysol.

Beth yw Credyd Cynhwysol a beth sy’n whanol amdano?

Gwnewch y mwyaf o’ch taliad Credyd Cynhwysol gyda help personol gan ein hofferyn Rheolwr Arian.

Mae Credyd Cynhwysol yn gymorth ariannol newydd, sy’n disodli chwe budd-dal presennol yn cynnwys Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm, Budd-dal Tai a chredydau treth.

Mae Credyd Cynhwysol yn wahanol iawn i’r budd-daliadau eraill a ddisodlir ganddo. Mae’r gwahaniaethau hyn yn cynnwys taliadau misol, taliadau ar y cyd i gyplau, a phroses hawlio ar-lein. Ac os dechreuwch weithio neu gynyddu eich oriau, bydd eich Credyd Cynhwysol yn lleihau’n raddol fel na chollwch eich cymorth i gyd ar unwaith.

Dysgwch ragor am Gredyd Cynhwysol yn ein canllaw Credyd Cynhwysol – cyflwyniad.

Pa bryd fydd Credyd Cynhwysol yn effeithio arnaf i?

Ar hyn o bryd, mae Credyd Cynhwysol yn berthnasol i bobl sydd newydd fynd yn ddi-waith ac yn byw mewn ardaloedd penodol o’r wlad.

Ymhen amser bydd pawb sydd yn hawlio unrhyw un o’r budd-daliadau a chredydau treth yn cael eu trosglwyddo i’r system newydd sydd yn disodli’r cyfan ohonynt.

Darllenwch ein canllaw Egluro Credyd Cynhwysol.

Ymrwymiad yr hawlydd

Wrth gyflwyno hawliad am Gredyd Cynhwysol, byddwch yn arwyddo dogfen a elwir yn ‘ymrwymiad hawlydd’. Mae’r ymrwymiad yn amlinellu’r hyn sy’n ofynnol i chi ei wneud yn gyfnewid am dderbyn eich taliad.

Mae’r pethau sydd yn ofynnol i chi eu gwneud yn aml yn gysylltiedig â chwilio am waith. Mae’r pethau a gynhwysir yn eich ymrwymiad hawlydd yn dibynnu ym mha ‘grŵp gwaith’ gawsoch eich rhoi. Bydd hyn yn ystyried eich iechyd ac unrhyw anableddau sydd gennych.

Beth sy’n rhaid i chi ei wneud yn gyfnewid am dderbyn taliad Credyd Cynhwysol?

Bydd eich grŵp gwaith yn dibynnu ar sut mae eich cyflwr iechyd neu’ch anabledd yn effeithio arnoch chi.

Cewch eich asesu drwy ‘Asesiad Galluogrwydd Gwaith’, a fydd yn canfod:

  • a ydych chi’n iach i weithio – ac os felly mae’n debyg y bydd yn rhaid i chi fynd ati i chwilio am waith a mynychu cyfweliadau am swyddi
  • a ydych yn medru gwneud ychydig o waith neu’n medru paratoi am waith – ac os felly efallai y bydd angen i chi wneud pethau fel derbyn hyfforddiant neu brofiad gwaith
  • a oes cyfyngiadau sylweddol ar eich gallu i baratoi am waith – ac os felly mae’n debyg ni fydd angen i chi chwilio na pharatoi am waith
Canfyddwch ragor ynghylch bod ar gael i weithio os ydych yn anabl ar wefan Citizens Advice.

A gaf yr un swm o arian drwy’r Credyd Cynhwysol?

Os na fydd newid yn eich amgylchiadau, dywedodd yr Adran Gwaith a Phensiynau ni fyddwch yn colli unrhyw arian wrth drosglwyddo i Gredyd Cynhwysol. Byddwch un ai’n cael yr un swm o fudd-dal ag yr ydych yn ei gael yn awr neu efallai fe gewch ragor.

Serch hynny, os bydd eich amgylchiadau’n newid, gall y swm ostwng.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?