Credyd Cynhwysol os ydych yn byw yn yr Alban

Yn yr Alban, os ydych chi’n gwneud cais am Gredyd Cynhwysol, gallwch gynnig rhai opsiynau ar sut i’w dalu i chi.

Sut y telir Credyd Cynhwysol fel arfer

Help i Wneud Cais

Os ydych yn gwneud cais am Gredyd Cynhwysol am y tro cyntaf, gall Canolfannau Cyngor ar Bopeth yn yr Alban helpu dros y ffôn ar 0800 023 2581 a thrwy sgwrs ar y we rhwng 8am a 6pm Llun – Gwener.

Gallwch hefyd gysylltu â’ch canolfan leol yn uniongyrchol yn ystod eu horiau busnes arferol.

Fel arfer bydd Credyd Cynhwysol yn cael ei dalu mewn un taliad misol, a all gynnwys elfen ‘costau tai’ – cyfraniad tuag at eich rhent neu forgais. Byddwch yna’n gyfrifol am dalu eich rhent neu forgais eich hun i’ch landlord neu’ch darparwr morgais.

Yr opsiynau ar gyfer ceisiadau yn yr Alban

Yn yr Alban, os gwnewch gais newydd am Gredyd Cynhwysol cewch gynnig dau opsiwn i chi ynghylch sut y caiff ei dalu.

Gallwch ddewis rhwng:

  • cael eich talu’n fisol, neu
  • gael eich talu ddwywaith y mis.

Rhoddir dewis i chi hefyd rhwng:

  • cael talu’r elfen costau tai Credyd Cynhwysol i’ch cyfrif banc, neu
  • gael talu’r elfen costau tai Credyd Cynhwysol yn uniongyrchol i’ch landlord.

Dim ond wedi i chi gael eich taliad misol cyntaf o Gredyd Cynhwysol fyddwch yn cael cynnig y dewisiadau hyn.

Dewis trwy eich cyfrif Credyd Cynhwysol ar-lein

Os ydych yn gymwys, byddwch yn cael cynnig y dewisiadau hyn trwy eich cyfrif Credyd Cynhwysol ar-lein.

Gallwch wneud un dewis, y ddau ddewis neu gallwch ddewis peidio gwneud unrhyw newidiadau.

Os nad ydych yn gwneud unrhyw newidiadau, bydd eich taliadau yn parhau i gael eu talu’n fisol, gyda’r elfen costau tai yn cael ei dalu i’ch cyfrif banc yn rhan o’ch taliad misol unigol.

Pan wneir cynnig ar eich cyfrif ar-lein, bydd gennych 60 niwrnod i benderfynu beth ydych chi eisiau ei wneud cyn y bydd y cynnig yn peidio ymddangos mwyach.

Fodd bynnag, gallwch ddal i ofyn am wneud newidiadau i’r modd y telir eich Credyd Cynhwysol ar unrhyw adeg. I wneud hyn, byddwch yn dal i allu defnyddio eich dyddlyfr ar-lein i wneud y cais.

A gallwch newid eich meddwl ynghylch y dewisiadau rydych wedi eu gwneud ar unrhyw adeg a gofyn i fynd yn ôl at daliadau misol unigol gyda’ch elfen costau tai wedi ei dalu’n uniongyrchol i chi.

Mewn rhai achosion, efallai y bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn parhau i’ch talu’n wahanol. Mae hyn yn berthnasol dim ond os yw eich Credyd Cynhwysol yn cael ei dalu yn defnyddio Trefniant Talu Amgen. Gallwch ofyn i’ch anogwr gwaith os yw hyn yn berthnasol i chi.

Am fwy o wybodaeth ewch i Gov.scotopens in new window.

Cael trafferth rheoli eich cyfrif Credyd Cynhwysol ar-lein?

Os ydych yn cael trafferth wrth ddefnyddio eich cyfrif Credyd Cynhwysol ar-lein, gallwch hefyd ofyn i’ch anogwr gwaith eich helpu i newid sut rydych yn cael eich talu.

Gallwch hefyd siarad gydag ef neu hi’n bersonol yn eich swyddfa Canolfan Byd Gwaith leol neu dros y ffôn.

Ffoniwch y llinell gymorth Credyd Cynhwysol

Os oes angen help arnoch gyda’ch cais, ffoniwch y llinell gymorth Credyd Cynhwysol am ddim ar:

Ffôn: 0800 328 5644
Ffôn testun: 0800 328 1344

8am - 6pm, dydd Llun i ddydd Gwener (ar gau ar wyliau banc a gwyliau cyhoeddus).

Mae’r llinell gymorth yn brysur iawn oherwydd yr argyfwng presennol. Y peth gorau i’w wneud yw defnyddio’ch cyfrif ar-lein os gallwch chi.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?