Credyd gan siopau a hurbwrcasu

Mae sawl gwahanol fath o gynllun cyllid gan siop, a phob un gyda chynigion ‘cewch chi brynu nawr a thalu eto’. Maent yn aml yn cael eu hyrwyddo mewn ffordd sy’n ceisio eich denu i fanteisio arnynt, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod beth yn union y mae hyn yn ei olygu cyn ymrwymo iddynt.

Beth yw cardiau siop?

Math o gerdyn credyd yw cardiau siop, ond dim ond o’r siop benodol honno, neu grŵp o siopau, y gallwch ddefnyddio’r cerdyn i brynu rhywbeth.

Mae’n debyg y byddwch yn cael cynnig cerdyn wrth y til, pan fyddwch yn mynd i dalu am eich nwyddau.

Hefyd, mae’r cyfraddau llog ar gardiau siop yn aml yn llawer uwch na chardiau credyd arferol.

Mae hyn yn golygu oni bai eich bod yn talu’r balans yn llawn bob mis y gall gymryd amser maith, a chostio llawer mwy, i ad-dalu’r ddyled - yn arbennig os ydych chi’n parhau i ddefnyddio’r cerdyn i wneud pryniadau newydd.

Cyn ymrwymo, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gallu fforddio’r ad-daliadau.

Os byddwch chi’n ymrwymo ond yn ailfeddwl, ceir cyfnod ystyried 14 diwrnod, a gallwch ddod â’r cytundeb i ben yn ystod y cyfnod hwn. Mae hyn yn berthnasol i bob math o gytundeb credyd, nid dim ond cardiau siop

Efallai y bydd rhai cardiau siop yn ‘cardiau tâl’ - sy’n golygu fod yn rhaid i chi dalu’r balans yn llawn ar ddiwedd y mis.

Os na wnewch chi hynny, byddwch yn wynebu rhagor o gostau. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall beth ydych chi’n ymrwymo iddo.

##
Beth yw cardiau credyd sy’n gysylltiedig i siopau?

Mae’r cardiau credyd hyn yn cario brand y siop ble cawsoch y cerdyn, ac mae’n bosibl y bydd y siop yn rhoi manteision ac arian i ffwrdd ichi pan fyddwch chi’n defnyddio’r cerdyn, ond gellir eu defnyddio oddi allan i’r siop hefyd.

Mae’n bosibl y bydd gan y rhain gyfnodau di-log hirach na chardiau siop, a chyfraddau llog tebyg i gardiau credyd nad ydynt wedi’u brandio, ond mae’n dal yn bwysig eich bod yn eu talu mewn pryd – gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud hynny cyn i unrhyw gyfnod cychwynnol ddod i ben.

Credyd catalog a chyfrifon siopa

Mae nifer o frandiau catalog, siopau ar-lein a rhai siopau ar y stryd fawr yn cynnig credyd prynu nawr, talu’n hwyrach.

Byddwch yn cael cyllid ar bryniant unigol ac yn talu amdano dros gyfnod o amser.

Math arbennig o’r trefniant hwn, a gynigir yn aml gan frandiau catalog, yw ‘cyfrif siopa’.

Mae hyn ychydig fel cerdyn credyd, ond heb y cerdyn – fe roddir terfyn credyd i chi, a gallwch ddal i wario hyd at yr uchafswm hwn, ar yr amod eich bod yn gwneud o leiaf yr isafswm taliad bob mis.

Mewn achosion eraill, efallai y cynigir rhywbeth a elwir yn ‘credyd rhandaliad’ i chi.

Mae hyn yn fenthyciad i ariannu’r pryniant - chi sy’n berchen ar y nwyddau o’r cychwyn, ond rydych yn talu amdanynt mewn rhandaliadau penodedig, naill ai’n fisol neu’n wythnosol, dros gyfnod sefydlog.

Hurbwrcasu

Bydd cytundeb hurbwrcasu (HP) yn aml yn cael ei gynnig pan brynwch gar neu ddodrefn.

Yn wahanol i gredyd rhandaliadau, nid chi sydd piau’r nwyddau hyd nes i chi dalu’r taliad olaf – yn syml, rydych yn hurio’r nwyddau gyda’r opsiwn o’u prynu.

Wedi i chi wneud y taliadau i gyd i’r cwmni cyllid, fe gewch yr opsiwn i brynu’r nwyddau drwy dalu ffi derfynol ‘opsiwn i brynu’.

Efallai mai swm bychan yw hyn neu rywbeth llawer mwy. Yn aml fe elwir y taliadau mwy hyn yn daliadau ‘balwn’.

Mae cytundebau ‘gwerthiant amodol’ yn gweithio mewn ffordd debyg iawn – mae perchnogaeth yn ddibynnol ar wneud pob un o’r taliadau, ac os na wneir hynny, gall y cwmni gymryd y nwyddau yn ôl.

Yn y ddau achos, ni allwch werthu’r nwyddau hyd nes i’r cytundeb ddod i ben, ac os na fyddwch yn talu’ch ad-daliadau’n brydlon gall y nwyddau gael eu cymryd oddi arnoch.

Fodd bynnag, os ydych wedi talu o leiaf traean o’r cyfanswm sy’n daladwy, ni all y cwmni hawlio’r nwyddau heb gael gorchymyn llys yn gyntaf.

Eich hawliau chi

Rhaid i unrhyw un sy’n cynnig credyd fod wedi ei awdurdodi gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol, felly mae gennych hawliau pwysig os aiff unrhyw beth o’i le.

Mae cwynion nodweddiadol yn cynnwys:

  • Rydych yn anfodlon ag ansawdd y nwyddau a gawsoch.
  • Rydych yn anfodlon ar brisiad y nwyddau ar ddiwedd y cyfnod.

Os ydych yn dymuno cwyno, fel eich cam cyntaf dylech gysylltu â’r cwmni neu’r siop lle prynoch chi’r nwyddau. Os na chewch ymateb boddhaol o fewn wyth wythnos gallwch gwyno i Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol.

Darllenwch ragor ar wefan Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol.

Sut i ganslo cytundeb hurbwrcas

Gallwch ddewis dod â chytundeb hurbwrcasu i ben unrhyw bryd ar yr amod eich bod wedi talu hanner y cyfanswm sy’n daladwy, neu hyd at y swm hwnnw. Gelwir hyn yn ‘derfynu gwirfoddol’ – rydych yn trosglwyddo’r nwyddau’n ôl a cherdded i ffwrdd heb unrhyw rwymedigaethau pellach.

Neu, gallwch setlo’n gynnar trwy dalu’r hyn sy’n ddyledus llai ad-daliad, elwir yn daliad cynnar, a dod yn berchennog y nwyddau.

Yn y naill sefyllfa rhaid i chi hysbysu’r cwmni’n ysgrifenedig – dylai’r manylion ynghylch sut i wneud hynny fod yn eich cytundeb credyd.

Cadwch gopi o’r llythyr terfynu rhag ofn y bydd unrhyw faterion yn codi yn ddiweddarach.

Un fantais o gael trefniant cyllid gan siopau

Un fantais o gael trefniant cyllid gan siopau (yn hytrach na chardiau siop) yw y bydd y siopau’n tueddu i gynnig rhyw fath o gyfnod di-log, rhwng tri a 12 mis fel rheol.

Ond nid yw hyn o fudd oni bai eich bod yn gallu rheoli eich arian a thalu’r hyn sy’n ddyledus gennych o fewn y cyfnod di-log.

Beth i fod yn ofalus yn ei gylch

Os nad ydych chi’n talu’r balans ar ddiwedd y cyfnod di-log, mae’n ddigon hawdd i’ch dyled gynyddu’n gyflym.

Yr effaith ar eich statws credyd

Gall cael gormod o gytundebau cyllid (gan gynnwys cyllid gan siopau neu hurbwrcasu) ostwng eich statws credyd, hyd yn oed os ydych chi’n gwneud eich ad-daliadau’n brydlon. Y rheswm am hynny yw y gallai darparwyr benthyciadau edrych ar gyfanswm y credyd sydd ar gael ichi, a chyfanswm eich ad-daliadau, pan fyddant yn penderfynu a ddylen nhw fenthyca ichi neu beidio.

Os byddwch chi’n methu unrhyw ad-daliadau, bydd hyn yn amharu ar eich statws credyd.

Cynnig yswiriant yn ychwanegol

Efallai y bydd y siop yn ceisio gwerthu cynnyrch ychwanegol ichi, megis:

  • Yswiriant gwarant, er mwyn eich diogelu yn erbyn rhai mathau o gostau trwsio
  • Yswiriant diogelu rhag ofn ichi gael staen ar eitemau fel soffa neu garped, neu
  • Yswiriant diogelu taliadau, wedi’i gynllunio i dalu eich ad-daliadau os byddwch chi’n colli eich swydd neu’n mynd yn sâl ac yn methu gweithio

Mae’r cynnyrch atodol hyn yn dueddol o fod yn ddrud, ac efallai y byddant yn ddiangen - mae’n bosibl y bydd yswiriant arall yn cynnwys hyn.

Mae angen i chi wirio’r amodau a thelerau hefyd gan fod yna amodau ac eithriadau fel arfer. Efallai na fydd yn werth chweil i chi.

Pethau i gadw llygad arnynt wrth brynu yswiriant

Dewisiadau eraill yn hytrach na chynlluniau cyllid gan siopau

Y dewis gorau arall ar wahân i gynlluniau cyllid gan siopau (oni bai y ceir cyllid 0%) yw prynu’r nwyddau gyda’r arian sydd gennych yn barod – ac mewn rhai achosion efallai y bydd modd ichi sicrhau gostyngiad am dalu gydag arian parod. Os oes arnoch wir eisiau’r nwyddau ac nad yw cyllid 0% ar gael, allech chi gynilo ar eu cyfer?

Os oes arnoch chi wir eu heisiau ar unwaith, ymchwiliwch i’ch opsiynau. Efallai y byddai’n well ichi gymryd benthyciad personol neu gerdyn credyd di-log.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?