Credyd gan siopau a hurbwrcas

Mae sawl gwahanol fath o gynllun cyllid gan siop, a phob un yn addo y cewch chi brynu nawr a thalu eto. Mae’r cynlluniau hyn yn aml yn cael eu cyflwyno mewn ffordd sy’n ceisio eich denu i fanteisio arnynt, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod beth yn union y mae hyn yn ei olygu cyn ymrwymo iddynt.

Cardiau siop

Math o gerdyn credyd yw cardiau siop. Fodd bynnag, dim ond yn y siop neu’r grŵp o siopau perthnasol y byddwch chi’n gallu defnyddio’r cerdyn i brynu eitemau.

Mae’r cyfraddau llog ar gardiau siop yn aml yn uchel o gymharu â mathau eraill o gredyd. Mae cyfraddau fel arfer yn 20% i 30%, o gymharu â chardiau credyd sydd fel arfer yn codi rhwng 17% ac 19% APR. Mae hyn yn golygu, oni bai eich bod yn talu’r balans yn llawn bob mis, gallai eich dyled fynd yn fwy yn gyflym iawn yn ddibynnol ar faint fyddwch chi’n ei dalu ar y tro. Gall fod yn eithaf hawdd cael cardiau siop, ac mae rhai siopau’n cynnig cardiau yn y man talu.

Cyn ymrwymo, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gallu fforddio’r ad-daliadau. Os byddwch chi’n ymrwymo ond yn ailfeddwl wedyn, ceir cyfnod ystyried 14 diwrnod, a gallwch ddod â’r cytundeb i ben yn ystod y cyfnod hwn.

Cardiau credyd sy’n gysylltiedig â siopau

Mae’r cardiau credyd hyn yn cario brand y siop dan sylw. Mae’n bosibl y bydd y siop yn rhoi manteision ac arian i ffwrdd ichi pan fyddwch chi’n defnyddio’r cerdyn, ond gellir eu defnyddio oddi allan i’r siop hefyd.

Mae’n bosibl y bydd gan y rhain gyfnodau di-log hwy a chyfraddau llog tebyg i gardiau credyd nad ydynt wedi’u brandio, ond mae’n dal yn bwysig eich bod yn eu talu mewn pryd.

Cardiau talu

Bydd rhai siopau’n rhoi cerdyn talu ichi i’w ddefnyddio yn y siop honno’n unig. Fel arfer, byddwch yn cael arian i ffwrdd ar eich siopa. Ar ddiwedd bob mis, mae angen ichi dalu balans eich cyfrif yn llawn. Os na fyddwch chi’n gwneud hyn, codir ffi talu’n hwyr arnoch. Gall fod yn bur anodd cael cerdyn talu – mae’n bosibl y bydd gofyn eich bod yn ennill lefel sylfaenol o gyflog a bod gennych chi sgôr credyd da.

Cyfrifon siopa a chredyd catalog

Mae nifer o frandiau catalog, siopau ar-lein a rhai siopau ar y stryd fawr yn cynnig credyd prynu nawr, talu’n hwyrach. Byddwch yn cael cyllid ar bryniannau unigol ac yn talu amdano dros gyfnod o amser, neu gyfrifon siopa ble gallwch ddal i wario hyd at uchafswm (terfyn credyd) bob mis.

Hurbwrcas

Bydd cytundeb hurbwrcas yn aml yn cael ei gynnig wrth brynu car neu ddodrefn. Cytundeb credyd ydyw lle rydych chi’n llogi’r nwyddau gyda’r opsiwn o’u prynu. Nes eich bod wedi talu’r cyfan i’r masnachwr a thalu’r ffi ‘opsiwn i brynu’ terfynol (sy’n gallu bod yn swm enwol neu’n rhywbeth llawer mwy, e.e. taliad ‘balŵn’), nid chi sy’n berchen ar y nwyddau. Mae trefniadau ‘gwerthu amodol’ yn gweithio mewn ffordd debyg ond chi sy’n berchen ar y nwyddau pan fyddwch wedi gwneud y taliad terfynol.

Mae trefniadau hurbwrcas yn wahanol i drefniadau credyd arferol oherwydd ni allwch werthu’r nwyddau nes eich bod yn berchen arnynt yn gyfan gwbl, a gall y credydwr ofyn ichi eu dychwelyd os nad ydych chi’n parhau i wneud eich ad-daliadau. Fodd bynnag, os ydych chi wedi talu mwy nag un rhan o dair o’r swm llawn, byddai’n rhaid i’r cwmni hurbwrcas fynd i’r llys cyn y gallai gymryd y nwyddau.

Eich hawliau chi

Mae angen i unrhyw un sy’n cynnig credyd hurbwrcasu neu fathau eraill o gredyd gael ei awdurdodi gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol, felly mae gennych hawliau pwysig os bydd rhywbeth yn mynd o’i le.

Mae cwynion nodweddiadol yn cynnwys:

  • Rydych yn anfodlon ar ansawdd y nwyddau a dderbynioch.
  • Rydych yn anfodlon ar brisiad y nwyddau ar ddiwedd y cyfnod.
  • Roedd telerau’r cytundeb hurbwrcasu’n annheg.

Fodd bynnag, os ydych yn anfodlon neu am gwyno eich cam cyntaf ddylai fod i gysylltu â’r cwmni neu’r stôr lle prynoch chi nhw. Os na chewch ymateb boddhaol o fewn wyth wythnos gallwch gwyno i Wasanaeth yr Ombwdsmon Cenedlaethol.

Darllenwch ragor ar wefan Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol.

Sut i ddod allan o gytundeb hurbwrcas

Gallwch ddewis dod â chytundeb hurbwrcas i ben unrhyw bryd cyn gwneud y taliad terfynol, ar yr amod eich bod wedi talu hanner y cyfanswm y mae angen ei dalu.

I derfynu’r cytundeb, gallwch wneud un o’r canlynol:

  • Dychwelyd y nwyddau wedi talu o leiaf 50% o’r pris pwrcasu (terfyniad gwirfoddol) heb unrhyw atebolrwydd pellach
  • Setlo’n gynnar trwy dalu’r hyn sy’n ddyledus llai ad-daliad (taliad cynnar) a dod yn berchennog y nwyddau

Mae’n rhaid ichi roi gwybod i’r darparwr benthyciadau yn ysgrifenedig eich bod yn dymuno dod â’r cytundeb i ben. Cadwch gopi o’r llythyr terfynu rhag ofn y bydd unrhyw faterion yn codi yn ddiweddarach.

Un fantais i drefniant cyllid gan siopau

Un fantais i drefniant cyllid gan siopau (yn hytrach na chardiau siop) yw y bydd y siopau’n tueddu i gynnig rhyw fath o gyfnod di-log, rhwng tri a 12 mis fel rheol, gan eich galluogi i brynu nawr a thalu am y cynnyrch yn ddiweddarach.

Ond dim ond os ydych chi’n gallu rheoli eich arian a thalu’r hyn rydych chi wedi’i wario o fewn y cyfnod di-log y mae hyn yn dda.

Pethau i gadw llygad amdanynt

Os nad ydych chi’n talu’r balans ar ddiwedd y cyfnod di-log, mae’n ddigon hawdd i’ch dyled gynyddu’n gyflym. O ganlyniad, efallai y byddwch chi yn y pen draw yn gwario mwy ar y nwyddau na’u gwerth.

Yr effaith ar eich statws credyd

Gall cael gormod o gytundebau cyllid gan siopau a hurbwrcas ar eich adroddiad credyd ostwng eich statws credyd, hyd yn oed os ydych chi’n gwneud eich ad-daliadau’n brydlon. Y rheswm am hynny yw y gallai benthycwyr edrych ar gyfanswm y credyd sydd ar gael ichi pan fyddant yn penderfynu a ddylen nhw roi benthyg ichi ai peidio.

Os byddwch chi’n methu unrhyw ad-daliadau, bydd hyn yn amharu ar eich statws credyd.

Cynnig yswiriant yn ychwanegol

Efallai y bydd y siop yn ceisio gwerthu cynnyrch ychwanegol ichi, megis:

  • Yswiriant gwarant, er mwyn eich diogelu yn erbyn rhai mathau o gostau trwsio
  • Yswiriant diogelu rhag ofn ichi gael staen ar eitemau fel soffa neu garped, neu
  • Yswiriant diogelu taliadau, wedi’i gynllunio i dalu eich ad-daliadau os byddwch chi’n colli eich gwaith neu’n mynd yn sâl ac yn methu gweithio

Yn ogystal â bod yn ddrud, efallai fod y cynnyrch ychwanegol hyn yn ddiangen, ac mae’n bosibl nad yw’r telerau ac amodau wedi’u nodi mor glir ag y dylent. Gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso a mesur yn ofalus iawn a oes angen y cynigion ychwanegol hyn arnoch. Os ydych chi’n meddwl bod arnoch chi eu hangen, chwiliwch o gwmpas gan gymharu lefel y warchodaeth a’r math, yn ogystal â’r prisiau.

Dewisiadau eraill yn hytrach na chynlluniau cyllid gan siopau

Y dewis gorau arall ar wahân i gynlluniau cyllid gan siopau (oni bai y ceir cyllid 0%) yw prynu’r nwyddau gyda’r arian sydd gennych yn barod, ac yna efallai y bydd modd ichi sicrhau gostyngiad am dalu gydag arian parod. Os oes arnoch wir eisiau’r nwyddau ac nad yw cyllid 0% ar gael, allech chi gynilo ar eu cyfer?

Os oes arnoch chi wir eu heisiau ar unwaith, ymchwiliwch i’ch opsiynau. Efallai y byddai’n well ichi gymryd benthyciad personol neu gerdyn credyd di-log.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?