Credyd gan siopau a hurbwrcasu

Mae sawl gwahanol fath o gynllun cyllid gan siop, a phob un yn addo y cewch chi ‘brynu nawr a thalu eto’. Mae’r cynlluniau hyn yn aml yn cael eu cyflwyno mewn ffordd sy’n ceisio eich denu i fanteisio arnynt, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod beth yn union y mae hyn yn ei olygu cyn ymrwymo iddynt.

Cardiau siop

Math o gerdyn credyd yw cardiau siop. Fodd bynnag, dim ond yn y siop neu’r grŵp o siopau perthnasol y byddwch chi’n gallu defnyddio’r cerdyn i brynu eitemau. Rydych yn debygol o gael cynnig cerdyn wrth y ddesg pan fydd hi’n amser i chi dalu am y nwyddau.

Mae’r cyfraddau llog ar gardiau siop yn aml yn llawer uwch o’i gymharu â chardiau credyd cyffredin. Mae hyn yn golygu, oni bai eich bod yn talu’r balans yn llawn bob mis, gall gymryd llawer iawn o amser, a chostio’n ddrud iawn i ad-dalu’r ddyled – yn enwedig os parhewch i ddefnyddio’r cerdyn i brynu pethau newydd.

Cyn ymrwymo, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gallu fforddio’r ad-daliadau. Os byddwch chi’n ymrwymo ond yn ailfeddwl wedyn, ceir cyfnod ystyried o 14 diwrnod, a gallwch ddod â’r cytundeb i ben yn ystod y cyfnod hwn (mae hyn yn berthnasol i bob math o gytundeb credyd).

Gall rhai cardiau siop fod yn ‘gardiau cyfrif’ mewn gwirionedd – sy’n golygu bod yn rhaid i chi dalu’r balans i gyd ar ddiwedd y mis. Os na wnewch chi hynny, byddwch yn wynebu rhagor o gostau. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall beth rydych yn ei brynu.

Cardiau credyd sy’n gysylltiedig â siopau

Mae’r cardiau credyd hyn yn cario brand y siop dan sylw (a gall y siop honno roi buddion a gostyngiadau i chi pan ddefnyddiwch eich cerdyn), ond gellir eu defnyddio oddi allan i’r siop hefyd.

Mae’n bosibl y bydd gan y rhain gyfnodau di-log hirach na chardiau siop, a chyfraddau llog tebyg i gardiau credyd nad ydynt wedi’u brandio, ond mae’n dal yn bwysig eich bod yn eu talu mewn pryd – gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud hynny cyn i unrhyw gyfnod cychwynnol ddod i ben.

Credyd catalog a chyfrifon siopa

Mae nifer o frandiau catalog, siopau ar-lein a rhai siopau ar y stryd fawr yn cynnig credyd prynu nawr, talu’n hwyrach. Byddwch yn cael cyllid ar bryniant unigol ac yn talu amdano dros gyfnod o amser.

Math arbennig o’r trefniant hwn, a gynigir yn aml gan frandiau catalog, yw ‘cyfrif siopa’. Mae’n eithaf tebyg i gerdyn credyd, ond heb y cerdyn – fe gewch derfyn credyd, a gallwch barhau i wario hyd at y terfyn hwn, cyn belled â’ch bod yn ad-dalu’r isafswm bob mis.

Mewn sefyllfaoedd eraill, efallai y cewch gynnig yr hyn a elwir yn ‘gredyd rhandaliadau’. Yn syml, benthyciad yw hwn i ariannu’r pryniant – chi sydd piau’r nwyddau o’r cychwyn cyntaf, ond yn talu amdanynt mewn rhandaliadau penodol (un ai’n fisol neu’n wythnosol) dros gyfnod penodol o amser.

Hurbwrcasu

Bydd cytundeb hurbwrcasu (HP) yn aml yn cael ei gynnig pan brynwch gar neu ddodrefn. Yn wahanol i gredyd rhandaliadau, nid chi sydd piau’r nwyddau hyd nes i chi dalu’r taliad olaf – yn syml, rydych yn hurio’r nwyddau gyda’r opsiwn o’u prynu.

Wedi i chi wneud y taliadau i gyd i’r cwmni cyllid, fe gewch yr opsiwn i brynu’r nwyddau drwy dalu ffi derfynol ‘opsiwn i brynu’. Gall hwn fod yn swm bychan neu’n llawer mwy, e.e. taliad ‘balŵn’. Mae cytundebau ‘gwerthiant amodol’ yn gweithio mewn ffordd debyg iawn – mae perchnogaeth yn ddibynnol ar wneud pob un o’r taliadau, ac os na wneir hynny, gall y cwmni gymryd y nwyddau yn ôl.

Yn y ddau achos, ni allwch werthu’r nwyddau hyd nes i’r cytundeb ddod i ben, ac os na fyddwch yn talu’ch ad-daliadau’n brydlon gall y nwyddau gael eu cymryd oddi arnoch. Fodd bynnag, os ydych wedi talu o leiaf traean o’r cyfanswm sy’n daladwy, ni all y cwmni hawlio’r nwyddau heb gael gorchymyn llys yn gyntaf.

Eich hawliau chi

Rhaid i unrhyw un sy’n cynnig credyd fod wedi ei awdurdodi gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol, felly mae gennych hawliau pwysig os aiff unrhyw beth o’i le.

Mae cwynion nodweddiadol yn cynnwys:

  • Rydych yn anfodlon ag ansawdd y nwyddau a gawsoch.
  • Rydych yn anfodlon ar brisiad y nwyddau ar ddiwedd y cyfnod.

Os ydych yn dymuno cwyno, fel eich cam cyntaf dylech gysylltu â’r cwmni neu’r siop lle prynoch chi’r nwyddau. Os na chewch ymateb boddhaol o fewn wyth wythnos gallwch gwyno i Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol.

Darllenwch ragor ar wefan Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol.

Sut i ddod allan o gytundeb hurbwrcasu

Gallwch ddewis dod â chytundeb hurbwrcasu i ben unrhyw bryd ar yr amod eich bod wedi talu hanner y cyfanswm sy’n daladwy, neu hyd at y swm hwnnw. Gelwir hyn yn ‘derfynu gwirfoddol’ – rydych yn trosglwyddo’r nwyddau’n ôl a cherdded i ffwrdd heb unrhyw rwymedigaethau pellach. Neu, gallwch setlo’n gynnar drwy dalu’r hyn sy’n ddyledus meinws ad-daliad (taliad cynnar) a dod yn berchennog ar y nwyddau.

Yn y naill sefyllfa rhaid i chi hysbysu’r cwmni’n ysgrifenedig – dylai’r manylion ynghylch sut i wneud hynny fod yn eich cytundeb credyd. Cadwch gopi o’ch llythyr rhag ofn y cyfyd unrhyw broblemau yn ddiweddarach.

Dysgwch sut i leihau costau sy’n gysylltiedig â phrynu car, hurbwrcasu a chostau cyllid eraill

Un fantais o gael trefniant cyllid gan siopau

Un fantais o gael trefniant cyllid gan siopau (yn hytrach na chardiau siop) yw y bydd y siopau’n tueddu i gynnig rhyw fath o gyfnod di-log, rhwng tri a 12 mis fel rheol.

Ond nid yw hyn o fudd oni bai eich bod yn gallu rheoli eich arian a thalu’r hyn sy’n ddyledus gennych o fewn y cyfnod di-log.

Beth i fod yn ofalus yn ei gylch

Os nad ydych chi’n talu’r balans ar ddiwedd y cyfnod di-log, mae’n ddigon hawdd i’ch dyled gynyddu’n gyflym.

Yr effaith ar eich statws credyd

Gall cael gormod o gytundebau cyllid (gan gynnwys cyllid gan siopau neu hurbwrcasu) ostwng eich statws credyd, hyd yn oed os ydych chi’n gwneud eich ad-daliadau’n brydlon. Y rheswm am hynny yw y gallai darparwyr benthyciadau edrych ar gyfanswm y credyd sydd ar gael ichi, a chyfanswm eich ad-daliadau, pan fyddant yn penderfynu a ddylen nhw fenthyca ichi neu beidio.

Os byddwch chi’n methu unrhyw ad-daliadau, bydd hyn yn amharu ar eich statws credyd.

Cynnig yswiriant yn ychwanegol

Efallai y bydd y siop yn ceisio gwerthu cynnyrch ychwanegol ichi, megis:

  • Yswiriant gwarant, er mwyn eich diogelu yn erbyn rhai mathau o gostau trwsio
  • Yswiriant diogelu rhag ofn ichi gael staen ar eitemau fel soffa neu garped, neu
  • Yswiriant diogelu taliadau, wedi’i gynllunio i dalu eich ad-daliadau os byddwch chi’n colli eich swydd neu’n mynd yn sâl ac yn methu gweithio

Mae’r cynnyrch hyn yn tueddu i fod yn ddrud, a gallant fod yn ddiangen – ac efallai’ch bod wedi’ch diogelu gan yswiriant arall. Bydd angen i chi wirio’r amodau a thelerau oherwydd fel arfer mae amodau ac eithriadau ynddynt. Efallai na fydd yn werth chweil i chi.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso a mesur yn ofalus iawn a oes angen y cynigion ychwanegol hyn arnoch. Os felly, chwiliwch o gwmpas gan gymharu’r lefel a’r math o yswiriant, yn ogystal â’r prisiau.

Pethau i gadw llygad arnynt wrth brynu yswiriant

Dewisiadau eraill yn hytrach na chynlluniau cyllid gan siopau

Y dewis gorau arall ar wahân i gynlluniau cyllid gan siopau (oni bai y ceir cyllid 0%) yw prynu’r nwyddau gyda’r arian sydd gennych yn barod – ac mewn rhai achosion efallai y bydd modd ichi sicrhau gostyngiad am dalu gydag arian parod. Os oes arnoch wir eisiau’r nwyddau ac nad yw cyllid 0% ar gael, allech chi gynilo ar eu cyfer?

Os oes arnoch chi wir eu heisiau ar unwaith, ymchwiliwch i’ch opsiynau. Efallai y byddai’n well ichi gymryd benthyciad personol neu gerdyn credyd di-log.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?