Credyd Pensiwn

Mae’r Credyd Pensiwn yn darparu incwm ymddeoliad atodol os ydych chi ar incwm isel, ond nid yw un o bob tri o’r rhai sydd â’r hawl i’w gael yn ei hawlio. Os ydych chi’n un o’r rhain fe allech fod ar eich colled o gannoedd o bunnoedd y flwyddyn. Darllenwch ymlaen i weld os ydych yn gymwys.

Beth yw Credyd Pensiwn?

Budd-dal yw Credyd Pensiwn ar gyfer pobl ar incwm is.

A oes gennych chi gwestiwn?

Bydd ein cynghorwyr yn rhoi’r arweiniad cywir i chi.

Dechreuwch wesgwrs ar-lein neu ffoniwch ni ar 0800 138 0555

Mae dwy ran iddo:

  • Credyd Gwarantedig
  • Credyd Cynilion

Dim ond pobl a gyrhaeddodd oed Pensiwn y Wladwriaeth cyn 6 Ebrill 2016 sy’n gymwys i hawlio’r rhan Credyd Cynilion o Gredyd Pensiwn.

Hyd yn oed os ydych yn darganfod mai dim ond swm bychan o Gredyd Pensiwn y gallwch ei gael, mae’n werth ei hawlio oherwydd gall eich helpu i fod yn gymwys am fudd-daliadau eraill, yn ogystal â chynnig ychydig o incwm ychwanegol.

Faint fyddwch chi’n ei gael?

Mae’r symiau a ddangosir ar gyfer blwyddyn dreth 2020-21.

Credyd Gwarantedig

Bydd Credyd Gwarantedig yn codi eich incwm wythnosol i lefel gwarantedig o £173.75 s ydych yn sengl neu £265.20 os ydych yn briod neu mewn partneriaeth sifil.

Credyd Cynilion

Bydd Credyd Cynilion yn rhoi ychydig o arian ychwanegol i chi os ydych wedi gwneud rhywfaint o ddarpariaeth ar gyfer eich ymddeoliad trwy gynilo, neu drwy bensiwn ar wahân i’r Pensiwn y Wladwriaeth safonol.

Yr incwm ychwanegol a geir drwy Gredyd Cynilion yw hyd at:

  • £13.97 ar gyfer rhywun sengl, a
  • £15.62 ar gyfer cyplau priod a phartneriaid sifil.

Fodd bynnag, fel arfer ni fyddwch yn gymwys am y credyd hwn os cyrhaeddwch Oed Pensiwn y Wladwriaeth ar 6 Ebrill 2016 neu ar ôl hynny.

Am ragor o wybodaeth, ewch i GOV.UK.

Credyd Pensiwn Atodol dan amgylchiadau arbennig

Gallech gael swm mwy o Gredyd Pensiwn os ydych yn anabl, neu os oes gennych gyfrifoldebau gofalu neu os ydych yn gyfrifol am dalu rhai costau tai penodol, gan gynnwys taliadau llog ar forgeisi. Darganfyddwch ragor drwy ddefnyddio’r gyfrifiannell Credyd Pensiwn isod.

Pwy all hawlio Credyd Pensiwn?

Mae cymhwyster ar gyfer Credyd Pensiwn yn newid – darllenwch yr adran hon yn ogystal â’r un sy’n newid.

I hawlio Credyd Gwarant rhaid i chi fod wedi cyrraedd yr oed cymhwyso ar gyfer Credyd Pensiwn. Gallwch ddefnyddio’r cyfrifydd syml ar y wefan GOV.UK i gael gwybod pa oedran sy’n berthnasol i chi.

I fod yn gymwys ar gyfer Credyd Cynilion, mae’n rhaid eich bod wedi cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth cyn 6 Ebrill 2016. Bydd faint y byddwch yn ei gael yn dibynnu ar y cynilion neu’r incwm sydd gennych yn barod.

Gallwch hawlio Pensiwn Credyd os ydych yn dal i weithio neu wedi ymddeol.

Cymhwysedd Credyd Pensiwn ar gyfer cyplau – newidiadau o 15 Mai 2019

O 15 Mai 2019, os ydych chi’n gwpl fyddwch chi ddim ond yn gymwys i wneud hawliad newydd am Gredyd Pensiwn os bydd un o’r canlynol yn berthnasol i chi:

  • os ydych chi a’ch partner wedi cyrraedd oed cymwys Credyd Pensiwn
  • mae un ohonoch wedi cyrraedd oed cymwys Credyd Pensiwn ac yn hawlio Budd-dal Tai i chi fel cwpl.

Os ydych yn gwpl ac nad ydych yn gymwys i gael Credyd Pensiwn dan y rheolau newydd, gallwch eich dau ymgeisio am Gredyd Cynhwysol yn ei le.

Sylwer bod y newidiadau uchod ar gyfer hawlwyr newydd yn unig.

Os ydych chi eisoes yn cael Credyd Pensiwn a bod eich partner dan yr oedran cymwys, byddwch yn dal i dderbyn Credyd Pensiwn cyn belled ag y byddwch yn parhau i fod yn gymwys.

Fodd bynnag, os bydd eich amgylchiadau’n newid (er enghraifft, os yw’ch incwm yn cynyddu) a’ch bod yn colli’ch hawl i Gredyd Pensiwn, ni fyddwch yn gallu dechrau ei gael eto nes eich bod chi a’ch partner yn gymwys dan y rheolau newydd.

Felly hefyd, os oeddech chi’n sengl ac yn hawlio Credyd Pensiwn cyn 15 Mai 2019, ond ar neu wedi’r dyddiad hwn i chi ddechrau byw gyda phartner sydd dan oed cymwys Credyd Pensiwn, byddwch yn colli eich hawl nes bydd eich partner hefyd yn cyrraedd oed cymwys Credyd Pensiwn.

Dyddiad cau ar gyfer ôl-ddyddio Credyd Pensiwn heb ei hawlio dan yr hen reolau

Os oeddech chi’n gwpl ac yn gymwys i gael Credyd Pensiwn ar 14 Mai 2019 ond heb ei hawlio eto dan yr hen reolau, gallech fod wedi ôl-ddyddio eich cais o hyd at dri mis. Mae’r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais nawr wedi pasio.

Pryd a sut i wneud cais am Gredyd Pensiwn

Os ydych chi’n gymwys ar gyfer Credyd Pensiwn (p’un ai’n sengl neu fel cwpwl), gallwch ymgeisio hyd ar bedwar mis cyn eich bod eisiau dechrau ei dderbyn.

Y ffordd gyflymaf yw drwy ffonio’r Gwasanaeth Pensiwn ar 0800 731 0469.

Byddant yn llenwi’r ffurflen gais i chi.

I wneud cais am Gredyd Pensiwn bydd angen i chi ddarparu gwybodaeth benodol.

Bydd hyn yn cynnwys:

  • manylion eich cyfrif banc
  • eich rhif Yswiriant Gwladol
  • tystiolaeth o’ch incwm a’ch cynilion neu fuddsoddiadau.

Beth i’w wneud os bydd eich amgylchiadau yn newid

Gall y swm o Gredyd Pensiwn a gewch newid os bydd eich incwm, cyfalaf neu amgylchiadau eraill yn newid.

Os ydych chi’n 65 oed neu’n hŷn, efallai eich bod wedi cael gwybod pan gawsoch eich penderfyniad Credyd Pensiwn fod cyfnod incwm a asesir yn berthnasol i chi. Os felly, nid oes raid i chi ddweud wrth y Gwasanaeth Pensiwn am bob newid yn eich amgylchiadau.

Fodd bynnag, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio’r wybodaeth atodol ar daflen o’r enw Credyd Pensiwn: gwybodaeth ychwanegolopens in new window. Mae hyn yn egluro newidiadau y bydd angen i chi eu hadrodd hyd yn oed o fewn cyfnod o asesu incwm.

Os nad yw cyfnod o asesu incwm yn berthnasol ar eich cyfer chi rhaid i chi ddweud wrth y Gwasanaeth Pensiwn ynglŷn ag unrhyw newid yn eich amgylchiadau a allai effeithio ar y swm o Gredyd Pensiwn a gewch – er enghraifft, os dechreuwch weithio neu os bydd eich cynilion yn tyfu’n uwch na £10,000. Byddan nhw wedyn yn gallu ail-gyfrifo faint o Gredyd Pensiwn yr ydych yn gymwys i’w gael a sicrhau eich bod yn derbyn y swm cywir.

A chofiwch: o 15 Mai 2019, os byddwch chi’n dechrau byw gyda phartner sydd dan oedran cymwys am Gredyd Pensiwn, bydd angen i chi adrodd am hyn ac ni fyddwch bellach yn gymwys i hawlio Credyd Pensiwn. Bydd rhaid i chi wneud cais Credyd Cynhwysol nawr yn ei le.

I roi gwybod i’r Gwasanaeth Pensiwn am unrhyw newid yn eich amgylchiadau, ffoniwch nhw ar 0800 731 0469 a dewis Opsiwn 1.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?