Credyd Pensiwn

Mae’r Credyd Pensiwn yn darparu incwm ymddeoliad atodol os ydych chi ar incwm isel, ond nid yw un o bob tri o’r rhai sydd â’r hawl i’w gael yn ei hawlio. Os ydych chi’n un o’r rhain fe allech fod ar eich colled o gannoedd o bunnoedd y flwyddyn. Darllenwch ymlaen i weld os ydych yn gymwys.

Beth yw Credyd Pensiwn?

Budd-dal yw Credyd Pensiwn ar gyfer pobl ar incwm is.

Mae dwy ran iddo, Credyd Sicrwydd a Chredyd Cynilion, ond dim ond pobl a gyrhaeddodd oed Pensiwn y Wladwriaeth cyn 6 Ebrill 2016 sy’n gymwys i hawlio’r rhan Credyd Cynilion o Gredyd Pensiwn.

Hyd yn oed os ydych yn darganfod mai dim ond swm bychan o Gredyd Pensiwn y gallwch ei gael, mae’n werth ei hawlio oherwydd gall eich helpu i fod yn gymwys am fudd-daliadau eraill, yn ogystal â chynnig ychydig o incwm ychwanegol.

Faint fyddwch chi’n ei gael?

Mae’r symiau a ddangosir ar gyfer blwyddyn dreth 2018-19.

Credyd Gwarant

Bydd Credyd Gwarant yn codi eich incwm wythnosol i lefel gwarantedig o £163.00 os ydych yn sengl neu £248.80 os ydych yn briod neu mewn partneriaeth sifil.

Credyd Cynilion

Bydd Credyd Cynilion yn rhoi ychydig o arian ychwanegol i chi os ydych wedi gwneud rhywfaint o ddarpariaeth ar gyfer eich ymddeoliad trwy gynilo, neu drwy bensiwn ar wahân i’r Pensiwn y Wladwriaeth safonol.

Yr incwm ychwanegol a geir drwy Gredyd Cynilo yw hyd at:

  • £13.40 yr wythnos i berson sengl
  • £14.99 i barau priod a phartneriaid sifil

Fodd bynnag, efallai na fyddwch yn gymwys am y credyd hwn os cyrhaeddwch Oed Pensiwn y Wladwriaeth ar 6 Ebrill 2016 neu ar ôl hynny. Am ragor o wybodaeth, ewch i GOV.UK.

Credyd Pensiwn Atodol dan amgylchiadau arbennig

Gallech gael swm mwy o Gredyd Pensiwn os ydych yn anabl, neu os oes gennych gyfrifoldebau gofalu neu os ydych yn gyfrifol am dalu rhai costau tai penodol, gan gynnwys taliadau llog ar forgeisi. Darganfyddwch ragor drwy ddefnyddio’r gyfrifiannell Credyd Pensiwn isod.

Pwy all hawlio Credyd Pensiwn?

I hawlio Credyd Gwarant rhaid i chi fod wedi cyrraedd yr oed cymhwyso ar gyfer Credyd Pensiwn. Mae’r oedran hwn yr un fath a’r oedran Pensiwn y Wladwriaeth ar gyfer merched. Mae’n dibynnu ar eich dyddiad geni ac mae’n cael ei godi’n raddol. Gallwch ddefnyddio cyfrifydd syml ar wefan GOV.UK i gael gwybod pa oedran sy’n berthnasol i chi.

I fod yn gymwys ar gyfer Credyd Cynilion, mae’n rhaid i chi fod yn 65 oed neu drosodd. Yn gyffredinol, dim ond os yw eich incwm yn uwch na throthwy o £140.67 yr wythnos os ydych yn sengl a £223.82 os ydych yn briod neu mewn partneriaeth sifil y byddwch yn ei dderbyn (blwyddyn dreth 2018-19). Bydd faint y byddwch yn ei gael yn dibynnu ar y cynilion neu’r incwm sydd gennych yn barod.

Gallwch hawlio Pensiwn Credyd os ydych yn dal i weithio neu wedi ymddeol.

Pa bryd a sut i wneud cais

Gallwch wneud cais hyd at bedwar mis cyn y dyddiad yr ydych eisiau dechrau derbyn Credyd Pensiwn.

Y ffordd gyflymaf yw drwy ffonio’r Gwasanaeth Pensiwn ar 0800 731 0469. Byddant yn llenwi’r ffurflen gais i chi.

I wneud cais am Gredyd Pensiwn bydd angen i chi ddarparu gwybodaeth benodol. Bydd hyn yn cynnwys:

  • eich Rhif Yswiriant Gwladol
  • manylion eich cyfrif banc
  • tystiolaeth o’ch incwm a’ch cynilion neu fuddsoddiadau

Beth i’w wneud os bydd eich amgylchiadau yn newid

Gall y swm o Gredyd Pensiwn a gewch newid os bydd eich incwm, cyfalaf neu amgylchiadau eraill yn newid.

Os ydych yn 65 oed neu yn hŷn gall cyfnod o asesu incwm fod yn ofynnol. Os felly nid oes raid i chi ddweud wrth y Gwasanaeth Pensiwn am bob newid yn eich amgylchiadau. Bydd y llythyr a anfonwyd atoch gyda’r penderfyniad Credyd Pensiwn yn dweud wrthych chi a yw cyfnod o asesu incwm yn berthnasol ar eich cyfer chi. Byddwch wedi derbyn gwybodaeth atodol ar daflen o’r enw “Credyd Pensiwn beth sydd angen i chi ei ddweud wrthym ni”. Mae’n egluro’r newidiadau y bydd angen i chi eu hadrodd hyd yn oed os nad ydych yn destun cyfnod o asesu incwm.

Os nad yw cyfnod o asesu incwm yn berthnasol ar eich cyfer chi rhaid i chi ddweud wrth y Gwasanaeth Pensiwn ynglŷn ag unrhyw newid yn eich amgylchiadau a allai effeithio ar y swm o Gredyd Pensiwn a gewch, er enghraifft, os dechreuwch weithio neu os bydd eich cynilion yn tyfu’n uwch na £10,000. Byddan nhw wedyn yn gallu ail-gyfrifo faint o Gredyd Pensiwn yr ydych yn gymwys i’w gael a sicrhau eich bod yn derbyn y swm cywir.

I roi gwybod i’r Gwasanaeth Pensiwn am unrhyw newid yn eich amgylchiadau, ffoniwch nhw ar 0800 731 0453 a dewis Opsiwn 1.

Credyd Cynhwysol a newidiadau i’r Credyd Pensiwn ar gyfer hawlwyr newydd

Mae Credyd Cynhwysol yn cael ei gyflwyno yn. Os ydych yn cyrraedd oed Credyd Pensiwn a bod eich partner dan oed Credyd Pensiwn, efallai na fyddwch yn gallu hawlio Credyd Pensiwn – efallai y bydd rhaid i’ch partner hawlio Credyd Cynhwysol yn ei le. Nid yw’r dyddiad ar gyfer y newid hwn wedi ei gyhoeddi eto.

Ond os ydych chi eisoes yn hawlio Credyd Pensiwn pan ddaw’r newid i rym, ni fydd hyn yn effeithio arnoch chi (oni bai neu nes y bydd toriad yn eich hawliad Credyd Pensiwn am ba bynnag reswm). Peidiwch â phoeni – byddwch yn cael gwybod am y newid hwn ar yr adeg pan fyddwch yn gwneud cais am Gredyd Pensiwn.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?