Credyd Treth Gwaith

Mae Credyd Treth Gwaith wedi’i gynllunio i ychwanegu at eich enillion os ydych yn gweithio ac ar incwm isel. Defnyddiwch y canllaw hwn i weld a ydych yn gymwys ar gyfer y budd-dal, beth yw’r trothwyon incwm, faint allwch chi ei hawlio a sut i’w hawlio.

Beth yw Credyd Treth Gwaith?

Cymorth i Brynu

Os ydych yn cael Credyd Treth Gwaith, cymerwch olwg ar y cyfrif Cymorth i Brynu sy’n rhoi hyd at 50% o fonws i chi ar eich cynilion gan y llywodraeth.

Mae Credyd Treth Gwaith wedi’i ddylunio i ychwanegu at eich enillion os ydych yn gweithio ac ar incwm isel.

Os ydych yn gymwys, gallwch ei hawlio os ydych yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig.

Cewch elfen sylfaenol o £1,960 y flwyddyn a rhai elfennau ychwanegol, yn ddibynnol ar eich amgylchiadau, megis anabledd neu dalu am ofal plant.

Ni allwch hawlio Credyd Treth Gwaith os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol eisoes.

A ydw i’n gymwys i gael Credyd Treth Gwaith?

Defnyddiwch Gyfrifiannell credydau treth GOV.UK i gael amcangyfrif o faint allech chi ei gael.

Ers dyfodiad Credyd Cynhwysol, gallwch fel arfer ond gwneud un hawliad newydd am Gredyd Treth Gwaith:

 • os nad ydych yn byw mewn ardal Credyd Cynhwysol, a’ch
 • bod chi, neu’ch partner yn gymwys i gael Credyd Pensiwn.

Dysgwch a yw Credyd Cynhwysol ar gael yn eich ardal chi ar GOV.UK.

Yn ddibynnol ar eich amgylchiadau, efallai y byddwch yn gallu hawlio Credyd Treth Gwaith:

 • os ydych rhwng 16 a 24 oed a bod gennych blentyn, neu anabledd, neu
 • rydych chi’n 25 oed neu’n hŷn ac yn gweithio isafswm o oriau.
Eich amgylchiadau Isafswm nifer oriau gwaith yn yr wythnos
25 i 59 oed 30
60+ oed 16
Anabl 16
Sengl gydag un o blant neu fwy 16
Cwpl gydag un plentyn neu fwy Fel arfer o leiaf 24 awr rhyngoch chi (gydag un ohonoch yn gweithio o leiaf 16 awr)

Eithriadau i gyplau gydag un plentyn o leiaf

Gallwch hawlio os ydych yn gweithio llai na 24 awr yr wythnos rhyngoch chi a bod un o’r canlynol yn berthnasol:

· rydych yn gweithio o leiaf 16 awr yr wythnos ac rydych yn anabl neu’n 60 oed neu’n hŷn

· rydych yn gweithio o leiaf 16 awr yr wythnos ac mae eich partner yn cael rhai budd-daliadau penodol yn sgil anabledd neu salwch, yn gymwys i gael Lwfans Gofalwr, neu yn yr ysbyty neu’r carchar

Terfynau incwm Credyd Treth Gwaith

Mae credydau treth yn ddi-dreth ac nid oes rhaid eich bod yn talu Yswiriant Gwladol neu dreth i fod yn gymwys.

Pan ymgeisiwch, bydd y Swyddfa Credydau Treth yn ystyried eich amgylchiadau, a rhai’ch partner neu’ch priod i benderfynu faint mae gennych hawl i’w gael.

Os yw incwm blynyddol eich cartref yn £6,420 neu’n is, byddwch yn cael yr uchafswm ar gyfer pob elfen Credyd Treth Gwaith yr ydych yn gymwys i’w chael.

Gelwir hyn yn ‘trothwy incwm’ - bydd unrhyw beth uwchlaw hynny yn lleihau faint allwch chi ei gael.

Os ydych chi neu’ch partner yn ennill swm penodol, ni fyddwch yn gymwys i gael Credyd Treth Gwaith. Gelwir hyn yn derfyn incwm blynyddol cartref.

Mae’r tabl isod yn rhoi syniad bras i chi o’r terfynau incwm ar gyfer cael Credyd Treth Gwaith os ydych chi:

 • dros 25 oed.
 • heb anabledd.
 • dim plant.
Nifer o blant Terfyn incwm blynyddol cartref ar gyfer 2018-19
Dim - person sengl £13,000
Dim - cwpl £18,000

Mae gwahanol derfynau incwm yn ddibynnol ar eich amgylchiadau, er enghraifft os oes gennych chi neu’ch partner anabledd, neu oes gennych chi blant.

Gallwch weld tablau hawliau ar gyfer credydau treth ar GOV.UK yn llawn.

Os oes gennych chi blant dibynnol, efallai y bydd terfynau incwm blynyddol eich cartref yn uwch ac efallai y bydd gennych hawl i gael Credyd Treth Plant.

Dysgwch fwy yn ein canllaw i Gredyd Treth Plant.

Faint yw’r Credyd Treth Gwaith?

Os ydych chi’n gymwys, byddwch yn cael swm sylfaenol o £1,960 y flwyddyn a elwir yn ‘elfen sylfaenol’.

Byddwch yn cael symiau ychwanegol (‘elfennau’) ar ben hyn, yn ddibynnol ar eich amgylchiadau.

Mae’r swm a gewch ar gyfer pob elfen yn dibynnu ar bethau fel:

 • eich incwm
 • faint o oriau rydych yn eu gweithio
 • a oes gennych anabledd
 • a oes gennych blant
 • a ydych yn talu am ofal plant.

Y cyfraddau ar gyfer blwyddyn dreth 2018 - 2019 yw

Elfen Swm blynyddol
Ar gyfer cwpl sy’n ymgeisio gyda’i gilydd neu riant sengl (yr ‘elfen cyplau a rhiant sengl’) Hyd at £2,010
Os ydych yn gweithio am o leiaf 30 awr yr wythnos (yr ‘elfen 30 awr’) Hyd at £810
Os ydych yn gweithio ac yn anabl (yr ‘elfen anabledd’) Hyd at £3,090
Os ydych yn ddifrifol anabl (yr ‘elfen anabledd difrifol’) Hyd at £1,330
Os ydych chi’n talu am ofal plant cofrestredig neu gymeradwy (yr ‘elfen gofal plant’) Hyd at 70% o’ch costau gofal plant

Defnyddiwch y Gyfrifiannell Credyd Treth Gwaith

Defnyddiwch Gyfrifiannell credydau treth GOV.UK i gael amcangyfrif o faint allech chi ei gael.

Credyd Treth Gwaith a helpu gyda chostau gofal plant

Os ydych yn gweithio am o leiaf 16 awr yr wythnos ac yn talu am ofal plant, efallai y gallech hawlio’r ‘elfen gofal plant’ y Credyd Treth Gwaith i helpu gyda hyd at 70% o’ch costau gofal plant.

 • os ydych chi’n gwpl, mae angen eich bod eich dau yn gweithio o leiaf 16 awr yr wythnos yr un i fod yn gymwys
 • gallwch fod yn gymwys os ydych yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig
 • gan amlaf, mae’n rhaid i chi ddefnyddio gofal plant cofrestredig neu gymeradwy. Gall hyn gynnwys gofalwyr plant, cylchoedd meithrin a meithrinfeydd.
Dysgwch ragor am gael help i dalu am ofal plant ar GOV.UK.

Faint allwch chi ei gael?

Gyda’r elfen gofal plant, gallwch gael help gyda hyd at 70% o’ch costau gofal plant, hyd at uchafswm penodol o drothwyon wythnosol.

Mae’r tabl isod yn dangos faint allech chi ei gael yn y flwyddyn dreth 2018-19:

Nifer o blant Os byddwch yn talu hyd at: Gallech gael hyd at:
1 £175 yr wythnos £122.50 yr wythnos
2 neu fwy £300 yr wythnos £210 yr wythnos

Os ydych chi’n talu mwy na hyn am ofal plant, dim ond yr uchafswm o’r symiau a restrir uchod y byddwch yn medru eu cael.

Os ydych chi’n gymwys am yr elfen gofal plant, ni fyddwch o reidrwydd yn cael y symiau llawn.

Bydd faint a gewch yn dibynnu ar:

 • eich incwm
 • yr oriau rydych chi’n eu gweithio
 • eich costau gofal plant.

Absenoldeb, salwch a bylchau yn eich cyflogaeth

Gallwch get Credyd Treth Gwaith ar gyfer y cyfnodau pan nad ydych yn gweithio. Er enghraifft, os ydych yn sâl neu wedi colli’ch swydd.

Yn ddibynnol ar eich amgylchiadau, gallwch hawlio Credyd Treth Gwaith am gyfnod penodol, os ydych yn gymwys.

I fod yn gymwys, mae’n rhaid eich bod:

 • wedi bod mewn gwaith cyflogedig
 • wedi’r gweithio’r nifer cywir o oriau cyn i chi fynd ar absenoldeb neu pan ddigwyddodd y bwlch
 • Â Thâl Salwch Statudol neu fudd-dal cyfatebol os oeddech chi ar absenoldeb salwch.
Eich amgylchiadau Y cyfnod y cewch eich credydau treth ar ei gyfer ddiwe
Os ydych yn gadael neu’n colli’ch swydd 4 wythnos
Rydych ar gyfnod o absenoldeb mamolaeth neu fabwysiadu Y 39 wythnos cyntaf o’ch absenoldeb ody
Rydych ar absenoldeb tadolaeth Cyfnod eich absenoldeb tadolaeth arferol
Rydych ar absenoldeb tadolaeth ychwanegol Hyd at yr un sy’n cyfateb i wythnos 39 o absenoldeb eich partner
Rydych i ffwrdd o’ch gwaith yn sâl ment Y 28 wythnos cyntaf
Rydych ar streic Y 10 diwrnod cyntaf
Rydych wedi colli’ch swydd 4 wythnos
Rydych wedi cael eich diarddel o’ch swydd – yn sgil cwyn er enghraifft Y cyfnod o ddiarddel fel arfer

Os na fyddwch chi’n dychwelyd i’r gwaith ar ddiwedd y cyfnod hwn o absenoldeb, ffoniwch y Llinell Gymorth Credydau Treth ar 0345 300 3900 a rhoi gwybod iddynt.

Sut i wneud cais am Gredyd Treth Gwaith

Ffoniwch y Llinell Gymorth Credydau Treth ar 0345 300 3900 i gael ffurflen hawlio.

Os ydych chi eisoes yn hawlio credydau treth, ffoniwch y Llinell Gymorth Credydau Treth i ddiweddaru eich hawliad.

Cadw’ch credydau treth yn gyfredol

Mae angen ichi adnewyddu’ch hawliad am gredydau treth bob blwyddyn os ydych chi eisiau parhau i’w cael.

Bydd y Swyddfa Credyd Treth yn ysgrifennu atoch i ddweud wrthych beth sydd angen i chi ei wneud i adnewyddu eich credydau treth.

Os bydd eich amgylchiadau’n newid (er enghraifft, os bydd eich incwm yn newid, os bydd eich plentyn yn gadael cartref neu os byddwch yn symud tŷ), dylech ffonio’r Swyddfa Credyd Treth ar 0345 300 3900 i roi gwybod iddynt.

Gall newidiadau yn eich amgylchiadau effeithio ar faint o arian ddylech fod yn ei gael. Er enghraifft, os yw’ch incwm yn gostwng, gallech gael mwy o gefnogaeth. Neu os yw’ch incwm yn cynyddu, efallai y bydd rhaid i chi dalu unrhyw arian a dalwyd yn ormodol i chi yn ôl os nad ydych yn rhoi gwybod i’r Swyddfa Credydau Treth.

Credydau treth a newidiadau incwm

Y swm y gall eich incwm newid cyn i chi orfod dweud wrth y Swyddfa Credyd Treth yw £2,500. Diystyru incwm yw’r enw ar hyn.

Os aiff eich incwm i fyny

Os yw’ch incwm yn cynyddu o £2,500 neu fwy a’ch bod yn oedi cyn rhoi gwybod i’r Swyddfa Gredyd Treth neu’n aros tan fod eich hawliad yn cael ei ailasesu, efallai y byddwch yn canfod eich bod wedi derbyn gordaliad o gredydau treth.

Fe ofynnir i chi dalu’r arian ychwanegol hwn yn ôl, naill ai drwy leihau eich credydau treth yn y dyfodol neu trwy daliadau uniongyrchol os yw’ch credydau treth wedi eu hatal.

Er mwyn osgoi bil, mae’n bwysicach fyth dweud wrth y Swyddfa Credyd Treth o fewn 30 niwrnod pan fyddwch yn cael yr arian ychwanegol. Bydd yn haws addasu eich credydau treth, a lleihau’r posibilrwydd y bydd gofyn i chi dalu am y gordaliadau yn ddiweddarach.

Os aiff eich incwm i lawr

Os yw’ch incwm yn gostwng o £2,500 neu fwy, efallai y bydd gennych hawl i fwy o gredydau treth. Dywedwch wrth y Swyddfa Credyd Treth cyn gynted â phosibl ynglŷn â’r newid yn eich amgylchiadau.

Os byddwch wedi cael gordaliad o gredydau treth

Os gofynnir i chi ad-dalu credydau treth ac y byddwch yn cael anhawster talu, siaradwch â’r Swyddfa Credyd Treth cyn gynted â phosibl.

Dysgwch fwy am beth i’w wneud os ydych yn derbyn gordaliad o gredydau treth ar GOV.UK.

Credydau treth eraill y gallech fod yn gymwys i’w derbyn

Os oes gennych chi blant ac rydych ar incwm isel, efallai y gallech hefyd fod yn gymwys i gael Credyd Treth Plant.

Pan fyddwch yn ymgeisio am Gredyd Treth Gwaith, byddwch hefyd yn cael gwybod a ydych yn gymwys i gael Credyd Treth Plant. Does dim angen eu hawlio ar wahân.

Dysgwch fwy am Gredyd Treth Plant.

Credyd Treth Gwaith a Chredyd Cynhwysol

Credyd Treth Gwaith yw un o’r chwe budd-dal sy’n cael eu diddymu’n raddol a’u disodli yn raddol gan Gredyd Cynhwysol.

Os ydych chi eisoes yn hawlio Credyd Treth Plant mae’n debyg na fydd hyn yn effeithio arnoch chi ar hyn o bryd.

Nes y gofynnir i chi wneud hawliad am Gredyd Cynhwysol, gallwch barhau i wneud hawliadau newydd am gredydau treth.

Ar hyn o bryd, ni fyddech chi angen hawlio Credyd Cynhwysol yn hytrach na chredyd treth oni bai:

 • eich bod yn dechrau byw gyda phartner sydd eisoes yn cael Credyd Cynhwysol
 • eich bod yn byw yn un o’r ardaloedd lle mae Credyd Cynhwysol yn cael ei gyflwyno a’ch bod yn colli’ch swydd.

Ni allwch hawlio credydau treth a Chredyd Cynhwysol ar yr un pryd. Os gofynnir i chi hawlio Credyd Cynhwysol, bydd y Swyddfa Credyd Treth yn rhoi gwybod ichi beth sydd angen i chi ei wneud i gau eich hawliad am Gredyd Treth Gwaith.

Dysgwch fwy am Gredyd Cynhwysol.

Cysylltwch â’r Llinell Gymorth Credydau Treth

 • Ffôn: 0345 300 3900
 • Ffôn Testun: 0345 300 3909
 • Y tu allan i’r DU: +44 2890 538 192
 • Oriau agor: 8am i 8pm, Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 4pm dydd Sadwrn, 9am i 5pm dydd Sul
 • Dysgwch am gostau galwadau

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?