Credyd Treth Gwaith

Mae Credyd Treth Gwaith wedi’i gynllunio i ychwanegu at eich enillion os ydych yn gweithio ac rydych ar incwm isel. Canfyddwch a ydych yn gymwys ar gyfer y budd-dal a sut i’w hawlio.

Beth yw Credyd Treth Gwaith?

Defnyddiwch Gyfrifiannell credydau treth GOV.UK i gael amcangyfrif o faint allech chi ei gael.

Nod Credyd Treth Gwaith yw i ychwanegu at eich enillion os ydych yn gweithio ac ar incwm isel.

Ni allwch hawlio Credyd Treth Gwaith os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol eisoes.

Pwy sy’n gymwys am Gredyd Treth Gwaith?

Yn ddibynnol ar eich amgylchiadau, efallai y byddwch yn gallu hawlio Credyd Treth Gwaith:

 • Os ydych rhwng 16 a 24 oed a bod gennych blentyn, neu anabledd, neu
 • Rydych chi’n 25 oed neu’n hŷn ac yn gweithio isafswm o oriau.
Eich amgylchiadau Isafswm nifer oriau gwaith yn yr wythnos
25 i 59 oed 30
60+ oed 16
Anabl 16
Sengl gydag un o blant neu fwy 16
Cwpl gydag un plentyn neu fwy Fel arfer o leiaf 24 awr rhyngoch chi (gydag un ohonoch yn gweithio o leiaf 16 awr)

Terfynau incwm Credyd Treth Gwaith

Mae credydau treth yn ddi-dreth ac nid oes rhaid eich bod yn talu Yswiriant Gwladol neu dreth i fod yn gymwys.

Nid oes trothwy incwm clir ar gyfer Credyd Treth Gwaith.

Pan fyddwch yn ymgeisio, bydd y Swyddfa Credydau Treth yn ystyried eich amgylchiadau (a rhai’ch partner) wrth benderfynu faint mae gennych hawl i’w gael.

Mae’r tabl isod yn rhoi syniad bras i chi o’r terfynau incwm os ydych chi:

 • Dros 25 oed
 • Heb anabledd
 • Dim plant

Mae’r tabl isod yn rhoi canllaw bras i chi o faint allwch chi ennill i fod yn gymwys am Gredyd Treth Gwaith.

Nifer o blant Terfyn incwm blynyddol cartref ar gyfer 2017-18
Dim - person sengl £13,000
Dim - cwpl £18,000
Os oes gennych chi blant dibynnol, efallai y bydd terfynau incwm blynyddol eich cartref yn uwch ac efallai y bydd gennych hawl i gredydau treth pellach. Dysgwch fwy yn ein canllaw i Gredydau Treth Plant.

Faint yw’r Credyd Treth Gwaith?

Os ydych chi’n gymwys, byddwch yn cael swm sylfaenol o £1,960 y flwyddyn (a elwir yn ‘elfen sylfaenol’).

Byddwch yn cael symiau ychwanegol (‘elfennau’) ar ben hyn, yn ddibynnol ar eich amgylchiadau.

Y cyfraddau ar gyfer blwyddyn dreth 2017 i 2018 yw:

Elfen Swm blynyddol
Ar gyfer cwpl sy’n ymgeisio gyda’i gilydd neu riant sengl (yr ‘elfen cyplau a rhiant sengl’) Hyd at £2,010
Os ydych yn gweithio am o leiaf 30 awr yr wythnos (yr ‘elfen 30 awr’) Hyd at £810
Os ydych yn gweithio ac yn anabl (yr ‘elfen anabledd’) Hyd at £3,000
Os ydych yn ddifrifol anabl (yr ‘elfen anabledd difrifol’) Hyd at £1,290
Os ydych chi’n talu am ofal plant cofrestredig neu gymeradwy (yr ‘elfen gofal plant’) Hyd at 70% o’ch costau gofal plant

Defnyddiwch y Gyfrifiannell Credyd Treth Gwaith

Defnyddiwch Gyfrifiannell credydau treth GOV.UK i gael amcangyfrif o faint allech chi ei gael.

Mae’r swm a gewch ar gyfer pob elfen yn dibynnu ar bethau fel:

 • Eich incwm
 • Faint o oriau rydych yn eu gweithio
 • A oes gennych anabledd
 • A oes gennych blant
 • ydych yn talu am ofal plant

Er enghraifft, os yw incwm blynyddol eich cartref yn £6,420 neu is, byddwch yn cael yr uchafswm ar gyfer pob elfen Credyd Treth Gwaith yr ydych yn gymwys i’w chael. Gelwir hyn yn ‘trothwy incwm’ - bydd unrhyw beth uwchlaw hynny yn lleihau faint fyddwch chi’n gallu ei gael.

Credyd Treth Gwaith a helpu gyda chostau gofal plant

Os ydych yn gweithio am o leiaf 16 awr yr wythnos ac yn talu am ofal plant efallai y gallech hawlio’r ‘elfen gofal plant’ y neu Gredyd Treth Gwaith i helpu gyda hyd at 70% o’ch costau gofal plant.

 • Os ydych chi’n gwpl, mae angen eich bod eich dau yn gweithio o leiaf 16 awr yr wythnos yr un i fod yn gymwys.
 • Gallwch fod yn gymwys os ydych yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig.
 • Gan amlaf, mae’n rhaid i chi ddefnyddio gofal plant cofrestredig neu gymeradwy. Gall hyn gynnwys gofalwyr plant, cylchoedd meithrin a meithrinfeydd.
Dysgwch ragor am gael help i dalu am ofal plant ar GOV.UK.

Faint allwch chi ei gael?

Gyda’r elfen gofal plant, gallwch gael help gyda hyd at 70% o’ch costau gofal plant.

Mae’r tabl isod yn dangos faint allech chi ei gael yn y flwyddyn dreth 2017-18:

Nifer o blant Os byddwch yn talu hyd at: Gallech gael hyd at:
1 £175 yr wythnos £122.50 yr wythnos
2 neu fwy £300 yr wythnos £210 yr wythnos

Os byddwch yn talu mwy na hyn am ofal plant, nid fyddwch yn gallu hawlio elfen gofal plant y Credyd Treth Gwaith.

Os ydych chi’n gymwys am yr elfen gofal plant, ni fyddwch o reidrwydd yn cael y symiau llawn.

Bydd y faint ydych chi’n ei gael yn dibynnu ar:

 • Eich incwm
 • Yr oriau rydych chi’n gweithio
 • Eich costau gofal plant

Sut i wneud cais am Gredyd Treth Gwaith

Ffoniwch y Llinell Gymorth Credydau Treth ar 0345 300 3900 i gael ffurflen hawlio.

Os ydych chi eisoes yn hawlio credydau treth, ffoniwch y Llinell Gymorth Credydau Treth i ddiweddaru eich hawliad.

Cadw’ch credydau treth yn gyfredol

Mae angen ichi adnewyddu’ch hawliad am gredydau treth bob blwyddyn os ydych chi eisiau parhau i’w cael.

Bydd y Swyddfa Credydau Treth yn ysgrifennu atoch i ddweud wrthych beth sydd angen i chi ei wneud i adnewyddu eich credydau treth.

Os bydd eich amgylchiadau’n newid (er enghraifft, os bydd eich incwm yn newid, os bydd eich plentyn yn gadael cartref neu os byddwch yn symud tŷ), dylech ffonio’r Swyddfa Credyd Treth ar 0345 300 3900 i roi gwybod iddynt.

Gall newidiadau yn eich amgylchiadau effeithio ar faint o arian ddylech fod yn ei gael. Er enghraifft, os yw’ch incwm yn gostwng, gallech gael mwy o gefnogaeth. Neu os yw’ch incwm yn cynyddu, efallai y bydd rhaid i chi dalu unrhyw arian a dalwyd yn ormodol i chi yn hwyrach os nad ydych yn rhoi gwybod i’r Swyddfa Credydau Treth.

Credydau treth a newidiadau incwm

O Ebrill 2016, bydd faint y gall eich incwm newid cyn i chi orfod dweud wrth y Swyddfa Credyd Treth yn lleihau o £5,000 i £2,500. Y diystyru incwm yw’r enw ar hyn.

Os yw’ch incwm yn gostwng o £2,500 neu fwy a’ch bod yn oedi cyn rhoi gwybod i’r Swyddfa Gredyd Treth neu’n aros tan fod eich hawliad yn cael ei ailasesu, efallai y byddwch yn canfod eich bod wedi derbyn gordaliad o gredydau treth.

Fe ofynnir i chi dalu’r arian ychwanegol yma yn ôl, naill ai trwy leihau eich credydau treth yn y dyfodol neu trwy daliadau uniongyrchol os yw’ch credydau treth wedi eu hatal.

Er mwyn osgoi bil, mae hyd yn oed yn bwysicach i ddweud wrth y Swyddfa Credyd Treth o fewn 30 niwrnod pan fyddwch yn cael yr arian ychwanegol. Bydd yn haws addasu eich credydau treth, a lleihau’r posibiliad y bydd gofyn i chi dalu am y gordaliadau yn hwyrach.

Mae’n gweithio fel arall hefyd. Os yw’ch incwm yn gostwng o £2,500 neu fwy, efallai y bydd gennych hawl i fwy o gredydau treth.

Os gofynnir i chi ad-dalu credydau treth ac y byddwch yn cael anhawster talu, siaradwch â’r Swyddfa Credyd Treth cyn gynted â phosibl, ac yn sicr o fewn 30 niwrnod.

Dysgwch fwy am beth i’w wneud os ydych yn derbyn gordaliad o gredydau treth ar GOV.UK.

Credydau treth eraill y gallech fod yn gymwys i’w derbyn

Os oes gennych blant ac rydych ar incwm isel, efallai y gallech hefyd fod yn gymwys i dderbyn Credyd Treth Plant.

Pan fyddwch yn ymgeisio am Gredyd Treth Gwaith, byddwch hefyd yn cael gwybod a ydych yn gymwys am Gredyd Treth Plant. Does dim angen eu hawlio ar wahân.

Dysgwch fwy am Gredyd Treth Plant.

Credyd Treth Gwaith a Chredyd Cynhwysol

Credyd Treth Gwaith yw un o’r chwe budd-dal sy’n cael eu diddymu’n raddol a’u disodli yn raddol gan Gredyd Cynhwysol.

Os ydych chi eisoes yn hawlio Credyd Treth Gwaith, mae’n debyg na fydd hyn yn effeithio arnoch chi hyd at yn ddiweddarach.

Ar hyn o bryd, ni fyddech chi angen hawlio Credyd Cynhwysol yn hytrach na chredyd treth oni bai:

 • Eich bod yn dechrau byw gyda phartner sydd eisoes yn derbyn Credyd Cynhwysol
 • Eich bod yn byw yn un o’r ardaloedd lle mae Credyd Cynhwysol yn cael ei gyflwyno a’ch bod yn colli eich gwaith

Os cewch eich effeithio gan y Credyd Cynhwysol, bydd y Swyddfa Credyd Treth yn rhoi gwybod ichi am beth sydd angen arnoch chi ei wneud i gau eich hawliad am Gredyd Treth Gwaith.

Ni allwch hawlio credydau treth a Chredyd Cynhwysol ar yr un pryd.

Dysgwch fwy am Gredyd Cynhwysol.

???

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?