Credyd Treth Gwaith

Nod Credyd Treth Gwaith yw ychwanegu at eich enillion os ydych yn gweithio ac ar incwm isel. Fodd bynnag, mae’n cael ei ddisodli gan Gredyd Cynhwysol ac mae’n rhaid i’r rhan fwyaf o bobl hawlio Credyd Cynhwysol yn ei le. Defnyddiwch y canllaw hwn i ganfod a ydych chi’n dal yn gymwys i gael y budd-dal, sut yr effeithir ar y Credyd Treth Gwaith gan Gredyd Cynhwysol a beth sy’n digwydd os ydych chi eisoes yn ei gael.

Credyd Cynhwysol a Chredyd Treth Gwaith

A oes gennych chi gwestiwn?

Bydd ein cynghorwyr yn rhoi’r arweiniad cywir i chi.

Dechreuwch wesgwrs ar-lein neu ffoniwch ni ar 0800 138 0555

Ni fydd y rhan fwyaf o bobl yn gallu gwneud hawliad newydd am Gredyd Treth Gwaith ac fe ofynnir iddynt ymgeisio am Gredyd Cynhwysol.

Does yna ddim cyfyngiadau ar yr oriau y gallwch chi weithio ar Gredyd Cynhwysol fel yr oedd gyda Chredydau Treth Gwaith.

Dysgwch fwy am Gredyd Cynhwysol yma.

Pwy sy’n dal i allu hawlio Credyd Treth Gwaith

Cymorth i Brynu

Os ydych yn cael Credyd Treth Gwaith, cymerwch olwg ar y cyfrif Cymorth i Brynu sy’n rhoi hyd at 50% o fonws i chi ar eich cynilion gan y llywodraeth.

Fel arfer allwch chi ddim ond gwneud hawliad newydd am Gredyd Treth Gwaith os byddwch chi neu’ch partner yn cael Premiwm Anabledd Difrifol.

Dysgwch fwy am hawlio Credyd Treth Gwaith ar wefan GOV.UKopens in new window.

Os ydych chi eisoes yn cael Credyd Treth Gwaith

Os ydych chi eisoes yn hawlio Credyd Treth Gwaith, mae sut a phryd fyddwch chi’n symud yn ddibynnol ar os oes rhaid i chi wneud hawliad newydd oherwydd newid mewn amgylchiadau

Credydau treth a newid mewn amgylchiadau

Rhaid i chi ddweud wrth y Swyddfa Credyd Treth o fewn 30 niwrnod os byddwch yn cael newid amgylchiadau, megis:

  • colli swydd
  • cael plentyn
  • dechrau gweithio llai nag 16 awr yr wythnos.

Gallai hyn olygu y bydd rhaid i chi wneud hawliad newydd am Gredyd Cynhwysol. Bydd y Swyddfa Credyd Treth yn dweud wrthych beth sydd angen i chi ei wneud.

Ffoniwch y Llinell Gymorth Credyd Treth ar 0345 300 3900 i roi gwybod iddyn nhw am unrhyw newid yn eich amgylchiadau.

Dysgwch fwy am sut fydd symud i Gredyd Cynhwysol yn effeithio arnoch chi yma.

Credyd Treth Gwaith a helpu gyda chostau gofal plant

Os ydych yn gweithio am o leiaf 16 awr yr wythnos ac yn talu am ofal plant, efallai y gallech hawlio’r ‘elfen gofal plant’ y Credyd Treth Gwaith i helpu gyda hyd at 70% o’ch costau gofal plant.

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol, i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch.

  • os ydych chi’n gwpl, mae angen eich bod eich dau yn gweithio o leiaf 16 awr yr wythnos yr un i fod yn gymwys
  • gallwch fod yn gymwys os ydych yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig
  • gan amlaf, mae’n rhaid i chi ddefnyddio gofal plant cofrestredig neu gymeradwy. Gall hyn gynnwys gofalwyr plant, cylchoedd meithrin a meithrinfeydd.
Dysgwch ragor am gael help i dalu am ofal plant ar GOV.UK.

Faint allwch chi ei gael?

Coronafeirws

Oherwydd yr achos o goronafeirws, mae’r llywodraeth wedi cyhoeddi bod Credyd Treth Gwaith yn cynyddu o hyd at £86.67 y mis am flwyddyn o’r 6 Ebrill 2020. Bydd y swm a gewch yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

Gyda’r elfen gofal plant, gallwch gael help gyda hyd at 70% o’ch costau gofal plant, hyd at uchafswm penodol o drothwyon wythnosol.

Mae’r tabl isod yn dangos faint allech chi ei gael yn y flwyddyn dreth 2019/20:

Nifer o blant Os byddwch yn talu hyd at: Gallech gael hyd at:
1 £175 yr wythnos £122.50 yr wythnos
2 neu fwy £300 yr wythnos £210 yr wythnos

Os ydych chi’n talu mwy na hyn am ofal plant, dim ond yr uchafswm o’r symiau a restrir uchod y byddwch yn medru eu cael.

Os ydych chi’n gymwys am yr elfen gofal plant, ni fyddwch o reidrwydd yn cael y symiau llawn.

Bydd faint a gewch yn dibynnu ar:

  • eich incwm
  • yr oriau rydych chi’n eu gweithio
  • eich costau gofal plant.

Cadw’ch credydau treth yn gyfredol

Mae angen ichi adnewyddu’ch hawliad am gredydau treth bob blwyddyn os ydych chi eisiau parhau i’w cael.

Bydd y Swyddfa Credyd Treth yn ysgrifennu atoch i ddweud wrthych beth sydd angen i chi ei wneud i adnewyddu eich credydau treth.

Os bydd eich amgylchiadau’n newid (er enghraifft, os bydd eich incwm yn newid, os bydd eich plentyn yn gadael cartref neu os byddwch yn symud tŷ), dylech ffonio’r Swyddfa Credyd Treth ar 0345 300 3900 i roi gwybod iddynt.

Gall newidiadau yn eich amgylchiadau effeithio ar faint o arian a gewch, neu olygu bod rhaid i chi wneud hawliad newydd am Gredyd Cynhwysol.

Credydau treth a newidiadau incwm

Pwysig

Gallai newid incwm arwyddocaol gyfrif fel newid mewn amgylchiadau, a allai olygu y byddai’n rhaid i chi wneud hawliad newydd am Gredyd Cynhwysol yn hytrach na chredydau treth.

Y swm y gall eich incwm newid cyn i chi orfod dweud wrth y Swyddfa Credyd Treth yw £2,500. Diystyru incwm yw’r enw ar hyn.

Os aiff eich incwm i fyny

Os yw’ch incwm yn cynyddu o £2,500 neu fwy a’ch bod yn oedi cyn rhoi gwybod i’r Swyddfa Gredyd Treth neu’n aros tan fod eich hawliad yn cael ei ailasesu, efallai y byddwch yn canfod eich bod wedi derbyn gordaliad o gredydau treth.

Fe ofynnir i chi dalu’r arian ychwanegol hwn yn ôl, naill ai drwy leihau eich credydau treth yn y dyfodol neu trwy daliadau uniongyrchol os yw’ch credydau treth wedi eu hatal.

Er mwyn osgoi bil, mae’n bwysicach fyth dweud wrth y Swyddfa Credyd Treth o fewn 30 niwrnod pan fyddwch yn cael yr arian ychwanegol. Bydd yn haws addasu eich credydau treth, a lleihau’r posibilrwydd y bydd gofyn i chi dalu am y gordaliadau yn ddiweddarach.

Os aiff eich incwm i lawr

Os yw’ch incwm yn gostwng o £2,500 neu fwy, efallai y bydd gennych hawl i fwy o gredydau treth, neu ofyn i chi hawlio Credyd Cynhwysol.

Dywedwch wrth y Swyddfa Credyd Treth cyn gynted â phosibl ynglŷn â’r newid yn eich amgylchiadau.

Os byddwch wedi cael gordaliad o gredydau treth

Os gofynnir i chi ad-dalu credydau treth ac y byddwch yn cael anhawster talu, siaradwch â’r Swyddfa Credyd Treth cyn gynted â phosibl.

Dysgwch fwy am beth i’w wneud os ydych yn derbyn gordaliad o gredydau treth ar GOV.UK.

Taliad cymorth Coronafeirws Credyd Treth Gwaith

Oherwydd yr achos o goronafeirws, mae’r llywodraeth wedi cyhoeddi bod Credyd Treth Gwaith yn cynyddu hyd at £86.67 y mis am flwyddyn o 6 Ebrill 2020. Mae’r swm y byddwch yn ei gael yn dibynnu ar eich amgylchiadau. Bydd y cynnydd dros dro hwn yn dod i ben ar 5 Ebrill 2021.

I gymryd ei le, efallai y byddwch yn gymwys i gael taliad unwaith ac am byth o £500. Os ydych chi’n gymwys, byddwch yn ei dderbyn erbyn 23 Ebrill 2021. Darganfyddwch fwy ar Gov.uk.

Mae’r cynllun ffyrlo wedi’i ymestyn i 30 Medi 2021. Os ydych wedi cael eich rhoi ar ffyrlo ac wedi profi gostyngiad dros dro yn eich oriau gwaith oherwydd coronafeirws, yna bydd y llywodraeth yn parhau i’ch trin fel petaech wedi gweithio’ch oriau arferol. Bydd hyn yn caniatáu i chi aros yn gymwys am yr un faint o Gredyd Treth Gwaith.

Darganfyddwch fwy am sut y gall coronafeirws effeithio ar eich credydau treth a’r hyn sydd angen i chi ei wneud ar wefan y Low Income Tax Reform Group.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?