Credyd Treth Plant

Mae Credyd Treth Plant yn fudd sy’n helpu gyda chost magu plentyn os ydych chi ar incwm isel. Fodd bynnag, mae’n cael ei ddisodli gan Gredyd Cynhwysol felly mae’n rhaid i bobl sydd angen cymorth gyda’r costau hyn nawr wneud hawliad am Gredyd Cynhwysol yn ei le. Mae’r dudalen yma’n esbonio i chi sut mae Credyd Treth Plant wedi ei effeithio gan Gredyd Cynhwysol, pwy sy’n dal i allu ei hawlio a beth i’w wneud os ydych chi eisoes yn cael Credyd Treth Plant.

Credyd Cynhwysol a Chredyd Treth Plant

Mae Credyd Treth Plant yn un o’r chwech o fudd-daliadau sy’n cael eu disodli gan Gredyd Cynhwysol.

Golyga hyn na fyddwch yn gallu gwneud cais newydd am Gredyd Treth Plant oni bai eich bod yn hawlio Credyd Treth Gwaith yn barod.

Os ydych angen help gyda chostau magu plant, bydd yn rhaid i chi wneud cais am yr elfen plentyn o’r Credyd Cynhwysol yn hytrach.

Ar Gredyd Cynhwysol, efallai y byddwch yn gallu hawlio 85% o gostau gofal plant cymwys yn ôl hyd at uchafswm o £646.35 ar gyfer un plentyn, neu £1,108.04 ar gyfer dau neu fwy o blant. Mae hyn o gymharu â’r 70% y gallech ei hawlio ar gyfer costau gofal plant ar Gredyd Treth Plant.

I gael yr elfen costau gofal plant, rhaid eich bod mewn gwaith cyflogedig, neu gyda chynnig gwaith cyflogedig a fydd yn dechrau cyn diwedd eich cyfnod asesu misol nesaf ar gyfer Credyd Cynhwysol.

Os ydych yn gwpwl, rhaid i’ch partner hefyd fod mewn gwaith cyflogedig, oni bai na all ddarparu gofal plant oherwydd gallu cyfyngedig i weithio neu os yw’n gofalu am unigolyn anabl iawn.

Gallwch hawlio’r elfen plentyn o Gredyd Cynhwysol ar gyfer pob plentyn cymwys a aned cyn 6 Ebrill 2017.

Os ganed eich plant ar neu ar ôl 6 Ebrill 2017, dim ond ar gyfer y ddau gyntaf fyddwch chi’n gallu hawlio oni bai eich bod wedi cael genedigaeth luosog neu mewn eithriadau cyfyngedig eraill.

Os ydych chi eisoes yn hawlio Credyd Treth Plant

Byddwch yn gorfod symud i Gredyd Cynhwysol ar ryw adeg cyn Mawrth 2023. Mae sut a phryd fyddwch chi’n symud yn ddibynnol ar os oes rhaid i chi wneud hawliad newydd oherwydd newid mewn amgylchiadau, neu os gofynnir i chi hawlio Credyd Cynhwysol gan yr Adran Waith a Phensiynau (DWP).

Os bydd eich amgylchiadau yn newid

Rhaid i chi ddweud wrth y Swyddfa Credyd Treth o fewn 30 niwrnod os byddwch yn cael newid amgylchiadau, megis:

  • colli neu gael swydd
  • cael babi
  • partner yn symud i mewn neu allan.

Gallai hyn olygu y bydd rhaid i chi wneud hawliad newydd am Gredyd Cynhwysol. Bydd y Swyddfa Credyd Treth yn dweud wrthych beth sydd angen i chi ei wneud.

Ffoniwch y Llinell Gymorth Credyd Treth ar 0345 300 3900 i roi gwybod iddyn nhw am unrhyw newid yn eich amgylchiadau.

Cadw’ch credydau treth yn gyfredol

Mae angen i chi adnewyddu’ch hawliad am gredydau treth erbyn 31 Gorffennaf bob blwyddyn os ydych chi eisiau parhau i’w cael.

Bydd y Swyddfa Credyd Treth yn ysgrifennu atoch i ddweud wrthych beth sydd angen i chi ei wneud i adnewyddu eich credydau treth. Dylech gael eich pecyn ym mis Mai neu Fehefin a’r dyddiad cau i ymateb fel arfer yw 31 Gorffennaf bob blwyddyn. Os na dderbyniwch chi eich pecyn adnewyddu, bydd angen i chi gysylltu â’r llinell Gymorth Credyd Treth cyn gynted â phosibl i sicrhau y gallwch fodloni’r dyddiad cau.

Os methwch y dyddiad cau

  • Anfonir ‘gyfriflen o’r cyfrif’ atoch, yn dweud wrthych y bydd eich credydau treth yn stopio, a bydd unrhyw daliadau dros dro a gewch yn cael eu cyfrif fel gordaliad a bydd angen eu talu’n ôl.
  • Dylech gysylltu â’r Swyddfa Credyd Treth cyn pen 30 diwrnod o ddyddiad cyfriflen eich cyfrif. Gellir prosesu adnewyddiad wedi hynny er mwyn adsefydlu’ch hawliad yn ôl i 6 Ebrill.
  • Os byddwch yn cysylltu â’r Swyddfa Credyd Treth fwy na 30 diwrnod o ddyddiad cyfriflen eich cyfrif, byddwch ond yn medru cael credydau treth wedi’u hadsefydlu lle gallwch ddangos bod gennych ‘reswm da’ dros adnewyddu’n hwyr. Bydd angen i chi gysylltu â nhw erbyn 31 Ionawr. Yna caiff eich hawliad ei drin fel petai wedi ei gyflwyno ar 6 Ebrill.
  • Os na chaiff eich hawliad ei adsefydlu, gallwch gyflwyno hawliad o’r newydd ond ni ellir ôl-ddyddio’r hawliad hwnnw ymhellach na 31 diwrnod, a bydd angen i chi dalu unrhyw ordaliadau yn ôl.

Pan fyddwch chi’n adnewyddu, gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio rhif ffôn, gwefan a gohebiaeth swyddogol HMRC, oherwydd yn ystod y cyfnod hwn yn agos at y dyddiad cau ceir twf yn aml mewn gweithgarwch twyllodrus sy’n aml yn targedu’r rhai sy’n ailymgeisio.

Gallwch reoli ac adnewyddu eich credydau treth ar-lein ar Gov.uk neu trwy ffonio’r Swyddfa Credyd Treth ar 0345 300 3900*, ond gall y llinell yma fod yn brysur iawn yn y dyddiau’n arwain at y dyddiad cau, felly rhowch ddigon o amser i chi’ch hun.

Mae help ar-lein ar gael hefyd i’ch cefnogi wrth i chi adnewyddu ar-lein, gan gynnwys cyfleuster gwe-sgwrsio i helpu i ateb unrhyw gwestiynau ynghylch adnewyddu.

Yn ogystal, mae tîm arbennig yn bodoli i gefnogi’r cwsmeriaid mwyaf bregus na allant fynd ar-lein. Bydd y tîm cymorth yn cysylltu’n bwrpasol â’r rhai y mae HMRC yn eu hadnabod fel rhai sydd angen cymorth.

Dylech roi gwybod iddynt os bydd eich amgylchiadau’n newid ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn, er enghraifft, os bydd eich incwm yn newid, eich plentyn yn gadael cartref neu os byddwch yn symud tŷ. Efallai y bydd rhaid i chi hawlio Credyd Cynhwysol nawr yn ei le.

Credydau Treth a newidiadau incwm

Y swm y gall eich incwm newid cyn i chi orfod dweud wrth y Swyddfa Credyd Treth yw £2,500.

Diystyru incwm yw’r enw ar hyn.

Os yw’ch incwm yn cynyddu o £2,500 neu fwy a’ch bod yn oedi cyn rhoi gwybod i’r Swyddfa Gredyd Treth neu’n aros tan fod eich hawliad yn cael ei ailasesu, efallai y byddwch yn canfod eich bod wedi derbyn gordaliad o gredydau treth.

Fe ofynnir i chi dalu’r arian ychwanegol hwn yn ôl, naill ai drwy leihau eich credydau treth yn y dyfodol neu trwy daliadau uniongyrchol os yw’ch credydau treth wedi eu hatal.

I osgoi’r bil hwn, mae’n bwysicach fyth dweud wrth y Swyddfa Credyd Treth o fewn 30 diwrnod pan fyddwch yn cael yr arian ychwanegol.

Bydd yn haws addasu eich credydau treth, a lleihau’r posibilrwydd y bydd gofyn i chi dalu am y gordaliadau’n ddiweddarach.

Mae’n gweithio fel arall hefyd. Os yw’ch incwm yn gostwng o £2,500 neu fwy, efallai y bydd gennych hawl i fwy o gredydau treth.

Os gofynnir i chi ad-dalu credydau treth ac y byddwch yn cael anhawster talu, siaradwch â’r Swyddfa Credyd Treth cyn gynted â phosibl.

Dysgwch fwy am beth i’w wneud os byddwch yn cael gordaliad o gredydau treth ar wefan GOV.UKopens in new window agorir mewn ffenestr newydd.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?