Credyd Treth Plant

Os oes gennych blant ac rydych ar incwm isel, gallech fod yn gymwys i dderbyn Credydau Treth Gwaith i’ch helpu gyda chost magu plentyn.

Beth yw Credyd Treth Plant

Wyddoch chi?

Nid oes angen eich bod yn gweithio i hawlio Credyd Treth Plant.

Mae Credyd Treth Plant yn fudd i’ch helpu gyda chost magu plentyn.

Efallai y byddwch yn gallu ei gael os ydych dros 16 oed ac yn gyfrifol am blentyn sydd naill ai:

Ni allwch hawlio Credyd Treth Plant os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol.

Faint yw’r Credyd Treth Plant?

Y cyfraddau Credyd Treth Plant ar gyfer blwyddyn dreth 2018 i 2019 yw:

Elfennau Swm blynyddol
Y swm sylfaenol neu’r ‘elfen deuluol’, ond yn ddibynnol ar oed eich plentyn £545
Ar gyfer pob plentyn (yr ‘elfen plentyn’) Hyd at £2,780
Ar gyfer pob plentyn anabl (yr ‘elfen plentyn anabl’) Hyd at £3,275 (yn ogystal â’r elfen plentyn)
Ar gyfer pob plentyn difrifol anabl (yr ‘elfen plentyn anabl’) Hyd at £1,325 (yn ogystal â’r elfennau plentyn a phlentyn anabl)

Faint fyddwch chi’n ei gael

Mae’r swm a gewch chi yn dibynnu ar bethau fel:

  • eich incwm
  • faint o blant sy’n byw gyda chi
  • a oes gan eich plentyn anabledd

Os yw incwm blynyddol eich cartref yn £16,105 neu is, byddwch yn cael yr uchafswm ar gyfer pob elfen Credyd Treth Plant yr ydych yn gymwys i’w chael.

Y ‘trothwy incwm’ yw’r enw ar hyn. Bydd unrhyw beth uwchlaw hynny yn lleihau faint fyddwch chi’n gallu ei gael.

Terfynau incwm Credyd Treth Plant

Nid oes terfyn incwm clir ar gyfer Credyd Treth Plant.

Pan fyddwch yn ymgeisio, bydd y Swyddfa Credydau Treth yn ystyried eich amgylchiadau (a rhai’ch partner) wrth benderfynu faint mae gennych hawl i’w gael.

Os nad yw incwm blynyddol eich cartref yn uwch na’r terfynau hyn, mae’n debygol y gallwch dderbyn Credyd Treth Plant.

Credydau treth a Newidiadau incwm

Mae’r tablau isod yn rhoi syniad bras i chi o’r terfynau incwm uchaf.

Os yw incwm blynyddol eich cartref tua neu’n is na’r terfynau hyn, mae’n debygol y gallwch dderbyn Credyd Treth Plant os nad oes gennych unrhyw gostau gofal plant.

Nifer o blant Terfyn incwm blynyddol cartref ar gyfer 2018-19
1 £25,200
2 £30,000
3 £35,000

Os oes gennych gostau gofal plant a bod eich incwm blynyddol tua neu’n is na’r terfyn, mae’n debygol y gallwch dderbyn Credyd Treth Plant.

Nifer o blant Terfyn incwm blynyddol cartref ar gyfer 2018-19
1 £40,000
2 £55,000
3 £65,750
Defnyddiwch Gyfrifiannell credydau treth GOV.UK i gael amcangyfrif o faint allwch chi ei gael.

Credyd Treth Plant a trothwyon incwm

Os ydych yn cael Credyd Treth Plant a bod eich incwm cartref blynyddol yn £16,105 neu is, byddwch yn cael yr uchafswm ar gyfer pob elfen o Gredyd Treth Plant yr ydych yn gymwys i’w chael.

Y ‘trothwy incwm’ yw’r enw ar hyn. Bydd unrhyw beth yn uwch na hynny a enillwch yn lleihau faint o gredydau treth allwch chi eu cael, caiff ei gwtogi 41c am bob £1 o incwm

Os ydych yn cael Credyd Treth Plant a Chredyd Treth Gwaith, bydd eich trothwy incwm yn is. Bydd eich credydau treth yn dechrau lleihau wedi i chi ennill mwy na £6,420.

Credyd Treth Plant ac oed eich plant

Yn ogystal ag incwm, mae pa bryd y ganwyd eich plant yn effeithio ar y swm a gewch hefyd.

Os ganwyd pob un o’ch plant cyn 6 Ebrill 2017

Gallai’r ‘elfen blentyn’ fod yn gymwys i’ch holl blant.

Fe gewch yr ‘elfen deuluol’ hefyd.

Os ganwyd un neu ragor o’ch plant ar neu ar ôl 6 Ebrill 2017

Bydd yr ‘elfen blentyn’ yn gymwys i hyd at ddau o’r plant. Gallech fedru cael yr ‘elfen blentyn’ ar gyfer rhagor o blant os byddwch yn bodloni rhai eithriadau penodol. Gallwch ddarllen am yr eithriadau ar gyfer y trothwy dau blentyn ar wefan GOV.uk.

Bydd yr ‘elfen deuluol’ ond yn gymwys os cafodd o leiaf un o’ch plant ei eni cyn 6 Ebrill 2017.

Sut i wneud cais am Gredyd Treth Plant

Gallwch ymgeisio am gredydau treth ar-lein yn Gov.uk neu gallwch ofyn am ffurflen drwy ffonio 0345 300 3900*.

Cadw’ch Credydau Treth yn gyfredol

Mae angen i chi adnewyddu’ch hawliad am gredydau treth bob blwyddyn os ydych chi eisiau parhau i’w cael.

Bydd y Swyddfa Credyd Treth yn ysgrifennu atoch i ddweud wrthych beth sydd angen i chi ei wneud i adnewyddu eich credydau treth. Dylech gael eich pecyn ym mis Mai neu Fehefin a’r dyddiad cau i ymateb fel arfer yw 31 Gorffennaf bob blwyddyn. Os na chewch chi’ch pecyn adnewyddu, bydd angen i chi gysylltu â’r Llinell Gymorth Credyd Treth cyn gynted ag y gallwch er mwyn i chi fedru ymateb cyn y dyddiad cau.

Os methwch y dyddiad cau

  • Anfonir ‘gyfriflen o’r cyfrif’ atoch, yn dweud wrthych y bydd eich credydau treth yn stopio, a bydd unrhyw daliadau dros dro a gewch yn cael eu cyfrif fel gordaliad a bydd angen eu talu’n ôl.
  • Dylech gysylltu â’r Swyddfa Credyd Treth cyn pen 30 diwrnod o ddyddiad cyfriflen eich cyfrif. Gellir prosesu adnewyddiad wedi hynny er mwyn adsefydlu’ch hawliad yn ôl i 6 Ebrill.
  • Os byddwch yn cysylltu â’r Swyddfa Credyd Treth fwy na 30 diwrnod o ddyddiad cyfriflen eich cyfrif, byddwch ond yn medru cael credydau treth wedi’u hadsefydlu lle gallwch ddangos bod gennych ‘reswm da’ dros adnewyddu’n hwyr. Bydd angen i chi gysylltu â nhw erbyn 31 Ionawr. Yna caiff eich hawliad ei drin fel petai wedi ei gyflwyno ar 6 Ebrill.
  • Os na chaiff eich hawliad ei adsefydlu, gallwch gyflwyno hawliad o’r newydd ond ni ellir ôl-ddyddio’r hawliad hwnnw ymhellach na 31 diwrnod, a bydd angen i chi dalu unrhyw ordaliadau yn ôl.

Pan fyddwch chi’n adnewyddu, gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio rhif ffôn, gwefan a gohebiaeth swyddogol HMRC, oherwydd yn ystod y cyfnod hwn yn agos at y dyddiad cau ceir twf yn aml mewn gweithgarwch twyllodrus sy’n aml yn targedu’r rhai sy’n ailymgeisio.

Gallwch reoli ac adnewyddu’ch credydau treth ar-lein yn Gov.uk neu drwy ffonio’r Swyddfa Credyd Treth ar 0345 300 3900*, ond gall y llinell hon fod yn brysur iawn yn ystod y dyddiau yn nesáu at y dyddiad cau, felly rhowch ddigon o amser i chi weithredu.

Mae help ar-lein ar gael hefyd i’ch cefnogi wrth i chi adnewyddu ar-lein, gan gynnwys cyfleuster gwe-sgwrsio i helpu i ateb unrhyw gwestiynau ynghylch adnewyddu.

Yn ogystal, mae tîm arbennig yn bodoli i gefnogi’r cwsmeriaid mwyaf bregus na allant fynd ar-lein. Bydd y tîm cymorth yn cysylltu’n bwrpasol â’r rhai y mae HMRC yn eu hadnabod fel rhai sydd angen cymorth.

Dylech roi gwybod iddynt os bydd eich amgylchiadau’n newid ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn, er enghraifft, os bydd eich incwm yn newid, eich plentyn yn gadael cartref neu os byddwch yn symud tŷ.

Gall newidiadau yn eich amgylchiadau effeithio ar faint o arian ddylech fod yn ei gael.

Er mwyn osgoi gordaliadau, dywedwch wrth y Swyddfa Credyd Treth yn syth os yw’ch amgylchiadau’n newid yn ystod y flwyddyn gan y gall hyn effeithio ar eich incwm. Mae hyn hefyd yn sicrhau bod unrhyw godiadau sy’n ddyledus i chi yn cael eu talu i chi yn syth.

Credydau Treth a newidiadau incwm

Y swm y gall eich incwm newid cyn i chi orfod dweud wrth y Swyddfa Credyd Treth yw £2,500.

Os yw’ch incwm yn gostwng o £2,500 neu fwy a’ch bod yn oedi cyn rhoi gwybod i’r Swyddfa Gredyd Treth neu’n aros tan fod eich hawliad yn cael ei ailasesu, efallai y byddwch yn canfod eich bod wedi derbyn gordaliad o gredydau treth.

Fe ofynnir i chi dalu’r arian ychwanegol hwn yn ôl, naill ai trwy leihau eich credydau treth yn y dyfodol neu trwy daliadau uniongyrchol os yw’ch credydau treth wedi eu hatal.

I osgoi’r bil hwn, mae’n bwysicach fyth dweud wrth y Swyddfa Credyd Treth o fewn 30 diwrnod pan fyddwch yn cael yr arian ychwanegol. Bydd yn haws addasu eich credydau treth, a lleihau’r posibiliad y bydd gofyn i chi dalu am y gordaliadau yn hwyrach.

Mae’n gweithio fel arall hefyd. Os yw’ch incwm yn gostwng o £2,500 neu fwy, efallai y bydd gennych hawl i fwy o gredydau treth.

Os gofynnir i chi ad-dalu credydau treth ac y byddwch yn cael anhawster talu, siaradwch â’r Swyddfa Credyd Treth cyn gynted â phosibl.

Dysgwch fwy am beth i’w wneud os ydych yn derbyn gordaliad o gredydau treth ar GOV.UK

Credydau treth eraill y gallech fod yn gymwys i’w derbyn

Os oes gennych blant ac rydych ar incwm isel, efallai y gallech hefyd fod yn gymwys i dderbyn Gredyd Treth Gwaith.

Pan fyddwch yn ymgeisio am Gredyd Treth Plant, byddwch hefyd yn cael gwybod a ydych yn gymwys am Gredyd Treth Gwaith. Does dim angen eu hawlio ar wahân.

Dysgwch fwy am Gredyd Treth Gwaith

Newidiadau i Gredydau Treth Plant

Os ydych yn gwneud cais am Gredyd Treth Plant newydd, cefnogaeth yn gyfyngedig i’r ddau blentyn cyntaf (oni bai y cawsoch enedigaeth luosog).

Ni fyddwch yn gallu hawlio’r elfen teulu mwyach ychwaith.

Byddwch yn dal i allu hawlio’r premiwm plentyn anabl ar gyfer unrhyw un o’ch plant sy’n gymwys i’w gael.

Os ydych chi eisoes yn hawlio Credydau Treth Plant a bod gennych chi fwy na dau o blant, ni fydd y newidiadau yn effeithio arnoch.

Blaengynllunio

Gallai’r newidiadau hyn gael effaith ar eich incwm os ydych wedi’ch effeithio, felly mae’n well bod yn barod.

Credyd Treth Plant a Chredyd Cynhwysol

Credyd Treth Plant yw un o’r chwe budd-dal sy’n cael eu diddymu’n raddol a’u disodli yn raddol gan Gredyd Cynhwysol.

Os ydych chi eisoes yn hawlio Credyd Treth Plant mae’n debyg na fydd hyn yn effeithio arnoch chi ar hyn o bryd.

Os ydych yn byw mewn ardal Credyd Cynhwysol, byd unrhyw hawliadau newydd ar gyfer Credyd Cynhwysol, nid Credyd Treth Plant. Ni allwch hawlio credydau treth a Chredyd Cynhwysol ar yr un pryd.

Golyga rhai amgylchiadau y gallwch hawlio Credyd Treth Plant hyd yn oes os ydych yn byw mewn ardal Credyd Cynhwysol. Byddwch yn medru cael Credyd Treth Plant:

  • os oes gennych chi 3 neu fwy o blant
  • os ydych chi neu eich partner wedi cyrraedd oed Pensiwn y Wladwriaeth.

Os cewch eich effeithio gan y Credyd Cynhwysol, bydd y Swyddfa Credyd Treth yn rhoi gwybod ichi am beth sydd angen arnoch chi ei wneud i gau eich hawliad am gredydau treth.

Dysgwch fwy am Gredyd Cynhwysol

*Gallech orfod talu am alwadau. Gweler Gov.uk am fanylionopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?