Cronfeydd rhagfantoli

Fel arfer dim ond i bobl gyfoethog iawn neu sefydliadau ariannol y mae cronfeydd rhagfantoli ar gael – ond gall pobl eraill fuddsoddi mewn cronfeydd penodol sydd wedyn yn buddsoddi mewn cronfeydd rhagfantoli eu hunain. Os ydych am fuddsoddi mewn cronfeydd o’r fath, mae angen i chi eu deall.

Beth yw cronfeydd rhagfantoli?

Mae cronfeydd rhagfantoli yn buddsoddi arian mewn unrhyw beth y credir y bydd yn gwneud elw – felly maent yn ceisio dod o hyd i adenillion proffidiol ni waeth beth yw sefyllfa’r farchnad stoc neu’r farchnad bondiau. Nid ydynt fel arfer yn mesur eu perfformiad yn erbyn mynegai na meincnod. Yn hytrach, maent yn canolbwyntio ar geisio cyflawni adenillion cadarnhaol ni waeth beth fo’r amgylchiadau.

Mae rheolwyr cronfeydd rhagfantoli yn buddsoddi mewn ystod eang o asedau gan gynnwys cyfranddaliadau, bondiau a chynhyrchion mwy cymhleth fel y blaendrafodion ac opsiynau, ac yn defnyddio ystod eang o strategaethau buddsoddi. Mae p’un a yw cronfa ragfantoli yn gwneud arian ai peidio yn dibynnu ar yr hyn y mae rheolwr y gronfa yn ei wneud yn hytrach nag amodau cyfredol y farchnad, felly nid yw’n hawdd rhagweld beth allai eich adenillion fod.

Sut mae cronfeydd rhagfantoli yn gweithio

Nid yw’n hawdd egluro sut mae cronfeydd rhagfantoli yn gweithio yn gyffredinol oherwydd maent i gyd yn defnyddio strategaethau buddsoddi gwahanol – felly dylech weithio allan risgiau’r cronfeydd y gallech fod yn buddsoddi ynddynt yn seiliedig ar eu strategaethau unigol.

Fodd bynnag, mae gan y rhan fwyaf o gronfeydd rhagfantoli rywfaint o bethau yn gyffredin.

 • Gall rheolwyr cronfeydd rhagfantoli ddefnyddio adnoddau ariannol cymhleth a elwir yn ddeilliadau. Ymhlith y mathau o ddeilliadau mae blaendrafodion, opsiynau, gwarantau a chyfnewidiadau.
 • Yn aml, fe welwch gyfeiriadau at y termau ‘gerio’ a ‘byrwerthu’. Ystyr gerio yw gwneud buddsoddiad mawr gydag adnau bach (a benthyca gweddill yr arian), felly mae’r elw neu’r golled yn fwy. Ystyr byrwerthu yw gwerthu rhywbeth nad ydych yn berchen arno eto, yn y gobaith y bydd y pris yn gostwng ac y gallwch ei brynu’n ôl am bris rhatach maes o law.
 • Os byddwch yn buddsoddi yn y cronfeydd hyn, byddwch yn dibynnu ar sgil rheolwr y gronfa ragfantoli i wneud penderfyniadau da ynghylch buddsoddi. Hyd yn oed os yw eich cronfa ragfantoli yn arbenigo mewn asedau fel bondiau, nid oes sicrwydd y bydd yn gwneud yn dda os bydd y farchnad bondiau yn cynyddu.
 • Mae’r rhan fwyaf o reolwyr cronfeydd rhagfantoli yn codi ffioedd perfformiad a ffioedd blynyddol ar werth y gronfa, a gall y taliadau hyn fod yn fawr. Strwythur ffioedd cyffredin ar gyfer y gronfa ragfantoli fodern yw “dau ac ugain” – ffi reoli o 2% a ffi perfformiad o 20%.

Cronfeydd rhagfantoli i fuddsoddwyr manwerthu

Yn ddiweddar, mae’r farchnad cronfeydd rhagfantoli wedi dechrau caniatáu i fuddsoddwyr preifat brynu i mewn i gronfeydd rhagfantoli, er mai’r cwmnïau mawr sy’n ei dominyddu o hyd. Er bod rheolaethau ar farchnata llawer o gronfeydd rhagfantoli i’r cyhoedd, weithiau gall buddsoddwyr manwerthol ennill mynediad i gronfeydd rhagfantoli trwy brynu i mewn i gronfa sydd wedyn yn buddsoddi mewn cronfeydd rhagfantoli ei hun (gelwir hyn yn ‘gronfa o gronfeydd’). Mae hyn yn cyfuno arian gan nifer fawr o fuddsoddwyr ac yn ei ledaenu dros nifer o gronfeydd rhagfantoli gwahanol i geisio lleihau’r risg gyffredinol.

 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen drwy brosbectysau cronfeydd yn ofalus cyn gwneud buddsoddiadau o’r fath gan fod cronfeydd rhagfantoli yn amrywio’n sylweddol o ran risg, adenillion a natur anwadal.
 • Gall rheolwyr buddsoddiadau godi ffioedd uchel iawn felly dylech fod yn ofalus wrth ddewis pwy fydd yn rheoli eich cronfa.
 • Dylech gadarnhau bod y gronfa o gronfeydd rhagfantoli yn addas i’ch amcanion buddsoddi a’ch bod yn ymwybodol o’r risgiau cyn buddsoddi. Os oes gennych unrhyw amheuon, dylech gael cyngor ariannol annibynnol.
 • Gall cronfeydd o gronfeydd rhagfantoli fod yn ddrud iawn gan eich bod yn talu dwy set o ffioedd – un i’r gronfa ac un i bob cronfa ragfantoli y mae’n buddosddi ynddi.

Risgiau ac adenillion cronfeydd rhagfantoli

Beth yw’r risgiau?

 • Gall cronfeydd rhagfantoli beri llawer mwy o risgiau i chi na mathau eraill o gronfeydd.
 • Mae llawer o gronfeydd rhagfantoli wedi’u lleoli dramor lle y gallai fod llai o reoliadau nag yn y DU.
 • Fel arfer, anelir cronfeydd rhagfantoli at fuddsoddwyr proffesiynol ac ni ellir eu gwerthu’n uniongyrchol i’r cyhoedd. Os oes gennych unrhyw amheuon ynghylch p’un a yw’r gronfa yn addas i chi, yna dylech gael cyngor ariannol annibynnol.
 • Mae’r technegau buddsoddi cymhleth a ddefnyddir gan y cronfeydd rhagfantoli yn golygu na ellir eu rhestru ochr yn ochr â chronfeydd eraill na’u gwerthu yn yr un ffordd. Mae llawer o gronfeydd y gellir eu gwerthu i’r cyhoedd yn amodol ar reolaethau ar yr hyn y gallant fuddsoddi ynddo; nid yw’r rheolaethau hyn yn gymwys i gronfeydd rhagfantoli.
 • Gall cronfeydd o gronfeydd rhagfantoli fod yn ddrud iawn gan eich bod yn talu taliadau i reolwr y gronfa o gronfeydd rhagfantoli yn ogystal â’r cronfeydd rhagfantoli sylfaenol y mae’n buddsoddi ynddynt.

Beth yw’r manteision?

 • Os oes gennych ddigon o arian a’ch bod yn dod o hyd i reolwr cronfeydd rhagfantoli medrus, gall cronfeydd rhagfantoli gynhyrchu elw.
 • Mae cronfeydd rhagfantoli yn gymharol anghyfyngedig felly mae gan reolwyr buddsoddiadau lawer mwy o hyblygrwydd o ran yr hyn y gallant ei brynu.

Os bydd pethau’n mynd o chwith

Os caiff rheolwr y gronfa ei reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol a’ch bod yn anfodlon ar y gwasanaeth a gewch neu am wneud cwyn, darllenwch Datrys problem ariannol neu wneudcwyn.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?