Cronfeydd tracio a chronfeydd cyfnewid wedi'u masnachu

Mae cronfeydd tracio a chronfeydd cyfnewid wedi’u masnachu (ETF) yn anelu at adlewyrchu perfformiad mynegai marchnad penodol. Mae mynegai marchnad yn dilyn perfformiad cyffredinol detholiad o fuddsoddiadau. Mae’r 100 FTSE yn esiampl o fynegai marchnad – mae’n cynnwys y 100 cwmni gyda’r gwerth uchaf ar Gyfnewidfa Stoc Llundain.

Pryd y gallai cronfa dracio neu ETF fod yn addas ar eich cyfer chi?

Os nad ydych yn deall cynnyrch ariannol, ceisiwch gyngor ariannol annibynnol cyn i chi brynu.

Gallai’r rhain fod yn addas ar eich cyfer chi:

 • os ydych am gael ffordd ratach o fuddsoddi mewn math penodol o fuddsoddiad, fel cyfranddaliadau, bondiau neu eiddo
 • ni chredwch ei bod yn bosibl i guro’r farchnad yn gyson
 • rydych eisiau gwasgaru eich risgiau o fewn dosbarth asedau trwy fuddsoddi mewn detholiad o wahanol gyfranddaliadau (os yw’n gronfa seiliedig ar gyfranddaliadau), bondiau (os yw’n gronfa bondiau) ac ati
 • os ydych yn deall y gallech gael llai yn ôl na’r swm a fuddsoddwyd gennych a’ch bod yn fodlon ar hynny

Sut mae cronfeydd tracio mynegai yn gweithio

 • Mae’r rhain yn offerynnau ariannol y byddwch yn eu prynu gan gwmni cronfa sy’n ceisio tracio perfformiad mynegai. Mae Cronfeydd Cyfnewid wedi’u Masnachu (ETF) yn gwneud yr un peth ond cânt eu rhestru ar gyfnewidfa stoc a gellir eu prynu a’u gwerthu fel cyfranddaliadau. Mae cronfeydd tracio ac ETF ar gael i dracio llawer o fynegeion.
 • Mae tracwyr a chronfeydd ETF yn gweithio naill ai trwy brynu basged o fuddsoddiadau yn ymarferol yn y mynegai maent yn tracio neu trwy ddefnyddio buddsoddiadau cymhleth i ddynwared y symudiad yn y mynegai.
 • Gwneir penderfyniadau buddsoddi yn awtomatig yn ôl rheolau’r gronfa.

Mae’r dull masnachu goddefol hwn yn golygu bod cronfeydd tracio mynegai yn rhatach i’w rhedeg na chronfeydd a reolir yn weithredol, felly mae llawer ohonynt yn codi taliadau is.

 • Gyda chronfeydd tracio mynegai, byddwch yn berchen ar gyfran o’r portffolio cyffredinol - os bydd gwerth yr asedau (cyfranddaliadau ac ati) yn y gronfa yn codi, bydd gwerth eich cyfran yn codi. Os bydd gwerth yr asedau yn gostwng, felly hefyd fydd gwerth eich cyfran.
 • Mae tracwyr mynegai yn ffordd dda o ledaenu’ch risg o fewn dosbarth asedau heb orfod gwario llawer o arian. Darllenwch fwy am Arallgyfeirio – y ffordd ddoeth o gynilo a buddsoddi.

Risg ac elw

 • Gall y mynegai sy’n cael ei dracio ostwng yn ogystal â chodi ac mae’n bosibl y cewch lai yn ôl na’r swm a fuddsoddwyd gennych.
 • Oherwydd taliadau fel arfer bydd cronfa dracio yn perfformio rhywfaint yn is na’r mynegai, a thros gyfnod hir, bydd y tan berfformiad hwnnw yn fwy amlwg.
 • Cyn buddsoddi, gwnewch yn siŵr eich bod yn deall pa un a yw’r gronfa tracio mynegai yn ffisegol neu’n synthetig a pha un a yw’n addas ar gyfer eich nodau a’ch parodrwydd i fentro. Buddsoddiad yw traciwr synthetig sy’n efelychu ymddygiad y gronfa cyfnewid masnachol (ETF) drwy’r defnydd o ddeilliannau megis cyfnewid.
 • Mae cronfeydd tracio synthetig a chronfeydd ETF yn dibynnu ar wrthbarti i warantu’r risg, ac felly’n cario’r risg y bydd y gwrthbarti yn methu, (er enghraifft, Lehman Brothers yn 2008). Mae rheolaethau amrywiol sy’n anelu at leihau’r risg hon.
 • Gall asesu’r risgiau sy’n gysylltiedig â chronfeydd tracio synthetig a chronfeydd ETF fod yn anodd.
 • Nid yw llawer o gronfeydd ETF wedi’u lleoli yn y DU.

Cael gafael ar eich arian

 • Gallwch werthu ar unrhyw adeg ond bydd y pris a gewch yn dibynnu ar amodau’r farchnad ar y diwrnod.
 • Mae cronfeydd ETF yn cynnig prisiau munud-i-funud gan eu bod yn masnachu fel cyfranddaliad; felly efallai y byddant yn fwy priodol na chronfeydd tracio ar gyfer buddsoddwyr sy’n masnachu’n amlach.
 • Fodd bynnag, yn gyffredinol mae’n well dal y math hwn o fuddsoddiad am y tymor hwy - gallwch ystyried pan fydd gwerth eich buddsoddiad yn codi ac yn gostwng a dewis yr adeg orau i werthu.

Taliadau

Fel arfer, mae gan gronfeydd tracio a chronfeydd ETF daliadau llawer is na chronfeydd wedi’u rheoli

Gan fod costau rhedeg cronfeydd tracio a chronfeydd ETF yn isel, mae’r taliadau fel arfer yn llawer is na’r taliadau ar gyfer cronfeydd wedi’u rheoli.

Gallech fod yn delio â nifer o wahanol fathau o gostau.

 • Dosbarthiad prynu-gwerthu: Mae gan gronfeydd cyfnewid wedi’u masnachu brisiau prynu (‘bid’ yn Saesneg) a phrisiau gwerthu (‘offer’ yn Saesneg). Bydd y pris a gewch os byddwch yn gwerthu ychydig yn is na’r pris y byddwch yn ei dalu os byddwch yn prynu.
 • Tâl Rheoli Blynyddol (AMC): Tâl blynyddol i gwmpasu costau rheoli cronfa, yn nodweddiadol yn is gyda chronfeydd tracio mynegai na chronfeydd a gaiff eu rheoli’n weithredol.
 • Taliadau parhaus: Mae’r ffigwr taliadau parhaus yn cynnwys yr AMC yn ogystal â rhai o’r costau eraill sy’n gysylltiedig â buddsoddi mewn cronfa. Ond nid yw’n dangos cyfanswm cost eich buddsoddiad (er enghraifft, mae’n cau allan gostau mynediad a gadael, costau masnachu a ffioedd perfformiad).
 • Comisiwn neu ffi fasnachu unffurf: Pan fyddwch yn prynu neu werthu cyfranddaliadau, megis ETF neu gyfranddaliadau ymddiriedolaeth buddsoddi, bydd y gwasanaeth sy’n prosesu’r gwaith yn codi ffi. Gallwch gadw eich costau masnachu yn isel drwy ddewis brocer cost isel.

Diogel a sicr?

Fel arfer caiff asedau cronfeydd eu dal yn ddiogel ar ran buddsoddwyr gan ymddiriedolwr neu adneuwr.

Os bydd cwmni buddsoddi awdurdodedig yn mynd yn fethdalwr, caiff eich asedau eu diogelu. Bydd eich buddsoddiad yn parhau yn eiddo i chi a chaiff asedau’r gronfa eu buddsoddi yn yr un ffordd o hyd.

Os caiff eich arian ei gamreoli – er enghraifft, mae rheolwr y gronfa’n ei fuddsoddi mewn rhywbeth na ddylai’r gronfa fuddsoddi ynddo - yna byddai’n ofynnol i’r cwmni dalu iawndal i fuddsoddwyr. Pe na fyddai ganddo ddigon o arian ac, felly, y byddai ei fusnes yn dod i ben, yna byddai’r FSCS yn talu’r iawndal sy’n ddyledus hyd at gyfanswm o £50,000 yr unigolyn.

Ni allwch hawlio iawndal dim ond am fod gwerth eich buddsoddiad yn gostwng. Mae pob buddsoddiad yn cynnwys rhywfaint o risg.

Bydd cronfa tracio mynegai yn colli arian os bydd y mynegai y mae’n ei dracio yn gostwng.

Mae’r FSCS yn berthnasol i gwmnïau cyngor ariannol a buddsoddi, nid cyfranddaliadau. Felly nid yw’r FSCS yn berthnasol i gronfeydd ETF a gaiff eu prynu’n uniongyrchol.

Ble i gael cronfeydd tracio neu gronfeydd cyfnewid wedi’u masnachu

Gallwch brynu cronfeydd tracio:

 • yn uniongyrchol gan gwmni rheoli’r gronfa
 • drwy asiant sy’n gysylltiedig â rheolwr y gronfa
 • drwy archfarchnad cronfeydd neu frocer disgownt
 • drwy gynghorydd ariannol annibynnol neu gynllunydd ariannol, neu
 • drwy wasanaeth delio cyfranddaliadau neu frocer stoc ar-lein

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am wahanol fathau o gronfeydd ar wefan y Gymdeithas Rheoli Buddsoddiadau

Gallwch brynu cronfeydd ETF yn yr un ffordd ag y byddech yn prynu cyfranddaliadau cyffredin mewn cwmni ar y gyfnewidfa stoc.

Os nad ydych yn siŵr pa fath o fuddsoddiad sy’n addas ar gyfer eich anghenion, mae’n syniad da siarad â Chynghorydd Ariannol Annibynnol (IFA).

Treth

O fis Ebrill 2018, mae pob unigolyn yn gymwys am Lwfans Difidend o £2,000 yn ddi-dreth.

Bydd difidendau a dderbynnir gan gronfeydd pensiwn neu a dderbynnir ar gyfranddaliadau o fewn ISA yn parhau yn ddi-dreth ac ni fydd yn effeithio ar eich lwfans difidend.

Mae tri band treth difidend yn berthnasol i holl incwm difidend sydd dros £2,000 y flwyddyn:

 • 7.5% (cyfradd sylfaenol)
 • 32.5% (cyfradd uwch)
 • 38.1% (cyfradd ychwanegol).
Mae rhagor o wybodaeth ac enghreifftiau ar gael yn nalen ffeithiau Lwfans Difidend GOV.UK .

Os yw eich cronfa wedi buddsoddi mewn bondiau corfforaethol, gildiau neu arian parod, dylai dalu llog, a bydd y llog hwnnw’n cael ei drin yn wahanol o’i gymharu ag incwm difidend.

O fis Ebrill 2016 mae hawl gennych i lwfans cynilo personol. Mae hyn yn golygu na fyddwch chi’n talu treth ar y £1,000 cyntaf y byddwch chi’n ei ennill o gyfrifon banc, cyfrifon cynilo, cynilion undeb credyd, cymdeithasau adeiladu, bondiau corfforaethol, bondiau a gildiau’r llywodraeth (neu’r £500 cyntaf os ydych chi’n drethdalwr cyfradd uwch).

Dysgwch ragor am y Lwfans Cynilion Personol.

Bydd unrhyw elw a wnewch wrth werthu eich cyfranddaliadau neu unedau yn cyfrif tuag at eich swm eithriedig blynyddol Treth Enillion Cyfalaf. Gellir gosod colledion yn erbyn enillion eraill yn yr un flwyddyn dreth neu eu dwyn ymlaen i flynyddoedd yn y dyfodol.

Opsiynau di-dreth

Gellir dal llawer o gronfeydd tracio a Chronfeydd Cyfnewid wedi’u Masnachu mewn ISA. Os felly, bydd eich incwm a’ch enillion cyfalaf yn ddi-dreth.

Os bydd pethau’n mynd o chwith

Caiff y rhan fwyaf o reolwyr cronfeydd eu rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol. Os ydych yn anfodlon â’r gwasanaeth a gewch neu os byddwch am wneud cwyn, darllenwch

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?