Cronfeydd tracio a chronfeydd cyfnewid wedi'u masnachu

Mae cronfeydd tracio a chronfeydd cyfnewid wedi’u masnachu (ETF) yn anelu at adlewyrchu perfformiad mynegai marchnad penodol. Mae mynegai marchnad yn dilyn perfformiad cyffredinol detholiad o fuddsoddiadau. Mae’r 100 FTSE yn esiampl o fynegai marchnad – mae’n cynnwys y 100 cwmni gyda’r gwerth uchaf ar Gyfnewidfa Stoc Llundain.

Mewn gwrthgyferbyniad, mae cronfeydd wedi’u rheoli’n weithredol yn anelu at ddarparu perfformiad sy’n curo’r farchnad. Mae Cronfeydd Olrhain wedi’u strwythuro fel ymddiriedolaeth uned neu gwmni buddsoddi penagored (OEIC) gyda phris uned wedi’i osod bob dydd. Mae ETFs yn cael eu masnachu ar farchnad stoc fel cyfranddaliadau a bydd y pris yn amrywio trwy gydol y dydd yn dibynnu ar fasnachu’r farchnad.

Pryd y gallai cronfa dracio neu ETF fod yn addas ar eich cyfer chi?

Os nad ydych chi’n deall cynnyrch ariannol, ceisiwch gyngor ariannol gan gynghorwr ariannol rheoledig cyn i chi brynu. Mae Cynghorwyr Ariannol yn cael eu rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol

Mae Cronfeydd Cyfnewid wedi’u Masnachu (ETFs) a chronfeydd tracio yn fuddsoddiadau goddefol sy’n anelu at ddyblygu symudiad mynegai a chyflenwi elw yn unol â’r mynegai y maen nhw’n eu tracio. Mae pris cyfranddaliadau’r ETF neu bris uned y Gronfa Olrhain yn gallu mynd i lawr yn ogystal ag i fyny yn dibynnu ar symudiadau marchnad a gallech chi gael llai yn ôl na’r hyn rydych chi’n ei fuddsoddi.

Gallai’r rhain fod yn addas ar eich cyfer chi:

 • os ydych am gael ffordd ratach o fuddsoddi mewn math penodol o fuddsoddiad, fel cyfranddaliadau, bondiau neu eiddo
 • ni chredwch ei bod yn bosibl i guro’r farchnad yn gyson
 • rydych eisiau gwasgaru eich risgiau o fewn dosbarth asedau trwy fuddsoddi mewn detholiad o wahanol gyfranddaliadau (os yw’n gronfa seiliedig ar gyfranddaliadau), bondiau (os yw’n gronfa bondiau) ac ati
 • os ydych yn deall y gallech gael llai yn ôl na’r swm a fuddsoddwyd gennych a’ch bod yn fodlon ar y risg buddsoddi.

Sut mae cronfeydd tracio mynegai yn gweithio

 • Mae’r rhain yn offerynnau ariannol y byddwch yn eu prynu gan gwmni cronfa sy’n ceisio tracio perfformiad mynegai. Mae Cronfeydd Cyfnewid wedi’u Masnachu (ETF) yn gwneud yr un peth ond cânt eu rhestru ar gyfnewidfa stoc a gellir eu prynu a’u gwerthu fel cyfranddaliadau. Mae cronfeydd tracio ac ETF ar gael i dracio llawer o fynegeion.
 • Mae tracwyr a chronfeydd ETF yn gweithio naill ai trwy brynu basged o fuddsoddiadau yn ymarferol yn y mynegai maent yn tracio neu trwy ddefnyddio buddsoddiadau cymhleth i ddynwared y symudiad yn y mynegai.
 • Gwneir penderfyniadau buddsoddi yn awtomatig yn ôl rheolau’r gronfa.

Mae’r dull masnachu goddefol hwn yn golygu bod cronfeydd tracio mynegai yn rhatach i’w rhedeg na chronfeydd a reolir yn weithredol, felly mae llawer ohonynt yn codi taliadau is.

 • Gyda chronfeydd tracio mynegai, byddwch yn berchen ar gyfran o’r portffolio cyffredinol - os bydd gwerth yr asedau (cyfranddaliadau ac ati) yn y gronfa yn codi, bydd gwerth eich cyfran yn codi. Os bydd gwerth yr asedau yn gostwng, felly hefyd fydd gwerth eich cyfran.
 • Mae tracwyr mynegai yn ffordd dda o ledaenu’ch risg o fewn dosbarth asedau heb orfod gwario llawer o arian. Darllenwch fwy am Arallgyfeirio – y ffordd ddoeth o gynilo a buddsoddi.

Risg ac elw

 • Gall y mynegai sy’n cael ei dracio ostwng yn ogystal â chodi ac mae’n bosibl y cewch lai yn ôl na’r swm a fuddsoddwyd gennych.
 • Oherwydd taliadau fel arfer bydd cronfa dracio yn perfformio rhywfaint yn is na’r mynegai, a thros gyfnod hir, bydd y tan berfformiad hwnnw yn fwy amlwg.
 • Cyn buddsoddi, gwnewch yn siŵr eich bod yn deall pa un a yw’r gronfa tracio mynegai yn ffisegol neu’n synthetig a pha un a yw’n addas ar gyfer eich nodau a’ch parodrwydd i fentro. Buddsoddiad yw traciwr synthetig sy’n efelychu ymddygiad y gronfa cyfnewid masnachol (ETF) drwy’r defnydd o ddeilliannau megis cyfnewid.
 • Mae cronfeydd tracio synthetig a chronfeydd ETF yn dibynnu ar wrthbarti i warantu’r risg, ac felly’n cario’r risg y bydd y gwrthbarti yn methu, (er enghraifft, Lehman Brothers yn 2008). Mae rheolaethau amrywiol sy’n anelu at leihau’r risg hon.
 • Gall asesu’r risgiau sy’n gysylltiedig â chronfeydd tracio synthetig a chronfeydd ETF fod yn anodd.
 • Nid yw llawer o gronfeydd ETF wedi’u lleoli yn y DU.

Cael gafael ar eich arian

 • Gallwch werthu ar unrhyw adeg ond bydd y pris a gewch yn dibynnu ar amodau’r farchnad ar y diwrnod.
 • Mae cronfeydd ETF yn cynnig prisiau munud-i-funud gan eu bod yn masnachu fel cyfranddaliad; felly efallai y byddant yn fwy priodol na chronfeydd tracio ar gyfer buddsoddwyr sy’n masnachu’n amlach.
 • Fodd bynnag, yn gyffredinol mae’n well dal y math hwn o fuddsoddiad am y tymor hwy - gallwch ystyried pan fydd gwerth eich buddsoddiad yn codi ac yn gostwng a dewis yr adeg orau i werthu.

Taliadau

Fel arfer, mae gan gronfeydd tracio a chronfeydd ETF daliadau llawer is na chronfeydd wedi’u rheoli

Gan fod costau rhedeg cronfeydd tracio a chronfeydd ETF yn isel, mae’r taliadau fel arfer yn llawer is na’r taliadau ar gyfer cronfeydd wedi’u rheoli.

Gallech fod yn delio â nifer o wahanol fathau o gostau.

 • Dosbarthiad prynu-gwerthu: Mae gan gronfeydd cyfnewid a chronfeydd olrhain
  wedi’u masnachu brisiau prynu (‘bid’ yn Saesneg) a phrisiau gwerthu (‘offer’ yn Saesneg). Bydd y pris a gewch os byddwch yn gwerthu ychydig yn is na’r pris y byddwch yn ei dalu os byddwch yn prynu sy’n adlewyrchu’r taliad sy’n cael ei gymryd.
 • Tâl Rheoli Blynyddol (AMC): Tâl blynyddol i gwmpasu costau rheoli cronfa, yn nodweddiadol yn is gyda chronfeydd tracio mynegai na chronfeydd a gaiff eu rheoli’n weithredol.
 • Ffigwr costau parhaus (OCF)/ Cyfanswm Cymhareb Treuliau (TER): Mae’r ffigwr OCF a alwyd yn TER (sy’n weddol debyg i’r ffigwr OCF) yn flaenorol yn rhoi arwydd o gost buddsoddi mewn cronfa rheolwr. Mae’r OCF yn cynnwys y rhan fwyaf o’r ffioedd a’r costau yr aed iddynt gan y gronfa gan gynnwys y gost rheoli yn flynyddol, ffi gofrestru, ffioedd gwarchodaeth ac unrhyw gostau dosbarthu ond nid yw’n cynnwys Costau Un Tro (e.e. costau mynediad, gadael neu symud), Costau Achlysurol (e.e. ffioedd perfformio) a Chostau Trafod Portffolio (costau prynu neu werthu asedau ar gyfer y gronfa). Mae’r ffigwr OCF yn cynnig ffordd safonol ddefnyddiol o fesur cost flynyddol o fuddsoddi mewn cronfa ac mae wedi’i seilio ar dreuliau ariannol y flwyddyn flaenorol.
 • Comisiwn neu ffi fasnachu unffurf: Pan fyddwch yn prynu neu werthu cyfranddaliadau, megis ETF neu gyfranddaliadau ymddiriedolaeth buddsoddi, bydd y gwasanaeth sy’n prosesu’r gwaith yn codi ffi. Gallwch gadw eich costau masnachu yn isel drwy ddewis brocer cost isel.

Diogel a sicr?

Fel arfer caiff asedau cronfeydd eu dal yn ddiogel ar ran buddsoddwyr gan ymddiriedolwr neu adneuwr.

Os bydd cwmni buddsoddi awdurdodedig yn mynd yn fethdalwr, caiff eich asedau eu diogelu.

Bydd eich buddsoddiad yn parhau yn eiddo i chi a chaiff asedau’r gronfa eu buddsoddi yn yr un ffordd o hyd.

Os caiff eich arian ei gamreoli – er enghraifft, mae rheolwr y gronfa’n ei fuddsoddi mewn rhywbeth na ddylai’r gronfa fuddsoddi ynddo - yna byddai’n ofynnol i’r cwmni dalu iawndal i fuddsoddwyr.

Pe na bai digon o arian ynddo a bai’r cwmni yn methu ar ôl 1 Ebrill 2019 yna fe allech chi fod â sicrwydd os rhoddodd y cwmni gyngor camarweiniol, wedi rheoli’r buddsoddiad yn wael neu wedi cam-gynrychioli’r cwmni a roddodd y cyngor cychwynnol i chi sydd wedi methu ers hynny hyd at £85,000 y pen neu’r cwmni. Mae’r FSCS yn berthnasol i gwmnïau cyngor ariannol a buddsoddi, nid cyfranddaliadau. Felly nid yw’r FSCS yn berthnasol i gronfeydd ETF a gaiff eu prynu’n uniongyrchol.

Ni allwch hawlio iawndal dim ond am fod gwerth eich buddsoddiad yn gostwng. Mae pob buddsoddiad yn cynnwys rhywfaint o risg. Bydd cronfa tracio mynegai yn colli arian os bydd y mynegai y mae’n ei dracio yn gostwng.

Ble i gael cronfeydd tracio neu gronfeydd cyfnewid wedi’u masnachu

Gallwch brynu cronfeydd tracio:

 • yn uniongyrchol gan gwmni rheoli’r gronfa
 • drwy asiant sy’n gysylltiedig â rheolwr y gronfa
 • drwy archfarchnad cronfeydd neu frocer disgownt
 • drwy gynghorydd ariannol annibynnol neu gynllunydd ariannol, neu
 • drwy wasanaeth delio cyfranddaliadau neu frocer stoc ar-lein

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am wahanol fathau o gronfeydd ar wefan y Gymdeithas Rheoli Buddsoddiadau

Gallwch brynu cronfeydd ETF yn yr un ffordd ag y byddech yn prynu cyfranddaliadau cyffredin mewn cwmni ar y gyfnewidfa stoc.

Os nad ydych yn siŵr pa fath o fuddsoddiad sy’n addas ar gyfer eich anghenion, mae’n syniad da siarad â Chynghorydd Ariannol Annibynnol (IFA).

Treth ar Daliadau Llog a Difidendau

Telir dosbarthiadau llog o gronfeydd â’i ddomisil yn y DU yn gros. Mae hyn yn golygu nad oes treth wedi’i thynnu o’r taliad. Os ydych chi’n berchen ar gyfranddaliadau, mae’n bosibl y byddwch chi’n derbyn incwm ar ffurf difidendau. Mae difidendau yn gyfran o’r elw a wna’r cwmni a gyhoeddodd y cyfranddaliadau yr ydych wedi buddsoddi ynddynt. Telir difidendau o gronfeydd â’u domisil yn y DU yn gros hefyd.

Mae yna Lwfans Difidend di-dreth o £2,000 y flwyddyn ar gyfer yr holl drethdalwyr. Nid yw difidendau sy’n disgyn o fewn eich Lwfans Personol yn cyfrif tuag at eich lwfans difidend. Trethir difidendau uwchben y lefel hon ar:

 • 7.5% (ar gyfer trethdalwyr ar y gyfradd sylfaenol)
 • 32.5% (ar gyfer trethdalwyr ar y gyfradd uwch)
 • 38.1% (ar gyfer trethdalwyr ar y gyfradd ychwanegol)

Nid oes angen i chi ddweud wrth CThEM os yw’ch difidendau o fewn eich lwfans difidend ar gyfer y flwyddyn dreth. Os oes angen i chi dalu treth, mae sut y byddwch chi’n talu yn dibynnu ar swm yr incwm difidend y derbynioch chi yn ystod y flwyddyn dreth.

Mae rhagor o wybodaeth ac enghreifftiau ar gael yn nalen ffeithiau Lwfans Difidend GOV.UK.

Treth ar Enillion Cyfalaf

Pan fyddwch chi’n elwa ar eich cyfranddaliadau neu’n newid rhwng cronfeydd mae’n bosibl y bydd angen i chi dalu Treth ar Enillion Cyfalaf. Gallai fod angen ei thalu os byddwch chi’n gwerthu’ch buddsoddiad ac yn gwneud elw.

Mae Treth ar Enillion Cyfalaf yn dreth ar yr elw pan fyddwch chi’n gwerthu (neu’n ‘cael gwared’) ar rywbeth (‘ased’) y mae ei werth wedi codi. Byddwch chi’n cael eich trethu ar yr elw, ac nid swm yr arian y byddwch chi’n ei dderbyn. Y lwfans treth ar enillion cyfalaf yn 2021/22 yw £12,300.

Y lwfans treth ar enillion cyfalaf yw swm yr elw sy’n dderbyniol cyn talu’r dreth. Mae’r gyfradd dreth ar enillion cyfalaf yn 10% ar hyn o bryd os ydych chi’n drethdalwr cyfradd sylfaenol ac yn 20% os ydych chi’n drethdalwr cyfalaf uwch neu ychwanegol.

Os ydych chi’n briod neu mewn partneriaeth sifil, rydych chi’n rhydd i drosglwyddo’ch asedau i’ch gilydd heb orfod talu unrhyw dreth ar enillion cyfalaf.

Gellir gosod colledion yn erbyn enillion eraill yn yr un flwyddyn dreth neu eu dwyn ymlaen i flynyddoedd yn y dyfodol.

Domisil y gronfa a statws adrodd ETF

Mae llawer o gronfeydd ETF â’u domisil mewn gwledydd eraill. Mae’n syniad da gwirio statws adrodd neu ddosbarthu’r cronfeydd hyn i sicrhau eich bod chi’n cael eich trethi’n briodol. Gallai cronfeydd ETF â’u domisil dramor heb statws adrodd fod yn amodol ar drethiant amgen. Gallai hyn fod yn llawer uwch gan eu bod wedi’u trethu fel incwm.

Opsiynau di-dreth

Gellir dal llawer o gronfeydd tracio a Chronfeydd Cyfnewid wedi’u Masnachu mewn ISA. Os felly, bydd eich incwm a’ch enillion cyfalaf yn ddi-dreth.

Os bydd pethau’n mynd o chwith

Caiff y rhan fwyaf o reolwyr cronfeydd eu rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol. Os ydych yn anfodlon â’r gwasanaeth a gewch neu os byddwch am wneud cwyn, darllenwch

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?