Cwestiynau Cyffredin am gyfrifon Cymorth i Gynilo

Ydych chi eisiau gwybod mwy am gyfrifon Cymorth i Gynilo? Yn y canllaw hwn, rydym yn ateb rhai o’r cwestiynau mwyaf cyffredin.

Sawl cyfrif Cymorth i Gynilo gallaf i eu cael?

I gael trosolwg o’r cyfrifon Cymorth i Gynilo, ymwelwch ag Esbonio Cymorth i Gynilo.

Dim ond un cyfrif Cymorth i Gynilo y gallwch chi ei gael fyth. Felly, os byddwch chi’n cau un, ni allwch agor un arall.

Mae cyfrifon i unigolion, felly os ydych chi a’ch partner yn gymwys am gredydau treth neu ddyfarniad Credyd Cynhwysol ar y cyd gall y ddau ohonoch agor cyfrif gan ddyblu ar y bonws posibl uchaf a chyfanswm y lwfans cynilo ar gyfer eich cartref.

Sut allaf i dalu i mewn i fy nghyfrif Cymorth i Gynilo?

Mae dwy ffordd o dalu i’ch Cymorth i Gynilo.

  1. Gorchymyn sefydlog o’ch cyfrif banc. Dyma’r ffordd hawsaf gan y bydd yn golygu na fyddwch chi’n colli taliad.
  2. Taliadau unigol trwy drosglwyddiad banc, neu ddefnyddio’ch cerdyn debyd. Bydd hyn yn haws os ydych chi’n bwriadu gwneud taliadau afreolaidd neu o wahanol symiau bob mis.

Sut y bydd Cymorth i Gynilo yn effeithio ar fy nhaliadau budd-daliadau?

Os ydych chi’n hawlio Credyd Treth Gwaith, ni fydd yr arian yn eich cyfrif Cymorth i Gynilo yn effeithio ar eich taliadau budd-daliadau.

Os ydych chi ar Gredyd Cynhwysol neu’n hawlio Budd-dal Tai, ni fydd y cynilon yn effeithio’n awtomatig ar eich taliadau budd-daliadau. Serch hynny, os bydd yr arian yn eich cyfrif Cymorth i Gynilo, wedi’i gyfuno â chynilion eraill, yn mynd dros £6,000, fe allai hyn effeithio ar eich taliad.

A allaf i gau fy nghyfrif Cymorth i Gynilo?

Gallwch, ond ni ddylech chi. Os byddwch chi’n penderfynu rhoi’r gorau i dalu i mewn i’ch cyfrif Cymorth i Gynilo mae’n werth ei gadw ar agor. Os byddwch chi’n cau’r cyfrif, ni chewch unrhyw daliadau bonws yn y dyfodol, ond os byddwch chi’n ei gadw ar agor fe allech chi dderbyn bonws ar eich cynilion cymwys.

Beth sy’n digwydd os bydd fy nghymhwyster i dderbyn Credydau Treth neu Gredyd Cynhwysol yn dod i ben?

Dim. Os oeddech chi’n gymwys ac wedi agor cyfrif Cymorth i Gynilo, bydd yn parhau yn agored am y cyfnod llawn o bedair blynedd. Dim ond ar y diwrnod y byddwch chi’n ymgeisio y mae angen i chi fod yn gymwys.

Beth os byddaf i’n gadael y wlad?

Os ydych chi’n hawlio Credyd Treth Gwaith ac yn gadael y DU am lai nac wyth wythnos, neu ar Gredyd Cynhwysol ac yn gadael y DU am lai na phedair wythnos, ni fydd hyn yn effeithio ar eich cyfrif Cymorth i Gynilo.

Fe allech chi adael y wlad am chwe mis heb unrhyw effaith os byddwch chi, eich partner neu’ch plentyn yn derbyn triniaeth feddygol, os ydych chi’n forwr neu’n weithiwr olew ar sgafell gyfandirol y DU, neu oherwydd eich bod chi allan o’r DU oherwydd bod eich partner, eich plentyn neu berthynas agos wedi marw.

Os ydych chi, neu’ch partner yn gwasanaethu yn lluoedd arfog y DU, neu’ch bod yn Was y Goron, yna gallwch chi barhau i ddefnyddio’ch cyfrif Cymorth i Gynilo tra’ch bod chi dramor.

A allaf i dalu mwy na £50 i mewn bob mis?

Na. Yr uchafswm y gallwch chi ei dalu mewn unrhyw mis yw £50.

Os byddaf i’n talu rhy ychydig, a allaf i or dalu’r mis wedyn?

Na. Os ydych chi’n talu llai na £50 un mis, ni allwch chi dalu mwy na £50 y misoedd canlynol i’w godi i’r swm llawn.

Pwy sy’n rheoli’r cyfrif a ble y bydd fy arian yn cael ei gadw?

Bydd eich cyfrif Cymorth i Gynilo yn cael ei gadw gyda Chynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol (NS&I).

Byddwch chi’n gallu rheoli’ch cyfrif ar-lein yn tax.service.gov.uk/help-to-save.

Mae ceisiadau am Gymorth i Gynilo yn cael ei asesu gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) trwy borth y llywodraeth ac ni fydd angen i chi gyflwyno unrhyw waith papur.

Mae’r holl adneuon gyda NS&I wedi’u cefnogi yn llawn gan Lywodraeth.

A fydd y bonws yn amodol ar dreth?

Na. Nid yw’r cynilion yn y cyfrif a’r taliad bonws yn amodol ar dreth.

Beth os oes gennyf broblemau gyda fy nghyfrif Cymorth i Gynilo?

Os oes gennych chi broblemau gyda’ch cyfrif Cymorth i Gynilo gallwch chi ffonio 0300 322 7093.

A fydd Cymorth i Gynilo yn effeithio fy sgôr credyd?

Na, ond bydd cael cynilion yn eich helpu chi i osgoi problemau ariannol, a all gael effaith gadarnhaol ar eich sgôr credyd.

Os nad oes gennych glustog cynilion, fe allech chi brofi anawsterau gyda chostau annisgwyl, a allai arwain at daliadau hwyr neu golli taliadau. Gallai hyn gael effaith negyddol ar eich sgôr credyd.

Beth os oes gennyf ddyledion?

Gallwch ganfod cyngor ar ddyledion am ddim yn lleol i chi gyda’n lleolydd cyngor ar ddyledion.

Nid yw cael dyledion yn golygu nad ydych chi’n gymwys i agor cyfrif Cymorth i Gynilo.

Serch hynny, os oes gennych chi ddyledion, yn enwedig dyledion blaenoriaeth megis ôl-ddyledion y Dreth Gyngor, dylech chi ystyried talu’r rhain yn gyntaf cyn agor cyfrif Cymorth i Gynilo.

A ddylwn i ddefnyddio fy nghyfrif Cymorth i Gynilo fel fy nghlustog mewn argyfwng?

Gallai eich cyfrif Cymorth i Gynilo gael ei ddefnyddio fel cyfrif cynilo mewn argyfwng. Ond, rhaid i chi gofio y gall hi gymryd tridiau i godi arian a bydd unrhyw arian y byddwch chi’n ei godi yn effeithio ar eich taliad bonws.

Byddai’n well cael cyfrif ar wahân ar gyfer argyfwng lle y gallwch chi gael mynediad at arian yn syth bin.

A all CThEM adfer arian o fy nghyfrif Cymorth i Gynilo?

Mae gan CThEM bwerau cyfreithiol i adfer dyledion yn uniongyrchol o unrhyw gyfrif banc y DU. Serch hynny, dim ond fel dewis olaf gyda nifer fechan o achosion y defnyddir y dull hwn. Nid yw cyfrifon Cymorth i Gynilo yn wahanol i unrhyw ased cyfalaf arall.

Beth os nad oes gennyf fynediad i’r rhyngrwyd?

Mae Cymorth i Gynilo yn gwneud darpariaethau i bobl sydd wedi’u heithrio’n ddigidol er mwyn iddynt dderbyn y gefnogaeth y mae ei hangen arnynt. Bydd gwasanaeth ffôn, gydag un rhif cyswllt, yn hygyrch i gwsmeriaid na allant ddefnyddio’r gwasanaeth digidol neu sydd angen cefnogaeth yn dilyn agor cyfrif. Rhif y llinell gymorth yw 0300 322 7093.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?