Cwtogwch ar gostau car a theithio

Nid yw teithio’n rhywbeth y gallwch chi ei osgoi a’i brynu’n ddiweddarach pan rydych wedi cynilo tipyn – mae angen i bob un ohonom allu mynd o fan i fan. Ond os ydych chi’n graff ynghylch y peth, mae llawer o bethau y gallwch chi eu gwneud er mwyn arbed arian.

Cwtogi ar y gost o yrru

Gallwch arbed arian ar bron i bob agwedd ar ddefnyddio car – o yswiriant i’r ffordd rydych chi’n gyrru.

Chwiliwch am yswiriant car rhatach

Defnyddiwch wefannau cymharu pris wrth brynu yswiriant car. Bydd hyn yn eich helpu i gael y ddêl orau bosibl – wrth barhau i gael y lefel o sicrwydd yswiriant sydd arnoch ei angen.

Dylech gofio fod nifer fach o yswirwyr yn peidio â gadael i’w cynhyrchion ymddangos ar wefannau cymharu, felly gwiriwch eu prisiau nhw ar wahân. Darllenwch fwy yn ein canllaw isod

Cwtogwch ar gost tanwydd

Gallai arbed dim ond 5c y litr ar bris petrol neu ddisel arbed £100 y flwyddyn i’r gyrrwr cyffredin.

Yn aml, bydd archfarchnadoedd yn rhoi disgownt i chi yn eu pympiau petrol pan fyddwch chi’n gwario mwy na swm penodol yn y siop. Gall y disgowntiau hyn fod yn gymaint â 5c i 10c y litr.

Mae prisiau wedi amrywio cymaint â 42c y litr am betrol ar draws y Deyrnas Unedig.

Economi tanwydd

Mae gan yr aelwyd gyfartalog incwm wythnosol o £572.60 – ac mae’n gwario bron i £80.80 o hynny ar gludiant.

Ffynhonnell: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, 2019.

Gallwch arbed swm syfrdanol o arian trwy newid eich dull o yrru. Canfu prawf gan yr AA y gallai’r gyrrwr cyffredin fynd 10% ymhellach ar danc o danwydd trwy newid ychydig o arferion, ac y gallai’r gyrwyr gorau fynd 33% (traean) ymhellach.

Mae hyn yn golygu, os ydych chi fel rheol yn cael 600 milltir allan o danc o danwydd, gallech chi gael 200 milltir yn fwy cyn bod yn rhaid i chi lenwi’r tanc eto!

Awgrymiadau defnyddiol ar gyfer gyrru i arbed tanwydd:

 • Peidiwch â stopio a dechrau’n sydyn – ceisiwch wneud eich cyflymu a’ch brecio’n llyfn.
 • Peidiwch â gor-refio’r injan.
 • Gyrrwch yn y gêr cywir.
 • Symudwch rhwng y gerau mewn bloc – peidiwch â mynd i bob gêr yn unigol.
 • Peidiwch â gyrru o gwmpas gyda phethau trymion yn y gist.
 • Cadwch eich teiars ar y pwysedd iawn.
 • Peidiwch â gyrru’n rhy gyflym.
 • Trefnwch i’r car gael ei drin pan ddaw’r amser priodol.
 • Peidiwch â defnyddio’r tymherydd aer.
 • Tynnwch y rhesel ben to i ffwrdd.

Rhannu car

Os ydych chi’n teithio i’r gwaith yn y car, ystyriwch rannu eich taith a’r gost gydag eraill sy’n gwneud yr un siwrnai. Mae hyn yn syml os gallwch chi ddod o hyd i gydweithwyr sy’n byw’n agos i chi – neu os ydych chi’n rhannu’r daith i’r ysgol gyda rhieni eraill gerllaw. Mae gwasanaethau ar-lein a fyddant yn helpu paru eich taith chi gyda thaith pobl eraill.

Clybiau car

Os ydych chi’n gyrru llai na 6,000 milltir y flwyddyn, gallai ymuno â chlwb car arbed dros £3,000 o’i gymharu â rhedeg eich car eich hun.

Ffynhonnell: Car plus, Zipcar a City Car Club

Mae clybiau car yn gadael i chi hurio car fesul yr awr neu fesul y dydd. Mae ganddynt geir mewn mannau parcio arbennig o gwmpas dinasoedd felly mae’n debygol bod un yn eich ymyl chi. Rydych chi’n agor y car gyda cherdyn aelodaeth arbennig, felly mae’n fwy hyblyg o lawer na gorfod ymweld â swyddfa rhentu yn ystod oriau gwaith.

Rydych chi’n talu ffi ymuno ac yna’n talu am ddefnyddio’r car a’r tanwydd, felly os ydych angen car weithiau’n unig, gall fod yn ddewis arall rhad i fod yn berchen ar eich car eich hun. Gallwch arbed arian ar:

 • yswiriant
 • treth cerbyd (y cyfeirir ato’n aml fel treth ffordd).

 • yswiriant torri i lawr
 • trin rheolaidd
 • trwsio
 • costau parcio

Cludiant cyhoeddus

Mae cludiant cyhoeddus yn rhatach na gyrru, ond serch hynny, mae dulliau’n bodoli o arbed symiau sylweddol o arian – yn bennaf trwy gynllunio o flaen llaw.

Awgrymiadau defnyddiol ar gyfer arbed arian ar docynnau trên

 • Prynwch docyn tymor os ydych chi’n teithio’n rheolaidd.
 • Prynwch docynnau o flaen llaw. Gallwch chi, fel rheol, brynu tocyn hyd at dri mis cyn bod angen i chi deithio, ac mae’n rhatach yn aml.
 • Gwiriwch bob amser am docynnau o flaen llaw. Gallai rhai tocynnau rhad o flaen llaw ddal i fod ar gael y diwrnod cyn i chi deithio.
 • Prynwch Gerdyn rheilffordd. Byddwch yn arbed trydedd ran o’r pris ar lawer o deithiau, felly gallech chi arbed £20 ar docyn a fyddai wedi costio £60. Yn aml, byddwch yn canfod bod cost Cerdyn rheilffordd yn talu amdano’i hun dros un neu ddwy o deithiau hir. Prynwch Gerdyn rheilffordd nawr.
 • Rhannwch eich tocyn. Ar gyfer teithiau hwy, weithiau mae’n rhatach i brynu nifer o docynnau ar gyfer rhannau gwahanol o’r daith. Ond cofiwch, mae’n rhaid i chi fynd drwy bob un o’r gorsafoedd ar eich tocynnau.
 • Defnyddiwch daliad digyswllt i dalu wrth fynd neu gael Cerdyn Wystrys os ydych chi’n teithio yn Llundain. Gallwch ddefnyddio’r ddau ar y Tiwb, ar fysiau ac ar y rhan fwyaf o drenau uwchben y ddaear, ac mae’n rhatach na phrynu tocynnau papur. Er enghraifft, bydd taith fer ar y Tiwb yn Llundain Ganol yn costio £4.90 mewn arian parod ond dim ond £2.40 ar Gerdyn Wystrys neu ddefnyddio taliadau digyswllt. Canfyddwch fwy ynghylch Gardiau Wystrys ar wefan Transport for London.
 • Cadwch lygad ar agor am gynigion arbennig, disgowntiau a deliau. Chwiliwch am fargeinion teithio rhad ar Money Saving Expert.
 • Ystyriwch fynd ar fws yn lle hynny. Fel rheol, mae hyn yn cymryd mwy o amser, ond os oes gennych chi amser yna gall mynd ar fws, yn fynych, fod yn rhatach na gwneud yr un daith ar y trên.

Ewch ar feic

Mae teithio ar feic bron â bod yn rhad ac am ddim – ac ar ben hynny, mae’n eich cadw’n heini! Os nad oes gennych feic, ac rydych yn ystyried prynu un er mwyn teithio i’r gwaith, yna mae’n bosibl y gallech chi elwa o feic di-dreth trwy’r cynllun Cycle to Work.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?