Cwtogwch ar gostau car a theithio

Nid yw teithio’n rhywbeth y gallwch chi ei osgoi a’i brynu’n ddiweddarach pan rydych wedi cynilo tipyn – mae angen i bob un ohonom allu mynd o fan i fan. Ond os ydych chi’n graff ynghylch y peth, mae llawer o bethau y gallwch chi eu gwneud er mwyn arbed arian.

Cwtogi ar y gost o yrru

Gallwch arbed arian ar bron i bob agwedd ar ddefnyddio car – o yswiriant i’r ffordd rydych chi’n gyrru.

Chwiliwch am yswiriant car rhatach

Defnyddiwch wefannau cymharu pris wrth brynu yswiriant car. Bydd hyn yn eich helpu i gael y ddêl orau bosibl – wrth barhau i gael y lefel o sicrwydd yswiriant sydd arnoch ei angen.

Dylech gofio fod nifer fach o yswirwyr yn peidio â gadael i’w cynhyrchion ymddangos ar wefannau cymharu, felly gwiriwch eu prisiau nhw ar wahân. Darllenwch fwy yn ein canllaw isod

Cwtogwch ar gost tanwydd

Gallai arbed dim ond 5c y litr ar bris petrol neu ddisel arbed £100 y flwyddyn i’r gyrrwr cyffredin.

Yn aml, bydd archfarchnadoedd yn rhoi disgownt i chi yn eu pympiau petrol pan fyddwch chi’n gwario mwy na swm penodol yn y siop. Gall y disgowntiau hyn fod yn gymaint â 5c i 10c y litr.

Mae prisiau wedi amrywio cymaint â 42c y litr am betrol ar draws y Deyrnas Unedig.

Economi tanwydd

Mae gan yr aelwyd gyfartalog incwm wythnosol o £572.60 – ac mae’n gwario bron i £80.80 o hynny ar gludiant.

Ffynhonnell: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, 2019.

Gallwch arbed swm syfrdanol o arian trwy newid eich dull o yrru.

Gallwch wneud i’ch car fynd 10% ymhellach ar danc o danwydd trwy newid ychydig o arferion syml. Gydag ychydig mwy o ymdrech ac ymarfer, fe allech hyd yn oed fynd cymaint â 33% (traean) ymhellach.

Mae hyn yn golygu, os ydych chi fel rheol yn cael 600 milltir allan o danc o danwydd, gallech chi gael 200 milltir yn fwy cyn bod yn rhaid i chi lenwi’r tanc eto!

Awgrymiadau defnyddiol ar gyfer gyrru i arbed tanwydd:

 • Peidiwch â gyrru’n rhy gyflym.
 • Gyrrwch yn y gêr cywir.
 • Tynnwch y rhesel ben to i ffwrdd.
 • Peidiwch â gor-refio’r injan.
 • Peidiwch â defnyddio’r tymherydd aer.
 • Trefnwch i’r car gael ei drin pan ddaw’r amser priodol.
 • Cadwch eich teiars ar y pwysedd iawn.
 • Peidiwch â gyrru o gwmpas gyda phethau trymion yn y gist.
 • Symudwch rhwng y gerau mewn bloc – peidiwch â mynd i bob gêr yn unigol.
 • Peidiwch â stopio a dechrau’n sydyn – ceisiwch wneud eich cyflymu a’ch brecio’n llyfn.

Rhannu car

Os ydych chi’n teithio i’r gwaith yn y car, ystyriwch rannu eich taith a’r gost gydag eraill sy’n gwneud yr un siwrnai.

Mae’n syml os gallwch ddod o hyd i gyd-weithwyr sy’n byw yn agos atoch chi. Gall rhai sefydliadau a busnesau hyd yn oed drefnu rhannu ceir i’w gweithwyr. Os ydych yn rhannu’r daith i’r ysgol gyda rhieni eraill gerllaw, fe allech edrych ar sefydlu rota anffurfiol.

Gwnewch yn siŵr eich bod bob amser yn cadarnhau amser, dyddiad a phris eich taith rhannu car cyn i’r siwrnai wirioneddol ddigwydd. Ac, os mai chi yw’r person sy’n gyrru, dylech wirio gyda’ch cwmni yswiriant fod gennych yswiriant i gludo teithwyr, a bod eich cerbyd wedi’i yswirio am nifer y teithwyr y byddwch yn mynd gyda chi. Mae hyn yn arbennig o bwysig os oes gennych gerbyd gyda mwy na phum sedd.

Mae yna hefyd wasanaethau ar-lein a fydd yn helpu i baru’ch taith ag eraill. Cofiwch serch hynny, eich diogelwch personol yw rhan bwysicaf trefniant rhannu ceir.

Clybiau car

Os ydych chi’n gyrru llai na 6,000 milltir y flwyddyn, gallai ymuno â chlwb car arbed dros £3,000 o’i gymharu â rhedeg eich car eich hun.

Ffynhonnell: Car plus, Zipcar a City Car Club

Mae clybiau car yn gadael i chi hurio car fesul yr awr neu fesul y dydd.

Mae ganddynt geir mewn mannau parcio arbennig o gwmpas dinasoedd felly mae’n debygol bod un yn eich ymyl chi.

Rydych chi’n agor y car gyda cherdyn aelodaeth arbennig neu gyda app ar eich ffôn, felly mae’n fwy hyblyg o lawer na gorfod ymweld â swyddfa rhentu yn ystod oriau gwaith.

Rydych chi’n talu ffi ymuno ac yna’n talu am ddefnyddio’r car a’r tanwydd, felly os ydych angen car weithiau’n unig, gall fod yn ddewis arall rhad i fod yn berchen ar eich car eich hun. Gallwch arbed arian ar:

 • atgyweiriadau
 • yswiriant
 • costau parcio
 • yswiriant torri i lawr
 • trin rheolaidd
 • treth cerbyd (y cyfeirir ato’n aml fel treth ffordd).

Rhai clybiau ceir i ystyried edrych arnynt yw Co-Wheels Car Club, Zipcar, Enterprise Car Club, and in London Ubeego.

Cludiant cyhoeddus

Mae cludiant cyhoeddus yn rhatach na gyrru, ond serch hynny, mae dulliau’n bodoli o arbed symiau sylweddol o arian – yn bennaf trwy gynllunio o flaen llaw.

Awgrymiadau defnyddiol ar gyfer arbed arian ar docynnau trên

 • Prynwch Gerdyn rheilffordd. Byddwch yn arbed trydedd ran o’r pris ar lawer o deithiau, felly gallech chi arbed £20 ar docyn a fyddai wedi costio £60. Yn aml, byddwch yn canfod bod cost Cerdyn rheilffordd yn talu amdano’i hun dros un neu ddwy o deithiau hir. Gallwch wneud cais am Gerdyn rheilffordd ar-lein
 • Prynwch docyn tymor os ydych chi’n teithio’n rheolaidd.
 • Gwiriwch bob amser am docynnau o flaen llaw. Gallai rhai tocynnau rhad o flaen llaw ddal i fod ar gael y diwrnod cyn i chi deithio.
 • Prynwch docynnau o flaen llaw. Gallwch chi, fel rheol, brynu tocyn hyd at dri mis cyn bod angen i chi deithio, ac mae’n rhatach yn aml.
 • Cadwch lygad ar agor am gynigion arbennig, disgowntiau a deliau. Chwiliwch am fargeinion teithio rhad ar Money Saving Expert.
 • Rhannwch eich tocyn. Ar gyfer teithiau hwy, weithiau mae’n rhatach i brynu nifer o docynnau ar gyfer rhannau gwahanol o’r daith. Ond cofiwch, mae’n rhaid i chi fynd drwy bob un o’r gorsafoedd ar eich tocynnau.
 • Defnyddiwch daliad digyswllt i dalu wrth fynd neu gael Cerdyn Oyster os ydych chi’n teithio yn Llundain. Gallwch ddefnyddio’r ddau ar y Tiwb, ar fysiau ac ar y rhan fwyaf o drenau uwchben y ddaear, ac mae’n rhatach na phrynu tocynnau papur. Er enghraifft, bydd taith fer ar y Tiwb yn Llundain Ganol yn costio £4.90 mewn arian parod ond dim ond £2.40 ar Gerdyn Oyster neu ddefnyddio taliadau digyswllt. Canfyddwch fwy ynghylch Gardiau Oyster ar wefan Transport for London.
 • Ystyriwch fynd ar fws yn lle hynny. Fel rheol, mae hyn yn cymryd mwy o amser, ond os oes gennych chi amser yna gall mynd ar fws, yn fynych, fod yn rhatach na gwneud yr un daith ar y trên.

Ewch ar feic

Mae teithio ar feic bron â bod yn rhad ac am ddim – ac ar ben hynny, mae’n eich cadw’n heini! Os nad oes gennych feic, ac rydych yn ystyried prynu un er mwyn teithio i’r gwaith, yna mae’n bosibl y gallech chi elwa o feic di-dreth trwy’r cynllun Cycle to Work.

Gall gwisgo helmed a defnyddio goleuadau, hyd yn oed yn ystod y dydd, roi peth amddiffyniad i chi pan fyddwch yn seiclo.

Ond, os ydych yn cael damwain, meddyliwch am sut y cewch gymorth cyfreithiol.

Bydd aelodaeth â British Cycling yn rhoi cymorth cyfreithiol i chi os bydd rhywbeth yn digwydd, a British Triathlon{:target=’_blank’} ac aelodaethau eraill yn yr un modd. Gallech ystyried yswiriant seiclo hefyd.

Mae’n werth gwirio a yw eich yswiriant cartref yn eich cwmpasu chi a’ch beic, hefyd.

Dysgwch ragor ar wefannau British Cycling a British Triathlonopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?