Cyflogedig ac wedi cael eich rhoi ar ffyrlo: Y Cynllun Cadw Swyddi yn sgil Coronafeirws

Os na all eich cyflogwr weithredu neu os nad oes ganddynt waith i chi oherwydd yr achos o goronafeirws, efallai y gallant eich cadw ar y gyflogres gan ddefnyddio cynllun cadw swyddi’r llywodraeth. Gelwir hyn yn cael eich rhoi ar ffyrlo.

Angen gwybod

 • Bydd eich cyflogwr yn cael grant am 80% o’ch enillion misol neu £2,500 y mis p’un bynnag sydd isaf. Ni chynhwysir ffioedd, comisiwn na bonws. Felly, os ydych yn ennill £37,500 y flwyddyn / £3125 y mis neu’n uwch, cyn treth, byddwch yn cael y taliad uchaf o £2,500.

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol, i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch.

 • Bydd y taliad yn cynnwys Cyfraniadau Yswiriant Gwladol eich cyflogwyr ac isafswm cyfraniadau pensiwn ymrestru awtomatig cyflogwr ar y cyflog hwnnw.
 • Gall cyflogwyr ychwanegu at eich taliad i wneud eich cyflog i fyny i’r swm llawn rydych yn ei gael fel arfer - ond does dim rhaid iddynt wneud hynny.
 • Byddwch yn talu treth ac yswiriant gwladol a byddwch yn parhau i gael cyfraniadau cynllun pensiwn eich cyflogwr wedi’u didynnu (oni bai eich bod wedi dewis eithrio allan).
 • Os ydych yn dychwelyd o seibiant mamolaeth neu dadolaeth gallwch ddal i gael eich rhoi ar ffyrlo, hyd yn oed ar ôl y terfyn amser o 10 Mehefin ar gyfer ceisiadau olaf am gyllid gan y llywodraeth.
 • Ni allwch wneud unrhyw waith i’r cwmni a wnaeth eich rhoi ar ffyrlo. Ond os oes gennych swydd arall, neu os yw’ch contract yn caniatáu i chi gymryd swydd arall, gallwch barhau i weithio a chael eich talu gan gwmni arall.

Pwy all gael eu rhoi ar ffyrlo

 • Gallwch fod ar unrhyw fath o gontract cyflogaeth, gan gynnwys contractau llawn amser, rhan-amser, tymor penodol, hyblyg neu sero oriau. Gall prentisiaid hefyd gael eu rhoi ar ffyrlo yn yr un modd a gallant barhau i hyfforddi i barhau tra maent wedi cael eu rhoi ar ffyrlo.
 • Mae gwladolion tramor yn gymwys i gael eu rhoi ar ffyrlo. Nid yw grantiau o dan y cynllun yn cael eu cyfrif fel ‘mynediad at gronfeydd cyhoeddus’ ac felly gellir rhoi gweithwyr ar bob categori o fisa ar ffyrlo.
 • Gall gweithwyr nad ydynt yn gallu gweithio oherwydd eu bod yn diogelu yn unol â chanllawiau iechyd cyhoeddus (neu sydd angen aros gartref gyda rhywun sy’n diogelu) gael eu rhoi ar ffyrlo.
 • Gall pobl yn y grwpiau ‘ddim yn weithwyr cyflogedig’ ​​canlynol hefyd gael eu rhoi ar ffyrlogan gynnwys deiliaid swyddi (fel cyfarwyddwyr cwmnïau), aelodau cyflogedig o Bartneriaethau Atebolrwydd Cyfyngedig, gweithwyr asiantaeth (gan gynnwys y rhai a gyflogir gan gwmnïau ymbarél), gweithwyr ‘Limb (b)’ ar yr amod eu bod yn cael eu talu trwy TWE.
 • Os ydych chi ar absenoldeb salwch neu’n hunan-ynysu oherwydd coronafeirws, siaradwch â’ch cyflogwr ynghylch a ydych yn gymwys - dylech gael Tâl Salwch Statudol (SSP) tra’ch bod ar absenoldeb salwch neu’n hunan-ynysig, ond gellir eich rhoi ar ‘furlough ar ôl hyn.
 • Os yw cwmni’n cael ei gymryd o dan reolaeth gweinyddwr, bydd y gweinyddwr yn gallu cael mynediad at y Cynllun Cadw Swyddi cyn belled â’i fod yn bwriadu cadw’r busnes ar agor wedi hynny.

Defnyddiol i’w wybod

Ar beth fydd fy nhaliad yn seiliedig ar os wyf yn gweithio oriau afreolaidd?

 • Os ydych wedi gweithio i’ch cyflogwr am 12 mis neu fwy, byddwch yn cael yr uchaf o: yr enillion misol ar gyfartaledd ar gyfer blwyddyn dreth 2019/20 NEU enillion yr un mis o’r flwyddyn flaenorol.
 • Os ydych wedi gweithio i’ch cyflogwr am lai na blwyddyn, dyna yw cyfartaledd eich enillion misol ers i chi ddechrau gweithio.
 • Os mai dim ond ym mis Chwefror 2020 y gwnaethoch ddechrau, gall eich cyflogwr ddefnyddio swm pro-rata i gyfrifo faint y dylid ei dalu i chi.
 • Ar ôl cytuno, rhaid i’ch cyflogwr ysgrifennu atoch yn cadarnhau eich bod wedi cael eich rhoi ar ffyrlo neu fel arall ni fyddant yn gymwys i wneud cais.

Gwyliau a buddion mewn gwaith

 • Gallwch barhau i adeiladu’ch hawl i wyliau â thâl tra’ch bod ar ffyrlo.
 • Os yn bosibl dylai gweithwyr ddefnyddio eu gwyliau blynyddol â thâl yn eu blwyddyn gwyliau cyfredol.
 • Gellir cario hyd at bedair wythnos o wyliau â thâl i’r flwyddyn nesaf. Bydd yn rhaid defnyddio’r gwyliau ychwanegol hyn yn ystod y ddwy flynedd nesaf.
 • Dylai cyflogwyr ddal i annog eu gweithwyr i gymryd eu gwyliau â thâl ac mae ganddynt yr hawl i ddweud wrth weithwyr pryd i gymryd gwyliau.
 • Os ydych yn bwriadu cymryd absenoldeb rhiant â thâl neu absenoldeb mabwysiadu, bydd hwn yn cael ei dalu ar sail eich enillion arferol, nid eich cyfradd ffyrlo .

Camau i’w cymryd

 • Siaradwch â’ch cyflogwr os ydych yn meddwl y bydd eich cyflogaeth yn cael ei effeithio gan Covid19
 • Gofynnwch iddynt a ydynt yn bwriadu cyflwyno cais am y cynllun cadw swyddi ac a ydych yn gymwys
 • Os nad yw’ch cyflogwr wedi eich rhoi ar ffyrlo ac ni allwch fynd i’r gwaith neu weithio gartref gallwch gysylltu ag ACAS yn ACAS.org.ukopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?