Cyflogedig, i ffwrdd yn sâl neu’n hunan-ynysu: Gwneud cais am Dâl Salwch Statudol

Os ydych yn weithiwr cyflogedig ac yn methu gweithio oherwydd eich bod yn sâl neu’n hunan-ynysu oherwydd bod gennych chi neu rywun sy’n byw gyda chi symptomau coronafeirws, neu’n diogelu oherwydd eich bod mewn grwp o berygl uchel, efallai y gallech gael Tâl Salwch Statudol.

Angen gwybod

I fod yn gymwys am Dâl Salwch Statudol (SSP) mae’n rhaid i chi:

 • fod yn weithiwr cyflogedig, neu weithiwr, yn ennill o leiaf £120 yr wythnos / £520 y mis / £6240 y flwyddyn cyn treth yn y flwyddyn dreth 2020/21.
 • fod wedi bod yn sâl, hunan-ynysu neu ddiogelu (ac yn methu gweithio o gartref) am o leiaf 4 diwrnod yn olynnol (yn cynnwys dyddiad sydd ddim yn ddyddiau gwaith).

Faint fyddwch yn ei gael?

 • £95.85 yr wythnos wedi’i dalu am hyd at 28 wythnos yn 2020/21.

O pryd?

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol, i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch.

 • Os yw salwch sy’n gysylltiedig â Choronafeirws (Covid-19) neu os ydych yn hunan-ynysu - telir SSP o ddiwrnod cyntaf salwch/hunan-ynysu. Rhaid i chi ddweud wrth eich cyflogwr bod eich absenoldeb yn gysylltiedig â Choronafeirws.
 • Os ydych chi’n hunan-ynysu oherwydd eich bod wedi cael eich cynghori i wneud hynny gan feddyg neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol cyn mynd i’r ysbyty i gael llawdriniaeth, yna telir SSP o’r diwrnod cyntaf y byddwch chi’n dechrau cysgodi NEU 26 Awst 2020.
 • Os nad yw salwch yn yn gysylltiedig â Choronafeirws – telir SSP o’r pedwerydd diwrnod o’r salwch.

Sut wyf yn ei gael?

 • Bydd eich cyflogwr yn talu’r SSP y mae gennych hawl iddo. Dylid ei ddangos yn glir ar eich slip cyflog fel SSP

Defnyddiol i’w wybod

 • Mae gennych hawl i gael SSP hyd yn oed os ydych yn gweithio oriau hyblyg neu afreolaidd, ar yr amod eich bod yn ennill mwy na £120 yr wythnos/£520 y mis/£6240 y flwyddyn.
 • Os ydych yn hunan-ynysu oherwydd bod gan rywun rydych yn byw gyda coronafeirws neu symptomau, neu os ydych chi yn diogelu, ond rydych yn teimlo’n ddigon da i weithio, gofynnwch i’ch cyflogwr a allwch chi barhau i weithio o gartref. Os gallwch, nid oes angen i chi wneud cais am SSP a gellir talu eich tâl arferol i chi. Nid oes angen i chi ddarparu nodyn ynysu oni bai bod eich cyflogwr yn gofyn am un. Os na allwch weithio o gartref, efallai y bydd angen i chi gael nodyn ynysu i’w anfon at eich cyflogwr. Gallwch gael hwn o wefan y GIG neu GIG 111 ar-lein.
 • Mae SSP yn fudd-dal y wladwriaeth y telir amdano drwy gyfraniadau Yswiriant Gwladol. Mae’r llywodraeth wedi dweud y gall cyflogwyr llai (gyda gweithwyr o 250 neu lai) hawlio’n ôl unrhyw SSP maent yn ei dalu. Felly hyd yn oed os yw’ch cyflogwr yn ei chael hi’n anodd gallwch chi ddal i gael SSP.
 • Mae SSP yn drethadwy ond os mai SSP yw eich unig incwm byddwch o dan y swm di-dreth, £12,500 yn 2020/21, y caniateir i chi eu hennill cyn mae’n rhaid i chi dalu treth.
 • Mae gwahanol reolau tâl salwch i rai gweithwyr Amaethyddol.

Camau i’w cymryd

 • Edrychwch ar eich contract cyflogaeth - SSP yw’r gofyniad statudol lleiaf ar gyfer pobl gyflogedig sy’n sâl neu’n hunan-ynysu. Mae gan lawer o gyflogwyr gynlluniau tâl salwch sy’n talu mwy nag ond SSP.
 • Siaradwch â’ch cyflogwr – Gadewch i’ch cyflogwr wybod os ydych yn sâl neu’n hunan-ynysu neu’n diogelu a darparwch eich nodyn ynysu GIG 111 neu lythyr gan eich Meddyg Teulu neu GIG yn eich cynghori i ddiogelu.

Ddim yn gymwys?

 • Os ydych yn gyflogedig a ddim yn gymwys am SSP, efallai y gallech wneud cais am Lwfans Cyflogaeth a Chymorth neu Gredyd Cynhwysol.
 • Os ydych yn hunangyflogedig, nid ydych yn gymwys am SSP, ond efallai y gallech gael mynediad i gynllun cymorth incwm a budd-daliadau eraill.
Dysgwch fwy am y cynllun cymorth incwm a budd-daliadau efallai y gallech wneud cais amdanynt os ydych yn hunangyflogedig.
 • Mae llawer o’r help sydd ar gael yn seiliedig ar eich statws cyflogaeth. Os nad ydych yn siwr, mae’n bwysig i chi gael gwybod.
Darganfyddwch fwy am y gwahanol fathau o statws cyflogaeth.

Os ydych yn cael trafferth i ymdopi ar SSP yn unig, darganfyddwch fwy am y budd-daliadau eraill y gallech wneud cais amdanynt a faint allech chi eu cael ar gyfrifiannell budd-daliadau gwefan Policy In Practiceopens in new window.

Taliad Cymorth Profi ac Olrhain

O 28 Medi (24 Medi yng Nghymru), os dywedir wrthych am hunan-ynysu gan system Profi ac Olrhain y GIG, ni allwch weithio gartref ac rydych yn hawlio:

 • Credyd Cynhwysol
 • Credyd Treth Gwaith
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
 • Cymhorthdal Incwm
 • Credyd Pensiwn
 • Budd Tai

Bydd gennych hawl i daliad o £500.

Gwneir y taliad hwn gan eich awdurdod lleol, a disgwylir iddo fod mewn lle erbyn 12 Hydref 2020.

Os dywedir wrthych am hunan-ynysu ar ôl 28 Medi, ond cyn i’r cynllun gael ei sefydlu, bydd taliadau’n cael eu hôl-ddyddio.

Bydd yn rhaid i chi ddangos prawf o’ch cyflogaeth i fod yn gymwys a bydd gwiriadau’n cael eu cynnal i wirio nad ydych yn gallu gweithio gartref.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?