Deall gwahanol fathau o forgeisi

Wrth ddewis morgais, peidiwch â chanolbwyntio ar y gyfradd llog a’r ffioedd y codir arnoch chi yn unig. Mae angen i chi hefyd ystyried pa fath o forgais yr ydych chi ei eisiau. Darllenwch ein canllaw i ganfod manteision ac anfanteision amryw fathau o forgeisi.

##
Beth yw’r gwahanol fathau o forgeisi?

Defnyddiwch ein Cyfrifiannell fforddiadwyedd morgais i amcangyfrif faint allwch chi ei fenthyca

Mae morgeisi yn disgyn i ddau brif gategori:

 • Cyfradd sefydlog. Mae’r llog a godir arnoch chi yn aros yr un peth am nifer o flynyddoedd, fel arfer rhwng dwy a phum mlynedd
 • Cyfradd amrywiol. Gall y llog yr ydych chi’n ei dalu newid

Morgeisi cyfradd sefydlog

Bydd y gyfradd llog y byddwch yn ei thalu yn aros yr un peth trwy gydol hyd y fargen waeth beth sy’n digwydd i’r cyfraddau llog. Byddwch chi yn eu gweld yn cael eu hysbysebu fel ‘sefydlog am ddwy flynedd’ neu ‘sefydlog am bum mlynedd’, er enghraifft, ynghyd â’r gyfradd llog a godir am y cyfnod hwnnw.

Manteision

 • Tawelwch meddwl y bydd eich taliadau misol yn aros yr un peth, gan eich helpu chi i gyllidebu

Anfanteision

 • Fel arfer mae bargeinion cyfradd sefydlog ychydig yn uwch na morgeisi cyfradd amrywiol
 • Os bydd cyfraddau llog yn gostwng, ni fyddwch yn elwa

Gwyliwch am

 • Daliadau os byddwch chi eisiau gadael y fargen yn gynnar - rydych chi wedi’ch clymu am y cyfnod
 • Diwedd y cyfnod sefydlog - dylech edrych am fargen morgais newydd ddau neu dri mis cyn iddo ddod i ben neu byddwch chi’n cael eich symud yn awtomatig i gyfradd amrywiol safonol eich darparwr benthyciadau sydd fel arfer yn uwch

Morgais cyfradd amrywiol

Gyda morgeisi cyfradd amrywiol, gall y gyfradd llog newid ar unrhyw bryd. Cofiwch sicrhau bod gennych rai cynilion wedi’u rhoi i’r naill ochr fel y byddwch chi’n gallu fforddio cynnydd yn eich taliadau os bydd y cyfraddau yn codi.

Daw morgeisi cyfradd amrywiol ar amryw ffurfiau:

Cyfradd amrywiol safonol

Dyma’r gyfradd llog arferol y mae’ch benthyciwr morgais yn ei chodi ar berchnogion tai a bydd yn para cyhyd â’ch morgais neu hyd nes y byddwch chi’n cymryd bargen morgais arall. Gallai newidiadau yn y gyfradd llog ddigwydd ar ôl cynnydd neu ostyngiad yng nghyfradd sylfaenol Banc Lloegr.

Manteision

 • Rhyddid - gallwch ordalu neu adael unrhyw bryd

Anfanteision

 • Gall eich cyfradd newid unrhyw bryd yn ystod hyd y benthyciad

Morgeisi gostyngol

Dyma ostyngiad oddi ar gyfradd amrywiol safonol y darparwr benthyciadau a dim ond am hyd benodol o amser y mae’n gymwys, fel arfer dwy neu dair blynedd. Ond mae’n werth edrych o gwmpas. Mae Cyfraddau Amrywiol Safonol yn amrywio ar draws darparwyr, felly peidiwch â chymryd yn ganiataol mai’r uchaf yw’r gostyngiad, yr isaf y bydd y gyfradd llog.

Enghraifft

Mae gan ddau fanc gyfraddau gostyngol.

Mae gan Fanc A ostyngiad o 2% oddi ar Gyfradd Amrywiol Safonol o 6% (felly byddwch chi’n talu 4%)

Mae gan Fanc B ostyngiad o 1.5% oddi ar Gyfradd Amrywiol Safonol o 5% (felly byddwch chi’n talu 3.5%)

Er bod y gostyngiad yn uwch ar gyfer Banc A, Banc B fyddai’r dewis rhataf.

Manteision

 • Cost - mae’r gyfradd yn dechrau yn rhatach a fydd yn cadw’r ad-daliadau misol yn is
 • Os bydd darparwr benthyciadau’n torri’i Gyfradd Amrywiol Safonol, byddwch chi’n talu llai bob mis

Anfanteision

 • Cyllidebu - mae’r darparwr benthyciadau’n rhydd i godi’i Gyfradd Amrywiol Safonol unrhyw bryd
 • Os bydd cyfradd sylfaenol Banc Lloegr yn codi, mae’n debyg y byddwch chi’n gweld y gyfradd ostyngol yn cynyddu hefyd

Cadwch olwg am

 • Daliadau os byddwch chi eisiau gadael cyn diwedd y cyfnod gostyngol

Morgeisi olrhain

Mae morgeisi olrhain yn symud yn uniongyrchol yn unol â chyfradd llog arall - fel arfer cyfradd sylfaenol Banc Lloegr ynghyd ag ychydig ganrannau eraill. Felly os yw’r gyfradd sylfaenol yn codi gan 0.5%, bydd eich cyfradd yn codi gan yr un swm.

Fel arfer maen nhw am gyfnod byr, fel arfer dwy i bum mlynedd, er mae rhai darparwyr benthyciadau’n cynnig morgeisi olrhain sy’n para am oes eich morgais neu hyd nes y byddwch wedi symud at fargen arall.

Manteision

 • Os yw’r gyfradd y mae’n ei holrhain yn disgyn, bydd eich taliadau morgais yn disgyn hefyd

Anfanteision

 • Os yw’r gyfradd y mae’n ei holrhain yn codi, bydd eich taliadau morgais yn codi hefyd
 • Mae’n bosibl y bydd angen i chi dalu tâl ad-dalu cynnar os ydych chi eisiau newid cyn diwedd y fargen

Cadwch olwg am

 • Y print mân - gwiriwch na all eich benthyciwr gynyddu’r cyfraddau hyd yn oed pan fydd y gyfradd mae’ch morgais yn gysylltiedig â hi heb symud. Mae’n brin, ond mae wedi digwydd yn y gorffennol

Morgeisi cyfradd wedi’u capio

Fel arfer, mae’ch cyfradd yn symud yn unol â Chyfradd Amrywiol Safonol y benthyciwr. Ond mae’r cap yn golygu na all y gyfradd godi uwchlaw lefel benodol.

Manteision

 • Sicrwydd - ni fydd eich cyfradd yn codi uwchlaw lefel benodol. Ond cofiwch sicrhau y gallwch chi fforddio ad-daliadau os yw’n codi i lefel y cap
 • Bydd eich cyfradd yn disgyn os daw’r Gyfradd Amrywiol Safonol i lawr

Anfanteision

 • Yn gyffredinol mae’r gyfradd yn uwch na chyfraddau amrywiol a sefydlog eraill
 • Mae’r cap yn dueddol o gael ei osod yn weddol uchel
 • Gall eich darparwr benthyciadau newid y gyfradd unrhyw bryd hyd at lefel y cap

Morgeisi gwrthbwyso (offset)

Mae’r rhain yn gweithio trwy gysylltu’ch cynilion a’ch cyfrif cyfredol â’ch morgais fel eich bod yn talu llog ar y gwahaniaeth yn unig. Rydych chi’n dal i ad-dalu’ch morgais bob mis yn ôl yr arfer, ond mae’ch cynilion yn gweithredu fel gordaliad sy’n helpu i glirio’ch morgais yn gynnar.

Un peth olaf

Wrth gymharu’r bargeinion hyn, peidiwch ag anghofio edrych ar y ffioedd ar gyfer eu tynnu allan, ynghyd â’ch cosbau ymadael.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?