Cyfraniad Gofal Nyrsio Cofrestredig

Os ydych yn talu rhan neu’ch holl gostau mewn cartref nyrsio ac yn cael gofal gan nyrs neu feddyg cofrestredig, efallai y gallwch hawlio Cyfraniad Gofal Nyrsio Cofrestredig tuag at gost y driniaeth. Fel arfer, bydd hyn yn lleihau’r cyfanswm y byddwch yn ei dalu mewn ffioedd, felly mae’n werth eu hymchwilio.

Beth yw Cyfraniad Gofal Nyrsio Cofrestredig?

Budd-dal sy’n rhydd o brawf modd ac yn ddi-dreth yw Cyfraniad Gofal Nyrsio Cofrestredig a delir gan y GIG ar gyfer gofal nyrsio neu ofal meddygol. Caiff ei dalu p’un ai eich bod yn hunangyllido eich gofal neu bod eich awdurdod lleol neu ymddiriedolaeth yn talu amdano.

I fod yn gymwys, rhaid i chi:

  • fod angen gofal nyrsio
  • yn aros mewn cartref gofal neu gartref preswyl sydd yn medru darparu gofal nyrsio

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, darperir Gofal Iechyd Parhaus gan eich Ymddiriedolaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol leol.

Am fwy o fanylion lawrlwythwch y daflen ‘Taliadau am Ofal Nyrsio’ o wefan nidirect.

Sut mae Cyfraniad Gofal Nyrsio Cofrestredig yn gweithio?

Mae eich anghenion gofal yn cael eu hasesu cyn i chi fynd i mewn i’r cartref gofal. Os yw’r asesiad yn datgan bod angen gofal nyrsio arnoch, bydd y GIG (neu’r Health and Personal Social Services yng Ngogledd Iwerddon) yn talu Cyfraniad Gofal Nyrsio Cofrestredig tuag at eich ffioedd nyrsio. Mae’n cael ei dalu’n uniongyrchol i’ch cartref gofal i’w had-dalu nhw am y gofal nyrsio maent yn ei roi i chi.

Os ydych yn talu’r ffioedd o’ch poced eich hun, sy’n cynnwys costau nyrsio, bydd y cyfanswm y byddwch yn ei dalu yn cael ei leihau gan swm y Cyfraniad Gofal Nyrsio Cofrestredig. Os mai dim ond rhan o’r costau yr ydych yn eu talu, fe allech fod ar eich ennill hyd yn oed wedyn. Mae’n ofynnol i’r cartref gofal ddangos i chi sut mae’r Cyfraniad Gofal Nyrsio Cofrestredig yn lleihau eich costau. Os na welwch wahaniaeth, gofynnwch iddynt amdano.

Ni fydd Cyfraniad Gofal Nyrsio Cofrestredig yn cael ei dalu os ewch i mewn i’r ysbyty, ond mae’n debyg y bydd yn rhaid i chi barhau i dalu’r cartref gofal er mwyn cael cadw’ch ystafell yno.

Os nad oes angen gofal nyrsio arnoch mwyach, gall eich Cyfraniad Gofal Nyrsio Cofrestredig ddod i ben.

Allwch chi gael Cyfraniad Gofal Nyrsio Cofrestredig os mai ond dros dro y byddwch yn aros?

Wyddoch chi?

Mae Cyfraniad Gofal Nyrsio Cofrestredig yn wahanol i ariannu Gofal Parhaus y GIG, sydd ar gael pan fyddwch yn byw yn eich cartref eich hun.

Dylai Cyfraniad Gofal Nyrsio Cofrestredig gael ei dalu os mai dros dro yw eich arhosiad yn y cartref gofal. Os ydych yn aros am chwech wythnos neu lai, ni fydd angen i chi gael eich asesu’n ffurfiol. Yn hytrach, bydd eich angen am ofal nyrsio yn seiliedig ar y wybodaeth a roddir gan y cartref gofal neu eich meddyg teulu. Gall hyn fod yn gyfraniad defnyddiol tuag at gostau os bydd angen cyfnodau rheolaidd o ofal a seibiant arnoch.

Faint yw Cyfraniad Gofal Nyrsio Cofrestredig?

Mae’r union faint o Gyfraniad Gofal Nyrsio Cofrestredig a delir yn dibynnu ar lle rydych yn byw yn y DU.

Rhanbarth Cyfraddau Cyfraniad Gofal Nyrsio Cofrestredig
Lloegr £112 yr wythnos ar gyfer pobl a aseswyd ar ôl 1 Hydref 2007, a £154.14 yr wythnos ar gyfer pobl a aseswyd ar ôl 1 Hydref 2007 ac a oedd yn cael y band cyfradd uwch yr adeg honno (2015-16)
Cymru £140.90 yr wythnos (2015-16)
Yr Alban £78 yr wythnos (a £171 yr wythnos o Lwfans Gofal Personol) – cyfanswm o £249 yr wythnos (2015-16)
Gogledd Iwerddon £100 yr wythnos (2015-16)

Sut i wneud cais am Gyfraniad Gofal Nyrsio Cofrestredig

Os yw eich anghenion gofal yn cael eu hasesu gan eich awdurdod lleol neu ymddiriedolaeth, gofynnwch iddynt eich asesu ar gyfer Cyfraniad Gofal Nyrsio Cofrestredig ar yr un pryd.

Os ydych eisoes wedi cael eich asesiad anghenion gofal, gallwch gysylltu â nhw wedyn a gofyn iddynt eich asesu ar gyfer Cyfraniad Gofal Nyrsio Cofrestredig ar wahân.

Cyfrifoldeb Grŵp Comisiynu Clinigol, Bwrdd Iechyd lleol neu Ymddiriedolaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol eich cartref nyrsio yw talu am gost y gofal a ddarperir gan nyrsys cofrestredig. Os ydych yn talu am eich gofal eich hun a byddai’n well gennych i’r Grŵp Comisiynu Clinigol, y Bwrdd Iechyd neu’r Ymddiriedolaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol beidio â chymryd y cyfrifoldeb hwn, bydd eich dymuniad yn cael ei barchu.

Pa wasanaethau GIG syd ar gael mewn cartrefi gofal?

Wedi i chi gael eich asesu, mae’n bosib y gwelwch eich bod yn gymwys i hawlio cymorth pellach gan y GIG – gan gynnwys cymhorthion hunanreolaeth a delir amdanynt gan y GIG neu gefnogaeth neu wasanaethau arbenigol eraill megis trin traed, ffisiotherapi, matresi mwy cyfforddus a chymhorthion symudedd a chyfathrebu.

Mwy o wybodaeth ar ariannu gan y GIG mewn cartrefi gofal a chyfraniad Gofal Nyrsio Cofrestredig

Lawrlwythwch ‘NHS Funding for Nursing in Care Homes’ o wefan FirstStop Advice.

Holwch am gopi o’r daflen ffeithiau ‘Cyfraniad Gofal Nyrsio Cofrestredig’ ar wefan Advice on Care.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?