Gofal nyrsio a ariennir gan y GIG

Dyma pryd mae’r GIG yn talu cyfraniad tuag at eich gofal nyrsio i gartref gofal. Efallai y byddwch yn gymwys os ydych mewn cartref gofal ac yn cael gofal gan nyrs neu feddyg cofrestredig..

Beth yw gofal nyrsio a ariennir gan y GIG?

Yn byw yng Ngogledd Iwerddon?

Eich Ymddiriedolaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol leol sy’n gyfrifol am dalu’r cyfraniad. Lawrlwythwch y daflen ‘Payments for Nursing Care’ o wefan nidirect am fwy o wybodaeth.

Mae gofal nyrsio a ariennir gan y GIG yn cynnwys gofal nyrsio neu feddygol.

Nid yw’n destun prawf modd ac yn cael ei dalu p’un a ydych yn talu am eich gofal cymdeithasol eich hun neu’ch awdurdod lleol (neu ymddiriedaeth yng Ngogledd Iwerddon).

A allaf gael gofal nyrsio a ariennir gan y GIG?

Efallai y gallwch gael gofal nyrsio a ariennir gan y GIG os:

  • nad ydych yn gymwys i gael gofal iechyd parhaus gan y GIG, ond rydych wedi cael eich asesu fel rhywun sydd angen gofal gan nyrs gofrestredig, ac
  • rydych yn byw mewn cartref gofal a gofrestrwyd i ddarparu gofal nyrsio.

Sut mae’r Cyfraniad Gofal Nyrsio GIG yn gweithio?

Yn gyntaf, mae’ch anghenion gofal yn cael eu hasesu i weld a ydych angen gofal iechyd parhaus y GIG. Mae hyn fel arfer yn digwydd ar ôl i chi adael yr ysbyty.

Darganfyddwch fwy yn ein canllaw A ydych yn gymwys am gyllid gofal iechyd parhaus y GIG?

Os canfyddir nad oes angen gofal iechyd parhaus y GIG arnoch, efallai y cewch eich asesu o hyd fel bod angen gofal nyrsio mewn cartref gofal. Yn yr achos hwnnw, bydd y GIG (neu’r Ymddiriedolaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol Gogledd Iwerddon) yn talu cyfraniad tuag at eich ffioedd nyrsio.

Mae’n cael ei dalu i’r cartref gofal i’w had-dalu nhw am y gofal nyrsio maent yn ei roi i chi.

Os ydych yn talu holl ffioedd eich hun, sy’n cynnwys costau nyrsio, bydd y cyfanswm y byddwch yn ei dalu yn cael ei leihau gan swm y cyfraniad gofal nyrsio a ariennir gan y GIG.

Os mai dim ond rhan o’r costau rydych yn eu talu, fe allech dal fod yn well eich byd.

Mae’n ofynnol i’r cartref gofal ddangos i chi sut mae’r gofal nyrsio a ariennir gan y GIG yn lleihau eich ffioedd. Os na welwch wahaniaeth, gofynnwch iddynt amdano.

Bydd y gofal nyrsio a ariennir gan y GIG yn stopio os ydych yn mynd mewn i’r ysbyty. Mae hyn oherwydd y byddwch yn cael gofal nyrsio am ddim yn yr ysbyty yn lle. Ond mae’n debygol y bydd yn rhaid i chi barhau i dalu’r ffi lawn i’r cartref gofal er mwyn cael cadw’ch ystafell yno.

Os nad oes angen gofal nyrsio arnoch fwyach, gall eich gofal nyrsio a ariennir gan y GIG stopio.

A allwch gael Cyfraniad Gofal Nyrsio GIG os mai ond dros dro y rwyf yn aros?

Wyddoch chi?

Mae gofal nyrsio a ariennir gan y GIG dim ond ar gael os ydych mewn cartref gofal.

Os oes angen gofal nyrsio arnoch yn eich cartref eich hun, darperir hwn am ddim gan y gwasanaethau nyrsio cymunedol arferol. Trefnir hyn fel arfer trwy eich meddygfa. Os yw’ch anghenion yn gymhleth, bydd yn cael ei ariannu trwy Ofal Iechyd Parhaus y GIG.

Dylai gofal nyrsio a ariennir gan y GIG gael ei dalu hyd yn oed os mai dros dro yw eich arhosiad yn y cartref gofal.

Os ydych yn aros am chwe wythnos neu lai, ni fydd angen i chi gael eich asesu’n ffurfiol.

Yn hytrach, bydd eich angen am ofal nyrsio yn seiliedig ar y wybodaeth a roddir gan y cartref gofal neu eich meddyg teulu.

Gall gofal nyrsio a ariennir gan y GIG fod yn gyfraniad defnyddiol tuag at gostau os bydd angen cyfnodau rheolaidd o ofal a seibiant arnoch.

Faint yw’r Cyfraniad Gofal Nyrsio GIG?

Mae swm y Cyfraniad Gofal Nyrsio yn dibynnu ar ble rydych yn byw yn y DU.

Rhanbarth ** ** Cyfraddau gofal nyrsio a ariennir gan y GIG
Cymru £179.97 yr wythnos
Lloegr £183.92 yr wythnos ar gyfer y gyfradd safonol, a £253.02 yr wythnos ar gyfer y gyfradd uwch. (Mae’r gyfradd uwch dim ond yn berthnasol i bobl a oedd yn cael y gyfradd uwch yn 2007 cyn y cyflwynwyd y gyfradd safonol sengl.)
Yr Alban £81 yr wythnos am ofal nyrsio a/neu £180 yr wythnos am ofal personol - hyd at gyfanswm o £261 yr wythnos (cyfraddau 2020-21). Gweler taflen ffeithiau Age UK yr Alban am fwy o wybodaeth
Gogledd Iwerddon £100 yr wythnos (cyfraddau 2019-20)

Sut i wneud cais am ofal nyrsio a ariennir gan y GIG?

Mae’r GIG fel arfer yn trefnu asesiad o’ch anghenion pan fyddant yn eich rhyddhau o’r ysbyty. Os na fydd hyn yn digwydd, gofynnwch i’ch meddyg teulu neu weithiwr cymdeithasol drefnu asesiad.

Pwy sy’n talu am ofal nyrsio a ariennir gan y GIG?

Mae Grŵp Comisiynu Clinigol, Bwrdd Iechyd neu Ymddiriedolaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol eich cartref nyrsio, yn gyfrifol am gost y gofal a ddarperir gan nyrsys cofrestredig.

Os ydych yn talu am ofal eich hun a byddai’n well gennych i’r Grŵp Comisiynu Clinigol, Bwrdd Iechyd neu Ymddiriedolaeth Iechyd a Gofal Cymdeithas beidio â chymryd y cyfrifoldeb hwn, bydd eich dymuniad yn cael ei barchu.

A yw cael gofal nyrsio a ariennir gan y GIG yn effeithio ar fy mudd-daliadau eraill?

Ni fydd y gofal nyrsio a ariennir gan y GIG yn effeithio ar eich hawl i gael budd-daliadau eraill.

Fodd bynnag, yn yr Alban, os ydych yn cael lwfans gofal personol, bydd yr hawl i gael Lwfans Gweini neu’r elfen ofal o lwfans Byw i’r Anabl neu Daliad Annibyniaeth Bersonol, yn dod i ben ar ôl pedair wythnos.

Pa wasanaethau GIG eraill sydd ar gael mewn cartrefi gofal?

Wedi i chi gael eich asesu, mae’n bosib y gwelwch eich bod yn gymwys i hawlio cymorth pellach gan y GIG.

Gallai hyn gynnwys cymhorthion hunanreolaeth a delir amdanynt gan y GIG neu gefnogaeth neu wasanaethau arbenigol eraill fel:

  • trin traed
  • ffisiotherapi
  • matresi lleddfu pwysau, a
  • cymhorthion symudedd a chyfathrebu.

Rhagor o wybodaeth am gyllid y GIG mewn cartrefi gofal a’r Cyfraniad Gofal Nyrsio

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?