Gofal nyrsio a ariennir gan y GIG

Os ydych yn talu rhan neu’ch holl gostau mewn cartref nyrsio ac yn cael gofal gan nyrs neu feddyg cofrestredig yno, efallai y gallwch hawlio cyfraniad gofal nyrsio a ariennir gan y GIG tuag at gost eich gofal. Fel arfer, bydd hyn yn lleihau’r cyfanswm y byddwch yn ei dalu mewn ffioedd, felly mae’n werth ei ymchwilio.

Beth yw gofal nyrsio a ariennir gan y GIG?

Yn byw yng Ngogledd Iwerddon?

Eich Ymddiriedolaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol leol sy’n gyfrifol am dalu’r cyfraniad.

Lawrlwythwch y daflen ‘Payments for Nursing Care’ o wefan nidirect.

Budd-dal sy’n rhydd o brawf modd ac yn ddi-dreth yw gofal nyrsio a ariennir gan y GIG, a delir gan y GIG ar gyfer gofal nyrsio neu ofal meddygol.

Caiff ei dalu p’un ai’ch bod yn hunangyllido eich gofal neu bod eich awdurdod lleol neu ymddiriedolaeth yn talu amdano.

A allaf gael gofal nyrsio a ariennir gan y GIG?

Efallai y gallwch gael gofal nyrsio a ariennir gan y GIG:

  • os nad ydych yn gymwys i gael gofal iechyd parhaus gan y GIG ond rydych wedi cael eich asesu fel rhywun sydd angen gofal gan nyrs gofrestredig, ac
  • rydych yn aros mewn cartref gofal a gofrestrwyd i ddarparu gofal nyrsio.

Sut mae gofal nyrsio a ariennir gan y GIG yn gweithio?

Mae eich anghenion gofal yn cael eu hasesu cyn i chi fynd i mewn i gartref gofal.

Os yw’r asesiad yn datgan bod angen gofal nyrsio arnoch, bydd y GIG (neu’r Health and Personal Social Services yng Ngogledd Iwerddon) yn talu cyfraniad tuag at eich ffioedd nyrsio.

Mae’n cael ei dalu’n uniongyrchol i’r cartref gofal i’w had-dalu nhw am y gofal nyrsio maent yn ei roi i chi.

Os ydych yn talu’r ffioedd o’ch poced eich hun, sy’n cynnwys costau nyrsio, bydd y cyfanswm y byddwch yn ei dalu yn cael ei leihau gan swm y cyfraniad gofal nyrsio a ariennir gan y GIG.

Os mai dim ond rhan o’r costau yr ydych yn eu talu, fe allech fod ar eich ennill hyd yn oed wedyn.

Mae’n ofynnol i’r cartref gofal ddangos i chi sut mae’r gofal nyrsio a ariennir gan y GIG yn lleihau eich ffioedd.

Os na welwch wahaniaeth, gofynnwch iddynt amdano.

Ni fydd gofal nyrsio a ariennir gan y GIG yn cael ei dalu os ewch i mewn i’r ysbyty, ond mae’n debyg y bydd yn rhaid i chi barhau i dalu’r ffi lawn i’r cartref gofal er mwyn cael cadw’ch ystafell yno.

Os nad oes angen gofal nyrsio arnoch mwyach, gall eich gofal nyrsio a ariennir gan y GIG ddod i ben.

A allwch chi gael gofal nyrsio a ariennir gan y GIG os mai ond dros dro y byddwch yn aros?

A wyddech chi?

Mae gofal nyrsio a ariennir gan y GIG yn wahanol i ariannu gofal iechyd parhaus y GIG, sydd ar gael hyd yn oed pan fyddwch yn byw yn eich cartref eich hun.

Dylai gofal nyrsio a ariennir gan y GIG gael ei dalu hyd yn oed os mai dros dro yw eich arhosiad yn y cartref gofal.

Os ydych yn aros am chwe wythnos neu lai, ni fydd angen i chi gael eich asesu’n ffurfiol.

Yn hytrach, bydd eich angen am ofal nyrsio yn seiliedig ar y wybodaeth a roddir gan y cartref gofal neu eich meddyg teulu.

Gall gofal nyrsio a ariennir gan y GIG fod yn gyfraniad defnyddiol tuag at gostau os bydd angen cyfnodau rheolaidd o ofal a seibiant arnoch.

Beth yw cost gofal nyrsio a ariennir gan y GIG?

Mae gwir gost gofal nyrsio a ariennir gan y GIG yn dibynnu ar ble rydych yn byw yn y DU.

Rhanbarth Cyfraddau gofal nyrsio a ariennir gan y GIG yn 2017-18
Lloegr £158.16 yr wythnos ar gyfer y gyfradd safonol, a £217.59 yr wythnos ar gyfer y gyfradd uwch, yn berthnasol yn unig i bobl a oedd yn cael y gyfradd uwch yn 2007 cyn y cyflwynwyd y gyfradd safonol sengl.
Cymru £148.01 yr wythnos.
Yr Alban £78 yr wythnos am ofal nyrsio a/neu £171 yr wythnos am ofal personol – hyd at gyfanswm o £249 yr wythnos. Gweler daflen ffeithiau Age UK yr Alban am ragor o wybodaeth.
Gogledd Iwerddon ersonol £100 yr wythnos.

Sut i wneud cais am ofal nyrsio a ariennir gan y GIG

Os yw eich anghenion gofal yn cael eu hasesu gan eich awdurdod lleol neu ymddiriedolaeth, gofynnwch iddynt eich asesu ar gyfer gofal nyrsio a ariennir gan y GIG ar yr un pryd.

Os ydych eisoes wedi cael eich asesiad anghenion gofal neu asesiad gofal cymdeithasol, gallwch barhau i ofyn i gael eich asesu ar gyfer gofal nyrsio a ariennir gan y GIG ar wahân.

Mae Grŵp Comisiynu Clinigol, Bwrdd Iechyd neu Ymddiriedolaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol eich cartref nyrsio, yn gyfrifol am gost y gofal a ddarperir gan nyrsys cofrestredig.

Os ydych yn talu am eich gofal eich hun a byddai’n well gennych i’r Grŵp Comisiynu Clinigol, Bwrdd Iechyd neu Ymddiriedolaeth Iechyd a Gofal Cymdeithas beidio â chymryd y cyfrifoldeb hwn, bydd eich dymuniad yn cael ei barchu.

A yw cael gofal nyrsio a ariennir gan y GIG yn effeithio ar fy mudd-daliadau eraill?

Ni fydd y Cyfraniad Gofal Nyrsio GIG yn effeithio ar yr hawl i gael budd-daliadau eraill.

Fodd bynnag, yn yr Alban, os ydych yn cael lwfans gofal personol, bydd yr hawl i gael Lwfans Gweini neu’r elfen ofal o lwfans Byw i’r Anabl neu Daliad Annibyniaeth Bersonol, yn dod i ben ar ôl pedair wythnos.

Pa wasanaethau GIG eraill sydd ar gael mewn cartrefi gofal?

Wedi i chi gael eich asesu, mae’n bosib y gwelwch eich bod yn gymwys i hawlio cymorth pellach gan y GIG.

Gallai hyn gynnwys cymhorthion hunanreolaeth a delir amdanynt gan y GIG neu gefnogaeth neu wasanaethau arbenigol eraill fel:

  • trin traed
  • ffisiotherapi
  • matresi mwy cyfforddus
  • cymhorthion symudedd a chyfathrebu.

Rhagor o wybodaeth

Lawrlwythwch ‘NHS Funding for Nursing in Care Homes’ o wefan FirstStop Advice.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?