Cyfrifoldebau ariannol os ydych chi’n gosod eiddo

Efallai eich bod yn landlord prynu-i-osod proffesiynol, neu efallai eich bod yn gosod eich cartref fel ‘landlord ar hap’ am eich bod wedi etifeddu eiddo, neu heb werthu eiddo blaenorol. Beth bynnag yw eich sefyllfa, sicrhewch eich bod yn ymwybodol o’ch cyfrifoldebau ariannol. Rydym hefyd yn cynnig dolenni at ragor o wybodaeth ar eich cyfrifoldebau cyfreithiol.

Darllenwch drawsgri fiad y fideo

Rhowch wybod i’ch benthyciwr morgais

Bydd angen i chi roi gwybod i’ch benthyciwr bod rhywun ar wahân i chi yn byw yno. Gan ddibynnu pa mor hir y bydd y cytundeb yn para, efallai y bydd arnoch angen newid am forgais gwahanol.

Darllenwch ein canllaw ar forgeisi Prynu-i’w-osod am ragor o wybodaeth.

Os ydych chi’n dewis eiddo gyda’r bwriad o’i osod, gweler ein canllaw buddsoddiadau eiddo Prynu-i’w-osod.

Goblygiadau treth

Fel landlord mae arnoch angen gwybod beth yw eich rhwymedigaethau Treth Incwm a Threth ar Enillion Cyfalaf. Yma rydym ni’n cynnig arolwg, gyda dolenni at wybodaeth mwy manwl.

Treth Incwm

Ychwanegir incwm o rent at unrhyw incwm perthnasol arall rydych yn ei ennill yn ystod y flwyddyn dreth ariannol.

Er enghraifft, incwm o gyflogaeth neu efallai log o gynilion – i gyfrifo eich atebolrwydd treth.

Mae’n rhaid ichi ddatgan yr incwm hwn ar ffurflen Hunanasesiad Treth bob blwyddyn.

Fodd bynnag, efallai y gallwch hawlio treuliau neilltuol yn erbyn eich incwm o rent a lleihau eich bil treth.

Mae hyn yn cynnwys, er enghraifft, rywfaint neu’ch holl daliadau llog ar forgais, os oes gennych forgais prynu-i-osod, ffioedd asiantaeth gosod tai a rhai costau cynnal a chadw.

Gall landlordiaid prynu i osod wrthbwyso eu taliadau llog morgais a rhai o’u costau yn erbyn eu hincwm.

Mae cyfraddau uwch ac atodol o ostyngiad treth ar log morgais yn cael eu dirwyn i ben a byddant wedi eu cyfyngu i 20% ar gyfer pob landlord erbyn Ebrill 2020.

Lwfans incwm o eiddo

Mae’r lwfans incwm o eiddo yn golygu y gall perchnogion eiddo ennill hyd at £1,000 o incwm o rent yn ddi-dreth yr un.

Gallai talwr treth cyfradd sylfaenol arbed hyd at £200 a thalwyr treth cyfradd uwch hyd at £400. Os ydych chi’n berchen ar eiddo ar y cyd, er enghraifft gyda’ch partner, gallwch eich dau hawlio’r lwfans.

Os yw’ch incwm o rent yn £1,000 neu lai, ni fydd angen i chi ddatgan na thalu treth ar yr incwm hwn.

Os ydych chi’n ennill mwy na £1,000 mewn incwm o rent, gallwch ddidynnu’r lwfans o’ch derbyniadau. Fodd bynnag, os byddwch chi’n hawlio hyn, ni fyddwch yn gallu hawlio am gostau eraill a ganiateir.

Bydd y lwfans incwm o eiddo hefyd yn berthnasol i Gyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 4.

Ni allwch ddefnyddio’r lwfans eiddo yn erbyn incwm o osod ystafell yn eich cartref eich hun ar y cyd â gostyngiad rhentu ystafell

Treth ar Enillion Cyfalaf

Os ydych chi’n gwerthu eiddo sydd ddim yn brif gartref i chi – gan gynnwys eiddo i’w osod – mae’n bosibl y bydd rhaid i chi dalu Treth ar Enillion Cyfalaf ar unrhyw enillion (elw).

Gallwch osod treuliau sy’n ymwneud â chyfalaf, fel ffenestri newydd, yn erbyn enillion cyfalaf pan fydd yr eiddo yn cael ei werthu. Gan y gallai hyn fod flynyddoedd yn ddiweddarach, mae’n bwysig eich bod yn cadw cofnodion a thystiolaeth o unrhyw dreuliau o’r fath. Yna pan fyddwch chi’n gwerthu, gofynnwch i gynghorwr ariannol neu gyfrifydd beth y gallwch ei hawlio’n ôl.

Darllenwch am Dreth ar Enillion Cyfalaf ar eiddo ar wefan Cyllid a Thollau EM.

Cofrestrwch flaendal eich tenantiaid gyda Chynllun Blaendal Tenantiaeth

Mae’r cynlluniau hyn yn cael eu defnyddio i ddiogelu blaendal y tenantiaid.

Yng Nghymru a Lloegr yn ôl y gyfraith mae’n rhaid i chi roi’r blaendaliadau mewn cynllun addas o fewn 30 niwrnod i ddyddiad cychwynnol y cytundeb tenantiaeth os ydych chi’n rhentu eich cartref ar denantiaeth byrddaliad sicr a ddechreuodd wedi 6 Ebrill 2007.

Darllenwch fwy am Gynllun Blaendal Tenantiaeth ar wefan GOV.UK.

Pa ffioedd allwch chi eu codi fel landlord?

O fis Mehefin 2019, caiff landlordiaid eu cyfyngu gyda pha ffioedd y gallant godi ar denantiaid.

Mae blaendaliadau tenantiaeth ad-daladwy wedi’u capio ar ddim mwy na phum wythnos o rent os yw cyfanswm y rhent yn llai na £50,000 y flwyddyn, neu chwe wythnos os yw cyfanswm y rhent yn fwy na £50,000 y flwyddyn.

Mae blaendaliadau cadw, a ddefnyddir i gadw eiddo, wedi’u capio ar un wythnos o rent.

Cewch barhau i godi ffioedd os yw’r tenant yn gofyn am gael terfynu’r denantiaeth yn gynnar, ar gyfer taliadau rhent hwyr ac os ydych yn pasio costau ymlaen am bethau megis cyfleustodau, y Dreth Gyngor a Thrwyddedau Teledu.

Dysgwch fwy ynglŷn â’r rheolau newydd yn neddf ffioedd tenantiaid ar Gov.uk.

Rheolau treth ar gyfer gosod tai gwyliau

Mae’r rheolau treth ar gyfer gosod tai gwyliau’n llawn amser neu’n rhan-amser yn wahanol i’r rhai ar gyfer gosod tai yn breifat.

Dysgwch fwy am dreth ar elw o osod ar gyfer gwyliau ar GOV.UK.

Eich cyfrifoldebau cyfreithiol fel landlord

Mae gennych chi lawer o gyfrifoldebau i gydymffurfio â hwy fel landlord, gan gynnwys:

  • llunio cytundeb tenantiaeth cydsyniol
  • diogelwch peiriannau cegin nwy a thrydan rydych chi’n eu cyflenwi
  • diogelwch tân y dodrefn a’r llenni a’r deunyddiau rydych chi’n eu cyflenwi
  • darparu Tystysgrif Perfformiad Ynni ar gyfer yr eiddo
  • diogelu blaendal eich tenant mewn cynllun a gymeradwyir gan y llywodraeth
  • gwirio fod gan eich tenant yr hawl i rentu’ch eiddo os yw’r eiddo hwnnw yn Lloegr.

Chwiliwch am ragor o wybodaeth am gyfrifoldebau cyfreithiol fel landlord preifat yng Nghymru a Lloegr ar wefan GOV.UK.

Darllenwch am rwymedigaethau cyfreithiol ac ariannol landlordiaid Albanaidd ar wefan{:target=”_blank”} Llywodraeth yr Alban.

Darllenwch am rwymedigaethau cyfreithiol ac ariannol landlordiaid arwefan Northern Ireland Housing Executive.

Rhentu Doeth Cymru

Mae cynllun cofrestru a thrwyddedu newydd wedi ei gyflwyno yng Nghymru. Ei nod yw codi ymwybyddiaeth o hawliau a chyfrifoldebau priodol landlordiaid, asiantau a thenantiaid.

Bydd yn ofynnol i landlordiaid preifat gofrestru gyda Rhentu Doeth Cymruopens in new window. Bydd hefyd angen iddynt gofrestru eu heiddo.

Os yw landlord eisiau rheoli’r eiddo ei hun, rhaid profi ei fod yn ‘ffit ac addas’ i feddu ar drwydded. Yna mae’n rhaid iddynt ymroi i gyflawni (a phasio) hyfforddiant cymeradwy.

Neu, byddant yn gallu penodi asiant trwyddedig i reoli’r eiddo ar eu rhan.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?