Cyfrifoldebau ariannol os ydych chi’n gosod eiddo

Efallai eich bod yn landlord prynu-i’w-osod proffesiynol, neu efallai eich bod yn gosod eich cartref fel ‘landlord ar hap’ am fod arnoch angen symud allan o’ch cartref, er mwyn cyfnewid am rywbeth gwell neu rentu rhywle mwy. Beth bynnag yw eich sefyllfa, sicrhewch eich bod yn ymwybodol o’ch cyfrifoldebau ariannol. Rydym hefyd yn cynnig dolenni at ragor o wybodaeth ar eich cyfrifoldebau cyfreithiol.

Darllenwch drawsgri fiad y fideo

Rhowch wybod i’ch benthyciwr morgais

Bydd angen i chi roi gwybod i’ch benthyciwr bod rhywun ar wahân i chi yn byw yno. Gan ddibynnu pa mor hir y bydd y cytundeb yn para, efallai y bydd arnoch angen newid am forgais gwahanol.

Darllenwch ein canllaw ar forgeisi Prynu-i’w-osod am ragor o wybodaeth.

Os ydych chi’n dewis eiddo gyda’r bwriad o’i osod, gweler ein canllaw buddsoddiadau eiddo Prynu-i’w-osod.

Goblygiadau treth

Fel landlord mae arnoch angen gwybod beth yw eich rhwymedigaethau Treth Incwm a Threth ar Enillion Cyfalaf. Yma rydym ni’n cynnig arolwg, gyda dolenni at wybodaeth mwy manwl.

Treth Incwm

Efallai y gwelsoch drwy wefannau fel Airbnb, y cyhoeddwyd ym mis Mawrth 2016 y byddai’r £1,000 cyntaf a enillir gan unigolion sy’n gosod eu heiddo ar-lein, yn ddi-dreth. Os bydd hyn, neu fesur tebyg yn dod i rym yn y dyfodol, byddwn yn diweddaru’r wefan. Tan hynny, mae treth yn parhau’n daladwy ar y math hwn o incwm.

Mae incwm gosod tŷ yn cael ei ychwanegu at unrhyw incwm arall rydych chi’n ei ennill yn ystod y flwyddyn – er enghraifft, o waith neu gynilion – er mwyn cyfrifo eich rhwymedigaeth treth. Mae’n rhaid ichi ddatgan yr incwm hwn ar ffurflen Hunanasesiad Treth bob blwyddyn.

Fodd bynnag, gallwch hawlio treuliau neilltuol yn erbyn eich incwm o rent a lleihau eich bil treth. Mae hyn yn cynnwys, er enghraifft, daliadau llog ar forgais, os oes gennych forgais prynu-i’w-osod, ffïoedd asiantaeth gosod tai a chostau cynnal a chadw. Dilynwch y dolenni isod i gael yr wybodaeth yn llawn.

Darllenwch am Dreth Incwm wrth rentu eiddo ar y wefan GOV.UK.

Gall landlordiaid prynu i osod wrthbwyso eu taliadau llog morgais a rhai o’u costau yn erbyn eu hincwm.

Mae cyfraddau uwch ac atodol o ostyngiad treth yn cael eu dirwyn i ben a byddant wedi eu cyfyngu i 20% ar gyfer pob landlord erbyn 2020.

Golyga’r newidiadau hyn y bydd eich incwm trethadwy yn codi, gan effeithio ar eich bil treth, yn arbennig os ydych chi’n talu treth cyfradd ychwanegol.

Ar gyfer blwyddyn dreth 2018-2019, gall landlordiaid prynu i osod wrthbwyso 50% o daliadau llog eu morgais yn erbyn eu hincwm rhent. Mae 50% o’r taliad morgais yn gymwys ar gyfer credyd treth o 20%.

O Ebrill 2019 bydd hyn yn newid unwaith eto, gyda 25% o daliadau llog morgais yn gymwys ar gyfer gwrthbwyso yn erbyn incwm rhent, a 75% yn gymwys ar gyfer credyd treth o 20%.

Gallwch ddarganfod mwy am y newidiadau rhyddhad treth hyn ar Gov.uk.

Treth ar Enillion Cyfalaf

Os ydych chi’n gwerthu eiddo sydd ddim yn brif gartref i chi – gan gynnwys eiddo i’w osod – mae’n bosibl y bydd rhaid i chi dalu Treth ar Enillion Cyfalaf ar unrhyw enillion (elw).

Gallwch osod treuliau sy’n ymwneud â chyfalaf, fel ffenestri newydd, yn erbyn enillion cyfalaf pan fydd yr eiddo yn cael ei werthu. Gan y gallai hyn fod flynyddoedd yn ddiweddarach, mae’n bwysig eich bod yn cadw cofnodion a thystiolaeth o unrhyw dreuliau o’r fath. Yna pan fyddwch chi’n gwerthu, gofynnwch i gynghorwr ariannol neu gyfrifydd beth y gallwch ei hawlio’n ôl.

Darllenwch am Dreth ar Enillion Cyfalaf ar eiddo ar wefan Cyllid a Thollau EM.

Cofrestrwch flaendal eich tenantiaid gyda Chynllun Blaendal Tenantiaeth

Mae’r cynlluniau hyn yn cael eu defnyddio i ddiogelu blaendal y tenantiaid.

Yng Nghymru a Lloegr mae’n gyfreithiol ofynnol i chi roi’r blaendal mewn cynllun addas o fewn deng niwrnod ar hugain i ddyddiad cychwynnol cytundeb y tenantiaeth.

Cyflwynwyd y cynllun blaendal tenantiaeth cyntaf yng Ngogledd Iwerddon ar 1 Ebrill 2013.

Darllenwch fwy am Gynllun Blaendal Tenantiaeth ar wefan GOV.UK.

Chwiliwch am ragor o wybodaeth am gynllun blaendal tenantiaeth newydd yn yr Alban.

Darllenwch am y cynllun blaendal tenantiaeth yng Ngogledd Iwerddon.

Rheolau treth ar gyfer gosod tai gwyliau

Mae’r rheolau treth ar gyfer gosod tai gwyliau’n llawn amser neu’n rhan-amser yn wahanol i’r rhai ar gyfer gosod tai yn breifat.

Dysgwch fwy am dreth ar elw o osod ar gyfer gwyliau ar GOV.UK.

Eich cyfrifoldebau cyfreithiol fel landlord

Mae gennych chi lawer o gyfrifoldebau i gydymffurfio â hwy fel landlord, gan gynnwys:

  • llunio cytundeb tenantiaeth cydsyniol
  • diogelwch peiriannau cegin nwy a thrydan rydych chi’n eu cyflenwi
  • diogelwch tân y dodrefn a’r llenni a’r deunyddiau rydych chi’n eu cyflenwi
  • darparu Tystysgrif Perfformiad Ynni ar gyfer yr eiddo
  • diogelu blaendal eich tenant mewn cynllun a gymeradwyir gan y llywodraeth
  • gwirio fod gan eich tenant yr hawl i rentu’ch eiddo os yw’r eiddo hwnnw yn Lloegr.

Chwiliwch am ragor o wybodaeth am gyfrifoldebau cyfreithiol fel landlord preifat yng Nghymru a Lloegr ar wefan GOV.UK.

Darllenwch am rwymedigaethau cyfreithiol ac ariannol landlordiaid Albanaidd ar wefan Llywodraeth yr Alban.

Darllenwch am rwymedigaethau cyfreithiol ac ariannol landlordiaid arwefan Northern Ireland Housing Executive.

Rhentu Doeth Cymru

Mae cynllun cofrestru a thrwyddedu newydd wedi ei gyflwyno yng Nghymru. Ei nod yw codi ymwybyddiaeth o hawliau a chyfrifoldebau priodol landlordiaid, asiantau a thenantiaid.

Bydd yn ofynnol i landlordiaid preifat gofrestru gyda Rhentu Doeth Cymruopens in new window. Bydd hefyd angen iddynt gofrestru eu heiddo.

Os yw landlord eisiau rheoli’r eiddo ei hun, rhaid profi ei fod yn ‘ffit ac addas’ i feddu ar drwydded. Yna mae’n rhaid iddynt ymroi i gyflawni (a phasio) hyfforddiant cymeradwy.

Neu, byddant yn gallu penodi asiant trwyddedig i reoli’r eiddo ar eu rhan.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?