Cyfrifon banc ar y cyd

Mae cyfrif ar y cyd yn galluogi i chi reoli unrhyw arian rydych yn ei rannu gydarhywun arall. Mae hyn yn fwyaf tebygol o fod yn bartner i chi, ond gallai hefyd fod yn gydletywr - neu unrhyw un arall.Mae’n gyfleus iawn er mwyn rhannu costau, ond mae risg bob amser o roi rheolaeth ar gyfrif unigol i nifer o bobl.

Beth yw cyfrif ar y cyd?

Gyda chyfrif ar y cyd, mae dau neu fwy o bobl yn gallu cael at yr arian yn y cyfrif. Gall pawba enwir ar y cyfrif yn gallu arian i mewn neu ei gymryd allan - er weithiau mae angen i fwy nag un person gytuno i hyn.

Gan amlaf defnyddir cyfrifon ar y cyd gan y canlynol:

cyplau priod, partneriaid sifil a chyplau sy’n cyd-fyw

cydletywyr sy’n rhannu tŷ ac yn rhannu costau – fel rhent a biliau

Nid yw cyfrifon ar y cyd yn addas os oes angen mynediad hirdymorarnochatarian rhywun arall. Er enghraifft, os ydych chi angen helpu perthynas oedrannus i edrych ar ôl eu cyllid.

os ydych yn y sefyllfa hon, darllenwch ein canllaw [Pan fydd angen help ffurfiol ar rywun i reoli ei arian

](https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/articles/when-does-someone-need-formal-help-with-managing-their-money)

Cyfrifon banc ar y cyd - Y manteision a’r anfanteision

Os oes gennych unrhyw amheuon am sefydlu cyfrif ar y cyd, peidiwch â gwneud hynny. Nid oes angen cyfrif ar y cyd arnoch os ydych chi eisiau rhannu popeth 50:50, er enghraifft.

Manteision

 • Ffordd syml o rannu eich arian a rheoli eich costau byw, fel biliau a thaliadau morgais neu rent.
 • Mae rhai cyplau’n teimlo bod cael cyfrif ar y cyd – a chael canllawiau pendant ar gyfer sut mae ei reoli – yn gallu helpu gydag atal ffraeo am arian.
 • Anfanteision

  $yes-no
 • Os oes hanes credyd gwael gydag un ohonoch, fel arfer nid yw’n syniad da i agor cyfrif ar y cyd. Cyn gynted ag y byddwch yn agor cyfrif gyda’i gilydd, byddwch yn cael eich ‘cyd-sgorio’ a bydd eich statws credyd yn dod yn gysylltiedig.Nid yw hyn yn digwydd trwy fyw gyda rhywun yn unig - hyd yn oed os ydych yn briod.
 • Rydych yn colli rhywfaint o breifatrwydd. Bydd pob deiliad y cyfrif arall yn gallu gweld ar beth rydych yn gwario arian.
 • Os bydd un o deiliad y cyfrif yn tynnu arian allan o’r cyfrif ar y cyd, does dim llawer o opsiynau ar gyfer ei gael yn ôl.
 • Os bydd y cyfrif mewn gorddrafft, mae pob deiliad y cyfrif ar y cyd yn gyfrifol am yr holl arian sy’n ddyledus.Mae hyn yn golygu gallech fod yn atebol am ad-dalu dyled y person arall.

Cyfrifon ar y cyd ar gyfer taliadau Credyd Cynhwysol

Os ydych chi a’ch partner yn hawlio Credyd Cynhwysol, byddwch yn cael un taliad i’r ddau ohonoch -nid un yr un.Ond nid yw hyn yn golygu bod yn rhaid i chi agor cyfrif ar y cyd. Os yn well gennych, gallwch dalu’r arian i gyfrif gyda dim ond un o’ch enwau arno.

Agor cyfrif ar y cyd

Nid yw agor cyfrif ar y cyd yn wahanol iawn i agor cyfrif cyfredol arferol.

Mae angen i bob deiliad cyfrif llenwi eu hadran nhw o’r ffurflen gais a darparu prawf o gyfeiriad ac o bwy ydynt.

Cynilion di-dreth

Gall trethdalwyr ar y gyfradd sylfaenol ennill hyd at £1,000 o log ar eu cynilion heb orfod talu treth a gall trethdalwyr ar y gyfradd uwch ennill hyd at £500 o log yn ddi-dreth. Darganfyddwch fwy am Dreth ar gyfrifon cynilo.

Siaradwch â’ch banc yn ystod y broses ymgeisio, gan ofyn iddyn nhw egluro:

 • os oes unrhyw un sy’n cael tynnu arian allan heb gael caniatâd gan eraill ar y cyfrif
 • sut bydd pob gorddrafft yn cael ei drin – fel rheol, mae pawb sy’n dal cyfrif yn gyfrifol am dalu’r holl arian sy’n ddyledus yn ei ôl ac efallai bydd y banc yn cymryd arian o gyfrif unigol rhywun i wneud iawn am y gorddrafft yn y cyfrif ar y cyd
 • sut mae delio ag anghytuno neu ddiwedd perthynas ymhlith pobl sydd â chyfrif ar y cyd

‘Mandad’ neu ‘awdurdod’ yw’r enw ar y cytundeb ffurfiol ar gyfer pwy sy’n cael gwneud beth gyda’r cyfrif.

Mae’n rhaid i deiliad cyfrifdal lofnodi’r mandad wrth agor y cyfrif.

Gyda llog, gan amlaf rhennir hyn yn gyfartal rhwng y ddau ddeilydd cyfrif a bydd yn mynd tuag at Lwfansau Cynilion Personol (PSA) y naill ohonoch – y cyfanswm o log ar gynilion y caniateir i chi ei ennill yn ddi-dreth bob blwyddyn. Rhennir y llog yn gyfartal hyd yn oed os ydych mewn bandiau treth gwahanol. Gallwch ddarllen mwy am y Lwfans Cynilion Personol ar ein gwefan.

Os bydd pethau’n mynd o chwith

Sut mae delio ag anghytuno ag eraill sy’n dal y cyfrif

Os ydych yn cael problemau gyda’r bobl eraill sy’n dal y cyfrif gyda chi, canslwch y mandad.

Bydd hyn yn rhewi’r cyfrif ac felly ni fydd unrhyw un, gan eich cynnwys chi, yn gallu tynnu arian allan.

Dim ond wedi i bawb gytuno sut mae rhannu’r arian fydd y banc yn datgloi’r cyfrif.

Ac os nad ydych chi’n gallu dod i gytundeb, yr unig opsiwn efallai fydd gadael i’r llysoedd benderfynu pwy sy’n cael beth.

Os bydd eich banc neu eich cymdeithas adeiladu methu talu

Yn union fel cyfrifon eraill, mae cyfrifon ar y cyd wedi’u gwarchod gan Gynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol (FSCS) – hyd at £85,000.

Ar gyfer cyfrifon ar y cyd, mae Cynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol (FSCS) yn cymryd yn ganiataol bod gan bawb sy’n dal y cyfrif gyfran gyfartal.

Felly, os oes dau berson yn dal cyfrif ar y cyd, fe allech roi £170,000 yn y cyfrif – £85,000 yr un – a byddai’r cyfan wedi’i ddiogelu.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?