Cyfrifon banc i fyfyrwyr a graddedigion

Yn symud ymlaen i addysg uwch? Dylech fod yn gymwys i agor cyfrif banc myfyrwyr. Wedi i chi gwblhau’ch astudiaethau gellir uwchraddio hyn i gyfrif i raddedigion, gan gynnig gwobrwyon ac ysgogiadau newydd. Darllenwch ein canllaw i ddeall y prif wahaniaethau rhwng cyfrifon, penderfynu pa gyfrif sydd orau ar gyfer eich anghenion a sut i wneud y mwyaf o’r offeryn cyllidebu hwn, fel myfyriwr ac ar ôl hynny.

Cyfrifon cyfredol

Cyfrif cyfredol yw’r math o gyfrif a ddefnyddiwch ar gyfer bancio beunyddiol.

Mae pawb fwy neu lai yn gymwys i agor cyfrif cyfredol, sydd fel arfer yn cynnwys ystod o nodweddion safonol:

 • Cerdyn debyd/cerdyn arian parod
 • Bancio rhyngrwyd a ffôn
 • Cyfriflenni ar-lein neu wedi eu hargraffu
 • Cyfleusterau gorddrafft
 • Llog ar yr arian sydd yn y cyfrif
 • Y gallu i sefydlu debydau uniongyrchol ac archebion sefydlog

Cyfrifon i fyfyrwyr

Y gwahaniaeth mwyaf rhwng cyfrifon cyfredol a chyfrifon i fyfyrwyr yw’r cyfleuster gorddrafft.

Mae rhai cyfrifon i fyfyrwyr yn caniatáu gorddrafftiau o hyd at £3,000 yn gwbl ddi-log.

Mae hyn yn golygu na fydd yn rhaid i chi dalu llog ar unrhyw beth o dan y trothwy gorddrafft awdurdodedig tra byddwch yn fyfyriwr.

Ond cofiwch nid yw hwn yn arian am ddim.

Wedi i chi raddio byddwch yn dal yn gorfod ad-dalu’r hyn a fenthycwyd gennych.

Gall y terfyn gorddrafft a osodir gan y banc wrth i chi agor cyfrif fod ‘hyd at’ swm penodol gyda’r angen i gael caniatâd i’w gynyddu yn ystod eich blynyddoedd fel myfyriwr.

Os ewch y tu hwnt i drothwy awdurdodedig eich gorddrafft, gallech orfod talu costau ychwanegol.

Dylech siarad â’ch banc ar unwaith os bydd hyn yn debygol o ddigwydd, oherwydd gallai effeithio ar eich statws credyd a’ch gallu i fenthyca yn y dyfodol.

‘Pethau am ddim’

Gyda chyfrifon i fyfyrwyr, mae’r gystadleuaeth rhwng banciau a chymdeithasau adeiladu yn un frwd.

Oherwydd hyn mae rhai yn cynnig pob math o ‘bethau am ddim’ yn ogystal â gorddrafftiau i’ch denu i agor un o’u cyfrifon.

Er enghraifft, y cerdyn rheilffordd 16-25 (nid yw hwn ar gael yng Ngogledd Iwerddon).

Tra gall y rhain fod yn fonws braf, peidiwch â dewis cyfrif er mwyn cael rhywbeth am ddim yn unig.

Sicrhewch ei fod yn cynnwys yr holl nodweddion sydd eu hangen arnoch.

Rheoli arian drwy eich cyfrif myfyriwr

Defnyddiwch ein Cynllunydd cyllideb i gadw trefn ar eich arian.

Bydd y rhan fwyaf o’r taliadau a gewch ac a wnewch yn mynd trwy eich cyfrif myfyriwr.

Dylech osod a glynu wrth gyllideb gall er mwyn sicrhau eich bod yn aros o dan y terfyn gorddrafft awdurdodedig a gytunoch gyda’ch banc.

Agor mwy nag un cyfrif myfyriwr

Mae yna amryw o resymau pam y gallech benderfynu agor mwy nag un cyfrif:

 • I reoli’ch cyllideb yn fwy effeithiol. Er enghraifft, talu ffioedd llety gydag un cyfrif a defnyddio un arall ar gyfer gwariant beunyddiol
 • Mae rhai myfyrwyr yn agor mwy nag un cyfrif er mwyn manteisio ar y cyfleusterau gorddrafft rhad ac am ddim sydd ar gael

Peidiwch ag anghofio: mae cael mwy nag un cyfrif yn golygu eich bod mewn perygl o fynd i ddyled. Cofiwch gadw llygad barcud ar eich gwariant.

Cardiau credyd gyda chyfrifon myfyrwyr

Mae gan rai banciau gardiau credyd i fyfyrwyr sydd ar gael i gydfynd â chyfrifon myfyrwyr.

Tra gall cardiau credyd roi cymorth i chi wneud taliadau mawr unwaith ac am byth i roi cymorth gyda’ch astudiaethau, ni ddylech eu hystyried fel rhywbeth sy’n disodli gwariant dydd i ddydd a chyllidebu.

Os byddwch yn methu taliad, yr isafswm hyd yn oed, byddwch yn gorfod talu costau cosb
a gallai hynny effeithio ar eich statws credyd.

Gwneud taliadau drwy eich cyfrif myfyriwr

Mae bancio ar-lein a symudol yn eich galluogi i wneud taliadau yn rhwydd os yw manylion y cyfrif gennych.

Mae’r gwasanaeth ‘Paym’ yn caniatáu taliadau rhwng pobl sydd wedi cofrestru eu rhifau symudol.

Bancio’n ddiogel

Dyma rai awgrymiadau i roi cymorth i chi reoli eich cyfrif yn ddiogel ac i osgoi twyll:

 • Peidiwch fyth â chadw’ch Rhif Adnabod Personol (PIN) gyda’ch cardiau banc.
 • Cuddiwch eich PIN wrth beiriannau arian parod
 • Ceisiwch beidio â defnyddio cyfrifiaduron neu dabledi a rennir wrth fancio ar-lein
 • Gwiriwch eich cyfriflen banc yn rheolaidd i sicrhau nad oes gwallau
 • Os ydych yn bancio ar-lein, sicrhewch fod y feddalwedd ddiogelwch ar eich cyfrifiadur, ffôn clyfar neu dabled yn gyfredol
Dysgwch ragor am ddiogelu’ch hun gyda’n Canllaw i ddechreuwr ar dwyll

Symud ymlaen i gyfrif i raddedigion

Y prif reswm yw i leihau swm y gorddrafft, a dyfodd efallai yn ystod eich cyfnod fel myfyriwr.

 • Ar ôl graddio, gofynnwch y cwestiynau canlynol i’ch banc:
 • Pa fargeinion sydd gennych ar gyfrifon i raddedigion?
 • A fydd fy nherfyn gorddrafft yn cael ei gwtogi?Os felly, pa bryd?
 • Pa bryd fydd llog yn cael ei godi ar fy ngorddrafft?
 • A fyddaf yn cael fy uwchraddio i gyfrif i raddedigion fel mater o drefn?

Mae’r cyfrifon hyn yn dal i ddarparu gorddrafftiau hael iawn, ond mae’r cyfanswm o fenthyca di-log yn tueddu i leihau bob blwyddyn tra bydd y cyfrif yn weithredol.

Defnyddiwch hyn fel cyfle i reoli a rhoi trefn ar eich cyllideb wedi i chi raddio.

Os agoroch gyfrif myfyriwr ar ddechrau’ch cwrs, mae’n debygol y cafodd ei newid yn gyfrif i raddedigion gyda’r un gangen, wedi i chi raddio.

Ystyriwch y canlynol wrth chwilio am y cyfrif banc gorau ar gyfer eich anghenion:

 • Peidiwch â bod yn ffyddlon i’ch banc presennol – cymharwch beth sydd ar gael!
 • Peidiwch fyth â mynd dros eich terfyn gorddrafft
 • Canolbwyntiwch ar y manteision sy’n gysylltiedig ag agor cyfrif gyda banc neilltuol
 • Ewch am yr un sy’n cynnig y cyfnod hiraf o 0% o log ar orddrafft y gallwch ddod o hyd iddo
 • Cyllidebwch i glirio’ch gorddrafft cyn gynted ag y gallwch (Os oes gennych chi un)
 • Gwiriwch eich statws credyd cyn i chi wneud cais am gyfrif i raddedigion
A allwch ddod o hyd i fargen well? Dysgwch Sut i agor, newid neu gau eich cyfrif banc.

Dewis eich cyfrif myfyriwr neu raddedig

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i cyfrifon cyfredol.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu cyfrifon cyfredol:

Yng Ngogledd Iwerddon, gallwch hefyd roi cynnig ar y Offeryn Cymharu Cyngor Defnyddwyropens in new window.

Cofiwch:

 • Ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.
 • Felly mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.
 • Dysgwch ragor yn ein canllaw ar wefannau cymharu.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?