Cyfrifon banc i fyfyrwyr a graddedigion

Yn symud ymlaen i addysg uwch? Dylech fod yn gymwys i agor cyfrif banc myfyrwyr. Wedi i chi gwblhau’ch astudiaethau gellir uwchraddio hyn i gyfrif i raddedigion, gan gynnig gwobrwyon ac ysgogiadau newydd. Darllenwch ein canllaw i ddeall y prif wahaniaethau rhwng cyfrifon, penderfynu pa gyfrif sydd orau ar gyfer eich anghenion a sut i wneud y mwyaf o’r offeryn cyllidebu hwn, fel myfyriwr ac ar ôl hynny.

Cyfrifon cyfredol

Cyfrif cyfredol yw’r math o gyfrif a ddefnyddiwch ar gyfer bancio beunyddiol.

Mae pawb fwy neu lai yn gymwys i agor cyfrif cyfredol, sydd fel arfer yn cynnwys ystod o nodweddion safonol:

 • Cerdyn debyd/cerdyn arian parod
 • Bancio rhyngrwyd a ffôn
 • Cyfriflenni ar-lein neu wedi eu hargraffu
 • Cyfleusterau gorddrafft
 • Llog ar yr arian sydd yn y cyfrif
 • Y gallu i sefydlu debydau uniongyrchol ac archebion sefydlog

Cyfrifon i fyfyrwyr

Pwysig

Bydd costau ar eich gorddrafft yn newid o fis Ebrill ymlaen, ond bydd rhai banciau’n cyflwyno’r newidiadau hyn cyn hynny. Dysgwch beth fydd y newidiadau hyn yn ei olygu i chi.

Y gwahaniaeth mwyaf rhwng cyfrifon cyfredol a chyfrifon i fyfyrwyr yw’r cyfleuster gorddrafft.

Mae rhai cyfrifon i fyfyrwyr yn caniatáu gorddrafftiau o hyd at £3,000 yn gwbl ddi-log.

Mae hyn yn golygu na fydd yn rhaid i chi dalu llog ar unrhyw beth o dan y trothwy gorddrafft awdurdodedig tra byddwch yn fyfyriwr.

Ond cofiwch nid yw hwn yn arian am ddim.

Wedi i chi raddio byddwch yn dal yn gorfod ad-dalu’r hyn a fenthycwyd gennych.

Gall y terfyn gorddrafft a osodir gan y banc wrth i chi agor cyfrif fod ‘hyd at’ swm penodol gyda’r angen i gael caniatâd i’w gynyddu yn ystod eich blynyddoedd fel myfyriwr.

Os ewch y tu hwnt i drothwy awdurdodedig eich gorddrafft, gallech orfod talu costau ychwanegol.

Dylech siarad â’ch banc ar unwaith os bydd hyn yn debygol o ddigwydd, oherwydd gallai effeithio ar eich statws credyd a’ch gallu i fenthyca yn y dyfodol.

‘Pethau am ddim’

Er enghraifft, un ysgogiad a gynigir yw cerdyn rheilffordd 16-25 4-blynedd rhad ac am ddim (nid yw hwn ar gael yng Ngogledd Iwerddon). Gallwch ei ddefnyddio i gael traean oddi ar bris tocynnau trên a bydd hefyd yn arbed arian i chi ar brisiau oriau allfrig TfL.

Er geiriad yr enw, ma’e Cerdyn Rheilffordd 16-25 ar gael i unrhyw fyfyriwr amser llawn mewn addysg uwch.

Er y gall pethau a gynigir am ddim fod yn fonws braf, peidiwch â gadael iddynt ddylanwadu ar eich penderfyniad.

Sicrhewch fod y cyfrif banc a ddewiswch yn cynnig yr holl nodweddion sydd eu hangen arnoch.

Rheoli arian drwy eich cyfrif myfyriwr

Defnyddiwch ein Cynllunydd cyllideb i gadw trefn ar eich arian.

Bydd y rhan fwyaf o’r taliadau a gewch ac a wnewch yn mynd trwy eich cyfrif myfyriwr.

Dylech osod a glynu wrth gyllideb gall er mwyn sicrhau eich bod yn aros o dan y terfyn gorddrafft awdurdodedig a gytunoch gyda’ch banc.

Agor mwy nag un cyfrif myfyriwr

Mae yna amryw o resymau pam y gallech benderfynu agor mwy nag un cyfrif:

 • i reoli’ch cyllideb yn fwy effeithiol. Er enghraifft, talu ffioedd llety gydag un cyfrif a defnyddio un arall ar gyfer gwariant beunyddiol
 • mae rhai myfyrwyr yn agor mwy nag un cyfrif er mwyn manteisio ar y cyfleusterau gorddrafft rhad ac am ddim sydd ar gael

Peidiwch ag anghofio: mae cael mwy nag un cyfrif yn golygu eich bod mewn perygl o fynd i ddyled. Cofiwch gadw llygad barcud ar eich gwariant.

Cardiau credyd gyda chyfrifon myfyrwyr

Mae gan rai banciau gardiau credyd i fyfyrwyr sydd ar gael i gydfynd â chyfrifon myfyrwyr.

Tra gall cardiau credyd roi cymorth i chi wneud taliadau mawr unwaith ac am byth i roi cymorth gyda’ch astudiaethau, ni ddylech eu hystyried fel rhywbeth sy’n disodli gwariant dydd i ddydd a chyllidebu.

Os byddwch yn methu taliad, yr isafswm hyd yn oed, byddwch yn gorfod talu costau cosb
a gallai hynny effeithio ar eich statws credyd.

Gwneud taliadau drwy eich cyfrif myfyriwr

Mae bancio ar-lein a symudol yn eich galluogi i wneud taliadau yn rhwydd os yw manylion y cyfrif gennych.

Mae’r gwasanaeth ‘Paym’ yn caniatáu taliadau rhwng pobl sydd wedi cofrestru eu rhifau symudol.

Bancio’n ddiogel

Dyma rai awgrymiadau i roi cymorth i chi reoli eich cyfrif yn ddiogel ac i osgoi twyll:

 • Peidiwch fyth â chadw’ch Rhif Adnabod Personol (PIN) gyda’ch cardiau banc.
 • Cuddiwch eich PIN wrth beiriannau arian parod
 • Ceisiwch beidio â defnyddio cyfrifiaduron neu dabledi a rennir wrth fancio ar-lein
 • Gwiriwch eich cyfriflen banc yn rheolaidd i sicrhau nad oes gwallau
 • Os ydych yn bancio ar-lein, sicrhewch fod y feddalwedd ddiogelwch ar eich cyfrifiadur, ffôn clyfar neu dabled yn gyfredol
Dysgwch ragor am ddiogelu’ch hun gyda’n Canllaw i ddechreuwr ar dwyll

Dewis eich cyfrif myfyriwr neu raddedig

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i cyfrifon cyfredol.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu cyfrifon cyfredol:

Cofiwch:

 • ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.
 • felly mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.
Dysgwch ragor yn ein canllaw ar wefannau cymharu.

Symud ymlaen i gyfrif i raddedigion

Y prif reswm yw i leihau swm y gorddrafft, a dyfodd efallai yn ystod eich cyfnod fel myfyriwr.

 • Ar ôl graddio, gofynnwch y cwestiynau canlynol i’ch banc:
 • Pa fargeinion sydd gennych ar gyfrifon i raddedigion?
 • A fydd fy nherfyn gorddrafft yn cael ei gwtogi?Os felly, pa bryd?
 • Pa bryd fydd llog yn cael ei godi ar fy ngorddrafft?
 • A fyddaf yn cael fy uwchraddio i gyfrif i raddedigion fel mater o drefn?

Mae’r cyfrifon hyn yn dal i ddarparu gorddrafftiau hael iawn, ond mae’r cyfanswm o fenthyca di-log yn tueddu i leihau bob blwyddyn tra bydd y cyfrif yn weithredol.

Defnyddiwch hyn fel cyfle i reoli a rhoi trefn ar eich cyllideb wedi i chi raddio.

Dewis y cyfrif branc i raddedigion cywir i chi

Os agoroch gyfrif myfyriwr ar ddechrau’ch cwrs, mae’n debygol y cafodd ei newid yn gyfrif i raddedigion gyda’r un gangen, wedi i chi raddio.

Ystyriwch y canlynol wrth chwilio am y cyfrif banc gorau ar gyfer eich anghenion:

 • Peidiwch fyth â mynd dros eich terfyn gorddrafft.
 • Peidiwch â bod yn ffyddlon i’ch banc presennol – cymharwch beth sydd ar gael!
 • Ewch am yr un sy’n cynnig y cyfnod hiraf o 0% o log ar orddrafft y gallwch ddod o hyd iddo.
 • Canolbwyntiwch ar y manteision sy’n gysylltiedig ag agor cyfrif gyda banc neilltuol.
 • Gwiriwch eich statws credyd cyn i chi wneud cais am gyfrif i raddedigion.
 • Cyllidebwch i glirio’ch gorddrafft cyn gynted ag y gallwch (os oes gennych chi un).
Allwch chi ddod o hyd i gynnig gwell? Dysgwch Sut i agor, newid neu gau eich cyfrif banc.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?