Canllaw i gyfrifon banc myfyrwyr a graddedigion

Os ydych yn bwriadu mynd i brifysgol neu goleg addysg uwch, bydd gennych hawl i gyfrif banc i fyfyrwyr. Ar ôl ichi orffen astudio, fel arfer bydd hyn yn newid i gyfrif banc i raddedigion. Darllenwch ein canllaw i’ch helpu i wneud y mwyaf o’r teclyn cyllidebu hwn yn ystod ac ar ôl eich cyfnod fel myfyriwr.

Cyfrifon cyfredol

Yr enw ar y math o gyfrif a ddefnyddiwch ar gyfer eich anghenion bancio beunyddiol yw cyfrif cyfredol. Gall bron i bawb gael cyfrif cyfredol, ac fel arfer maent yn cynnwys rhai nodweddion safonol:

 • Cerdyn debyd/cerdyn arian parod
 • Bancio rhyngrwyd a ffôn
 • Cyfriflenni ar-lein neu wedi eu hargraffu
 • Cyfleusterau gorddrafft
 • Y gallu i sefydlu debydau uniongyrchol ac archebion sefydlog
 • Llog ar yr arian sydd yn y cyfrif

Cyfrifon i fyfyrwyr

Y gwahaniaeth mwyaf rhwng cyfrifon cyfredol a chyfrifon i fyfyrwyr yw’r cyfleuster gorddrafft. Mae rhai cyfrifon i fyfyrwyr yn caniatáu gorddrafftiau o hyd at £3,000 yn gwbl ddi-log. Mae hyn yn golygu na fydd yn rhaid i chi dalu llog ar unrhyw beth o dan y trothwy gorddrafft awdurdodedig tra byddwch yn fyfyriwr. Ond cofiwch nid yw hwn yn arian am ddim: wedi i chi raddio byddwch yn gorfod ad-dalu’r hyn a fenthycwyd gennych.

Mae cystadlu mawr rhwng banciau a chymdeithasau adeiladu ar gyfer myfyrwyr, ac oherwydd hyn maent yn cynnig pob math o ‘roddion am ddim’ yn ogystal â gorddrafftiau i’ch denu i agor cyfrif gyda nhw. Un ‘rhodd’ poblogaidd yw cerdyn rheilffordd 16-25 (nid yw’r cynllun hwn ar gael yng Ngogledd Iwerddon).

Gall y terfyn gorddrafft a ddyfynnir gan y banc wrth i chi agor cyfrif fod ‘hyd at’ swm penodol gyda’r angen i gael caniatâd i’w gynyddu yn ystod eich blynyddoedd fel myfyriwr. Os ewch y tu hwnt i drothwy awdurdodedig eich gorddrafft, gallech orfod talu costau drud. Dylech siarad â’ch banc ar unwaith os bydd hyn yn debygol o ddigwydd, oherwydd gallai effeithio ar eich statws credyd a’ch gallu i fenthyca yn y dyfodol.

Rheoli eich cyllideb drwy eich cyfrif myfyriwr

Bydd y rhan fwyaf o’r taliadau a gewch ac a wnewch yn mynd trwy eich cyfrif myfyriwr. Dylech osod a glynu wrth gyllideb er mwyn sicrhau eich bod yn aros o dan y terfyn gorddrafft awdurdodedig a gytunoch gyda’ch banc.

Agor mwy nag un cyfrif myfyriwr

Mae rhai myfyrwyr yn agor mwy nag un cyfrif er mwyn manteisio ar y cyfleusterau gorddrafft rhad ac am ddim. Mae defnyddio mwy nag un cyfrif i reoli eich cyllideb yn ddewis gan rai pobl, er enghraifft talu costau llety o un cyfrif a defnyddio’r llall i reoli gwariant o ddydd i ddydd. Ond gallech fod mewn perygl o fynd i ddyled sylweddol. Unwaith eto, ystyriwch eich statws credyd.

Cardiau credyd gyda chyfrifon myfyrwyr

Mae gan rai banciau gardiau credyd i fyfyrwyr sydd ar gael i gydfynd â chyfrifon myfyrwyr. Fel arfer mae gan y cardiau hyn derfyn credyd sefydlog a chymharol isel. Tra y gall cardiau credyd roi cymorth i chi wneud taliadau mawr unwaith ac am byth i roi cymorth gyda’ch astudiaethau, ni ddylech eu hystyried fel rhywbeth sy’n disodli gwariant dydd i ddydd a chyllidebu. Os byddwch yn methu taliad, yr isafswm hyd yn oed, byddwch yn gorfod talu costau ac yn effeithio ar eich statws credyd.

Gwneud taliadau drwy eich cyfrif myfyriwr

Mae bancio ar-lein a symudol yn eich galluogi i wneud taliadau yn rhwydd os yw manylion y cyfrif gennych. Mae gwasanaeth newydd o’r enw Paym a lansiwyd yn 2014 yn caniatáu taliadau rhwng pobl sydd wedi cofrestru eu rhifau symudol. Gall eich cyfrif myfyriwr gynnig y cyfleuster hwn ond byddwch yn ofalus wrth ei ddefnyddio. Er ei fod yn wasanaeth diogel ac yn sicrhau bod taliadau rhwng ffrindiau a theulu yn rhwydd, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw llygad ar unrhyw daliadau a wnewch er mwyn i chi aros o dan y terfyn gorddrafft awdurdodedig.

Bancio’n ddiogel

Dyma rai awgrymiadau i roi cymorth i chi reoli eich cyfrif yn ddiogel ac i osgoi twyll:

 • Peidiwch byth â chadw’ch Rhif Adnabod Personol (PIN) gyda’ch cardiau banc
 • Cysgodwch eich PIN wrth beiriannau arian parod
 • Os ydych yn bancio ar-lein, sicrhewch fod y feddalwedd ddiogeledd ar eich cyfrifiadur, ffôn clyfar neu dabled yn gyfredol
 • Peidiwch byth â dweud wrth unrhyw un beth yw’ch cyfrinair bancio ar-lein neu’ch PIN
 • Ceisiwch beidio â defnyddio cyfrifiaduron neu dabledi a rennir i gyrchu bancio ar-lein
 • Gwiriwch eich cyfriflen banc yn rheolaidd i sicrhau nad oes gwallau a bod yr holl wariant yn perthyn i chi

Darllenwch ein canllaw i weld rhagor o awgrymiadau i ddiogelu’ch hunan rhag twyll neu ladrad bancio

Symud ymlaen i gyfrif i raddedigion

Ar ôl ichi adael y brifysgol neu goleg fel arfer bydd eich banc yn troi’ch cyfrif myfyriwr yn gyfrif i raddedigion. Y prif reswm am hyn yw i ddechrau lleihau’r lefel o orddrafft y gallech fod wedi’i gronni dros gyfnod eich astudiaethau. Mae’r cyfrifon hyn yn dal i ddarparu gorddrafftiau di-log hael iawn, ond mae’r cyfanswm o fenthyca di-log yn tueddu i leihau bob blwyddyn y bydd y cyfrif gyda chi. Defnyddiwch hyn fel cyfle i unioni eich cyllideb wedi i chi raddio.

Dewis eich cyfrif myfyriwr neu raddedig

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i cyfrifon cyfredol.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu cyfrifon cyfredol:

Cofiwch:

 • Ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.
 • Felly mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.
 • Dysgwch ragor yn ein canllaw ar wefannau cymharu.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?