Cyfrifon banc sylfaenol heb ffi

Gall cyfrif banc sylfaenol heb ffi fod yn werth ei ystyried os nad oes gennych chi gyfrif banc neu os na allwch chi ddefnyddio neu agor cyfrif banc arferol. Gallwch ddefnyddio cyfrif banc sylfaenol heb ffi i dderbyn arian a thalu biliau, ond nid yw’n caniatáu i chi ddefnyddio gorddrafft. Mae’r dudalen hon yn dweud rhagor wrthych ynghylch a allech chi fod yn gymwys am gyfrif banc sylfaenol heb ffi, a pha ddogfennau sydd eu hangen arnoch i agor un a sut i’w ddefnyddio.

Beth yw cyfrifon banc sylfaenol heb ffi?

Eisiau cael mwy o wybodaeth am gyfrifon banc sylfaenol heb ffi? Rydym wedi crynhoi casgliad o ganllawiau, awgrymiadau da a dolenni defnyddiol i sicrhau y gallwch wneud y mwyaf o’r cyfrif.

Mae cyfrifon banc sylfaenol heb ffi ar gyfer pobl sydd heb gyfrif banc neu sydd ddim yn gymwys am gyfrif cyfredol sylfaenol.

Gallai hyn fod oherwydd nad ydych wedi cronni digon o hanes credyd neu efallai bod gennych hanes credyd gwael yn sgil problemau ariannol ac yn dymuno defnyddio cyfrif banc sylfaenol heb ffi hyd nes i chi fod yn gymwys unwaith eto am gyfrif cyfredol arferol.

Mae cyfrifon banc sylfaenol heb ffi yn cynnig llai o wasanaethau na chyfrif cyfrif cyfredol arferol ac ni allwch ddefnyddio gorddrafft. Ond gallwch:

 • Drefnu bod eich cyflog, eich budd-daliadau, ac unrhyw incwm arall yn cael eu talu i’ch cyfrif
 • Talu arian a sieciau i mewn am ddim (cyn belled â nad ydyn nhw mewn arian tramor)
 • Codi arian dros y cownter neu o beiriant arian parod
 • Talu biliau rheolaidd trwy Ddebyd Uniongyrchol neu archeb sefydlog
 • Gwirio balansau’r cyfrif dros y cownter, wrth beiriant arian parod, ar-lein neu ar eich ffôn symudol
 • Defnyddio cerdyn debyd i dalu am bethau mewn siopau ac ar-lein

A allaf agor cyfrif banc sylfaenol heb ffi?

Byddwch yn ymwybodol

Bu i rai banciau a chymdeithasau adeiladu symud eu cwsmeriaid presennol a oedd â chyfrif banc sylfaenol yn bodoli cyn Ionawr 2016 i gyfrif banc sylfaenol heb ffi neu eu hystyried ar gyfer eu cyfrif cyfredol arferol. Holwch eich darparwr os ydych yn ansicr. Gallwch symud i gyfrif arall heb ffi gyda darparwr gwahanol.

Mae’n rhaid i chi fod yn 16 oed o leiaf i agor cyfrif banc sylfaenol heb ffi, ond ar gyfer rhai cyfrifon mae’n rhaid bod yn 18 oed (ar Metro Bank cyfrifon mae’n rhaid bod yn 11 oed). Os ydych chi dan 18 oed dylech hefyd gymharu cyfrifon banc sylfaenol heb ffi gyda chyfrifon cyfredol eraill i bobl ifanc.

Nid oes rhaid i chi fod â sgôr credyd dda. Gan nad yw cyfrifon banc sylfaenol heb ffi yn caniatáu ichi fynd i orddrafft, nid oes angen ichi basio gwiriad credyd pan agorwch y cyfrif (er gallai’ch banc neu gymdeithas adeiladu gynnal gwiriad credyd arnoch serch hynny).

Os ydych wedi cael problemau ariannol, gan gynnwys mynd yn fethdalwr, gall cyfrif banc sylfaenol heb ffi fod yn ffordd dda o wella’ch sgôr credyd hyd nes i chi fod yn gymwys i agor cyfrif cyfredol arferol.

Rhaid i chi roi prawf o’ch hunaniaeth a’ch cyfeiriad. Bydd pob banc neu gymdeithas adeiladu yn gofyn am brawf o’ch hunaniaeth a’ch cyfeiriad cyn i chi fedru agor cyfrif banc sylfaenol heb ffi.

Gallwch agor cyfrif banc sylfaenol heb ffi ar y cyd os yw’r ddau ohonoch yn gymwys i agor un.

Os ydych yn y carchar neu os oes gennych chi gollfarn yn eich erbyn, efallai y gallech gael cyfrif banc sylfaenol. Nid oes gan fanciau fynediad at gofnodion troseddol, ond mae ganddynt systemau i adnabod ceisiadau gan bobl sydd â hanes o dwyll neu weithgareddau anghyfreithlon cysylltiedig. Gall pob banc a chymdeithas adeiladu wrthod ceisiadau gan bobl sydd â hanes o dwyll. Gallant eich gwrthod hefyd os ydych yn fethdalwr heb ei ryddhau, sef rhywun sydd wrthi’n mynd drwy’r broses o ddod yn fethdalwr. Rhagor o wybodaeth am agor cyfrif banc os oes gennych gollfarn yn eich erbyn ar wefan theInformationHub.

Pwy sy’n cynnig cyfrifon banc sylfaenol heb ffi?

Gall unrhyw fanc neu gymdeithas adeiladu gynnig cyfrif banc sylfaenol heb ffi, ond mae’n rhaid i rai grwpiau banc mwyaf eu cynnig nawr.

Os nad oes gennych gyfrif banc neu os nad ydych yn gymwys i agor neu ddefnyddio cyfrif cyfredol arferol, dyma’r naw darparwr dynodedig:

Enw banc neu gymdeithas adeiladu Enw cyfrif banc sylfaenol heb ffi
Barclays Cyfrif Cyfredol Sylfaenol
Santander Cyfrif Cyfredol Sylfaenol
NatWest Cyfrif Sylfaenol
Ulster Bank (Northern Ireland) Cyfrif Sylfaenol
Royal Bank of Scotland Cyfrif Sylfaenol
HSBC Cyfrif Banc Sylfaenol
Nationwide FlexBasic
Co-operative Bank Cashminder
Lloyds Banking Group (including Halifax and Bank of Scotland) Cyfrif Sylfaenol
TSB Cyfrif Arian Parod
Metro Bank* Cash Account

*Nid oes angen i’r cyfrif hwn gydymffurfio â’r un rheoliadau sy’n llywodraethu’r darparwyr mwyaf.

Beth sydd angen arnaf i agor cyfrif banc sylfaenol heb ffi?

Fel arfer gallwch wneud cais am gyfrif sylfaenol heb ffi:

 • Yn bersonol
 • Drwy’r post
 • Dros y ffôn
 • Ar-lein.

Bydd yn rhaid i chi roi prawf swyddogol o’ch hunaniaeth (ID) cyn i chi fedru agor cyfrif banc sylfaenol heb ffi. Efallai y bydd yn rhaid ichi gadarnhau’ch cyfeiriad hefyd.

Gallai prawf o’ch ID fod yn:

 • Basbort
 • Trwydded yrru.

Gweler isod ar gyfer dolenni i dudalen benodol pob banc ar sut i brofi eich cyfeiriad a hunaniaeth er mwyn agor cyfrif.

Sut i brofi pwy ydych chi a’ch cyfeiriad

Barclays

Santander

NatWest

Ulster Bank (Gogledd Iwerddon)

Royal Bank of Scotland

HSBC

Nationwide

Co-operative Bank

Grŵp Bancio Lloyds (yn cynnwys Halifax a Bank of Scotland)

TSB

Metro Bank*

Defnyddio dogfennau eraill i brofi pwy ydych chi a’ch cyfeiriad

Efallai na fydd y dogfennau y byddai’r banc yn gofyn amdanynt fel arfer, gennych chi. Dyma rai dogfennau eraill y gallech eu defnyddio:

Nid oes gennych Gallech geisio
Pasbort neu drwydded yrru Llythyrau DWP, llythyrau budd-daliadau a phensiwn y wladwriaeth, llythyrau HMRC, llythyr gan y Ganolfan Byd Gwaith, llythyr gan eich cyngor lleol, llythyr trwydded yrru gyrrwr anabl Bathodyn Glas, llythyr yn cadarnhau pwy ydych chi a’ch cyfeiriad gan eich cyflogwr, coleg neu ddarparwr hyfforddiant
Tystiolaeth o gyfeiriad llythyr gan feddyg teulu, llythyr gan eich landlord cymdeithasol, llythyr gan weinidog crefyddol, llythyr gan eich rheolwr cartref gofal, llythyr gan warden llety gwarchod, hostel neu loches, llythyr gan swyddog o’r lluoedd arfog

Efallai y bydd gennych chi ddogfennau eraill i brofi’ch ID a’ch cyfeiriad os ydych yn:

 • fyfyriwr rhyngwladol
 • gweithiwr mewnfudol
 • ffoadur
 • ceisiwr lloches
 • carcharor
 • ar brawf.

Os nad ydych yn sicr beth allwch chi ei ddefnyddio i brofi’ch ID a’ch cyfeiriad, ewch â phob dogfen sydd gennych chi.

Bydd hyn yn helpu’r banc neu’r gymdeithas adeiladu i benderfynu beth fyddant yn fwy tebygol o’i dderbyn.

Darllenwch drawsgri fiad y fideo

Faint mae cyfrif banc sylfaenol heb ffi yn ei gostio?

Nid oes unrhyw gost am gynnal cyfrif banc sylfaenol heb ffi ac ni fydd yn rhaid i chi dalu ffioedd am Ddebydau Uniongyrchol neu archebion sefydlog sy’n methu. Ond gall y bobl y mae arnoch chi arian iddynt godi ffi arnoch am fethu taliadau serch hynny.

Byddwch yn wynebu ffi am brynu pethau gydag arian tramor neu am ddefnyddio’ch cyfrif pan fyddwch chi’n teithio dramor.

Peiriannau codi arian (ATMs)

Mae tynnu arian o beiriant codi arian mewn banc, cymdeithas adeiladu neu Swyddfa’r Post yn y DU am ddim fel rheol.

Gall peiriannau codi arian preifat, fel y rhai sydd i’w gweld y tu mewn i siopau, godi ffi arnoch ond byddant yn gofyn i chi gytuno i’r ffi cyn i chi dynnu eich arian allan.

Rydych yn debygol o dalu ffi os tynnwch arian parod allan pan fyddwch chi dramor.

Dysgwch ragor am beiriannau codi arian parod.

Sut i ddewis cyfrif banc sylfaenol heb ffi

Cyn i chi agor cyfrif banc sylfaenol heb ffi:

Cymharu ffioedd a chostau cyfrifon banc sylfaenol

Gallwn roi cymorth i chi gymharu unrhyw gostau – er enghraifft, ffioedd am ddefnyddio cerdyn dramor neu gostau am anfon neu dderbyn arian y tu allan i’r DU – ar gyfer cyfrifon banc sylfaenol gyda’n teclyn cymharu. Bydd hyn yn eich helpu i ganfod yr un cywir i chi.

Cymharu cyfrifon banc sylfaenol

 • Gwiriwch bod y peiriannau codi arian parod y dymunwch eu defnyddio’n rheolaidd, am ddim.
 • Holwch a oes cangen leol o’ch banc neu gymdeithas adeiladu, neu Swyddfa’r Post, lle gallwch dalu arian i mewn a gwirio’ch cyfrif
 • Holwch a oes trefniant sy’n gadael i chi dynnu swm bychan fel £10 allan, hyd yn oed pan yw balans eich cyfrif yn isel, fel y gallwch barhau i godi arian gan ddefnyddio peiriant arian parod.
 • Os oes gennych gyfrif eisoes gyda’r un banc neu gymdeithas adeiladu ac mae arnoch arian arno (er enghraifft rydych wedi mynd i orddrafft), a allent ddefnyddio arian yn eich cyfrif newydd i ad-dalu’r hyn sy’n ddyledus gennych ar eich hen gyfrif? Os felly, gallai wneud synnwyr i agor eich cyfrif sylfaenol heb ffi newydd gyda banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd gwahanol.

Rheoli eich cyfrif banc sylfaenol heb ffi

Pan fydd eich cyfrif banc sylfaenol heb ffi wedi ei agor, sicrhewch eich bod yn sefydlu Debydau Uniongyrchol neu archebion sefydlog ar gyfer taliadau rheolaidd ar adeg benodol o’r mis pan wyddoch y bydd digon o arian yno, fel y diwrnod ar ôl y diwrnod pan gewch eich cyflog neu fudd-dal.

Gall eich banc neu gymdeithas adeiladu ganslo’r taliadau os nad oes gennych ddigon o arian yn eich cyfrif ar fwy nag un achlysur a gallech wynebu ffi gan y bobl yr ydych yn ddyledus iddynt.

Gwiriwch eich balans yn rheolaidd i’ch helpu i wneud yn siŵr bod digon o arian yn eich cyfrif i dalu am eich gwariant.

I gadw trefn ar bethau, gallwch sefydlu negeseuon testun neu e-bost ar eich ffôn symudol neu gyfrifiadur a fydd yn eich rhybuddio os byddwch yn brin o arian neu ba bryd y bydd y taliadau’n ddyledus.

Darllenwch drawsgri fiad y fideo

Darllenwch drawsgri fiad y fideo

Pan gaiff eich cais i gael cyfrif banc sylfaenol heb ffi ei wrthod efallai

Ni all pawb agor cyfrif banc sylfaenol heb ffi. Bydd eich banc neu gymdeithas adeiladu yn dymuno gwirio eich bod yn gymwys cyn cymeradwyo’ch cais.

Gallant wrthod agor cyfrif banc sylfaenol heb ffi os:

 • Gallech gael cyfrif gwahanol, fel cyfrif cyfredol arferol er enghraifft
 • Ni allwch brofi’ch ID neu’ch cyfeiriad
 • Rydych yn gwrthod gwiriad credyd (er nid oes raid i chi lwyddo mewn un)
 • Ydynt o’r farn y byddwch yn defnyddio’r cyfrif yn anghyfreithlon neu’n dwyllodrus
 • Byddwch yn bod yn fygythiol, yn anweddus neu’n dreisgar tuag at staff.

Os caiff eich cais am gyfrif banc sylfaenol ei wrthod, mae hawl gennych i ofyn pam. Dylai’ch banc neu’r gymdeithas adeiladu ddweud wrthych pam y gwrthodwyd eich cais, oni bai eu bod yn eich amau o dwyll neu wyngalchu arian.

Os na fyddwch yn cytuno â’r penderfyniad ac o’r farn bod hawl gennych i agor cyfrif banc sylfaenol heb ffi, gallwch apelio i’ch banc neu gymdeithas adeiladu.

Pryd ellir cau eich cyfrif banc sylfaenol heb ffi

Gall eich banc neu gymdeithas adeiladu gau eich cyfrif banc sylfaenol heb ffi neu eich symud i gyfrif banc arferol:

 • os bydd eich banc neu gymdeithas adeiladu yn penderfynu eich bod nawr yn gymwys i gael cyfrif cyfredol arferol
 • Os byddwch yn agor cyfrif banc arall yn y DU
 • Os byddwch yn methu’n rheolaidd â bodloni amodau a thelerau’r cyfrif
 • Os nad ydych yn defnyddio’ch cyfrif am fwy na dwy flynedd
 • Os ydych wedi defnyddio’r cyfrif yn anghyfreithlon neu’n dwyllodrus neu os bydd unrhyw bryderon y gallech ddefnyddio’r cyfrif fel hynny
 • Os byddwch yn bod yn fygythiol, yn anweddus neu’n dreisgar tuag at staff
 • Os byddwch yn rhoi gwybodaeth anghywir neu gamarweiniol.

(rhaid iddynt roi rhybudd ysgrifenedig o ddau fis o leiaf i chi, gan roi amser i chi apelio os byddwch yn anghytuno)

Os dymunwch gwyno am y gwasanaeth a gawsoch

Mae camgymeriadau’n gallu digwydd, ond mae yna bethau y gallwch chi a’ch banc neu’ch cymdeithas adeiladu eu gwneud i unioni pethau. Os oes gennych gŵyn am y gwasanaeth y byddwch yn ei dderbyn, dylech gysylltu â’r banc neu’r gymdeithas adeiladu yn gyntaf i roi cyfle iddynt ddatrys y broblem.

Dylent ddelio â’ch cwyn a’ch ateb cyn pen wyth wythnos. Os na fyddwch chi’n fodlon gyda’u hateb, gallech fynd â’ch cwyn o bosib at Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol i weld a allen nhw eich helpu. Rhaid i’ch banc neu gymdeithas adeiladu roi manylion y gwasanaeth Ombwdsmon rhad ac am ddim hwn i chi pan fyddant yn anfon ateb atoch.

Cewch ragor o wybodaeth am ddelio â phroblemau ariannol yn Datrys problem ariannol neu wneud cwyn.

Canllawiau printiedig am ddim

Mae ein canllawiau printiedig yn rhoi gwybodaeth a chyngor clir a diduedd ichi mewn iaith hawdd ei deall. Maent yn fan cychwyn da os hoffech gael gwybodaeth gyffredinol am wasanaethau a chynnyrch ariannol, a gallant eich helpu i wneud dewisiadau ar sail gwybodaeth.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?