Cyfrifon banc sylfaenol

Mae’n bosibl y bydd cyfrif banc sylfaenol yn opsiwn da os ydych wedi’ch gwrthod am gyfrif cyfredol a gall hyn fod yn gam cyntaf tuag at agor math gwahanol o gyfrif yn nes ymlaen. Gallwch ddefnyddio cyfrif banc sylfaenol i dderbyn arian a thalu biliau. Lansiwyd cyfrifon banc sylfaenol heb ffi ym mis Ionawr 2016.

Cyfrif banc sylfaenol heb ffi

Mae’n werth cofio, er na fydd y cyfrifon hyn yn codi ffi arnoch os bydd Debyd Uniongyrchol neu archeb sefydlog yn methu, gallai’r cwmni a oedd i fod i dderbyn yr arian godi ffi arnoch serch hynny.

Lansiwyd cyfrifon banc sylfaenol heb ffi ym mis Ionawr 2016 a’u diben yw ar gyfer pobl:

 • Nad oes ganddynt gyfrif banc ac nid ydynt yn gymwys am gyfrif cyfredol sylfaenol, neu
 • Ni allant ddefnyddio’u cyfrif banc cyfredol oherwydd anawsterau ariannol

Os nad oes gennych chi fynediad i gyfrif banc safonol, gall cyfrif banc sylfaenol heb ffi ei gwneud hi’n haws i chi reoli’ch arian. Nid oes cyfleuster gorddrafft ynghlwm â’r cyfrifon hyn, felly ni fyddwch yn medru mynd i ddyled drwy wario mwy o arian nag sydd gennych.

Bydd y rhan fwyaf o gyfrifon banc sylfaenol heb ffi yn caniatáu i chi:

 • Drefnu bod eich cyflog, eich budd-daliadau, eich pensiwn neu’ch credydau treth yn cael eu talu i’ch cyfrif
 • Talu sieciau i mewn am ddim (cyn belled â nad ydyn nhw mewn arian tramor) – bydd arian yn clirio ar ôl 6 diwrnod gwaith
 • Codi arian dros y cownter neu o beiriant arian parod
 • Talu’ch biliau drwy Ddebyd Uniongyrchol neu archeb sefydlog
 • Talu arian i mewn yn eich banc
 • Gwirio balans eich cyfrif dros y cownter neu mewn peiriant arian parod
 • Bydd rhai yn rhoi cerdyn debyd i chi

Pwy sy’n cynnig cyfrifon banc heb ffioedd?

Mae’r banciau a’r cymdeithasau adeiladu isod yn cynnig cyfriflenni banc sylfaenol heb ffi:

Enw’r banc Rhad ac am ddim-Ffi enw cyfrif banc sylfaenol
Barclays Cyfrif Cyfredol Sylfaenol Barclays
Santander Cyfrif Cyfredol Sylfaenol
NatWest Cyfrif Sylfaenol
Ulster Bank (Gogledd Iwerddon) Cyfrif Sylfaenol
Royal Bank of Scotland (Yr Alban) Cyfrif Sylfaenol
Royal Bank of Scotland (Cymru a Lloegr) Cyfrif Sylfaenol
HSBC Cyfrif Banc Sylfaenol
Nationwide FlexBasic
Co-operative Bank Cashminder
Lloyds Banking Group (including Halifax and Bank of Scotland) Cyfrif Sylfaenol
TSB Cyfrif Arian Parod
Clydesdale Bank and Yorkshire Bank Cyfrif Readycash
Virgin Money Cyfrif Cyfredol Hanfodol

Pwy all gael cyfrif banc sylfaenol?

 • Dros 16. Mae angen ichi fod yn 16 oed o leiaf i agor cyfrif banc sylfaenol, ond mewn rhai banciau mae’n rhaid bod yn 18 oed.
 • Dim angen hanes credyd da. Gan nad yw cyfrifon banc sylfaenol yn caniatáu ichi fynd i ddyled, nid oes angen ichi basio gwiriad credyd pan agorwch y cyfrif.
 • Tystiolaeth hunaniaeth a chyfeiriad. Bydd pob banc yn gofyn ichi ddarparu tystiolaeth o’ch hunaniaeth a’ch cyfeiriad cyn y gallwch agor cyfrif banc.

Faint mae cyfrif banc sylfaenol yn ei gostio?

Ni ddylech wynebu ffi mwyach ar Ddebyd Uniongyrchol neu archebion sefydlog sy’n methu, er dylech wirio hynny gyda’ch banc neu gymdeithas adeiladu os oes gennych chi gyfrif banc sylfaenol ar hyn o bryd.

Hyd yn oed gyda chyfrif heb ffi, rydych yn debygol o wynebu ffi am brynu pethau gydag arian tramor neu am ddefnyddio’ch cyfrif pan fyddwch chi’n teithio dramor.

Peiriannau codi arian (ATMs)

Mae tynnu arian o beiriant codi arian mewn banc neu Swyddfa’r Post yn y DU am ddim fel rheol.

Bydd peiriannau codi arian preifat, fel y rhai sydd i’w gweld y tu mewn i siopau, yn codi ffi ond byddant yn gofyn i chi gytuno i’r ffi cyn i chi dynnu eich arian allan.

Efallai bydd rhaid i chi dalu ffi am dynnu arian parod allan dramor.

Sut i gael cyfrif banc sylfaenol

Sut i ddewis cyfrif banc sylfaenol

Mae cyfrifon banc sylfaenol ar gael mewn banciau tra gall cymdeithasau adeiladu gynnig cynnyrch eraill addas. Gallwch agor un ar eich pen eich hunan neu gyda rhywun arall (cyfrif ar y cyd).

Y pethau y dylech eu gwirio efallai cyn agor cyfrif banc sylfaenol:

 • Gwiriwch y gallwch ddefnyddio peiriannau arian parod yn agos at eich cartref neu eich gwaith am ddim – holwch y banc neu’r gymdeithas adeiladu os nad ydych yn siŵr.
 • Holwch a oes cangen leol ble gallwch dalu arian i mewn a gwirio eich cyfrif.
 • Holwch a oes clustogfa sy’n gadael i chi dynnu swm bychan fel £10 allan, hyd yn oed pan yw balans eich cyfrif yn isel, fel y gallwch ddal i godi arian gan ddefnyddio peiriant arian parod.
 • Os oes gennych gyfrif eisoes gyda’r un banc ac mae arnoch arian arno (er enghraifft rydych wedi mynd i ddyled), gallent ddefnyddio arian yn eich cyfrif newydd i ad-dalu’r hyn sydd arnoch ar eich hen gyfrif. Oherwydd hyn, gallai wneud synnwyr i agor eich cyfrif newydd gyda banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd gwahanol.

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i cyfrifon cyfredol.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu cyfrifon cyfredol:

Dysgwch ragor yn ein canllaw ar wefannau cymharu.

Beth sydd angen arnaf i agor cyfrif banc?

Fel arfer gallwch wneud cais am gyfrif sylfaenol yn bersonol, drwy’r post, dros y ffôn neu ar-lein.

Bydd yn rhaid i chi ddarparu prawf adnabod swyddogol cyn y gallwch agor cyfrif banc sylfaenol di-dâl. Efallai y bydd angen i chi gadarnhau eich cyfeiriad hefyd.

Gallai prawf adnabod swyddogol fod yn:

 • Pasbort
 • Trwydded yrru.

Os nad oes gennych y dogfennau hyn, mae’n bosibl y gall eich banc neu gymdeithas adeiladu dderbyn dogfennau eraill fel prawf adnabod neu gyfeiriad, er enghraifft llythyr gwreiddiol gan DWP, HMRC, Canolfan Byd Gwaith neu eich cyngor lleol yn cadarnhau eich hawl i fudd-daliadau yn cynnwys y Credyd Cynhwysol.

Llythyr yn cadarnhau pwy ydych chi gan eich gweithle neu goleg. Llythyr gan berson mewn awdurdod megis:

 • Landlord cymdeithasol
 • Rheolwr cartref gofal
 • Warden llety gwarchod, hostel neu loches
 • Swyddog y Lluoedd Arfog
 • Gweinidog yr Efengyl
 • Meddyg teulu.

Efallai bod gennych ddogfennau eraill i brofi eich hunaniaeth os ydych yn:

 • Myfyriwr rhyngwladol
 • Gweithiwr mudol
 • Ffoadur
 • Ceisiwr lloches
 • Carcharor
 • Ar brawf.

Os bydd eich cais yn cael ei wrthod, peidiwch â bod ofn gofyn pam – dylai’r banc neu gymdeithas adeiladu fod yn barod i roi rheswm ichi am gais a wrthodir.

Darllenwch drawsgri fiad y fideo

Rheoli’ch cyfrif banc sylfaenol

Unwaith bod eich cyfrif banc sylfaenol wedi’i agor, chwiliwch am beiriannau arian parod i’w defnyddio am ddim yn lle talu am dynnu eich arian allan.

Am ragor o wybodaeth lawrlwythwch ein canllaw defnyddiol, y gallwch ei argraffu, ar Gyfrifon banc sylfaenol heb ffioedd.

Bydd gwirio eich balans yn rheolaidd yn eich helpu chi i wneud yn siŵr bod digon o arian yn eich cyfrif i dalu unrhyw archebion sefydlog neu Ddebydau Uniongyrchol.

Darllenwch drawsgri fiad y fideo

Darllenwch drawsgri fiad y fideo

Os bydd pethau’n mynd o chwith

Mae camgymeriadau yn gallu digwydd ond mae pethau y gallwch chi a’ch banc neu gymdeithas adeiladu eu gwneud i unioni’r sefyllfa.

Os oes gennych gŵyn ynghylch y gwasanaeth rydych yn ei dderbyn, dylech gysylltu i ddechrau â’ch banc neu gymdeithas adeiladu, i roi cyfle iddynt ddatrys y broblem.

Dylent ymchwilio i’ch cwyn ac ymateb o fewn wyth wythnos.

Os na fyddwch yn fodlon â’r ymateb a gewch, efallai y gallwch gyflwyno eich cwyn i’r Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol i weld a allant eich helpu.

Mae’n rhaid i’ch banc neu gymdeithas adeiladu roi manylion i chi am y gwasanaeth Ombwdsmon hwn sydd am ddim pan fyddant yn ymateb i’ch cwyn.

Mae gwybodaeth bellach ar gael am sut i ddatrys problemau arian yn Cael trefn ar broblem ariannol neu wneud cwyn.

Pryd y gallech gael eich gwrthod am gyfrif banc sylfaenol di-dâl

Ni fydd pawb yn gallu agor cyfrif banc sylfaenol di-dâl. Bydd eich banc neu gymdeithas adeiladu am wneud yn siŵr eich bod yn gymwys cyn y byddant yn derbyn eich cais.

Efallai y byddant yn gwrthod agor cyfrif banc sylfaenol di-dâl os:

 • Gallech gael cyfrif arall, er enghraifft cyfrif cyfredol gwasanaeth llawn
 • Na allwch ddarparu prawf adnabod
 • Byddwch yn gwrthod gwiriad credyd
 • Byddant yn credu y byddwch yn defnyddio’r cyfrif yn anghyfreithlon neu’n dwyllodrus
 • Ydych yn bygwth, yn ymddwyn yn sarhaus neu’n ymosodol tuag at y staff

Os bydd eich cais am gyfrif banc sylfaenol di-dâl yn cael ei wrthod, mae gennych hawl i holi pam.

Dylai eich banc neu gymdeithas adeiladu esbonio i chi pam eu bod wedi gwrthod eich cais oni bai eu bod yn amau eich bod yn twyllo neu’n gwyngalchu arian.

Os na fyddwch yn cytuno â’r penderfyniad a’ch bod yn credu bod gennych hawl i agor cyfrif banc sylfaenol, gallwch gwyno wrth eich banc neu gymdeithas adeiladu.

Mae gwybodaeth bellach ar gael am sut i ddatrys problemau arian yn Cael trefn ar broblem ariannol neu wneud cwyn.

Pryd y gellir cau eich cyfrif banc sylfaenol

Gall eich banc neu gymdeithas adeiladu gau eich cyfrif banc sylfaenol newydd os:

 • Byddwch yn agor cyfrif banc arall yn y DU
 • Byddwch yn methu cyflawni telerau ac amodau eich banc yn rheolaidd
 • Na fyddwch yn defnyddio eich cyfrif am fwy na dwy flynedd
 • Ydych wedi defnyddio eich cyfrif yn anghyfreithlon neu’n dwyllodrus neu pan fydd pryderon y gallech ddefnyddio’r cyfrif yn y dull hwn
 • Ydych yn bygwth, yn ymddwyn yn sarhaus neu’n ymosodol tuag at y staff
 • Byddwch yn rhoi gwybodaeth ffug neu gamarweiniol.

Bydd eich banc neu gymdeithas adeiladu yn rhoi o leiaf dau fis o rybudd ysgrifenedig i chi yn esbonio pam eu bod yn bwriadu cau eich cyfrif.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?