Cyfrifon Cronfa Ymddiriedolaeth Plant

Mae Cronfa Ymddiriedolaeth Plant yn gyfrif cynilo i blant sydd ar gael i blant a aned rhwng 1 Medi 2002 a 2 Ionawr 2011. Maent bellach wedi cael eu disodli gan ISAs Iau, ond caiff y rheini sydd â chyfrifon neu dalebau cyfredol gadw eu Cronfa Ymddiriedolaeth Plant a dal i dalu i mewn. Dyma fwy o wybodaeth am sut mae Cronfa Ymddiriedolaeth Plant a beth allwch chi ei wneud gyda’r arian yn eich cyfrif os oes gennych un.

Beth yw Cronfa Ymddiriedolaeth Plant a phwy sydd gan un?

Cyfrifon cynilo hirdymor di-dreth i blant yw Cronfeydd Ymddiriedolaeth Plant a sefydlwyd gan y llywodraeth. Cawsant eu cynllunio i helpu sicrhau bod plant yn cyrraedd yn oedolion gyda chyfrif cynilo, yn cael eu hannog i gynilo ac yn deall pam ei bod yn bwysig i gynilo.

Mae’r holl arian a enillir yn y Gronfa Ymddiriedolaeth Plant yn ddi-dreth, gan gynnwys enillion cyfalaf, taliadau llog ac unrhyw arian arall a enillir ar y cyfrif. Mae hyn yn golygu bod yr holl arian yn y gronfa yn eiddo i ddeiliad y cyfrif ac ni fydd unrhyw ran ohono’n cael ei ddidynnu.

Bydd y Cronfeydd Ymddiriedolaeth Plant cyntaf yn aeddfedu ym mis Medi 2020, pan fydd y deiliaid cyfrifon hynaf yn troi’n 18 oed. Bydd y Cronfeydd Ymddiriedolaeth Plant olaf yn aeddfedu yn 2029.

Ar ôl aeddfedu, gall Cronfeydd Ymddiriedolaeth Plant naill ai gael eu cyfnewid am arian neu eu trosglwyddo i ISA oedolion.

Os oes gennych Gronfa Ymddiriedolaeth Plant ac nad ydych yn hysbysu eich darparwr beth yr hoffech ei wneud gyda’r arian ynddo pan fydd yn aeddfedu, bydd yr arian wedyn yn cael ei ddal mewn ‘cyfrif gwarchodedig’ nes i chi gysylltu â hwy.

Bydd cronfeydd mewn ‘cyfrif gwarchodedig’ yn dal i fod yn ddi-dreth, a bydd unrhyw delerau ac amodau a oedd yn berthnasol i’ch Cronfa Ymddiriedolaeth Plant cyn iddo aeddfedu yn dal i fod yn berthnasol.

Roedd Cronfeydd Ymddiriedolaeth Plant ar gael i bob plentyn a aned yn y DU (waeth beth yw cenedligrwydd y rhieni), y dyfarnwyd Budd-dal Plant i’w rhieni rhwng 1 Medi 2002 a 2 Ionawr 2011.

Dod o hyd i Gronfa Ymddiriedolaeth Plant sydd ar goll

Collwyd niferoedd enfawr o Gronfeydd Ymddiriedolaeth Plant i’r person ifanc y cawsant eu sefydlu ar ei gyfer. Gall hyn fod oherwydd bod Cyllid a Thollau EM wedi sefydlu’r cyfrif ar eu rhan (os na wnaeth y rhieni agor un), neu oherwydd ei fod wedi cael ei anghofio ac nad yw’r rhieni wedi diweddaru eu cyfeiriad. Mae’r ‘Share Foundation’ yn amcangyfrif bod dwy filiwn o gyfrifon Cronfa Ymddiriedolaeth Plant yn cael eu colli i’r bobl ifanc y cawsant eu sefydlu ar eu cyfer.

Fodd bynnag, mae’n hawdd dod o hyd i gyfrifon sydd ar goll. Gallwch ddarganfod ble mae Cronfa Ymddiriedolaeth Plant ar goll, hyd yn oed os nad ydych yn gwybod pwy yw’r darparwr.

Ewch i wefan GOV.uk a llenwi’r ffurflen Cyllid a Thollau EM (CThEM). Mae hyn yn dweud wrth Gyllid a Thollau EM i wirio ble agorwyd y cyfrif yn wreiddiol. Bydd angen ID defnyddiwr a chyfrinair Porth y Llywodraeth arnoch. Os nad oes gennych ID defnyddiwr, gallwch greu un wrth lenwi’r ffurflen ar-lein.

Bydd Cyllid a Thollau EM yn anfon manylion darparwr y Gronfa Ymddiriedolaeth Plant atoch trwy’r post cyn pen tair wythnos ar ôl derbyn eich cais.

Sut mae Cronfeydd Ymddiriedolaeth Plant yn gweithio

Mae arian mewn cyfrif Cronfa Ymddiriedolaeth Plant yn eiddo i’r plentyn ac mae wedi’i ‘gloi i mewn’ nes eu bod yn 18 oed.

Pan fydd plentyn neu berson ifanc yn troi’n 16 oed, gallant yn gyfreithiol gymryd cyfrifoldeb am eu cyfrif Cronfa Ymddiriedolaeth Plant a gallant wneud penderfyniadau am y gronfa (megis newid i ddarparwr arall neu ei throsglwyddo i ISA Iau). Gallant wneud hyn trwy gysylltu â’u darparwr Cronfa Ymddiriedolaeth Plant.

Pan fydd deiliad y cyfrif yn troi’n 18 oed, gallant gael mynediad i a thynnu’r arian allan o’u cyfrif Cronfa Ymddiriedolaeth Plant.

Anfonodd Cyllid a Thollau EM daleb cychwynnol o £250 at rieni neu warcheidwaid plant cymwys (neu £500 os oeddech ar incwm isel). Yna gellid defnyddio’r daleb hon i sefydlu cyfrif Cronfa Ymddiriedolaeth Plant yn enw’r plentyn.

Mathau o Gronfa Ymddiriedolaeth Plant

Roedd tri math o gyfrif y gellid eu hagor gyda’r daleb:

  1. Cronfa Ymddiriedolaeth Plant Arian Parod – lle gallwch chi dalu i mewn yn union fel y byddech chi gyda chyfrif banc, a all ennill llog di-dreth.
  2. Cronfa Ymddiriedolaeth Plant Rhanddeiliaid – lle mae’r cynilion yn y cyfrif yn cael eu rhoi mewn cymysgedd eang o fuddsoddiadau yn y farchnad stoc, gyda set o reolau i leihau risg ariannol (gan gynnwys y byddai’r arian yn cael ei symud yn raddol i fuddsoddiadau llai o risg pan fydd y plentyn yn cyrraedd 13 a chap ar y tâl blynyddol). Codir tâl ar Gronfeydd Ymddiriedolaeth Plant Rhanddeiliaid ar sail gwerth y gronfa a’u capio ar uchafswm tâl o 1.5% y flwyddyn.
    Bydd gan blentyn gyfrif Cronfa Ymddiriedolaeth Plant rhanddeiliaid, a agorwyd gan Gyllid a Thollau EM ar ran y plentyn, os methodd eu rhiant/ rhieni ag agor cyfrif Cronfa Ymddiriedolaeth Plant o fewn blwyddyn i dderbyn taleb.
  3. Cronfa Ymddiriedolaeth Plant yn seiliedig ar gyfraniadau – ble mae’r rhan fwyaf neu’r cyfan o’r arian yn cael ei fuddsoddi mewn cyfranddaliadau, ond heb diogelu cyfrif rhanddeiliaid. Gellid rhoi’r cynilion yn y cyfrif ar y farchnad stoc trwy gronfa fuddsoddi o’ch dewis neu yn eich buddsoddiadau eich hun.

Taliadau gan aelod o’r teulu i Gronfa Ymddiriedolaeth Plant

Rhyngddynt, gall rhieni, aelodau o’r teulu a ffrindiau dalu hyd at £9,000 (2020-21) yn flynyddol, gyda’r flwyddyn yn dechrau ar ben-blwydd y plentyn.

Nid yw’r swm o arian yng Nghronfa Ymddiriedolaeth Plant plentyn yn effeithio ar unrhyw fudd-daliadau neu gredydau treth y mae rhiant/gwarcheidwad y plentyn yn eu cael.

Beth am Gronfeydd Ymddiriedolaeth Plant a Phobl Ifanc ag Anableddau?

Efallai na fydd gan rai pobl ifanc ag anabledd y gallu meddyliol i reoli’r arian yn eu Cronfa Ymddiriedolaeth Plant.

Os nad oes gan eich plentyn alluoedd meddyliol, yna bydd angen i chi fel rhiant (rhieni)/gofalwr (gofalwyr) wneud cais i’r Llys Gwarchod i weithredu fel Dirprwy eich plentyn. Mae Dirprwy yn rhywun, fel arfer yn aelod o’r teulu, a benodir gan y llys i reoli a gwneud penderfyniadau o ddydd i ddydd ynghylch cyllid rhywun. Heb hyn, ni fyddwch yn gallu rheoli’r cyfrif pan fydd eich plentyn yn 18 oed, gan eu bod yn gyfreithiol yn dod yn oedolyn ac mae’r arian yn eiddo iddynt.

Ar hyn o bryd, gall gwneud cais i’r Llys Gwarchod fod yn ddrud, gan fod ffi llys o £365, a chostau cyfreithiol, os defnyddir cyfreithiwr. Efallai y bydd oedi i’r broses hefyd oherwydd y pandemig coronafeirws. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ceisio cyngor cyfreithiol os ydych am wneud cais i’r Llys Gwarchod fel eich bod yn deall yr holl opsiynau. Efallai y bydd cyfreithwyr yn rhoi trafodaeth gychwynnol am ddim gyda chi.

Cyhoeddodd y Llywodraeth ar 1 Rhagfyr 2020 y gall holl rieni neu warcheidwaid plant neu bobl ifanc sydd heb alluedd meddyliol ofyn i ffioedd llys gael eu hepgor neu eu had-dalu pan yn ceisio mynediad at Gronfa Ymddiriedolaeth Plant. Gellir gweld manylion llawn a meini prawf cymhwyso ar wefan Gov.uk.

Cronfa Ymddiriedolaeth Plant i Blant Mewn Gofal

Mae gan rai plant sy’n derbyn gofal gan awdurdodau lleol gyfrif Cronfa Ymddiriedolaeth Plant a sefydlwyd ar eu rhan. Os ydych wedi bod yng ngofal awdurdod lleol ac wedi’ch geni rhwng 1 Medi 2002 a 2 Ionawr 2011, fe allech chi gael cyfrif Cronfa Ymddiriedolaeth Plant.

Os ydych chi am ddod o hyd i’ch Cronfa Ymddiriedolaeth Plant, eich opsiwn cyntaf yw llenwi’r ffurflen Cyllid a Thollau EM ar wefan Gov.uk.

Fodd bynnag, os ydych yn cael trafferth gyda safle Cyllid a Thollau EM, gallwch gysylltu â The Share Foundation i gael help.

Mae’r ‘Share Foundation’ yn gweithredu fel y cyswllt cofrestredig ar gyfer cyfrifon Cronfa Ymddiriedolaeth Plant ar gyfer plant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal ac yn eu rheoli ar gyfer y plentyn neu’r person ifanc. Mae’r ‘Share Foundation’ yn rhedeg y Gronfa Ymddiriedolaeth Plant a’r cynlluniau ISA Iau ar gyfer plant a phobl ifanc mewn gofal.

Bydd y ‘Share Foundation’ yn ysgrifennu at ddeiliad y cyfrif tua dau fis cyn iddynt droi’n 16 oed, gan ddweud wrthynt sut i ddod yn gyswllt cofrestredig ar gyfer eu cyfrif Cronfa Ymddiriedolaeth Plant.

Os ydych am newid cyfrif y Gronfa Ymddiriedolaeth Plant a sefydlodd Cyllid a Thollau EM ar eich cyfer

Os sefydlodd Cyllid a Thollau EM gyfrif Cronfa Ymddiriedolaeth Plant ar gyfer eich plentyn, gallwch newid i ddarparwr Cronfa Ymddiriedolaeth Plant neu gyfrif o’ch dewis. Gallwch wneud hyn ar unrhyw adeg.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn i ddarparwyr am unrhyw ffioedd a godir am redeg y cyfrif. Dylech hefyd ofyn am wneud cyfraniadau pellach. Gallwch dalu cyn lleied â £10 i gyfrif rhanddeiliaid ond efallai y bydd angen gwneud taliadau ar gyfer cyfrifon eraill.

Os ydych am newid eich darparwr Cronfa Ymddiriedolaeth Plant, byddwch yn wyliadwrus o sgamiau, sydd wedi’u cynllunio i gael gafael ar eich arian ac a all ddod ar sawl ffurf.

Os ydych angen unrhyw gymorth, ffoniwch Linell Gymorth y Gronfa Ymddiriedolaeth Plant ar 0845 302 1470.

Beth yw ISA Iau ac a ddylwn i droi fy Nghronfa Ymddiriedolaeth Plant i mewn i un?

Dewis arall yn lle newid darparwyr y Gronfa Ymddiriedolaeth Plant yw newid eich Cronfa Ymddiriedolaeth Plant yn ISA Iau.

Fodd bynnag, os oes gennych Gronfa Ymddiriedolaeth Plant ni allwch gael ISA Iau ar yr un pryd. Ond gallwch drosglwyddo’ch Cronfa Ymddiriedolaeth Plant i ISA Iau.

Nid oes rhaid i chi drosglwyddo Cronfa Ymddiriedolaeth Plant i ISA Iau. Fodd bynnag, gall ISA Iau weithio allan yn well ar gyfer cynilion eich plentyn yn y tymor hir.

Yn gyffredinol, mae ISA iau yn cynnig mwy o ddewis a gwell gwerth, p’un a yw’n gyfraddau llog uwch ar eu cyfrifon arian parod neu’n daliadau rheoli cronfa blynyddol is.

Ni allwch drosglwyddo yn ôl i Gronfa Ymddiriedolaeth Plant ar ôl i chi newid i ISA Iau felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio eich bod yn cael y fargen orau bosibl o ran enillion a ffioedd buddsoddi cyn i chi newid.

Yn chwilio am fwy o wybodaeth am ISA Iau? Edrychwch ar ein tudalen ISA Iau.

Rwy’n 18 oed neu drosodd ac mae gen i Gronfa Ymddiriedolaeth Plant. Beth ddylwn i ei wneud gyda’r arian ynddo?

Os ydych yn 18 oed neu drosodd, gallwch gael mynediad i’r arian yn eich cyfrif Cronfa Ymddiriedolaeth Plant. Eich arian chi ydyw, a mater i chi yw’r hyn yr hoffech chi ei wneud ag ef.

Un opsiwn i’w ystyried yw parhau i arbed eich arian. Gallai hyn fod trwy, er enghraifft, drosglwyddo’ch arian i gyfrif cynilo oedolion. Wrth i’ch cynilion gronni, byddant yn tyfu’n gyflymach, felly mae eich arian yn gwneud arian.

Efallai yr hoffech gynilo’n rheolaidd ac adeiladu’ch cronfa ymhellach i gynilo ar gyfer blaendal rhent i rentu’ch cartref eich hun, er enghraifft.

Gallai’r arian yn eich Cronfa Ymddiriedolaeth Plant hefyd ddarparu sylfaen ragorol ar gyfer adeiladu ‘cronfa diwrnod glawog’ i sicrhau bod gennych arian ar gael ar gyfer argyfyngau neu gostau sydyn.

Mae rhoi arian i un ochr nawr yn golygu eich bod wedi talu am gost na welsoch chi’n dod, gan leihau eich angen i fenthyca. Er enghraifft, pe byddech yn colli’ch swydd yn sydyn, angen ffôn newydd, neu angen triniaeth ddeintyddol frys, dyna pryd y byddai cronfa diwrnod glawog yn dod yn ddefnyddiol!

Darganfyddwch fwy am sut i wneud y gorau o’ch arian.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?