Cyfrifon Cronfa Ymddiriedolaeth Plant

Cyflwynwyd Cronfeydd Ymddiriedolaeth Plant yn 2002 i annog cynilo i blant. Er bod ISAs i Bobl Iau wedi eu disodli ers hynny, caiff y rheini sydd â chyfrifon neu dalebau cyfredol gadw eu Cronfeydd Ymddiriedolaeth Plant. Dyma ragor o wybodaeth am y ffordd maent yn gweithio a sut i drosglwyddo cyfrif.

Beth yw Cronfa Ymddiriedolaeth Plant a phwy sy’n gymwys i’w chael?

Roeddent ar gael i blant a anwyd rhwng 1 Medi 2002 ac 2 Ionawr 2011, ond mae ISAs i Bobl Iau bellach wedi’u disodli.

Cyfrifon cynilo hirdymor di-dreth i blant yw Cronfeydd Ymddiriedolaeth Plant a sefydlwyd gan y llywodraeth i helpu sicrhau bod gan bob plentyn cymwys gyfrif cynilo pan ddaw’n oedolyn. Gallant gymryd rheolaeth o’r cyfrif trwy gysylltu â darparwyr y Gronfa Ymddiriedolaeth Plant.

Os ganwyd eich plentyn ar ôl 2il Ionawr 2011 neu cyn 1af Medi 2002 (a’i fod o dan 18 oed o hyd), neu os nad oedd yn gymwys i gael Cronfa Ymddiriedolaeth Plant, gall gael ISA Iau yn lle.

Er bod y cynllun hwn wedi dod i ben, gall cyfrifon Cronfa Ymddiriedolaeth Plant cyfredol barhau nes bod y plentyn yn 18 oed ac nid yw plant a oedd yn gymwys i gael Cronfa Ymddiriedolaeth Plant yn gymwys i gael ISA i Bobl Iau.

Er bod y cynllun hwn wedi dod i ben, gall cyfrifon Cronfa Ymddiriedolaeth Plant cyfredol barhau nes bod y plentyn yn 18 oed ac nid yw plant a oedd yn gymwys i gael Cronfa Ymddiriedolaeth Plant yn gymwys i gael ISA i Bobl Iau.

Ond, o fis Ebrill 2015 ymlaen bydd unrhyw un ag arian mewn CTF yn gallu ei drosglwyddo i ISA Iau.

Sut mae Cronfeydd Ymddiriedolaeth Plant yn gweithio

  • Anfonodd Cyllid a Thollau EM (CThEM) daleb gychwynnol gwerth £50 neu £250 at rieni neu warcheidwaid plant cymwys, yn dibynnu pryd y daeth eich plentyn yn gymwys i gael cyfrif. Yna roedd yn bosibl defnyddio’r daleb hon i agor cyfrif Cronfa Ymddiriedolaeth Plant yn enw’r plentyn.
  • Mae arian mewn cyfrif Cronfa Ymddiriedolaeth Plant yn perthyn i’r plentyn ac wedi ei ‘gloi i mewn’ nes ei fod yn 18 oed.
  • Mae tri math o gyfrif y gellid eu hagor gyda’r daleb:
  1. “Rhanddeiliad” tebyg i gyfrif buddsoddiadau yn seiliedig ar gyfranddaliadau gyda thâl blynyddol ar uchafswm o 1.5% y flwyddyn ac sy’n caniatáu i chi dalu unrhyw swm i mewn o cyn lleied â £10.
  2. “Cyfrif buddsoddiadau yn seiliedig ar gyfranddaliadau” lle gallwch adael cyfraniadau wedi eu buddsoddi yn y farchnad stoc
  3. “Cyfrif cynilo” lle gallwch adael unrhyw gyfraniadau mewn arian parod yn ennill llog
  • Gyda CTF, doedd yna ddim Treth ar Enillion Cyfalaf na threth incwm ar log i’w dalu ar unrhyw elw a wnaed. Hefyd, ni fydd yr arian a gaiff eich plentyn yn effeithio ar unrhyw fudd-daliadau neu gredydau treth a gewch chi.

Taliadau gan aelod o’r teulu

Rhyngddynt, gall rhieni, aelodau o’r teulu a ffrindiau dalu hyd at £9,000 (2020-21) yn flynyddol, gyda’r flwyddyn yn dechrau ar ben-blwydd y plentyn.

Taliadau ychwanegol i Gronfa Ymddiriedolaeth Plant gan y llywodraeth ar gyfer grwpiau penodol

Os byddwch am newid y cyfrif a agorwyd gan CThEM i chi

Os gwnaeth HMRC agor cyfrif i’ch plentyn, gallwch newid i’ch dewis ddarparwr neu gyfrif unrhyw bryd.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn i ddarparwyr am unrhyw ffioedd a godir am redeg y cyfrif. Dylech hefyd holi am wneud rhagor o gyfraniadau. Gallwch dalu cyn lleied â £10 i mewn i gyfrif rhanddeiliad ond efallai y bydd rhai darparwyr yn gofyn am daliadau mwy ar gyfer cyfrifon eraill.

Neu, ffoniwch y Llinell Gymorth Cronfeydd Ymddiriedolaeth Plant ar 0845 302 1470.

A ddylwn i symud fy Nghronfa Ymddiriedolaeth Plant i ISA Iau

Er nad oes gofyniad i drosglwyddo Cronfa Ymddiriedolaeth Plant i ISA Iau, gall fod yn fwy manteisiol i gynilion eich plentyn yn y tymor hwy. Yn gyffredinol, mae ISA Iau yn cynnig mwy o ddewis a gwell gwerth, p’un a yw’n gyfraddau llog uwch ar eu cyfrifon arian parod neu daliadau rheoli cronfa blynyddol is.

Mae hyn oherwydd unwaith i’r CTFs ddod i ben, roedd cwmnïau ariannol yn dueddol o roi mwy o ymdrech i mewn i ddenu rhieni at ISAs Iau gan adael y rhai gyda CTFs gyda llai o ddewis buddsoddi a thaliadau llawer uwch.

I gael gwybod mwy, cymrwch olwg ar ein tudalen ISAs Iau.

Dod o hyd i gyfrif Cronfa Ymddiriedolaeth Plant sydd ar goll

Gallwch ganfod ble mae CTF coll a sefydlwyd ar eich rhan hyd yn oed os nad ydych yn gwybod pwy oedd y darparwr.

Ewch i’r wefan GOV.uk a llenwi’r ffurflen Cyllid a Thollau EM (CThEM)opens in new window. Mae hyn yn dweud wrth CThEM am wirio ble agorwyd y cyfrif yn wreiddiol. Byddwch angen ID defnyddiwr a chyfrinair Porth y Llywodraeth. Os nad oes gennych chi ID defnyddiwr, gallwch greu un pan fyddwch chi’n llenwi’r ffurflen ar-lein.

Bydd CThEM yn anfon manylion darparwr y Gronfa Ymddiriedolaeth Plant atoch trwy’r post o fewn tair wythnos i dderbyn eich cais.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?