Cyfrifon Cronfa Ymddiriedolaeth Plant

Cyflwynwyd Cronfeydd Ymddiriedolaeth Plant yn 2002 i annog cynilo i blant. Er bod ISAs i Bobl Iau wedi eu disodli ers hynny, caiff y rheini sydd â chyfrifon neu dalebau cyfredol gadw eu Cronfeydd Ymddiriedolaeth Plant. Dyma ragor o wybodaeth am y ffordd maent yn gweithio a sut i drosglwyddo cyfrif.

Beth yw Cronfa Ymddiriedolaeth Plant a phwy sy’n gymwys i’w chael?

Cyfrifon cynilo i blant di-dreth yw Cronfeydd Ymddiriedolaeth Plant a sefydlwyd gan y llywodraeth er mwyn helpu i sicrhau bod gan bob plentyn cymwys gyfrif cynilo pan ddaw’n oedolyn. Roeddent ar gael i blant a anwyd rhwng 1 Medi 2002 ac 2 Ionawr 2011, ond mae ISAs i Bobl Iau bellach wedi’u disodli.

Os ganwyd eich plentyn ar ôl 2il Ionawr 2011 neu cyn 1af Medi 2002 (a’i fod o dan 18 oed o hyd), neu os nad oedd yn gymwys i gael Cronfa Ymddiriedolaeth Plant, gall gael ISA Iau yn lle.

Er bod y cynllun hwn wedi dod i ben, gall cyfrifon Cronfa Ymddiriedolaeth Plant cyfredol barhau nes bod y plentyn yn 18 oed ac nid yw plant a oedd yn gymwys i gael Cronfa Ymddiriedolaeth Plant yn gymwys i gael ISA i Bobl Iau. Ond, o fis Ebrill 2015 ymlaen bydd unrhyw un ag arian mewn CTF yn gallu ei drosglwyddo i ISA Iau.

Sut mae Cronfeydd Ymddiriedolaeth Plant yn gweithio

  • Anfonodd Cyllid a Thollau EM (CThEM) daleb gychwynnol gwerth £50 neu £250 at rieni neu warcheidwaid plant cymwys, yn dibynnu pryd y daeth eich plentyn yn gymwys i gael cyfrif. Gellid wedyn ddefnyddio’r daleb hon i agor cyfrif Cronfa Ymddiriedolaeth Plant yn enw’r plentyn.
  • Mae arian mewn cyfrif Cronfa Ymddiriedolaeth Plant yn eiddo i’r plentyn a chaiff ei ‘gloi i ffwrdd’ nes ei fod yn 18 oed.
  • Mae tri math o gyfrif y gellir ei agor gyda’r daleb – cyfrif ‘rhanddeiliad’, cyfrif cyfranddaliadau neu gyfrif cynilo. Y naill ffordd neu’r llall, nid oes rhaid i’ch plentyn dalu treth ar yr incwm neu’r enillion (elw) a wneir yn ei gyfrif. Ac ni fydd yr arian a gaiff eich plentyn yn effeithio ar unrhyw fudd-daliadau neu gredydau treth a gewch.

Taliadau gan aelod o’r teulu

Rhyngddynt, gall rhieni, aelodau teulu a ffrindiau dalu arian i mewn i’r cyfrif hyd at derfyn penodol bob blwyddyn, sef £4,368 (2019-20, £9,000 2020-21) ar hyn o bryd, gyda’r flwyddyn yn dechrau ar ben-blwydd y plentyn.

Taliadau ychwanegol gan y llywodraeth i grwpiau penodol

Wyddech chi?

Drwy roi cyn lleied â £10 y mis o’r neilltu ar gyfer plentyn o adeg ei eni gallai fod â chronfa o dros £2,000 erbyn iddo droi’n 18 oed, ac os gallech fforddio cynilo’r uchafswm bob blwyddyn byddai ganddo fwy na £65,000

Dewis neu symud eich Cronfa Ymddiriedolaeth Plant

I gael rhagor o wybodaeth am y tri math o gyfrif a pha un allai fod yn addas i’ch plentyn, dilynwch y ddolen isod.

Os byddwch am newid y cyfrif a agorwyd gan CThEM i chi

Os gwnaeth HMRC agor cyfrif i’ch plentyn, gallwch newid i’ch dewis ddarparwr neu gyfrif unrhyw bryd. Dylech wirio am unrhyw ffioedd gan y darparwr ar gyfer newid ond cyn gwneud hynny, bydd angen ichi fod y cyswllt cofrestredig ar y cyfrif.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?