Cyfrifon cyfredol

Mae cyfrif cyfredol yn wych ar gyfer rheoli’ch arian dydd-i-ddydd. Gallwch dderbyn taliadau’n rheolaidd fel cyflog, budd-daliadau, credydau treth neu bensiynau i’ch cyfrif. Gallwch hefyd sefydlu taliadau allan o’ch cyfrif ym mha ffordd bynnag sy’n gyfleus i chi.

Beth allwch chi ei wneud gyda chyfrif cyfredol

Dangosfwrdd cyfrif

A oes gennych chi fwy nag un cyfrif? Mae gwasanaethau newydd yn golygu y gallwch nawr weld eich holl gyfrifon ar un ap bancio. Cewch ragor o wybodaeth yma.

Gyda chyfrif cyfredol fe allwch chi wneud y canlynol:

 • talu am bethau gyda cherdyn debyd
 • ysgrifennu sieciau er mwyn talu biliau ac unigolion
 • derbyn taliadau yn uniongyrchol i’ch cyfrif
 • sefydlu Debydau Uniongyrchol ac archebion sefydlog i dalu’ch biliau
 • trosglwyddo arian dros y ffôn neu gyda gwasanaethau bancio ar-lein.

Cynilion di-dreth

Gall trethdalwyr ar y gyfradd sylfaenol ennill hyd at £1,000 o log ar eu cynilion heb orfod talu treth a gall trethdalwyr ar y gyfradd uwch ennill hyd at £500 o log yn ddi-dreth. Dysgwch ragor am Dreth ar gyfrifon cynilo.

 • codi arian dros y cownter neu o beiriant arian parod
 • gwirio’ch balans trwy ddefnyddio bancio ffôn neu ryngrwyd, mewn peiriant arian parod neu dros y cownter
 • gwneud cais am orddrafft. Bydd hyn yn caniatáu i chi wario mwy na sydd gennych yn eich cyfrif - ond codir ffi arnoch amdano.
 • talu sieciau i mewn i’ch cyfrif. Mae’r arian fel arfer yn clirio’r diwrnod gwaith canlynol (dydd Llun i ddydd Gwener, ac eithrio gwyliau’r banc) ond gall gymryd yn hirach os yw siec yn cael ei dalu i mewn yn hwyrach na’r amser torbwynt a hysbysebir. Dysgwch ragor ar ein tudalen Taliadau i mewn i’ch cyfrif banc.

Gallwch gael mynediad i’r mwyafrif o gyfrifon cyfredol mewn cangen ar y stryd fawr, ar-lein, trwy ddefnyddio bancio symudol neu dros y ffôn.

Pwy all gael cyfrif cyfredol?

 • Dros 16 - mae’n rhaid i chi fod dros 16 oed i agor cyfrif cyfredol, ond mewn rhai banciau mae’n rhaid bod yn 18 oed. Os yw’ch plentyn o dan 18 oed, efallai y cewch agor cyfrif cyfredol gyda help rhiant. Os na all eich plentyn agor cyfrif cyfredol efallai y dymunwch edrych ar gyfrifon cynilo i blant. Mae rhai banciau yn cynnig cyfrifon y gall y plentyn gael mynediad atynt o saith oed.
 • Isafswm taliad misol - efallai y bydd rhai banciau’n gofyn i chi dalu isafswm i’ch cyfrif bob mis. Gall hyn fod eich cyflog, budd-daliadau neu bensiwn.
 • Hanes credyd da - gan fod llawer o gyfrifon cyfredol yn caniatáu i chi gael gorddrafft, efallai y bydd angen i chi basio gwiriad credyd pan agorwch y cyfrif.
 • Tystiolaeth o hunaniaeth a chyfeiriad - bydd pob banc neu gymdeithas adeiladu yn gofyn am brawf o’ch hunaniaeth a’ch cyfeiriad cyn i chi allu agor cyfrif banc.

Faint mae cyfrif cyfredol yn ei gostio?

Os nad ydych yn gymwys i agor cyfrif cyfredol, dylech ystyried cyfrif banc sylfaenol am ddim. Rydym wedi cynhyrchu casgliad o ganllawiau, awgrymiadau a dolenni defnyddiol i’ch helpu i ddewis yr un gorau i chi.

Cyhyd â bod gennych arian yn eich cyfrif, fel arfer nid oes rhaid i chi dalu am wasanaethau cyfrif cyfredol. Mae rhai cyfrifon cyfredol yn codi ffi fisol ar gyfer nodweddion ychwanegol.

Gorddrafftiau a chyfrifon cyfredol

Mae gorddrafft yn ddull o fenthyca arian gan eich banc drwy eich cyfrif cyfredol. Mae hyn yn golygu y gallwch wario mwy na sydd gennych yn eich cyfrif.

Mae banciau fel arfer yn codi llog arnoch am fenthyca’r arian hwn i chi.

Yn aml mae’r llog ar gyfradd uwch na benthyciad personol. Fodd bynnag, mae rhai’n cynnig gorddrafftiau di-log. Ond mae hyn yn dibynnu ar eich cytundeb gyda’r banc - dylech gysylltu gyda’ch banc i gael gwybod.

Am fwy o wybodaeth, darllenwch ein canllaw - Egluro gorddrafftiau.

Ffioedd am Ddebydau Uniongyrchol ac archebion sefydlog a wrthodir

Os nad oes digon yn eich cyfrif i dalu archeb sefydlog neu Ddebyd Uniongyrchol gellid ei wrthod. Os bydd hyn yn digwydd, fel arfer bydd rhaid i chi dalu ffi.

Gall hyn fod cymaint â £25 ar gyfer pob taliad a wrthodir.

Darganfyddwch fwy am sut i ddefnyddio Debydau Uniongyrchol ac archebion sefydlog heb dalu ffioedd ar ein tudalen Debydau Uniongyrchol ac archebion sefydlog.

Uchafswm Tâl Misol

Erbyn hyn mae gan gyfrifon cyfredol Uchafswm Tâl Misol (MMC) ar waith, sef yr uchafswm y byddech yn ei dalu bob mis mewn ffioedd, taliadau a llog. Mae’n swm gwahanol yn ddibynnol ar y banc neu gymdeithas adeiladu, a pha gyfrif cyfredol sydd gennych chi.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio beth yw’r MMC gyda’ch cyfrif cyfredol fel eich bod yn gwybod faint mae eich gorddrafft yn ei gostio i chi.

Peiriannau codi arian (ATMs)

Yn y DU, mae tynnu arian allan o beiriant codi arian gyda’ch cerdyn debyd am ddim fel rheol.

Mae yna rhai eithriadau:

 • Mae rhai peiriannau codi arian - yn enwedig y rhai y tu mewn i siopau bychain, ar flaen gyrtiau garejys ac mewn clybiau nos - yn gallu codi ffi o hyd at £5 bob tro rydych yn tynnu arian allan ohonynt. Maen nhw’n dweud wrthych am y ffioedd ar y sgrin cyn i chi dynnu’r arian allan fel eich bod yn gallu penderfynu ydych chi am barhau ai peidio.
 • Mae defnyddio cerdyn credyd i dynnu arian allan yn cynnwys ffi, ac rydych yn talu llog o’r dyddiad rydych yn tynnu’r arian allan. Os oes gennych gerdyn gyda chyfnod di-log, bydd dim ond yn berthnasol i brynu nwyddau. Byddwch yn parhau i dalu ffi os ydych yn tynnu arian parod.
 • Mae rhai cardiau rhagdaledig yn codi ffi arnoch i dynnu arian parod o beiriannau codi arian.

Sut mae cael cyfrif cyfredol

Sut i ddewis cyfrif cyfredol

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn i unrhyw un sy’n chwilio am gyfrif cyfredol sy’n bodloni eu hanghenion.

Defnyddiwch ein Hofferyn cymharu ffioedd a chostau cyfrif banc i weld yr holl ffioedd a chostau sy’n berthnasol i gyfrifon banc – mae’n dangos popeth o ffioedd gorddrafft i gostau am dynnu arian parod mewn arian tramor.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu cyfrifon cyfredol:

Yng Ngogledd Iwerddon, gallwch hefyd roi cynnig ar yr Offeryn Cymharu Cyngor Defnyddwyr.

Cofiwch:

 • Ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.
 • Hefyd mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.
Dysgwch ragor yn ein Canllaw ar wefannau cymharu.

Sut i agor cyfrif cyfredol

Fel rheol gallwch wneud cais wyneb-yn-wyneb, drwy’r post, dros y ffôn neu ar-lein.

Os gwrthodir eich cais, peidiwch â bod ofn gofyn pam.

Gwyliwch ein fideo – Sut i agor cyfrif banc

Darllenwch drawsgrifiad o’r fideo hwn

Sut i newid cyfrifon cyfredol

Mae’r holl fanciau a chymdeithasau adeiladu’n cynnig Gwasanaeth Newid Cyfrif Cyfredol saith-diwrnod am ddim.

Fe’i cefnogir gan warant sy’n golygu y cewch ad-daliad o unrhyw log a ffioedd ar eich cyfrifon hen a newydd os aiff pethau o chwith.

Dewch i wybod am bopeth sydd angen i chi ei wybod am newid cyfrif banc ar wefan Gwasanaeth Newid Cyfrif Cyfredol.

Rheoli’ch cyfrif cyfredol

Gwyliwch ein fideo – Sut i wneud taliadau gan ddefnyddio’ch cyfrif banc

Bydd gwirio eich balans yn rheolaidd yn eich helpu i wneud yn siŵr bod digon o arian yn eich cyfrif i dalu unrhyw archebion sefydlog neu Ddebydau Uniongyrchol, fel na fydd angen i chi dalu ffi oherwydd iddynt cael eu gwrthod.

Gwiriwch eich bod yn Gwneud y mwyaf o’ch cyfrif banc

Beth i’w wneud os bydd pethau’n mynd o chwith gyda’ch cyfrif cyfredol

Os ydych yn anhapus gydag unrhyw beth am eich banc neu eich cymdeithas adeiladu, siaradwch â nhw yn gyntaf.

Mae’n rhaid iddynt ymchwilio i’ch cwyn a rhoi ateb clir i chi o fewn wyth wythnos.

Os nad yw’r cwmni’n anfon ymateb i chi o fewn wyth wythnos neu os nad ydych yn fodlon o hyd, mae’n bosibl y gallwch gwyno i’r Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?