Cyfrifon cyfredol

Mae cyfrif cyfredol yn wych ar gyfer rheoli’ch arian dydd-i-ddydd. Gallwch dderbyn taliadau’n rheolaidd fel cyflog, budd-daliadau, credydau treth neu bensiynau i’ch cyfrif a sefydlu taliadau allan o’ch cyfrif ym mha ffordd bynnag sy’n gyfleus i chi.

Beth gallwch chi ei wneud gyda chyfrif cyfredol

Dangosfwrdd Cyfrif

A oes gennych chi fwy nag un cyfrif? Yn sgil gwasanaethau newydd gallwch yn awr weld eich holl gyfrifon ar un ap bancio. Cewch ragor o wybodaeth yma.

Gyda chyfrif cyfredol fe allwch chi wneud y canlynol:

 • talu am bethau gyda cherdyn debyd
 • ysgrifennu sieciau er mwyn talu biliau ac unigolion
 • derbyn taliadau yn uniongyrchol i’ch cyfrif chi
 • sefydlu Debydau Uniongyrchol ac archebion sefydlog i dalu’ch biliau
 • trosglwyddo arian dros y ffôn neu gyda gwasanaethau bancio ar-lein

Cynilion di-dreth

Gall trethdalwyr ar y gyfradd sylfaenol ennill hyd at £1,000 o log ar eu cynilion heb orfod talu treth a gall trethdalwyr ar y gyfradd uwch ennill hyd at £500 o log yn ddi-dreth. Dysgwch ragor am Dreth ar gyfrifon cynilo.

 • codi arian dros y cownter neu o beiriant arian parod
 • gwirio’ch balans trwy ddefnyddio bancio ffôn neu ryngrwyd, mewn peiriant arian parod neu dros y cownter
 • gwneud cais am orddrafft. Bydd hyn yn caniatáu i chi wario mwy na sydd gennych yn eich cyfrif - ond codi’r cost arnoch amdano.
 • talu sieciau i mewn i’ch cyfrif – cewch dalu sieciau mewn punnoedd sterling i mewn am ddim a byddant yn cymryd chwe diwrnod busnes i glirio

Gallwch ddefnyddio eich cyfrif cyfredol mewn cangen ar y stryd fawr, ar-lein, trwy ddefnyddio bancio symudol neu dros y ffôn.

Pwy all gael cyfrif cyfredol?

 • Dros 16. Mae’n rhaid i chi fod dros 16 oed i agor cyfrif cyfredol, ond mewn rhai banciau mae’n rhaid bod yn 18 oed. Os ydych chi o dan 18 oed, efallai y cewch chi agor cyfrif cyfredol gyda help eich rhieni. Os na all eich plentyn agor cyfrif cyfredol efallai y dymunwch edrych ar gyfrifon cynilo i blant gan fod rhai banciau yn cynnig cyfrifon y gall y plentyn gael mynediad atynt o saith oed.
 • Isafswm taliad misol. Efallai bydd banciau’n gofyn i chi dalu swm penodol i’ch cyfrif bob mis, o gyflog, budd-daliadau neu bensiwn fel rheol.
 • Hanes credyd da. Gan fod llawer o gyfrifon banc yn caniatáu ichi gael gorddrafft, efallai y bydd angen ichi basio gwiriad credyd pan agorwch y cyfrif.
 • Tystiolaeth hunaniaeth a chyfeiriad. Bydd pob banc neu gymdeithas adeiladu yn gofyn am brawf o’ch hunaniaeth a’ch cyfeiria cyn i chi agor cyfrif banc.

Faint mae cyfrif cyfredol yn ei gostio?

Os nad ydych yn gymwys i agor cyfrif cyfredol, dylech ystyried cyfrif banc sylfaenol am ddim. Rydym wedi cynhyrchu casgliad o ganllawiau, awgrymiadau a dolenni defnyddiol i’ch helpu i ddewis yr un gorau i chi.

Cyhyd â bod gennych arian yn eich cyfrif, fel arfer nid oes rhaid ichi dalu am wasanaethau cyfrif cyfredol.

Gorddrafftiau a chyfrifon cyfredol

Mae gorddrafft y cytunwyd arno’n ddull o fenthyca arian gan eich banc drwy eich cyfrif cyfredol. Mae hyn yn golygu y gallwch wario mwy na sydd gennych efallai yn eich cyfrif.

Mae banciau’n codi llog neu swm penodol arnoch am fenthyca’r arian hwn i chi.

Yn aml mae’r llog ar gyfradd uwch na benthyciad personol. Fodd bynnag, mae rhai’n cynnig gorddrafftiau di-log. Ond mae hyn yn dibynnu ar eich cytundeb gyda’ch banc - dylech gysylltu gyda’ch banc i gael gwybod.

Am fwy o wybodaeth, darllenwch ein canllaw - Egluro gorddrafftiau.

Ffioedd am Ddebydau Uniongyrchol ac archebion sefydlog a wrthodir

Os nad oes digon yn eich cyfrif i dalu archeb sefydlog neu Ddebyd Uniongyrchol gellid ei wrthod ac fel arfer bydd rhaid ichi dalu ffioedd.

Gall hyn fod cymaint â £25 ar gyfer pob taliad a wrthodir.

Darganfyddwch fwy am sut i ddefnyddio Ddebydau Uniongyrchol ac archebion sefydlog heb dalu ffioedd:

Uchafswm Tâl Misol

Erbyn hyn mae gan gyfrifon cyfredol Uchafswm Tâl Misol (MMC) ar waith, sef yr uchafswm y byddech yn ei dalu bob mis mewn ffioedd, taliadau a llog. Mae’n swm gwahanol yn ddibynnol ar y banc neu gymdeithas adeiladu, a pha gyfrif cyfredol sydd gennych chi.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio beth yw’r MMC gyda’ch cyfrif cyfredol fel eich bod yn gwybod faint mae eich gorddrafft yn ei gostio i chi.

Peiriannau codi arian (ATMs)

Yn y DU, mae tynnu arian allan o beiriant codi arian gyda’ch cerdyn debyd am ddim fel rheol.

Mae rhai peiriannau codi arian hwylus – yn enwedig y rhai y tu mewn i siopau bychain, o flaen garejys ac mewn clybiau nos – yn gallu codi ffi o hyd at £5 bob tro rydych chi’n tynnu arian allan ohonyn nhw. Maen nhw’n dweud wrthych chi am y ffioedd ar y sgrin cyn i chi dynnu’r arian allan fel eich bod chi’n gallu penderfynu ydych chi am ddal ati ai peidio.

Mae defnyddio cerdyn credyd i dynnu arian allan yn cynnwys ffi, ac rydych yn talu llog o’r dyddiad rydych yn tynnu’r arian allan – dim ond wrth brynu nwyddau y cewch gyfnod di-log.

Mae rhai cardiau rhagdaledig yn codi ffi i dynnu arian o beiriannau arianbwynt.

Sut mae cael cyfrif cyfredol

Sut i ddewis cyfrif cyfredol

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn chwilio am gyfrif cyfredol sy’n bodloni’ch anghenion, ond dylid cofio rhai pwyntiau.

Defnyddiwch ein Hofferyn cymharu ffioedd a chostau cyfrif banc i weld yr holl ffioedd a chostau sy’n berthnasol i gyfrifon banc – mae’n dangos popeth o ffioedd gorddrafft i gostau am dynnu arian parod mewn arian tramor.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu cyfrifon cyfredol:

Yng Ngogledd Iwerddon, gallwch hefyd roi cynnig ar y Offeryn Cymharu Cyngor Defnyddwyr.

Cofiwch:

 • Ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.
 • Felly mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.
Dysgwch ragor yn ein canllaw ar wefannau cymharu.

Sut i agor cyfrif cyfredol

Fel rheol gallwch wneud cais wyneb-yn-wyneb, drwy’r post, dros y ffôn neu ar-lein. Os gwrthodir eich cais, peidiwch â bod ofn gofyn pam.

Sut i newid cyfrifon banc

Mae’r holl fanciau a chymdeithasau adeiladu’n cynnig Gwasanaeth Newid Cyfrif Cyfredol saith-diwrnod am ddim. Fe’i cefnogir gan warant sy’n golygu y cewch ad-daliad o unrhyw log a ffioedd ar eich cyfrifon hen a newydd os aiff pethau o chwith.

Canfyddwch bopeth sydd angen i chi ei wybod am newid cyfrif banc ar wefan Gwasanaeth Newid Cyfrif Cyfredol.

Rheoli’ch cyfrif cyfredol

Bydd gwirio eich balans yn rheolaidd yn eich helpu chi i wneud yn siŵr bod digon o arian yn eich cyfrif i dalu unrhyw archebion sefydlog neu Ddebydau Uniongyrchol – felly dydych chi ddim yn talu ffioedd am eu gwrthod.

Gwiriwch eich bod yn Gwneud y mwyaf o’ch cyfrif banc

Beth i’w wneud os bydd pethau’n mynd o chwith gyda’ch cyfrif cyfredol

Os ydych chi’n anhapus gydag unrhyw beth am eich banc neu eich cymdeithas adeiladu, mae’n werth codi’r mater gyda’ch banc neu eich cymdeithas adeiladu i ddechrau. Mae’n rhaid i’r banc neu gymdeithas adeiladu ymchwilio i’ch cwyn a rhoi ateb clir i chi o fewn wyth wythnos.

Os nad yw’r cwmni’n anfon ymateb ichi o fewn wyth wythnos neu os nad ydych yn fodlon o hyd, mae’n bosibl y byddwch yn gallu mynd â chwyn at Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?