Cyfrifon cynilo dim rhybudd

Mae’r cyfrifon hyn yn talu llog ac yn caniatáu i chi godi arian pryd bynnag y bydd ei angen arnoch. Gallwch gynilo cyn lleied neu gymaint ag y dymunwch bob mis. Yn aml gallwch agor cyfrif gyda blaendal cychwynnol o gyn lleied â £1.

Ai cyfrif cynilo dim rhybudd yw’r cyfrif i chi?

Dylech agor cyfrif cynilo dim rhybudd os oes gennych arian sbâr a’ch bod am wneud y canlynol:

  • cael adenillon gwell na’r adenillion ar eich cyfrif cyfredol
  • cynilo ar eich cyflymder eich hun
  • gallu codi arian pryd bynnag y dymunwch
  • peidio â mentro gyda’ch arian

Risg ac elw

Os nad oes angen i chi allu cael gafael ar eich cynilion ar unwaith, gallech ennill mwy gydag opsiynau cynilo tymor sefydlog megis bondiau cynilo neu gyfrifon cynilo rheolaidd

  • Fel arfer yn cynnig cyfraddau llog uwch na chyfrifon cyfredol.
  • Nid yw’r gyfradd mor uchel â chyfrifon cynilo rheolaidd neu fondiau cynilo, a fyddai’n cloi eich arian.
  • Ni fydd eich cynilion yn dal eu gwerth prynu yn yr hirdymor os bydd y gyfradd llog ar y cyfrif yn is na’r cynnydd mewn costau byw – chwyddiant.

Cael gafael ar eich arian

Gallwch godi arian pryd bynnag y byddwch am wneud hynny.

Taliadau

Ni fydd tâl am agor cyfrif nac am godi arian.

Diogel a sicr?

Caiff arian parod a roddwch mewn banc neu gymdeithas adeiladu yn y DU (a awdurdodir gan Awdurdod Rheoleiddio Prudential) ei ddiogelu gan Gynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol (FSCS). Terfyn diogelwch cynilion yr FSCS yw £85,000 (neu £170,000 ar gyfer cyfrifon ar y cyd) fesul cwmni awdurdodedig.

Mae’n werth nodi bod rhai banciau yn rhan o’r un cwmni awdurdodedig. Os oes gennych fwy na’r terfyn o fewn yr un banc, neu gwmni awdurdodedig, mae’n syniad da symud y gormodedd i sicrhau bod eich arian wedi’i ddiogelu.

Dysgwch pa fanciau sy’n rhan o ba gwmniau awdurdodedig ar wefan Banc Lloegr.

Sut i agor cyfrif cynilo dim rhybudd neu gyfrif cynilo lle bydd eich arian ar gael yn hawdd

Gallwch agor cyfrif cynilo dim rhybudd gyda chyn lleied â £1 a chynilo faint bynnag y byddwch am ei gynilo bob mis.

Gallwch agor cyfrif dim rhybudd neu gyfrif lle bydd eich arian ar gael yn hawdd yn uniongyrchol gyda banc neu gymdeithas adeiladu – bydd y rhan fwyaf ohonynt yn gadael i chi agor cyfrif naill ai ar-lein, dros y ffôn neu drwy fynd i gangen.

Efallai y bydd angen i chi gael cyfrif cyfredol gyda’ch banc neu gymdeithas adeiladu er mwyn agor cyfrif cynilo dim rhybudd. Gofynnwch iddynt cyn i chi ddechrau arni.

Treth

Mae angen i’r rhan fwyaf o bobl dalu treth incwm ar y llog a gânt felly fel arfer caiff treth ei didynnu ar y gyfradd sylfaenol fel mater o drefn o log cyfrifon cynilo.

Cyflwynwyd lwfans cynilo personol newydd o £1,000 ym mis Ebrill 2016, gan symud y £1,000 cyntaf o incwm cynilo o’r Dreth Incwm. Mae trethdalwyr cyfradd uwch yn elwa o lwfans cynilo personol llai o £500.

Os nad ydych yn talu treth, gallwch ofyn i log gael ei dalu heb unrhyw ddidyniadau treth. Dilynwch y ddolen isod i wefan Cyllid a Thollau EM (CThEM) i gael gwybod sut i wneud hynny.

Bydd cyfrifon dim rhybudd sy’n gyfrifon ISA arian parod yn rhoi llog di-dreth i chi felly ni fyddwch yn colli ceiniog o’ch adenillion.

Os bydd pethau’n mynd o chwith

Os byddwch yn fodlon â’r gwasanaeth gan eich banc neu gymdeithas adeiladu, gallwch gwyno i’r Ombwdsmon Ariannol os na allwch ddatrys y broblem yn uniongyrchol.

Cam nesaf

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i gyfrif cynilo addas.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu cyfrifon cynilo:

Cofiwch:

  • Ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.
  • Felly mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.
  • Dysgwch ragor yn ein canllaw ar wefannau cymharu.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?