Cyfrifon cynilo i blant

Gyda chyfrifon cynilo i blant, mae plant yn dysgu i reoli arian – ac mae gan rieni, perthnasau a ffrindiau rywle i gynilo ar gyfer plentyn sy’n annwyl iddynt.

Anogwch eich plant i ddod i’r arfer a chynilo

Awgrym da

Drwy gynilo dim ond £5 y mis am 18 mlynedd, gallai eich plentyn gronni digon i dalu am wersi gyrru neu flaendal ar ei fflat cyntaf ar rent.

 • Drwy gael eu cyfrif cynilo eu hunain, mae plant yn fwy ymwybodol o arian a gall eu hannog i ddatblygu arferion cynilo da fel oedolion.
 • Hyd nes y bydd eich plant yn ddigon hen i gynilo rhywfaint o arian poced neu arian pen-blwydd eu hunain, gallwch gynilo ychydig iddynt bob mis. Trefnwch archeb sefydlog er mwyn cronni cyfandaliad iddynt dros ychydig flynyddoedd.

Sut mae cyfrifon cynilo i blant yn gweithio

 • Mae cyfrifon cynilo i blant yn debyg iawn i’r rhai i oedolion ac fe’u cynigir gan fanciau a chymdeithasau adeiladu. Mae rhai amrywiadau, ond gan amlaf maent yn gyfrifon arian parod syml a diogel sydd fel arfer yn talu rhywfaint o log.
 • Gallwch agor cyfrif cynilo gyda chyn lleied â £1 ar gyfer unrhyw blentyn dan 18 oed.
 • Gall plant dros saith oed reoli eu cyfrif cynilo eu hunain – yn dibynnu ar y cyfrif, gallant godi arian a’i dalu i mewn.
 • Ceir hefyd gyfrifon treth-effeithlon a elwir yn ISAs i Bobl Iau – cewch ragor o wybodaeth amdanynt yn ddiweddarach.
 • Roedd plant a anwyd rhwng 1 Medi 2002 ac 2 Ionawr 2011 yn gymwys ar gyfer cynllun Cronfa Ymddiriedolaeth Plant y Llywodraeth.

Dewis y cyfrif cynilo cywir i blant

Mae dau brif fath o gyfrifon cynilo i blant: cyfrifon dim rhybudd a chyfrifon cynilo rheolaidd.

Mynediad rhwydd ac uniongyrchol at gyfrifon cynilo i blant

 • Fel y mae’r enw’n ei awgrymu – gallwch chi neu eich plentyn godi neu adneuo arian unrhyw bryd.
 • Fel arfer, cewch gyfradd llog is na mathau eraill o gyfrifon.

Cyfrifon cynilo rheolaidd

 • Mae’r rhain wedi’u cynllunio i annog arferion cynilo rheolaidd – mae’n rhaid i chi gynilo arian yn y cyfrif bob mis, ac efallai na chewch ei godi’n hawdd.
 • Fel arfer, maent yn talu cyfradd llog uwch na chyfrifon dim mynediad.
 • Gyda’r rhan fwyaf o gyfrifon, os byddwch yn colli rhai o’r taliadau misol efallai y caiff y gyfradd llog ei gostwng.

Rhoddion am ddim gyda chyfrifon cynilo i blant

Mae llawer o fanciau a chymdeithasau adeiladu yn cynnig rhoddion am ddim fel teganau neu gadw-mi-gei, gyda’r nod o demtio plant, ond yn aml mae eu cyfrifon yn talu cyfradd llog isel. Nid oes dim yn eich atal rhag agor mwy nag un cyfrif – un sy’n cynnig y gyfradd llog orau, a’r llall er mwyn i’r plentyn gael ei rodd am ddim.

Treth ar gynilion plant

A oes angen i blant dalu treth?

Fel oedolion, mae gan blant Lwfans Personol ar gyfer treth incwm – £12,570 ar gyfer y flwyddyn dreth 2021/22. Ar yr amod bod eu hincwm blynyddol (gan gynnwys llog) islaw’r swm hwn, ni fydd yn rhaid iddynt dalu treth arno. Mae banciau’n didynnu’r dreth yn awtomatig, felly bydd angen i chi ofyn iddynt beidio â gwneud hynny.

Er mwyn adennill unrhyw dreth na ddylai fod wedi’i thalu, dylech gwlbhau Ffurflen R40 gan Gyllid a Thollau EM.

Treth ar arian a roddir gan rieni, ffrindiau a theulu

Gallwch roi unrhyw swm o arian i blentyn, neu ei fuddsoddi ar ei ran, ond os ydych yn rhiant neu’n lys-riant , mae rheolau arbennig yn gymwys:

 • Os ydych wedi rhoi arian i’ch plentyn sy’n ennill dros £100 y flwyddyn mewn llog, difidendau, rhent neu unrhyw incwm arall o fuddsoddiad, codir treth ar y llog fel pe bai’n perthyn i chi. Nid yw hyn yn berthnasol i ISAs i Bobl Iau, Cronfeydd Ymddiriedolaeth Plant a Bondiau Plant (nid yw Bondiau Plant ar gael mwyach, ond os oes gennych chi rai eisoes yna mae gennych chi ddewisiadau. Dysgwch ragor ar ein tudalen Bondiau Plant).
 • Nid yw hyn yn gymwys i unrhyw un arall – gall neiniau a theidiau a ffrindiau roi cymaint ag y mynnant. Fodd bynnag, gallai fod goblygiadau treth y byddwch am eu hystyried. Gallai rhoi arian parod ar yr adeg anghywir neu yn y ffordd anghywir olygu y cewch eich ymlid gan y dyn treth ar ddyddiad diweddarach.

Cynilion treth-effeithlon i blant

Mae ISAs i Bobl Iau a Bondiau Plant yn ddewis arall ar gyfer bod yn effeithlon â threth. Gall plant gynilo hyd at £9,000 ar gyfer y flwyddyn dreth 2021/22 yn eu ISA Iau, ac ni chodir treth ar y llog. Gallant gyrchu’r arian pan ydynt yn 18 oed yn unig, a phryd hynny, nhw fydd biau’r arian.

Pa gyfrif cynilo i blant sydd orau i’ch plentyn?

Mae’n dibynnu ar eich amgylchiadau. Gallwch ddefnyddio ein tabl cymharu i gael rhestr gynhwysfawr o gyfrifon cynilo, yn cynnwys cyfrifon plant. Wedi i chi roi’r math o gyfrif y mae gennych ddiddordeb ynddo a faint yr hoffech gynilo, dewiswch gyfrif plant dan ‘Chwiliad penodol’.

Cymharwch gyfrifon cynilo plant nawropens in new window

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?