Cyfrifon cynilo rheolaidd

Gyda chyfrif cynilo rheolaidd, byddwch yn ymrwymo i dalu swm penodol i mewn i’r cyfrif bob mis. Yn gyfnewid, mae’r banc neu’r gymdeithas adeiladu yn rhoi cyfradd llog uwch i chi na fuasech yn ei gael gyda’u cyfrif cyfredol neu gyfrif cynilo cyffredin.

A yw cyfrif cynilo rheolaidd yn addas ar eich cyfer chi?

Cyfeirir atynt hefyd fel ‘cynilwyr misol’ neu ‘gynilwyr rheolaidd’, a gallai cyfrif cynilo rheolaidd fod yn addas ar eich cyfer chi:

 • os ydych am fynd i’r arfer o gynilo’n rheolaidd
 • rydych yn cynilo ar gyfer achlysur arbennig fel priodas neu wyliau
 • rydych eisiau mwy o log nag y gallwch ei gael gyda chyfrif cyfredol neu gyfrif cynilo cyffredin
 • os nad ydych am fuddsoddi cyfandaliad

Sut mae cyfrifon cynilo rheolaidd yn gweithio

Awgrym

Defnyddiwch gyfrif cynilo rheolaidd i ariannu nod ariannol byrdymor.

Mae cyfrifon gwahanol yn gweithio mewn ffyrdd gwahanol, ond gyda’r rhan fwyaf o fanciau a chymdeithasau adeiladu:

 • rhaid i chi dalu i mewn i’ch cyfrif cynilo rheolaidd bob mis – rhwng £10 a £500 yn arferol
 • rhaid i chi wneud nifer ofynnol o daliadau misol – yn aml 10 neu 11 – a gallai’r cyfrif fod â chyfnod sefydlog, blwyddyn dyweder
 • gyda chyfrifon cynilo rheolaidd banc, fel arfer bydd angen i chi agor cyfrif cyfredol cyn bod yn gymwys am gyfrif cynilo rheolaidd a symudir eich arian i’r cyfrif cyfredol unwaith y daw cyfnod cyfyngedig y cyfrif cynilo rheolaidd i ben

Risg ac elw

Ar ddiwedd y tymor, byddwch yn cael yr holl arian a dalwyd gennych i mewn i’r cyfrif yn ôl ynghyd â’r llog sydd wedi cronni.

Fel arfer mae’r cyfrifon hyn yn cynnig cyfraddau llog uwch na chyfrifon cyfredol neu gyfrifon dim rhybudd. Mae rhai yn cynnig cyfradd llog sefydlog. Gydag eraill, mae’r gyfradd yn amrywiol.

Gall y gyfradd llog fod yn is os na fyddwch yn cynilo bob mis neu os bydd angen i chi godi arian.

Cael gafael ar eich arian

Mae’r rheolau yn amrywio rhwng cyfrifon. Mae rhai yn caniatáu i chi dynnu arian allan, ond gallent roi cyfradd llog is i chi ar gyfer y mis hwnnw neu am weddill y cyfnod. Nid yw cyfrifon eraill yn caniatáu tynnu arian allan yn gynnar o gwbl.

Darllenwch y rheolau yn ofalus cyn dewis cyfrif cynilo rheolaidd os byddwch yn credu y gallai fod angen i chi gael gafael ar eich arian yn ystod y tymor.

Taliadau

Dim taliadau penodol oni fyddwch yn codi eich arian yn gynnar (os caniateir i chi godi arian).

Diogel a sicr?

Caiff arian parod a roddwch mewn banc neu gymdeithas adeiladu yn y DU (a awdurdodir gan Awdurdod Rheoleiddio Prudential) ei ddiogelu gan Gynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol (FSCS). Terfyn diogelwch cynilion yr FSCS yw £85,000 (neu £170,000 ar gyfer cyfrifon ar y cyd) fesul cwmni awdurdodedig.

Mae’n werth nodi bod rhai banciau yn rhan o’r un cwmni awdurdodedig. Os oes gennych fwy na’r terfyn o fewn yr un banc, neu gwmni awdurdodedig, mae’n syniad da symud y gormodedd i sicrhau bod eich arian wedi’i ddiogelu.

Dysgwch pa fanciau sy’n rhan o ba gwmniau awdurdodedig ar wefan Banc Lloegr.

Sut i gael cyfrif cynilo rheolaidd

Bydd angen i chi gysylltu â banc neu gymdeithas adeiladu’n uniongyrchol. Mae rhai cyfrifon ar gael ar-lein yn unig. Mae rhai eraill, yn enwedig rhai cyfrifon cymdeithasau adeiladu, ar gael trwy ganghennau yn unig.

Os ydych eisiau cyfrif cynilo rheolaidd gyda banc ac nad oes gennych gyfrif cyfredol gyda’r banc hwnnw, mae’n debyg y bydd angen i chi agor un.

Os nad oes gennych unrhyw gyfrifon eisoes gyda’r banc neu’r gymdeithas adeiladu o’ch dewis, bydd angen i chi ddangos prawf hunaniaeth iddynt a thystiolaeth o’ch cyfeiriad. Gallech orfod dangos y rhain hefyd os bu’n amser maith ers i chi agor cyfrif presennol.

Treth

Yn flaenorol, os oeddech chi’n drethdalwr tynnwyd treth fel mater o drefn o’r llog a enilloch ar eich cynilion ar y gyfradd sylfaenol o 20%. Fodd bynnag, ym mis Ebrill 2016, cyflwynwyd lwfans cynilo personol newydd. Mae hyn yn golygu:

 • Gall trethdalwyr ar y gyfradd sylfaenol ennill hyd at £1,000 o log ar eu cynilion heb dalu treth.
 • Gall trethdalwyr cyfradd uwch ennill hyd at £500 o log yn ddi-dreth.
 • Nid yw unrhyw un sy’n ennill mwy na £150,000 y flwyddyn yn elwa o’r lwfans cynilion personol.
 • Mae unrhyw log sy’n uwch na’ch lwfans yn destun treth incwm.

Mae yna fand treth sero ar y £5,000 cyntaf o log cynilion. Golyga hynny na fydd unrhyw un sydd â chyfanswm incwm yn llai na £16,000 yn talu treth ar eu cynilion.

Dysgwch am dreth ar log cynilion a sut i hawlio’r dreth yn ôl a daloch eisoes ar eich llog cynilion ar GOV.UK.

Os bydd pethau’n mynd o chwith

Caiff banciau a chymdeithasau adeiladu’r DU eu rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) a’r Awdurdod Rheoleiddio Darbodus (PRA).

Cam nesaf

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i gyfrif cynilo addas.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu cyfrifon cynilo:

Cofiwch:

 • Ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.
 • Felly mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.
 • Dysgwch ragor yn ein canllaw ar wefannau cymharu.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?