Cyfrifon cynilo sy'n gysylltiedig â mynegeion

Mae cyfrifon cynilo sy’n gysylltiedig â mynegeion yn adneuon tymor sefydlog. Byddwch yn cytuno i adael eich arian mewn cyfrif am nifer penodol o flynyddoedd. Yn gyfnewid am hyn, byddwch yn cael cyfradd llog sy’n gysylltiedig â chwyddiant.

Pryd y gallai cyfrif cynilo sy’n gysylltiedig â mynegeion fod yn addas ar eich cyfer chi?

Gall cyfrif cynilo sy’n gysylltiedig â mynegeion fod yn addas ar eich cyfer chi:

 • os ydych am i werth eich cynilion gynyddu yn unol â chwyddiant
 • os oes gennych £500 neu fwy y gallwch ei ymrwymo am gyfnod sefydlog o amser, tair neu bum mlynedd yn aml
 • os nad ydych am fentro colli unrhyw gyfran o’ch cyfalaf
 • gyda chyfraddau sylfaenol ar 0.5% ar hyn o bryd a chwyddiant oddeutu 3% (Chwefror 2018) ystyrir ei fod yn annhebygol y byddwch yn dod o hyd i lawer o ddarparwyr, neu unrhyw ddarparwr mewn gwirionedd, sy’n cynnig y cyfrifon cynilo cysylltiedig â Mynegai hyn i gwsmeriaid ar hyn o bryd

Ble y gallwch gael cyfrifon o’r fath?

Fe’u gelwir hefyd yn ‘dystysgrifau cynilo sy’n gysylltiedig â mynegeion’ neu’n ‘gynilion sy’n gysylltiedig â chwyddiant’.

Gallwch gael cyfrif cynilo sy’n gysylltiedig â mynegai gan fanc, cymdeithas adeiladu neu’r NS&I. Mae’r rhain yn gynigion cyfyngedig, felly ni fyddant ar gael o hyd.

Sut maent yn gweithio

 • Byddwch yn sicr o gael cyfradd llog sy’n gyfwerth â’r gyfradd chwyddiant, a bydd fel arfer ychydig yn uwch na hynny.
 • Fel arfer, ni chaniateir i chi godi arian yn ystod y cyfnod sefydlog ac os byddwch yn gwneud hynny, fwy na thebyg y bydd cosb.
 • Os bydd cost byw yn gostwng yn hytrach na chodi – a elwir yn ‘ddatchwyddiant’ – ni fyddwch yn colli unrhyw arian, ond mae’n bosibl mai lefel isel iawn o log a gewch chi os o gwbl.

Risg ac elw

Os yw diogelu eich cynilion yn erbyn chwyddiant yn bwysig i chi, gall cynilion sy’n gysylltiedig â mynegeion fod yn ddewis da.

 • Byddwch yn cael yr holl arian y byddwch wedi’i dalu i mewn i’r cyfrif yn ôl ar ddiwedd y tymor ynghyd â’r llog cronedig.
 • Yn ystod cyfnodau o chwyddiant uchel, byddwch yn cael cyfradd llog ddeniadol iawn. Ac ni fydd yn rhaid i chi bryderu y bydd eich arian yn colli ei werth gwirioneddol i chwyddiant.
 • Yn ystod cyfnodau o chwyddiant isel, fwy na thebyg y byddwch yn ennill llai o log na’r lefel y gallech ei chael gyda chyfrif cynilo cyffredin.
 • Gyda llawer o gyfrifon, bydd angen i chi dalu treth ar y llog y byddwch yn ei ennill, er na fydd angen i chi wneud hynny gyda rhai tystysgrifau cynilo NS&I. Felly ar ôl trethi, mae’n bosibl na fydd eich cynilion yn tyfu yn unol â chwyddiant.

Cael gafael ar eich arian

Mae cyfrifon cynilo sy’n gysylltiedig â mynegeion yn rhedeg am dymor sefydlog. Mae cynigion gwahanol am gyfnodau gwahanol, ond mae’r rhan fwyaf yn rhedeg am dair i bum mlynedd. Gyda llawer ohonynt, ni fyddwch yn gallu cael gafael ar eich arian tan ddiwedd y tymor. Darllenwch y ffeithiau cyn i chi ymrwymo.

Taliadau

Fel arfer ni chodir unrhyw daliadau ond efallai y bydd cosb os byddwch yn codi eich arian yn gynnar.

Diogel a sicr?

Caiff arian parod a roddwch mewn banc neu gymdeithas adeiladu yn y DU (a awdurdodir gan Awdurdod Rheoleiddio Prudential) ei ddiogelu gan Gynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol (FSCS). Terfyn diogelwch cynilion yr FSCS yw £785,000 (neu £170,000 ar gyfer cyfrifon ar y cyd) fesul cwmni awdurdodedig.

Mae’n werth nodi bod rhai banciau yn rhan o’r un cwmni awdurdodedig. Os oes gennych fwy na’r terfyn o fewn yr un banc, neu gwmni awdurdodedig, mae’n syniad da symud y gormodedd i sicrhau bod eich arian wedi’i ddiogelu.

Dysgwch pa fanciau sy’n rhan o ba gwmniau awdurdodedig ar wefan Banc Lloegr.

Ble i gael cyfrif cynilo sy’n gysylltiedig â mynegeion

Gallwch agor cyfrif cynilo cysylltiedig â mynegai yn uniongyrchol gyda banc, cymdeithas adeiladu neu NS&I. Mae rhai ar gael ar-lein, mewn canghennau neu drwy’r post. Mae pob cynnig sy’n gysylltiedig â mynegeion ar gael am gyfnod cyfyngedig, felly er mwyn cael y fargen orau, edrychwch yn rheolaidd am gynigion newydd.

Treth

Mae angen i’r rhan fwyaf o bobl dalu treth incwm ar y llog a gânt felly fel arfer caiff treth ei didynnu ar y gyfradd sylfaenol fel mater o drefn o log cyfrifon cynilo.

Os nad ydych yn talu treth, gallwch ofyn i log gael ei dalu heb unrhyw ddidyniadau treth. Dilynwch y ddolen isod i wefan Cyllid a Thollau EM (CThEM) i gael gwybod sut i wneud hynny.

Cewch wybod sut i gael llog di-dreth ar gynilion neu adhawlio’r dreth ar wefan Cyllid a Thollau EM

Ar gyfer opsiwn di-dreth, chwiliwch am Dystysgrifau Cynilo sy’n gysylltiedig â Mynegeion gan NS&I os byddant ar gael. A bydd buddsoddi mewn cynilion sy’n gysylltiedig â mynegeion drwy ISA Arian Parod hefyd yn rhoi cyfle i chi gael adenillion di-dreth. Darllenwch ein canllaw Cyfrifon ISA a ffyrdd eraill sy’n effeithlon o ran treth i gynilo neu fuddsoddi.

Y Lwfans Cynilion Personol

O fis Ebrill 2016 mae hawl gennych i lwfans cynilo personol. Mae hyn yn golygu na fyddwch chi’n talu treth ar y £1,000 cyntaf y byddwch chi’n ei ennill o gynilion (neu’r £500 cyntaf os ydych chi’n drethdalwr cyfradd uwch).

Dysgwch ragor am y Lwfans Cynilion Personol.

Os bydd pethau’n mynd o chwith

Caiff banciau a chymdeithasau adeiladu eu rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol. Os na fyddwch yn fodlon â’r gwasanaeth a gewch, gallwch wneud cwyn neu gael iawndal. Darllenwch ein canllaw Datrys problem, gwneud cwyn neu gael iawndal.

Y camau nesaf

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i gyfrif cynilo addas.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu cyfrifon cynilo:

Cofiwch:

 • Ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.
 • Felly mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.
 • Dysgwch ragor yn ein canllaw ar wefannau cymharu.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?