Cyfrifon cynilo sy'n gysylltiedig â mynegeion

Mae cyfrifon cynilo sy’n gysylltiedig â mynegeion yn adneuon tymor sefydlog. Byddwch yn cytuno i adael eich arian mewn cyfrif am nifer penodol o flynyddoedd. Yn gyfnewid am hyn, byddwch yn cael cyfradd llog sy’n gysylltiedig â chwyddiant.

Pryd y gallai cyfrif cynilo sy’n gysylltiedig â mynegeion fod yn addas ar eich cyfer chi?

Gall cyfrif cynilo sy’n gysylltiedig â mynegeion fod yn addas ar eich cyfer chi:

 • os ydych am i werth eich cynilion gynyddu yn unol â mynegai chwyddiant
 • os oes gennych £500 neu fwy y gallwch ei ymrwymo am gyfnod sefydlog o amser, tair neu bum mlynedd yn aml
 • os nad ydych am fentro colli unrhyw gyfran o’ch cyfalaf
 • gyda chyfraddau sylfaenol ar 0.1% ar hyn o bryd a chwyddiant oddeutu 0.7% (Mawrth 2021) ystyrir ei fod yn annhebygol y byddwch yn dod o hyd i lawer o ddarparwyr, neu unrhyw ddarparwr mewn gwirionedd, sy’n cynnig y cyfrifon cynilo cysylltiedig â Mynegai hyn i gwsmeriaid ar hyn o bryd.

Ble y gallwch gael cyfrifon o’r fath?

Fe’u gelwir hefyd yn ‘dystysgrifau cynilo sy’n gysylltiedig â mynegeion’ neu’n ‘gynilion sy’n gysylltiedig â chwyddiant’.

Gallwch gael cyfrif cynilo sy’n gysylltiedig â mynegai gan fanc, cymdeithas adeiladu neu’r NS&I. Mae’r rhain yn gynigion cyfyngedig, felly ni fyddant ar gael o hyd.

Mae tystysgrifau cynilion cysylltiedig â Mynegai sydd ar gael o NS&I ar gau ar hyn o bryd i gynilwyr newydd, er, os oes gennych chi rai eisoes gallwch drosglwyddo eich cyfrifon presennol wedi iddynt aeddfedu.

Os dewiswch adnewyddu tystysgrif bresennol ar ddiwedd eich tymor cyfnod presennol, bydd y cyswllt mynegai yn cael ei gyfrifo gan ddefnyddio y mesur mynegai prisiau defnyddwyr (CPI) o chwyddiant yn hytrach na’r mynegai prisiau manwerthu (RPI). Mae CPI yn tueddu i fod yn seiliedig ar ffigur is a fydd yn golygu y byddwch chi’n ennill llai o log di-dreth o’i gymharu â llog yn seiliedig ar RPI.

Mae cael llog yn ddi-dreth yn golygu na fydd yn cyfrif tuag at eich lwfans cynilion personol.

Sut maent yn gweithio

 • Byddwch yn sicr o gael cyfradd llog sy’n gyfwerth â’r gyfradd chwyddiant yn seiliedig ar y mynegai a ddefnyddir, a bydd fel arfer ychydig yn uwch na hynny.
 • Fel arfer, ni chaniateir i chi godi arian yn ystod y cyfnod sefydlog ac os byddwch yn gwneud hynny, fwy na thebyg y bydd cosb.
 • Os bydd cost byw yn gostwng yn hytrach na chodi – a elwir yn ‘ddatchwyddiant’ – ni fyddwch yn colli unrhyw arian, ond mae’n bosibl mai lefel isel iawn o log a gewch chi os o gwbl.

Risg ac elw

Os yw diogelu eich cynilion yn erbyn chwyddiant yn bwysig i chi, gall cynilion sy’n gysylltiedig â mynegeion fod yn ddewis da.

 • Byddwch yn cael yr holl arian y byddwch wedi’i dalu i mewn i’r cyfrif yn ôl ar ddiwedd y tymor ynghyd â’r llog cronedig.
 • Yn ystod cyfnodau o chwyddiant uchel, byddwch yn cael cyfradd llog uwch. Ac ni fydd yn rhaid i chi bryderu y bydd eich arian yn colli ei werth gwirioneddol i chwyddiant.
 • Yn ystod cyfnodau o chwyddiant isel, fwy na thebyg y byddwch yn ennill llai o log na’r lefel y gallech ei chael gyda chyfrif cynilo cyffredin, oherwydd cystadleuaeth rhwng cynhyrchion darparwyr
 • Gyda llawer o gyfrifon, bydd angen i chi dalu treth ar y llog y byddwch yn ei ennill, er na fydd angen i chi wneud hynny gyda rhai tystysgrifau cynilo NS&I. Felly ar ôl trethi, mae’n bosibl na fydd eich cynilion yn tyfu yn unol â chwyddiant.

Cael gafael ar eich arian

Mae cyfrifon cynilo sy’n gysylltiedig â mynegeion yn rhedeg am dymor sefydlog. Mae cynigion gwahanol am gyfnodau gwahanol, ond mae’r rhan fwyaf yn rhedeg am dair i bum mlynedd. Gyda llawer ohonynt, ni fyddwch yn gallu cael gafael ar eich arian tan ddiwedd y tymor. Darllenwch y ffeithiau cyn i chi ymrwymo.

Taliadau

Fel rheol nid oes unrhyw daliadau ond efallai y bydd cosb os caniateir ichi dynnu’ch arian yn ôl yn gynnar.

Diogel a sicr?

Caiff arian parod a roddwch mewn banc neu gymdeithas adeiladu yn y DU (a awdurdodir gan Awdurdod Rheoleiddio Prudential) ei ddiogelu gan Gynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol (FSCS). Terfyn diogelwch cynilion yr FSCS yw £785,000 (neu £170,000 ar gyfer cyfrifon ar y cyd) fesul cwmni awdurdodedig.

Mae’n werth nodi bod rhai banciau yn rhan o’r un cwmni awdurdodedig. Os oes gennych fwy na’r terfyn amddiffyn yn yr un banc, neu gwmni awdurdodedig, mae’n syniad da symud y gormodedd i sicrhau bod eich arian wedi’i ddiogelu.

Dysgwch pa fanciau sy’n rhan o ba gwmniau awdurdodedig ar wefan Banc Lloegr.

Ble i gael cyfrif cynilo sy’n gysylltiedig â mynegeion

Gallwch agor cyfrif cynilo cysylltiedig â mynegai yn uniongyrchol gyda:

 • banciau
 • NS&I
 • cymdeithasau adeiladu.

Mae rhai ar gael ar-lein, mewn canghennau neu drwy’r post. Mae pob cynnig sy’n gysylltiedig â mynegeion ar gael am gyfnod cyfyngedig, felly er mwyn cael y fargen orau, edrychwch yn rheolaidd am gynigion newydd.

Treth

Ers mis Ebrill 2016, telir unrhyw log a enillir ar gynilion yn ddi-dreth, ond mae llog a enillir ar eich cynilion yn drethadwy serch hynny. Eich cyfrifoldeb chi yw talu unrhyw dreth sy’n ddyledus ar eich cynilion.

Er enghraifft, bydd unrhyw un sy’n ennill mwy na’u Lwfans Cynilion Personol mewn blwyddyn dreth (£1,000 ar gyfer trethdalwr sylfaenol) yn gorfod hysbysu’r HMRC er mwyn talu unrhyw dreth sy’n ddyledus. Os nad ydych yn Hunanasesu, bydd HMRC yn gwneud hyn fel arfer drwy newid eich cod treth ar gyfer y flwyddyn dreth ganlynol er mwyn i chi fedru talu unrhyw dreth sy’n ddyledus dros y flwyddyn honno.

Mae arian a gynilir mewn ISA neu mewn Tystysgrifau Cynilion yn Gysylltiedig â Mynegai o NS&I (ddim ar gael ar hyn o bryd) yn cynnig dewis di-dreth arall. Felly nid yw unrhyw log a enillir ar eich cynilion yn y cyfrifon hyn yn drethadwy ac ni fyddant yn cyfrannu at eich lwfans cynilion personol.

Y Lwfans Cynilion Personol

Nid ydych yn talu treth ar y £ 1,000 cyntaf o log os ydych chi’n drethdalwr cyfradd sylfaenol (neu’r £500 cyntaf os ydych chi’n drethdalwr cyfradd uwch).

Mae’r lwfans hwn yn berthnasol hefyd i Dystysgrifau Cynilion NS&I.

Dysgwch ragor am y Lwfans Cynilion Personol.

Os bydd pethau’n mynd o chwith

Mae banciau a chymdeithasau adeiladu yn cael eu rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol ac yn dod o dan y Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol fel y soniwyd uchod. Os na fyddwch yn fodlon â’r gwasanaeth a gewch, gallwch wneud cwyn neu gael iawndal. Darllenwch ein canllaw Datrys problem, gwneud cwyn neu gael iawndal.

Y camau nesaf

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i gyfrif cynilo addas.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu cyfrifon cynilo:

Cofiwch:

 • Ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.
 • Felly mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.
 • Dysgwch ragor yn ein canllaw ar wefannau cymharu.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?