Cyfrifon cynilo undebau credyd

Mewn undebau credyd, mae’r aelodau yn cyfuno eu cynilion ac yn rhoi benthyg i’w gilydd. Mae gan yr aelodau rywbeth yn gyffredin, fel yr un cyflogwr, undeb llafur, mynychu man addoli penodol neu maent yn byw yn yr un ardal. Mae undebau credyd yn defnyddio’r arian y maent yn ei ennill i wella gwasanaethau a gwobrwyo eu haelodau.

A yw cyfrif cynilo undeb credyd yn addas ar eich cyfer chi?

Gall cyfrif cynilo undeb credyd fod yn addas ar eich cyfer chi:

 • os ydych am gael cyfrif hyblyg sy’n gadael i chi gynilo faint bynnag y gallwch, pryd bynnag y gallwch
 • os ydych yn hoffi’r syniad o gynilo gyda sefydliad a gaiff ei redeg gan yr aelodau sy’n berchen arno a sy’n defnyddio ei wasanaethau
 • os ydych wedi cael anhawster agor cyfrif gyda banc neu gymdeithas adeiladu

Sut mae cyfrifon cynilo undebau credyd yn gweithio

 • Mae undebau credyd yn sefydliadau a gaiff eu rhedeg gan aelodau sy’n cyfuno eu cynilion er mwyn gallu benthyg i’w gilydd.
 • Mae gan aelodau undeb credyd rywbeth yn gyffredin, fel gweithio i’r un cwmni, byw yn yr un ardal neu berthyn i eglwys benodol neu undeb llafur. Gelwir hyn yn ‘gwlwm cyffredin’. Yn aml mae gan undebau credyd fondiau cyffredin lluosog.
 • Mae sawl ffordd y gallwch gynilo gydag undeb credyd – drwy bwyntiau casglu lleol, drwy ddebyd uniongyrchol neu drwy gael arian wedi’i ddidynnu’n uniongyrchol o’ch cyflog.
 • Mae rhai undebau credyd yn cynnig cyfradd sefydlog ar gynilion, ond mae’r mwyafrif yn rhoi taliad blynyddol ichi a elwir yn ‘fuddran’. Y fuddran neu ddifidend yw’r ffordd mae’r undeb credyd yn rhannu ei elw gyda’i aelodau a bydd y swm a dderbyniwch, os bydd un, yn amrywio gan ddibynnu ar faint o elw mae’r undeb credyd wedi’i wneud yn ystod y flwyddyn.
 • Mae pob undeb credyd yn cynnig cyfrifon cynilo a benthyciadau sylfaenol. Mae rhai hefyd yn cynnig opsiynau buddsoddi ychwanegol, fel ISAs.
 • Mae undebau credyd yn cael eu perchen a’u rhedeg gan eu haelodau, ar gyfer eu haelodau. Yn lle talu enillion i gyfranddeiliaid allanol, maent yn defnyddio’r arian y maent yn ei ennill i wella gwasanaethau a gwobrwyo eu haelodau.
 • Mae undebau credyd yn amrywio’n sylweddol o ran maint – mae rhai yn grwpiau cymunedol bach tra bo gan eraill filoedd o aelodau.

Risg ac elw

 • Mae gan undebau credyd rai cyfyngiadau ynghylch yr hyn y gallant fuddsoddi ynddo a faint o arian y gallant ei fenthyca i bobl.
 • Po fwyaf y byddwch yn ei gynilo, fel arfer y mwyaf fydd eich cyfran o’r taliad buddran blynyddol.
 • Gall difidendau fod yn isel, neu hyd yn oed yn sero, os na fydd yr undeb credyd yn cynhyrchu gwarged. Mae aelodau’n pleidleisio yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol yr undeb credyd ar lefel y fuddran i’w thalu.

Cael gafael ar eich arian

Gair o gyngor

Nid yw pob undeb credyd yn cynnig yr amrywiaeth lawn o opsiynau ar gyfer codi arian. Cyn i chi agor cyfrif, gofynnwch sut y gallwch dalu arian i mewn a chodi arian.

 • Fel arfer gallwch godi arian ar unrhyw adeg.
 • Fel arfer gallwch godi arian yn swyddfa leol yr undeb credyd neu drefnu i arian gael ei drosglwyddo i’ch cyfrif banc weithiau.
 • Bydd rhai undebau credyd yn rhoi cerdyn debyd i chi.

Taliadau

 • Yn gyffredinol, nid yw cyfrifon cynilo undebau credyd yn codi taliadau, ond cadarnhewch hynny gyda darparwyr unigol.

Diogel a sicr?

 • Terfyn amddiffyn cynilion FSCS i ddefnyddwyr yw £ 85,000. Os oes gennych chi fwy o arian na’r terfyn, bydd eich banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd yn methu.

Sut i agor cyfrif

Y cam cyntaf yw dod o hyd i undeb credyd addas a dod yn aelod ohoni.

Dewch o hyd i undeb credyd yng Ngogledd Iwerddon yn:

Pan fyddwch yn ymuno, bydd angen i chi ddarparu prawf adnabod a phrawf o’ch cyfeiriad.

Cyn i chi agor cyfrif defnyddiwch y ddolen isod i wirio bod eich undeb credyd dewisol yn cael ei reoleiddio gan yr Awdurdod Rheoleiddio Darbodus (PRA) a’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA).

Defnyddiwch y Chwiliad am Gwmni Gwasanaethau Ariannol ar wefan yr FCA.

Treth

Nid oes yn rhaid i Undebau Credyd, yn ôl y gyfraith, ddidynnu treth o ddifidendau – cyfrifoldeb yr aelod yw datgan ei ddifidend at ddibenion treth.

Cewch wybod sut i dalu eich Treth Incwm ar wefan GOV.UKopens in new window.

Os bydd pethau’n mynd o chwith

Gan fod undebau credyd yn cael eu rheoleiddio gan y PRA a’r FCA rhaid iddynt fodloni rhai safonau penodol. Mae hyn yn golygu os oes gennych broblem na allwch ei datrys yn uniongyrchol gyda hwy, gallwch gwyno i Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol. Dilynwch y ddolen isod i ddysgu mwy.

Canllawiau printiedig am ddim

Mae ein canllawiau printiedig yn rhoi gwybodaeth a chyngor clir a diduedd ichi mewn iaith hawdd ei deall. Maent yn fan cychwyn da os hoffech gael gwybodaeth gyffredinol am wasanaethau a chynnyrch ariannol, a gallant eich helpu i wneud dewisiadau ar sail gwybodaeth.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?