ISAs Arian Parod

Mae ISA Arian Parod (a elwir yn NISA weithiau) yn gyfrif cynilo sy’n talu llog heb Dreth Incwm.

Pryd y gallai ISA Arian Parod fod yn addas ar eich cyfer chi?

Mae ISA Arian Parod yn addas ar eich cyfer chi:

 • os ydych am ennill llog di-dreth ar eich cynilion arian parod
 • os ydych yn preswylio yn y DU at ddibenion treth
 • os ydych yn 16 oed neu’n hŷn (mae cyfrifon ISA i bobl iau ar gael hefyd).

Sut maent yn gweithio

Mae’r terfyn cyffredinol ar gyfer cyfraniadau ISA ym mlwyddyn dreth 2021/22 yn parhau heb newid ar £20,000.

 • Gyda ISA Arian Parod byddwch yn ennill llog di-dreth ar eich cynilion.
 • Dim ond un cyfrif ISA Arian Parod y gallwch ei agor bob blwyddyn, ond gellir trosglwyddo i ISA Arian Parod neu ISA Stociau a Chyfranddaliadau neu ISA Stociau a Chyfranddaliadau gyda darparwr arall.
 • Os byddwch yn codi arian o’ch cyfrif ISA Arian Parod, ni fydd eich terfyn blynyddol yn cael ei ailosod. Er enghraifft, dywedwch eich bod wedi cynilo hyd at y terfyn ISA Arian Parod mewn un flwyddyn cyn codi £1,000. Ni allwch ail ychwanegu’r £1,000 honno ar unwaith – bydd angen i chi aros tan y flwyddyn dreth nesaf. Nid yw hyn yn wir os oes gennych ISA Hyblyg (gweler isod).
 • Cyflwynwyd un lwfans ISA ym mis Gorffennaf 2014 ar gyfer arian parod a buddsoddiadau. Mae hyn yn golygu y gallwch rannu’ch lwfans ISA rhwng ISA Arian Parod, ISA Cyllid Arloesol ac ISA Stociau a Chyfranddaliadau ym mha bynnag gyfran a hoffech.

Trosglwyddiadau ISA Arian Parod – y rheolau

 • Os ydych am newid darparwyr - er enghraifft, os dewch chi o hyd i ISA arall sy’n cynnig cyfradd llog well - yna mae’n rhaid i chi ofyn i’ch darparwr newydd ddidoli’r trosglwyddiad er mwyn cynnal statws di-dreth eich cynilion.
 • Er ei bod yn ofynnol i’ch darparwr presennol adael i chi drosglwyddo’ch ISA i gyfrif newydd, efallai na fydd eich darparwr newydd yn derbyn trosglwyddiadau ISA. Sicrhewch y bydd eich cyflenwr newydd yn gadael i chi drosglwyddo’ch ISA cyn cytuno i newid.
 • Efallai y bydd eich darparwr presennol yn codi cosb am drosglwyddo. Dewch i wybod am unrhyw ffioedd neu daliadau i sicrhau bod trosglwyddo yn werth chweil o hyd.
 • Gallwch drosglwyddo’ch ISA Arian Parod cyfredol, yn ogystal â’ch ISAs o flynyddoedd blaenorol. Gellir rhannu ISAs arian parod o flynyddoedd treth blaenorol - gyda rhywfaint o arian yn mynd i un darparwr a’r gweddill i eraill. Fodd bynnag, mae’n rhaid trosglwyddo’r swm llawn rydych wedi’i gyfrannu yn ystod y flwyddyn dreth gyfredol i’r darparwr newydd.
 • Os oes gennych ISA Stociau a Chyfranddaliadau, gallwch hefyd drosglwyddo arian y ffordd arall yn ôl i ISA Arian Parod. Yn flaenorol, roedd yn rhaid i chi werthu eich buddsoddiadau gan golli unrhyw fanteision treth i’w gwneud.

ISAs Hyblyg

Gall darparwyr ISA gynnig cyfleuster hyblyg a fydd yn caniatáu i chi dynnu arian o’ch ISA a buddsoddi arian i’ch ISA unwaith eto heb leihau eich lwfans blwyddyn gyfredol, cyhyd â’i fod yn cael ei wneud o fewn yr un flwyddyn dreth.

Ni fydd pob ISA yn caniatáu i chi wneud hyn a dylech wirio gyda’ch darparwr ISA bod gan eich ISA y swyddogaeth hon. Nid yw’r hyblygrwydd hwn ar gael ar hyn o bryd ar gyfer ISAs Iau neu’r ISAs Cymorth i Brynu.

Peidiwch ag anghofio mae angen trosglwyddiadau ISA i symud arian o danysgrifiadau ISA blynyddoedd blaenorol.

ISA Cymorth i Brynu

Ni allwch agor ISA Cymorth i Brynu newydd mwyach. Os oes gennych un eisoes gallwch ei gynilio i’ch ISA Cymorth i Brynu tan 30 Tachwedd 2029, gyda 12 mis arall i hawlio’ch bonws tan 1 Rhagfyr 2030.

Rheolau ISA ar drosglwyddo ISA Priod a fu Farw

Os bu farw eich priod neu’ch partner sifil ar neu ar ôl 3 Rhagfyr 2014, byddwch yn cael lwfans ISA ychwanegol sy’n gyfartal â gwerth eu cynilion ISA ar adeg eu marwolaeth. Mae hyn yn golygu ar ôl marwolaeth, gellir trosglwyddo’r ISA i’r priod sy’n goroesi, sy’n parhau yn y broses cyfuno ISA am weddill oes y priod sy’n goroesi. Mae hyn yn golygu y byddwch yn parhau i allu gael unrhyw log neu dwf yn ddi-dreth.

ISA Cyllid Arloesol ar gyfer benthyciadau rhwng cyfoedion

Cyflwynwyd ISA Cyllid Arloesol ym mis Ebrill 2016 ac mae’n caniatáu i chi ennill llog di-dreth ar fenthyciadau a drefnir trwy lwyfan buddsoddi rhwng cyfoedion.

Gellir rhannu’ch lwfans ISA blynyddol rhwng sawl ISA gwahanol, ond ni ddylai fynd dros y cyfyngiad lwfans blynyddol cyfun (£20,000 ar gyfer y flwyddyn dreth 2021/22).

Risg ac elw

 • Caiff eich cynilion gwreiddiol eu diogelu.
 • Nid oes yn rhaid i chi dalu unrhyw dreth ar y llog a enillwch. I’r rhai sydd yn 16 neu 17 oed, byddwch yn ymwybodol os mai rhodd gan riant yw’r arian yn eich ISA, gallent wynebu bil treth o dan reolau setliad treth rhieni. Am ragor o wybodaeth am reolau setliad treth rhieni , ewch i wefan Cyllid a Thollau EM.
 • Nid yw pob cyfrif ISA Arian Parod yn cynnig cyfraddau llog da. Chwiliwch hyd nes y dewch o hyd i fargen dda.
 • Gwyliwch rag cyfraddau denu sy’n uchel am gyfnod byr ond sy’n gostwng i lefel isel. Os byddwch yn canfod nad ydych bellach yn ennill cyfradd llog gystadleuol, chwiliwch am gyfrif ISA Arian Parod cyfradd uwch i drosglwyddo iddo.
 • Mae nifer o gyfrifon ISA Arian Parod yn gyfrifon dim rhybudd sy’n talu cyfradd llog amrywiol. Ond gall Bondiau Cynilo sy’n cynnig cyfradd sefydlog dros gyfnod penodol fod yn gyfrifon ISA Arian Parod hefyd (gyda’ch arian yn cael ei dalu i mewn i gyfrif dim rhybudd unwaith y bydd y bond yn aeddfedu). Peidiwch â rhwymo’ch arian oni bai y gallwch fforddio gwneud hynny neu gallech dynnu cosbau am godi arian yn gynnar.
 • Gwyliwch rag cyfrifon ISA arian parod tymor sefydlog sy’n cynnig cyfraddau llog uchel iawn. Yn yr adneuon strwythuredig hyn byddwch yn mentro ar berfformiad mynegai neu bris nwydd. Efallai na chewch unrhyw dwf o ran incwm na chyfalaf, a gellir didynnu taliadau o’ch cyfalaf gan fod unrhyw adenillion ar eich buddsoddiad yn ddibynnol ar un neu nifer o reolau, er enghraifft, bydd rhaid i fynegai 100 yr FTSE gynyddu o 5% dros gyfnod o 5 mlynedd .

Mynediad at eich arian

 • Gyda chyfrifon ISA Arian Parod dim rhybudd, gallwch godi arian pryd bynnag y byddwch am wneud hynny.
 • Gyda chyfrifon ISA Arian Parod tymor sefydlog, caiff eich arian ei ddychwelyd ar ddiwedd y cyfnod y gwnaethoch ymrwymo iddo (‘y tymor’). Mae rhai cyfrifon yn caniatáu i chi dynnu arian allan yn fuan, ond gall fod cosb am hyn. Hefyd gweler ISAs Hyblyg uchod.

Ffioedd

 • Os byddwch yn codi arian yn gynnar o gyfrif tymor sefydlog, mae’n bosibl y codir taliadau arnoch.
 • Gall eich darparwr godi cosbau a ffioedd os byddwch yn trosglwyddo eich ISA Arian Parod i ddarparwr arall.

A yw ISAs Arian Parod yn saff a diogel?

Caiff arian parod a roddwch mewn banc neu gymdeithas adeiladu yn y DU (a awdurdodir gan Awdurdod Rheoleiddio Prudential) ei ddiogelu gan Gynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol (FSCS).

Terfyn diogelwch cynilion yr FSCS yw £85,000 (neu £170,000 ar gyfer cyfrifon ar y cyd) fesul cwmni awdurdodedig.

Mae’n werth nodi bod rhai banciau yn rhan o’r un cwmni awdurdodedig.

Os oes gennych fwy na’r terfyn o fewn yr un banc, neu gwmni awdurdodedig, mae’n syniad da symud y gormodedd i sicrhau bod eich arian wedi’i ddiogelu.

Darganfyddwch pa fanciau sy’n rhan o ba gwmniau awdurdodedig ar wefan Banc Lloegr.

Ble i agor cyfrif ISA Arian Parod

Mae cyfrifon ISA Arian Parod ar gael ar-lein, drwy gangen, drwy’r post neu dros y ffôn, gan ddibynnu ar y cynnyrch a’r darparwr.

Pa dreth mae’n rhaid ichi ei thalu wrth agor ISA Arian Parod?

Ni chodir treth ar eich llog oni bai eich bod yn 16 neu’n 17 oed a bod yr arian yn eich cyfrif yn rhodd gan eich rhiant.

Os felly, gallent orfod talu treth os bydd rheolau setliad rhieni yn berthnasol – gweler uchod. Efallai y bydd treth yn newid yn y dyfodol.

Beth fydd yn digwydd os bydd eich ISA Arian Parod yn mynd o chwith?

Caiff banciau a chymdeithasau adeiladu eu rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol.

Cewch ragor o wybodaeth am cael trefn ar broblem ariannol neu wneud cwyn.

Y camau nesaf

Yn barod i ddechrau cynilo?

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i gyfrif cynilo addas.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu cyfrifon cynilo:

Cofiwch:

 • Ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.
 • Felly mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.
 • Darganfyddwch fwy yn ein canllaw ar wefannau cymharu.

Ddim i chi?

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?