Cyfrifon pecyn

Am ffi fisol, mae cyfrifon pecyn yn cynnig manteision fel yswiriant teithio, cyfradd ffafriol ar orddrafft a mwy ichi. Ond nid yw’r manteision ychwanegol hyn yn werth y ffi bob amser. Dyma beth sydd arnoch angen ei wybod cyn penderfynu.

Beth yw cyfrifon pecyn?

Mae’r rhan fwyaf o fanciau’n cynnig amrywiaeth eang o gyfrifon, o gyfrifon cyfredol cwbl syml i gyfrifon pecyn sy’n cynnig amrywiaeth o fanteision ychwanegol am ffi fisol.

Mae’r manteision yn amrywio o gyfrif i gyfrif ond yn aml byddwch yn cael y canlynol:

 • Arian tramor di-gomisiwn
 • Yswiriant teithio
 • Yswiriant rhag i’ch car dorri i lawr
 • Yswiriant ffôn symudol
 • Yswiriant rhag twyll hunaniaeth
 • Gorddrafft ar ostyngiad – neu orddrafft di-log
 • Cyfraddau ffafriol ar gynnyrch ariannol arall

Beth i fod yn ofalus yn ei gylch

 • Efallai fod cost y cyfrif yn uwch na chost prynu’r manteision ar wahân.
 • Efallai fod yr yswiriant rydych chi’n ei gael yn eithaf sylfaenol – efallai nad yw’n rhoi’r lefel o warchodaeth rydych ei angen ac efallai y bydd gennych orchydd drwy gynyrch arall. Mae’n bosibl bod gan yswiriant teithio ac yswiriant bywyd derfynau neu eithriadau oedran sy’n golygu eu bod yn anaddas i chi.
 • Efallai y bydd gan yswiriant teithio a bywyd derfynau oedran neu waharddiadau sy’n golygu efallai na fyddwch yn gymwys i’w ddefnyddio. Er enghraifft, os oes gennych unrhyw gyflyrau meddygol sy’n bodoli eisoes, efallai y cewch eich eithrio o’r polisi yswiriant teithio
 • Efallai nad ydych angen yr holl fuddion sy’n gysylltiedig â’r cyfrif. Os na fyddwch yn defnyddio’r holl fuddion, mae’n llai tebygol o arbed arian i chi.
 • Gyda rhai banciau a chymdeithasau adeiladu, rhaid i chi actifeiddio pob un o’r gwasanaethau cyn y gallwch eu defnyddio. Gwiriwch a oes arnoch angen gwneud hyn wrth agor y cyfrif, fel arall efallai fod eich yswiriant chi’n annilys a’ch bod yn talu am rywbeth nad ydych chi’n gallu ei ddefnyddio.

A ddylech chi ddewis cyfrif pecyn?

Gall cyfrifon pecyn fod yn fargen dda i rai, ond nid ydynt yn addas i bawb. Os ydych chi’n ystyried cael un, meddyliwch am y canlynol:

 • Faint o’r ychwanegiadau sydd arnaf i eu hangen mewn gwirionedd?
 • A oes gennyf sicrwydd eisoes drwy gynnyrch arall? Er enghraifft, a oes gennych sicrwydd drwy eich polisi yswiriant cartref.
 • Ydi’r yswiriant yn rhoi digon o warchodaeth i mi?
 • ’Fyddwn i’n gallu cael y gwasanaethau ar wahân am lai?
 • Os yw’r cyfrif yn rhoi gorddrafft di-log i mi, ydw i’n talu ffioedd gorddrafft ar hyn o bryd sy’n uwch na chost y cyfrif pecyn?

Os ydych chi’n meddwl am newid i gyfrif pecyn dim ond am fod arnoch chi angen gorddrafft, gofynnwch i’ch banc i ddechrau a yw’n gallu ychwanegu un at eich cyfrif cyfredol presennol. Os nad ydych yn ei ddefnyddio’n aml, cadw’r cyfrif cyfredol am ddim yw’r opsiwn rhataf fwy na thebyg.

I gael rhagor o wybodaeth am orddrafft, darllenwch ein canllaw Egluro gorddrafftiau.

Chwiliwch o gwmpas a chymharu cyfrifon pecyn gyda chyfrifon eraill

Mae gwefannau cymharu yn lle da i ddechrau i unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i gyfrifon cyfredol sydd wedi teilwra i’w hanghenion.

Darganfyddwch fwy am ddefnyddio gwefannau cymharu i ddod o hyd i gyfrif banc yn ein canllaw

Dod o hyd i’r bargeinion gorau gyda gwefannau cymharu prisiau.

Mae’r gwefannau hyn yn lle da i ddechrau wrth edrych am gyfrif banc pecyn:

Ond byddwch yn ymwybodol nad yw’r gwefannau cymharu i gyd yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio mwy nag un safle cyn penderfynu.

 • Mae’n bwysig hefyd i wneud rhywfaint o ymchwil i’r math o gynnyrch a nodweddion sydd eu hangen arnoch cyn prynu neu newid cyflenwr.
Am help i ddewis, darganfyddwch fwy yn ein canllaw.

Os bydd eich banc neu gymdeithas adeiladu yn eich symud i gyfrif pecyn

Ddylai eich banc neu gymdeithas adeiladu ddim eich symud o gyfrif am ddim i gyfrif pecyn heb eich caniatâd.

Os bydd eich banc yn symud eich cyfrif heb eich caniatâd, neu eich bod o’r farn ei bod wedi camwerthu i chi, canfyddwch sut i wneud cwyn.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?