Cyfrifon pecyn

Am ffi fisol, mae cyfrifon pecyn yn cynnig manteision fel yswiriant teithio, cyfradd ffafriol ar orddrafft a mwy ichi. Ond nid yw’r manteision ychwanegol hyn yn werth y ffi bob amser. Dyma beth sydd arnoch angen ei wybod cyn penderfynu.

Beth yw cyfrifon pecyn?

Mae’r rhan fwyaf o fanciau’n cynnig amrywiaeth eang o gyfrifon, o gyfrifon cyfredol cwbl syml i gyfrifon pecyn sy’n cynnig amrywiaeth o fanteision ychwanegol am ffi fisol.

Mae’r manteision yn amrywio o gyfrif i gyfrif ond yn aml byddwch yn cael y canlynol:

 • Arian tramor di-gomisiwn
 • Yswiriant teithio
 • Yswiriant rhag i’ch car dorri i lawr
 • Yswiriant ffôn symudol
 • Yswiriant rhag twyll hunaniaeth
 • Gorddrafft ar ostyngiad – neu orddrafft di-log
 • Cyfraddau ffafriol ar gynnyrch ariannol arall

Beth i fod yn ofalus yn ei gylch

 • Efallai fod cost y cyfrif yn uwch na chost prynu’r manteision ar wahân.
 • Efallai fod yr yswiriant rydych chi’n ei gael yn eithaf sylfaenol – efallai nad yw’n rhoi’r lefel o warchodaeth y mae arnoch ei hangen. Mae’n bosibl bod gan yswiriant teithio ac yswiriant bywyd derfynau neu eithriadau oedran sy’n golygu eu bod yn anaddas ichi.
 • Efallai nad oes arnoch angen yr holl fanteision sy’n gysylltiedig â’r cyfrif.
 • Gyda rhai banciau a chymdeithasau adeiladu, rhaid i chi actifeiddio pob un o’r gwasanaethau cyn y gallwch eu defnyddio. Gwiriwch a oes arnoch angen gwneud hyn wrth agor y cyfrif, fel arall efallai fod eich yswiriant chi’n annilys a’ch bod yn talu am rywbeth nad ydych chi’n gallu ei ddefnyddio.

A ddylech chi ddewis cyfrif pecyn?

Pwysig

Bydd costau ar eich gorddrafft yn newid o fis Ebrill ymlaen, ond bydd rhai banciau’n cyflwyno’r newidiadau hyn cyn hynny. Dysgwch beth fydd y newidiadau hyn yn ei olygu i chi.

Gall cyfrifon pecyn fod yn fargen dda i rai, ond nid ydynt yn addas i bawb. Os ydych chi’n ystyried cael un, meddyliwch am y canlynol:

 • Faint o’r ychwanegiadau sydd arnaf i eu hangen mewn gwirionedd?
 • A oes gennyf sicrwydd eisoes drwy gynnyrch arall? Er enghraifft, a oes gennych sicrwydd drwy eich polisi yswiriant cartref.
 • Ydi’r yswiriant yn rhoi digon o warchodaeth i mi?
 • ’Fyddwn i’n gallu cael y gwasanaethau ar wahân am lai?
 • Os yw’r cyfrif yn rhoi gorddrafft di-log i mi, ydw i’n talu ffioedd gorddrafft ar hyn o bryd sy’n uwch na chost y cyfrif pecyn?

Os ydych chi’n meddwl am newid i gyfrif pecyn dim ond am fod arnoch chi angen gorddrafft, gofynnwch i’ch banc i ddechrau a yw’n gallu ychwanegu un at eich cyfrif cyfredol presennol. Os nad ydych yn ei ddefnyddio’n aml, cadw’r cyfrif cyfredol am ddim yw’r opsiwn rhataf fwy na thebyg.

I gael rhagor o wybodaeth am orddrafft, darllenwch ein canllaw Egluro gorddrafftiau.

Chwiliwch o gwmpas a chymharu cyfrifon pecyn gyda chyfrifon eraill

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i gyfrifon cyfredol.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu cyfrifon cyfredol:

Cofiwch:

 • Ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.
 • Felly mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.
Dysgwch ragor yn ein canllaw ar wefannau cymharu.

Os bydd eich banc neu gymdeithas adeiladu yn eich symud i gyfrif pecyn

Ddylai eich banc neu gymdeithas adeiladu ddim eich symud o gyfrif am ddim i gyfrif pecyn heb eich caniatâd.

Os bydd eich banc yn symud eich cyfrif heb eich caniatâd, neu eich bod o’r farn ei bod wedi camwerthu i chi, canfyddwch sut i wneud cwyn.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?