Cyfrifwch eich incwm ymddeol tebygol

Wrth i ymddeoliad agosáu, mae’n hanfodol eich bod yn gwybod beth yw gwerth eich cynilion pensiwn i sicrhau eu bod ar y trywydd iawn i ddarparu’r lefel o incwm yr ystyriwch y bydd ei hangen arnoch ar ôl ymddeol. Pan fyddwch yn gwybod hynny, gallwch benderfynu pryd y gallwch fforddio i ymddeol neu a oes angen i chi ohirio cymryd eich pensiwn.

Cam 1 – Gwirio amcangyfrifon eich incwm pensiwn

Pensiynau ar sail cyflog

Bydd y pecyn gwybodaeth yn dweud wrthych hefyd faint o incwm allech chi ddisgwyl ei gael o’ch cronfa bensiwn os defnyddiwch hi i brynu incwm gwarantedig a elwir hefyd yn flwydd-dal.

Os nad ydych mor agos â hynny at eich ymddeoliad, bydd eich cyfriflen pensiwn blynyddol ddiweddaraf yn rhoi amcangyfrif i chi o faint o arian sydd yn eich cronfa bensiwn.

Pensiynau gweithle neu bersonol eraill

Pan fyddwch tua phedwar i chwe mis i ffwrdd o ddyddiad eich ymddeoliad, bydd eich cynllun pensiwn neu’ch darparwr yn anfon pecyn gwybodaeth atoch yn dweud wrthych chi faint o arian sydd gennych chi yn eich cronfa bensiwn a beth yw eich opsiynau ar gyfer cymryd yr arian allan ohoni.

Bydd y pecyn gwybodaeth yn dweud wrthych hefyd faint o incwm allech chi ddisgwyl ei gael o’ch cronfa bensiwn os defnyddiwch hi i brynu blwydd-dal.

Os nad ydych mor agos â hynny at eich ymddeoliad, bydd eich cyfriflen pensiwn blynyddol ddiweddaraf yn rhoi amcangyfrif i chi o faint o arian sydd yn eich cronfa bensiwn.

Olrhain unrhyw bensiynau coll

Os y credwch fod un o’ch hen bensiynau ar goll, gallwch ei olrhain am ddim drwy ddefnyddio gwasanaeth Tracio Pensiwn y llywodraeth.

Olrhain pensiynau coll a gwneud cais am ragolygon pensiwn

Dysgwch faint o Bensiwn y Wladwriaeth allech chi ei gael

Os nad ydych wedi cael cyfriflen Pensiwn y Wladwriaeth yn ddiweddar, neu heb ofyn am un, mae’n syniad da cael un.

O fis Ebrill 2016 mae Pensiwn y Wladwriaeth newydd. Bydd cyfriflen Pensiwn y Wladwriaeth yn rhoi gwybod i chi faint o Bensiwn y Wladwriaeth allwch chi ei hawlio yn seiliedig ar eich cofnod cyfredol o gyfraniadau Yswiriant Gwladol.

Ewch i GOV UK i gael eich cyfriflen Pensiwn y Wladwriaeth

Os ydych rai misoedd i ffwrdd o’ch oed Pensiwn y Wladwriaeth, cewch lythyr gan y Gwasanaeth Pensiwn yn dweud wrthych sut i hawlio’ch Pensiwn y Wladwriaeth.

Darllenwch ein canllaw ar Bensiwn newydd y Wladwriaeth i gael gwybod rhagor.

Cam 2 – Ysgrifennwch y wybodaeth allweddol i lawr

Ar ôl i chi gael amcangyfrif o’r incwm tebygol a gewch o bob un o’ch pensiynau, ysgrifennwch:

  • Ddyddiad(au) ymddeol ar gyfer pob un o’ch pensiynau.
  • Faint allech chi ei gymryd o’ch pensiwn bob blwyddyn neu pa bensiynau yr hoffech chi eu gohirio o bosib. Cofiwch y bydd angen i’ch pensiwn neu bensiynau bara drwy gydol eich ymddeoliad. Os cymerwch fwy o arian allan yn y blynddoedd cyntaf, gallech fod yn brin o arian yn ddiweddarach.
  • Yr incwm misol tebygol pe byddech chi’n prynu incwm gwarantedig. Nid yw’n ofynnol i chi brynu incwm gwarantedig, ond mae’n ddefnyddiol gwybod faint allech chi ei gael o un er mwyn i chi fedru ei gymharu â ffyrdd eraill o gymryd arian o’ch pensiwn. Gallwch ddod o hyd i ddyfynbrisiau personol yn defnyddio’n offeryn cymharu Incwm Gwarantedig.
  • Uchafswm yr arian parod di-dreth y gallwch ei gymryd o’ch cronfa bensiwn os byddwch chi’n dewis opsiynau penodol. Dysgwch beth yw’r opsiynau ar gyfer cymryd arian o’ch cronfa bensiwn yn ein canllaw Opsiynau ar gyfer defnyddio’ch cronfa bensiwn.

Os ydych yn pryderu ynglŷn â faint o arian fydd gennych chi, darllenwch ein canllaw Ffyrdd o roi hwb i’ch pensiwn cyn i chi ymddeol.

Rhyddhau ecwiti i gynyddu eich incwm

Os nad oes gennych chi ddigon o arian i roi’r incwm ymddeol a ddymunwch, efallai y gallech ddefnyddio peth o ecwiti’ch cartref i’w gynyddu.

Mae yna sawl math o gynllun i ddewis ohonynt ac efallai y bydd rhai yn gweddu’n well i’ch amgylchiadau personol nad eraill. Rhaid i chi gymryd cyngor gan gynghorydd ariannol os ydych chi’n ystyried hynny.

Darllenwch ragor yn Beth yw rhyddhau ecwiti?

Cam 3 – Amcangyfrifwch faint o dreth allech orfod ei thalu

Adiwch gyfanswm eich holl amcangyfrifon incwm er mwyn cael eich cyfanswm incwm.

Mae pawb yn cael lwfans treth personol sy’n dechrau ar 6 Ebrill mewn un flwyddyn tan 5 Ebrill y flwyddyn ganlynol.

Yn y flwyddyn dreth gyfredol (2021/22) mae’n £12,570.

Golyga hynny y gallwch ennill hyd at £12,570 (neu gael £12,570 mewn incwm o bethau fel pensiwn incwm) ac ni fydd angen i chi dalu treth incwm.

Mae’r incwm uwchben y £12,570 yn drethadwy, a pho fwyaf fydd eich incwm po fwyaf fydd y dreth a dalwch.

Sut mae eich incwm yn cael ei drethu: Yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Ar gyfer yr Alban, gweler y tabl nesaf.

B**and treth Eich incwm Cyfradd band**
Eich lwfans personol Hyd at £12,570 0%      
Cyfradd sylfaenol £12,571 - £50,270 20%      
Cyfradd uwch £50,271 - £150,000 40%      
Cyfradd atodol Dros £150,000 45%      

Y lwfans personol yw’r swm o incwm a gewch cyn i chi orfod cychwyn talu treth incwm.

Mae hyn yn lleihau i £1 am bob £2 pan fydd eich incwm dros £100,000, felly ni fyddwch yn cael lwfans personol os ydych chi’n ennill dros £125,140.

Sut mae eich incwm yn cael ei drethu: Yr Alban

Band Treth ** ** Eich incwm ** ** Cyfradd band
Eich lwfans personol Hyd at £12,570 0%      
Cyfradd gychwynnol £12,571 - £14,667 19%      
Cyfradd sylfaenol £14,668 - £25,296 20%      
Cyfradd Ganolradd £25,297 - £43,662 21%      
Cyfradd uwch £43,663 - £150,000 41%      
Cyfradd uchaf Dros £150,000 46%      

Y lwfans personol yw’r swm o incwm a gewch cyn i chi orfod cychwyn talu treth incwm.

Mae hyn yn lleihau i £1 am bob £2 pan fydd eich incwm dros £100,000, felly ni fyddwch yn cael lwfans personol os ydych chi’n ennill dros £125,140.

Darllenwch ein canllaw i ddeall mwy am Canllaw ar dreth ar ôl ymddeol.

Cam 4 – Hawlio’ch budd-daliadau cymwys

Pan fyddwch yn ymddeol efallai y gallwch hawlio rhai budd-daliadau ychwanegol, neu gall eich budd-daliadau presennol gael eu heffeithio.

Mae’r budd-daliadau y gallech eu hawlio unwaith y cyrhaeddwch oed Pensiwn y Wladwriaeth yn cynnwys:

  • Credyd Pensiwn: Diben hwn yw ychwanegu at eich incwm at y lefel ofynnol. Nid yw pawb sydd â hawl i gael Credyd Pensiwn yn ei hawlio. Darllenwch fwy yn ein canllaw i Gredyd Pensiwn.
  • Budd-daliadau eraill: Mae’r rhain yn cynnwys cymorth gyda Threth Gyngor, cymorth gyda chostau gwresogi a Thaliadau Tywydd Oer. Dysgwch fwy yn Budd-daliadau mewn ymddeoliad.
  • Lwfans Gweini: Efallai y byddwch chi’n medru hawlio’r budd-dal hwn os oes gennych chi salwch neu gyflwr meddygol. Mae’n ddi-dreth ac nid yw’n destun prawf modd ac mae’n fudd-dal arall nad yw amryw o bobl hŷn yn ei hawlio. Darllenwch fwy ar y wefan GOV.UK.

Effaith ymddeol ar fudd-daliadau yr ydych yn eu hawlio eisoes

Mae yna nifer o fudd-daliadau na fyddwch yn medru eu hawlio os ydych chi wedi cyrraedd oedran pensiwn y wladwriaeth (nid yr un dyddiad â’ch dyddiad ymddeol o bosib). Maent yn cynnwys:

  • Lwfans Ceisio Gwaith
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
  • Lwfans Byw i’r Anabl a Allowance/Taliad Annibyniaeth Bersonol

Os hoffech chi wirio pa fudd-daliadau allwch chi eu hawlio wedi i chi ymddeol, defnyddiwch un o’r cyfrifianellau budd-daliadau sydd ar gael ar wefan GOV.UK.

Cam 5 – Peidiwch ag anwybyddu chwyddiant

Gall chwyddiant gael effaith fawr ar bŵer prynu eich pensiwn. Golyga hynny y bydd yr un swm o arian yn prynu llai a llai i chi dros y blynyddoedd.

Ar hyn o bryd mae cyfradd chwyddiant yn isel iawn.

Fodd bynnag, yn yr 1970au roedd chwyddiant yn uchel iawn (a chyrhaeddodd 26.9% ym mis Awst 1975) a gallai godi eto yn y dyfodol.

Darllenwch ragor am sut allai chwyddiant effeithio arnoch chi yn Chwyddiant, y wybodaeth sydd ei hangen ar y cynilwr.

Cam 6 – Adolygwch eich opsiynau a cheisiwch gyngor

Tan yn ddiweddar, roedd y mwyafrif o bobl oedd â phensiwn lle roeddynt wedi ei gasglu yn gronfa o arian (yn hytrach na phensiwn yn seiliedig ar gyflog, fel pensiwn cyflog terfynol) yn prynu incwm gwarantedig (a elwir hefyd yn flwydd-dal). Byddai hyn yn rhoi incwm ymddeol rheolaidd iddynt am oes.

Mae hyn yn parhau fel opsiwn, fodd bynnag ers Ebrill 2015, gallech dynnu cymaint ag a fynnwch allan o’ch pot pensiwn os ydych yn 55 oed a hŷn.

Cofiwch, os cymerwch chi gyfandaliad golyga hyn y bydd gennych chi lai o arian fel incwm i’ch cynnal yn eich ymddeoliad. Bydd unrhyw beth fyddwch chi’n ei gymryd allan dros y cyfandaliad di-dreth (fel arfer hyd at 25%) yn cael ei ychwanegu i’ch incwm arall a’i drethu ar y gyfradd (neu gyfraddau) perthnasol.

I ddeall y dewisiadau ar gyfer defnyddio’ch cronfa bensiwn, defnyddiwch Pension Wise – y gwasanaeth diduedd a rhad ac am ddim a gefnogir gan y llywodraeth. Dysgwch ragor o pensionwise.gov.uk.

Efallai yr hoffech chi gael cyngor ynglŷn â beth i’w wneud gan gynghorydd ariannol wedi ei reoleiddio hefyd.

Gallwch ddod o hyd i gynghorwyr ariannol cofrestredig y FCA sy’n arbenigo mewn cynllunio ar gyfer ymddeoliad yn ein Cyfeirlyfr cynghorydd ymddeoliadopens in new window.

Dysgwch ragor am eich opsiynau gyda’n hofferyn Dewisiadau incwm ymddeol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?