Cyfyngu ar wario pan fyddwch yn cael babi – awgrymiadau da

Edrychwch drwy’r syniadau gwych hyn ar arbed arian a gwario’n gall – i gyd gan rieni sydd wedi bod trwyddi ac sy’n gwybod yn union ble mae modd arbed arian.

Holwch bobl o’ch cwmpas

‘Pan ydych chi’n feichiog rydych chi’n teimlo fel bod arnoch eisiau prynu popeth. Fe wnes i, ond yn y diwedd doeddwn i ddim wedi defnyddio’u hanner nhw. Fel y fasged Moses, y bath i fabanod a’r holl ddillad del i fabanod newydd-anedig. Erbyn hyn, byddai’n dda gen i pe bawn i wedi arbed fy arian a phrynu llond bag o sgwariau mwslin ac ychydig o ddillad babygro plaen yn unig.” – Gina

Meddyliwch cyn prynu

A wyddoch chi?

Mae rhai rhieni newydd yn gwario dros £10,000 (gan gynnwys gofal plant) yn ystod blwyddyn gyntaf eu babi, ond mae llawer ohonom yn ei wneud am lawer llai.

“Cyn i chi brynu rhywbeth mawr a drud, meddyliwch yn ofalus iawn sut y byddech chi’n ei ddefnyddio. Gwariais i £600 ar system deithio a oedd yn rhy fawr i gist fy nghar ac yn rhy lletchwith i’w gael ar y bws. Dim ond dwywaith ddefnyddiais i ef yn y diwedd, ac yna cael bygi rhad yn ei le.” – Marcia

Prynwch bethau ail-law

“Prynwch gymaint ag y gallwch chi yn ail-law. Ces i gampfa chwarae a oedd bron yn newydd yn fy siop elusen leol am £8 ac fe welais i’r un peth yn nes ymlaen yn y siopau am £50. Ces i bram ar eBay hefyd am draean o’r pris adwerthu.” – Annika

Chwiliwch am y fargen orau

“Os ydych chi’n prynu rhywbeth newydd peidiwch byth â thalu’r pris llawn – does dim angen ichi. Gwnewch eich siopa mewn arwerthiant – mae ‘na sêl yn rhywle o hyd. Hefyd peidiwch â meddwl bod rhaid ichi gael popeth yn y siopau babanod ar y stryd fawr. Mae llawer o bethau ar gyfer babanod y gallwch eu cael yn rhatach yn yr archfarchnadoedd ac ar wefannau.” – Jon

“Cymerais gipolwg ar lawer iawn o eitemau mawr yn y siop, ac yna es ar-lein i gael y bargeinion gorau.” - Hafsah

Dywed y wefan cymharu prisiau Bumdeal y gallai arbed cymaint ag £11 yr wythnos i chi ar gewynnau trwy chwilio am y fargen orau ar-lein.

Ystyriwch glytiau golchadwy

Mae rhieni yng Nghymru a Lloegr yn gwario hanner biliwn o bunnoedd yn fras ar glytiau tafladwy, ond gallent arbed mwy na £150 wrth ddefnyddio clytiau golchadwy, yn ôl amcangyfrifon gan y gwasanaeth gwybodaeth ar glytiau go iawn, Go Real.

Nid yw pawb yn hoffi defnyddio clytiau golchadwy ac mae’n well gan rai ddefnyddio amrywiaeth o rai golchadwy a thafladwy, sydd yn effeithio ar faint o arian a arbedir.

Efallai bod gan eich cyngor ymgyrch ‘clytiau go iawn’ fel ffordd o gael arian parod yn ôl, samplau am ddim neu dalebau.

Am ragor o wybodaeth ewch i Which?opens in new window

Benthyciwch bethau

“Peidiwch â bod ag ofn gofyn i deulu a ffrindiau a oes ganddyn nhw unrhyw bethau ar gyfer babanod y gallan nhw eu rhoi ar fenthyg i chi. Gallwch chi wastad ei roi yn ôl iddyn nhw os byddan nhw ei angen eto. Roedd y rhan fwyaf o’r bobl y gofynnais i iddyn nhw yn hapus i weld bod eu pethau’n cael eu defnyddio er budd.” – Alicia

Peidiwch â phentyrru

‘Peidiwch â thrafferthu pentyrru pethau, ddim hyd yn oed gewynnau na chlytiau sychu manion, gan nad ydych chi’n gwybod beth fyddwch chi ei angen. Fe brynais i lwyth o gewynnau dim ond i ddarganfod ei bod hi’n well gen i fath arall. Mae’n well prynu digon am yr ychydig ddyddiau cyntaf yn unig a dechrau rhoi tipyn o arian o’r neilltu bob wythnos yn lle hynny.” – Katya

Gwnewch yn fawr o bethau am ddim

“Ymunwch â phob clwb babi y gallwch chi – mae gan yr archfarchnadoedd i gyd rai a’r cwmnïau bwyd babanod a chewynnau hefyd. Rydych chi’n cael samplau a thalebau am ddim ganddyn nhw i gyd.” – Beth

“Gwnewch y mwyaf o’r cynigion dau am bris un ar glytiau a phrynu rhai mwy o faint rhag eich bod yn gwastraffu.” - Emma

Peidiwch â mynd i siopa am ddillad babanod

“Peidiwch â phrynu llawer o ddillad babanod. Dim ond un set o festiau, siwtiau cysgu, ac yn y blaen mewn maint newydd-anedig sydd arnoch eu hangen. Bydd y babi yn tyfu trwyddyn nhw mor gyflym. Ac mae pobl yn hael iawn pan fydd gennych fabi. Mae pawb wrth eu boddau’n prynu dillad babi.” – Leona

Ailwerthwch unrhyw beth nad oes arnoch ei angen

“Os ydych chi’n prynu offer babi, daliwch afael ar y bocsys os oes gennych chi le. Hefyd, peidiwch â thynnu’r labeli oddi ar ddillad baban newydd nes byddwch yn eu defnyddio nhw (byddwch chi’n synnu faint o siwtiau bychain na fydd yn cael eu gwisgo). Bydd hyn yn golygu y cewch chi well pris pan fyddwch chi’n eu gwerthu ymlaen. Ond byddwch yn gwbl sicr na fydd eu hangen arnoch chi eto. Does arnoch chi ddim eisiau eu prynu nhw i gyd eto os cewch chi fabi arall.” – Louise

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?