Cyllid car wedi’i esbonio

Gall dod o hyd i’r car cywir fod yn her, a rhan o’r her honno yw penderfynu sut i dalu amdano. Gallwn helpu i wneud yr her honno yn haws trwy eich tywys chi trwy’r opsiynau talu sydd ar gael i’ch helpu chi i gyfrifo beth sydd orau

Pam mai talu am gar gydag arian parod sydd orau

Cyhyd â’ch bod chi’n cadw digon o gynilon i dalu am unrhyw bryniannau mawr neu gostau car annisgwyl yn y dyfodol (gall ein cyfrifiannell costau car eich helpu chi i gyfrifo cost rhedeg car), fel arfer talu ag arian parod yw’r ffordd rataf o brynu eich car.

Coronafeirws a thaliadau car

Darganfyddwch fwy am wyliau talu os ydych yn cael trafferthion gyda thaliadau cyllid car.

Dyma’r prif resymau am hynny:

Rydych chi’n berchen ar y car yn llwyr
Mae prynu’ch car gydag arian parod yn golygu eich bod yn berchen ar y car yn syth, felly pe byddech yn mynd i anawsterau ariannol gallech ei werthu.

Os ydych chi wedi prynu car gan ddefnyddio cytundeb cyllido megis pryniant contract personol (PCP), llogi contract personol (PCH) neu hurbwrcasu, y cwmni cyllido fydd yn berchen ar y cerbyd yn ystod y contract. Mae hyn yn golygu na allwch chi ei werthu ac os byddwch chi ar ei hôl hi gydag ad-daliadau, fe allech chi golli’ch car.

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol, i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch.

Byddwch chi’n arbed arian tra bo cyfraddau llog cynilon yn isel
Tra bod cyfraddau llog cynilon yn isel, yn aml mae’n synhwyrol defnyddio cynilon yn hytrach na benthyca ar gyfradd llog uwch.

Er enghraifft, gyda £1,000 mewn cyfrif cynilo yn ennill llog o 2% byddech chi’n gwneud £20 mewn llog mewn blwyddyn.

Os byddwch chi’n cael benthyg £1,000 i brynu car, ac y byddech chi’n talu 9% byddai’n rhaid i chi dalu tua £90 o log ar y benthyciad mewn blwyddyn. Mae hyn yn golygu y byddech chi ar eich colled o £70 pe baech wedi defnyddio’ch cynilon i brynu’r car.

Cynghorion ar brynu gydag arian parod
Os nad oes gennych chi ddigon o gynilon i brynu car yn llwyr, fe allech chi ddefnyddio’r hyn y gallwch chi ei fforddio i roi’r blaendal mwyaf posibl fel eich bod chi’n gwario llai ar log y benthyciad.

Cyhyd â’ch bod chi’n talu rhan o gost eich car newydd ar gerdyn credyd byddwch chi yn elwa o diogeliad pryniant adran 75 ar y swm llawn, cyhyd â bod y car yn costio mwy na £100. Mae hyn yn eich diogelu chi yn gyfreithiol os aiff rhywbeth o’i le. Serch hynny, cofiwch ad-dalu balans eich cerdyn credyd yn syth.

Dysgwch fwy am sut yr ydych chi wedi’ch diogelu pan fyddwch chi’n talu gyda cherdyn yn ein canllaw Esbonio amddiffyniad cerdyn credyd a cherdyn debyd.

Sgorau credyd a chyllido car

Os nad ydych chi’n talu ag arian, byddwch chi’n defnyddio cyllido car neu gredyd i brynu’ch car. Os ydych chi’n defnyddio credyd, fe gewch y bargeinion gorau os oes gennych sgôr credyd da.

Cofiwch, dim ond oherwydd bod eich sgôr credyd yn dda a’ch bod chi’n cael benthyg swm mawr, nid yw’n golygu y byddwch chi’n gallu’i fforddio. Rhaid i chi gyfrifo’ch gwariant a rhaid i chi fod yn hyderus y gallwch chi wneud yr holl ad-daliadau ar gyfer tymor llawn y ddêl credyd.

Os ewch chi ar ei hôl hi gyda’ch taliadau car, siaradwch â’ch cwmni cyllid neu ddarparwr benthyciadau cyn gynted â phosibl. Efallai y byddwch chi’n gallu dychwelyd y car neu ad-dalu’r benthyciad yn gynnar.

Darllenwch fwy am ddod â chontractau llogi i ben yn gynnar ar ein tudalen Torri costau cyllido car

Defnyddio benthyciad personol i brynu car: sut y mae’n gweithio

Mae benthyciad personol gan fanc neu gymdeithas adeiladu yn caniatáu i chi ledaenu cost prynu car dros un i saith mlynedd.

 • Os nad oes gennych chi ddigon o arian neu gynilion i brynu car, benthyciadau personol fel arfer yw’r ffyrdd rhataf o fenthyca arian yn y tymor hir.
 • Gall yr ad-daliadau misol fod yn uwch nac opsiynau eraill, ond chi sy’n berchen ar y car o ddechrau’ch benthyciad a dylai’r cyfanswm y byddwch chi’n ei dalu fod yn llai na’r rhan fwyaf o ddulliau eraill.
 • Os nad yw’ch sgôr credyd yn dda, fe allech chi ei chael hi’n anodd sicrhau benthyciad.

Os gredwch chi fod gennych sgôr credyd gwael, mae ffyrdd i wella’ch sgôr credyd.

Hurbwrcasu

Mae hwn yn fath syml o gyllido car. Fel arfer byddwch chi’n talu blaendal o tua 10%, yna byddwch chi’n gwneud taliadau misol sefydlog dros gyfnod y cytunwyd arno.

Dyma’r hyn yr ydych angen ei wybod:

 • Nid yw’r car yn eiddo i chi tan ar ôl y taliad terfynol, yn wahanol i fenthyciad personol. Mae hyn yn golygu bod y benthyciad wedi’i sicrhau yn erbyn y car, felly os ydych chi’n methu taliadau, fe allech chi golli’r car.
 • Mae cytundebau hurbwrcasu yn cael eu sefydlu gan y deliwr car, ac mae broceriaid hefyd yn cynnig y gwasanaeth.
 • Mae’r cyfraddau gorau ar gyfer ceir newydd, felly gwiriwch yr hyn y byddwch chi’n ei dalu os ydych chi’n prynu car ail law.

Mae gennych rai hawliau defnyddwyr gyda chytundebau hurbwrcasu.

 • Unwaith yr ydych chi wedi talu hanner cost y car, mae’n bosibl y byddwch chi’n gallu ei ddychwelyd ac na fyddwch chi’n gorfod gwneud unrhyw daliadau ychwanegol – gwiriwch eich cytundeb i weld a yw hyn yn berthnasol i chi.
 • Ar ôl i chi dalu traean cyfanswm eich dyled, ni all eich darparwr benthyciadau ailfeddiannu’ch cerbyd heb orchymyn llys.

Pryniant Contract Personol (PCP): sut mae’n gweithio

Mae pryniant contract personol yn ffordd fwy cymhleth o dalu am gar. Mae’n debyg i hurbwrcasu, sy’n caniatáu i chi ddefnyddio’r car tan i’r contract ddod i ben. Ar ddiwedd y contract, gallwch naill ai:

 • Ddychwelyd y car.
 • Talu’r gwerth ail-werthu a’i gadw.
 • Defnyddio’r gwerth ail-werthu tuag at brynu car newydd.

Rhaid i chi fod yn ymwybodol o sut y mae PCP yn gweithio i sicrhau ei fod yn addas i chi.

Un peth i fod yn ymwybodol ohono yw’r asesiad teilyngdod credyd. Mae hyn yn seiliedig ar ddau ffactor. Y cyntaf yw fforddiadwyedd y taliadau PCP ar draws cyfnod cyfan y contract yn seiliedig ar eich cyllid - meddyliwch amdano fel darganfod pa mor anodd yw hi i chi gynnal eich ad-daliadau. Yr ail yw risg credyd, sef y siawns na fyddwch yn talu’ch benthyciad PCP yn ôl i’r cwmni benthyciadau.

Dyma’r camau i’w cymryd i gael bargen PCP:

 1. Rhaid i chi basio asesiad teilyngdod credyd cyn trefnu PCP. Serch hynny, ni fydd eich gallu i wneud ad-daliad misol yn cael ei wirio. Cyn i chi gofrestru ar gyfer dêl PCP, mae’n bwysig iawn sicrhau eich bod chi wedi cyfrifo a allwch chi fforddio talu’r holl ad-daliadau dros gyfnod cyfan y contract, a allai bara hyd at bedair blynedd.
 2. Rhaid i chi dalu blaendal, fel arfer 10% o werth y cerbyd.
 3. Defnyddio’r car a gwneud eich taliadau am gyfnod y contract. Sicrhewch eich bod chi’n cadw o fewn eich cyfyngiad milltiredd. Bydd costau os byddwch chi’n mynd dros eich cyfyngiad.
 4. Os ydych chi eisiau cadw’r car, bydd angen i chi wneud taliad terfynol, a elwir yn aml yn daliad balŵn. Mae hyn wedi’i seilio ar yr hyn y mae’r deliwr yn meddwl yw gwerth y car yn awr - ei Warant o Isafswm Gwerth yn y Dyfodol (GMVF) ac fe all amrywio o ychydig gannoedd i ychydig filoedd o bunnau. Bydd yn daliad mwy na’ch taliad misol. Os nad ydych chi wedi cynilo’r arian hwn, efallai y bydd angen i chi gymryd benthyciad arall i’w dalu.
 5. Os nad ydych chi’n bwriadu cadw’r car, gallwch ei drosglwyddo yn ôl heb unrhyw daliadau yn y dyfodol.

Fel arall, gallwch chi gynnig talu’r GMVF a rhoi blaendal arall ar gyfer car newydd.

Dyma’r pwyntiau pwysig i chi wybod amdanynt ar gyfer PCP:

 • Gwiriwch eich cytundeb a thelerau ac amodau bob amser i sicrhau eich bod chi’n deall unrhyw ffioedd a beth fydd yn digwydd os bydd eich sefyllfa yn newid ac y byddwch chi angen newid eich cytundeb.
 • Sicrhewch eich bod hi’n gwybod faint yr ydych chi’n ei ad-dalu – yn aml byddwch chi’n talu mwy gyda PCP na gyda mathau eraill o gyllido car.
 • Fel arfer bydd yn rhaid i chi dalu mwy am fynd dros eich milltiroedd y cytunwyd arnynt.
 • Gall traul a difrod gormodol, megis crafiadau, olygu y byddwch chi’n gorfod talu costau ychwanegol.
 • Er mwyn dod â’r fargen i ben yn gynnar neu ei chanslo, mae’n rhaid eich bod chi wedi talu hanner gwerth y cerbyd. Os nad ydych chi, bydd yn rhaid i chi dalu’r gwahaniaeth cyn y gallwch chi adael y contract. Bydd angen i’r car fod mewn cyflwr da hefyd, neu fe allech chi orfod talu’r costau atgyweirio.
 • Os bwriadwch chi fynd â’ch car dramor, gwiriwch eich contract PCP gan y bydd rhai cwmnïau yn gorfodi cyfyngiad ar sawl diwrnod y gall eich car fod allan o’r wlad.
Darllenwch ein canllaw Prynu car ar gytundeb personol.

Llogi Contract Personol (PCH): sut mae’n gweithio

Mae cynllun llogi contract personol (PCH) yn ffurf ar logi car ble na fyddwch chi byth yn berchen ar y car.

Os nad ydych chi’n cynllunio prynu’r car ar ddiwedd y PCP, gallai PCH fod yn opsiwn rhatach.

Dyma sut y mae PCH yn gweithio:

 1. Efallai bydd angen i chi basio gwiriad credyd a thalu cost llogi ychydig fisoedd o flaen llaw, fel arfer tri mis. Er y gallech chi basio’r gwiriad credyd, efallai na fydd cwmnïau yn gwirio a allwch chi fforddio’r taliadau misol. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau eich bod chi wedi cyfrifo a ydych chi’n gallu talu’r hyn yr ydych chi’n cytuno iddo. Mae’n bwysig iawn eich bod chi wedi ystyried eich gwariant cyn i chi gytuno i unrhyw ddêl a’ch bod chi’n hyderus y byddwch chi’n gallu bodloni’r ad-daliadau am gyfnod llawn y contract
 2. Defnyddiwch y car, gan gadw at eich cytundeb milltiroedd i osgoi costau ychwanegol. Gyda PCH, mae costau megis gwasanaethu a threth car wedi’u cynnwys, felly dim ond y tanwydd y mae angen i chi ei dalu.
 3. Cadwch y car mewn cyflwr da. Gallai unrhyw ddifrod na chaniateir yn eich telerau ac amodau olygu y bydd costau ychwanegol.
 4. Dychwelwch y car ar ddiwedd y cytundeb.

Dyma’r pethau pwysig i’w hystyried gyda PCH:

 • ·Gwiriwch eich contract a thelerau ac amodau bob amser i sicrhau’ch bod chi’n deall unrhyw ffioedd a beth sy’n digwydd os bydd eich sefyllfa yn newid ac y bydd angen i chi newid eich cytundeb.
 • Os byddwch chi’n mynd dros y milltiroedd yn eich contract, fel arfer byddwch chi’n gorfod talu ffioedd ychwanegol.
 • Fyddwch chi byth yn berchen ar y car a bydd yn rhaid i chi ei ddychwelyd ar ddiwedd cyfnod y contract.
 • Os ydych chi eisiau gorffen y contract yn gynnar, fel arfer bydd yn rhaid i chi dalu rhai costau. Gwiriwch eich telerau ac amodau cyn i chi gytuno fel eich bod chi’n barod os byddwch chi angen contract ymadael.
 • Pan fyddwch chi’n dychwelyd y car, rhaid iddo fod mewn cyflwr da. Fel arfer caniateir traul arferol, ond mae hyn yn dibynnu ar eich cytundeb. Gallai unrhyw ddifrod nad yw wedi’i gynnwys olygu fod yn rhaid i chi dalu costau ychwanegol.
Darllenwch ein canllaw Dysgwch fwy am logi car

Prynu car ar gerdyn credyd: sut mae’n gweithio

Cofiwch

Mae’n syniad da cymharu cyfraddau APR, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn ystyried cyfanswm yr ad-daliadau hefyd.

Bydd defnyddio cerdyn credyd i dalu am y cyfan, neu ran, o bris prynu’ch car yn rhoi diogelwch ychwanegol ichi ar y gost brynu lawn – cyhyd â bod gwerth y cerbyd dros £100 ac yn llai na £30,000, a’ch bod yn cwrdd â’ch taliadau misol ar y cerdyn.

Mae hyn yn golygu y gallech dalu blaendal bychan o £20 ar gar sy’n werth £5,000, talu’r gweddill yn defnyddio cerdyn debyd, a dal i gael diogelwch taliadau cerdyn credyd.

Dysgwch fwy ar ein tudalen Egluro diogelwch cardiau credyd a debyd.

Fodd bynnag, efallai na fydd rhai delwyr yn derbyn cardiau credyd o gwbl.

Cofiwch y gall cyfraddau llog ar gardiau credyd fod yn uwch na mathau eraill o gyllid. Bargen 0% yw’r gorau fel arfer, gan y gallwch chi ad-dalu’r benthyciad dros nifer o fisoedd heb orfod talu llog. Os nad oes gennych chi fargen 0%, talwch y balans yn syth er mwyn osgoi llog.

Sut i brynu car gan ddefnyddio benthyciad cyfoed-i-gyfoed

Mae hyn yn golygu derbyn a darparu benthyciadau rhwng unigolion drwy wefannau fel Zopa.

Er bod benthyciadau cyfoed-i-gyfoed yn osgoi sefydliadau ariannol traddodiadol fel banciau neu gymdeithasau adeiladu, byddwch angen sgôr credyd da o hyd er mwyn cael y gyfradd orau.

Pethau i’w cofio cyn dod i benderfyniad

Gair i gall

Sicrhewch eich bod chi’n cael y swm mwyaf wrth werthu eich car cyfredol, p’un a ydych chi’n rhan-gyfnewid yn y ddelwriaeth neu’n gwerthu’n breifat.

Po fwyaf yr arian a dderbyniwch, po leiaf yr arian y bydd angen ichi ei godi ar gyfer eich car newydd.

Os ydych chi’n ystyried cymryd benthyciad personol neu drefniant cyllido car, dyma rai pethau i chi eu hystyried:

 • Cofiwch gyda llogi, fe godir ffi arnoch chi am ad-dalu’n gynnar neu os byddwch chi’n mynd dros y milltiroedd a rhagwelwyd.
 • Cymharwch gost lawn y benthyciad, gan gynnwys llog a’r holl ffioedd dros gyfnod y benthyciad
 • Gofynnwch i’ch hun a fyddech chi’n gallu fforddio costau rhedeg y car ar ben eich taliad misol. Gwiriwch eich cyllideb yna cyfrifwch y costau rhedeg. Rhowch gynnig ar ein hofferyn Cyfrifiannell costau car.
 • Cymharu’r cyfraddau llog drwy edrych ar y gyfradd ganrannol flynyddol (APR), sy’n cynnwys y gyfradd llog ynghyd â holl ffioedd eraill y darparwr benthyciadau. Po fwyaf eich blaendal, po isaf y bydd y gyfradd llog yn debygol o fod.
 • Ystyriwch yn ofalus cyn prynu yswiriant gwarchod taliadau neu sicrwydd yswiriant GAP, sy’n talu allan os yw’ch car yn cael ei ddwyn neu’n cael ei ddifrodi’n llwyr. Gall y ddau fod yn ddrud ac efallai mai cyfyngedig yw’r sicrwydd.

Eich cam nesaf

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?