Cyllid car wedi’i esbonio

Gall dod o hyd i’r car sy’n gwbl gywir i chi fod yn her ond gall penderfynu ar sut i dalu amdano fod yn anoddach fyth hyd yn oed. Yma rydym yn crynhoi’r dewisiadau talu sydd ar gael i chi er mwyn eich helpu i bwyso a mesur y manteision a’r anfanteision.

Penderfynu pa opsiwn talu sy’n cwrdd â’ch anghenion

Mae dewis sut i dalu am eich car yn benderfyniad pwysig, felly cymerwch amser i feddwl trwy bob un o’r opsiynau dilynol.

Arian parod

Bron bob tro dyma’r ffordd fwyaf cost-effeithiol i brynu car os oes gennych ddigon o gynilion. Dysgwch pam drwy ddarllen ein canllaw Penderfynu sut i dalu am eich car.

Benthyciad personol

Gyda benthyciad personol oddi wrth fanc neu gymdeithas adeiladu gallwch ledaenu’r gost dros gyfnod o un flwyddyn i saith mlynedd. Gall y taliadau misol fod yn uwch nag ar gyfer opsiynau eraill, ond rydych yn berchen ar y car a dylai’r cyfanswm y byddwch yn ei dalu fod yn llai na’r mwyafrif o ddulliau eraill.

Fel rheol, benthyciadau personol yw’r ffordd rataf o fenthyca dros y tymor hir. Ond os nad yw eich statws credyd yn dda gallech ei chael yn anodd i gael un. Efallai y bydd angen ichi ystyried un o’r dulliau ariannu a gynigir gan ddelwyr ceir yn lle.

Dysgwch ragor am brynu car trwy fenthyciad personol

Hurbwrcasu

Ar ôl talu blaendal o oddeutu 10% fel rheol, byddwch yn gwneud taliad misol sefydlog dros gyfnod a gytunir. Nid yw’r car yn eiddo i chi tan ar ôl y taliad terfynol, yn wahanol i fenthyciad personol.

Dysgwch ragor am brynu car trwy hurbwrcasu

Prydlesu car

Mae hyn yn debycach i rentu hirdymor, ble byddwch yn gwneud taliadau misol sefydlog i ddefnyddio’r car nes bydd y contract yn dod i ben. Mae dau brif fath o brydlesu car – llogi ar gontract personol (PCH) a phwrcasu ar gontract personol (PCP)

Mae’r taliadau yn dueddol o fod yn is na gyda mathau eraill o gyllid ceir, ond mae yna gyfyngiad ar filltiredd. A gyda PCH, fyddwch chi fyth yn berchen ar y car, tra byddwch yn cael y dewis o brynu’r car ar ddiwedd y contract gyda PCP trwy wneud ‘taliad balŵn’.

Canfyddwch fwy am brydlesu car

Opsiynau eraill ynghylch talu am gar

Cofiwch

Mae’n dda i gymharu cyfraddau APR, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn ystyried cyfanswm yr ad-daliadau hefyd.

Cerdyn credyd

Bydd defnyddio cerdyn credyd i dalu am y cyfan, neu ran, o bris prynu’ch car yn rhoi diogelwch ychwanegol ichi ar y gost brynu lawn - cyhyd ag eich bod wedi talu o leiaf £100 ohoni gyda cherdyn a’ch bod yn cwrdd â’ch taliadau misol ar y cerdyn. Fodd bynnag, mae rhai delwyr yn codi ffi am ddefnyddio cerdyn - weithiau gymaint â 3% - ac efallai ni fydd rhai’n derbyn cardiau credyd o gwbl.

Canfyddwch fwy am ddefnyddio cardiau credyd

Benthyciad cyfoed-i-gyfoed

Mae hyn yn golygu derbyn a darparu benthyciadau rhwng unigolion drwy wefannau fel Zopa. Er bod benthyciadau cyfoed-i-gyfoed yn osgoi sefydliadau ariannol traddodiadol fel banciau neu gymdeithasau adeiladu, byddwch angen sgôr credyd dda o hyd er mwyn cael y gyfradd orau.

Canfyddwch fwy am fenthyciadau cyfoed-i-gyfoed

Pethau i’w cofio cyn dod i benderfyniad

Awgrym da

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y pris gorau am eich car presennol, p’un ai a ydych yn rhannol-gyfnewid gyda’r deliwr neu’n gwerthu’n breifat. Po fwyaf yr arian a dderbyniwch, po leiaf yr arian y bydd angen ichi ei godi ar gyfer eich car newydd.

Os ydych yn ystyried cymryd benthyciad personol neu drefniad cyllid car, gwnewch yn siŵr:

  • Y byddwch yn gallu fforddio costau rhedeg y car ar ben eich taliad misol. Gwiriwch eich cyllideb yna cyfrifwch y costau rhedeg. Rhowch gynnig ar ein hofferyn Cyfrifiannell costau car.
  • Cymharu’r cyfraddau llog drwy edrych ar y gyfradd ganrannol flynyddol (APR), sy’n cynnwys y gyfradd llog a holl ffioedd eraill y benthyciwr. Po fwyaf eich blaendal, po isaf y bydd y gyfradd llog yn debygol o fod.
  • Cymharwch gost lawn y benthyciad, gan gynnwys llog a’r holl ffioedd dros gyfnod y benthyciad.
  • Meddyliwch yn ofalus cyn prynu yswiriant diogelu taliadau neu sicrwydd yswiriant GAP sy’n talu os yw’ch car yn cael ei ddwyn neu’n cael ei ddinistrio’n gyfangwbl. Gall y ddau fod yn ddrud a rhoi sicrwydd cyfyngedig.
  • Cofiwch, gyda phrydlesu, codir ffi arnoch os ydych yn ad-dalu’n gynnar neu’n mynd heibio i’r filltiredd arfaethedig.

Eich cam nesaf

Sicrhau y gallwch gwrdd â’ch taliadau car

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?