Cyllid i addasu’ch cartref i’w wneud yn hygyrch

Os oes angen ichi wneud eich cartref yn fwy hygyrch, neu os oes angen cyfarpar arbenigol arnoch i’ch helpu i ymdopi â thasgau rheolaidd yn fwy diogel a rhwydd, yna efallai fod gennych yr hawl i dderbyn cymorth ariannol.

Cael asesiad o anghenion gofal

Os oes arnoch angen cymorth gyda bywyd dyddiol oherwydd eich bod yn anabl, hŷn, neu fod gennych gyflwr iechyd hirdymor, yna mae gennych yr hawl i gael asesiad gan eich awdurdod lleol.

Os nad ydych wedi’i wneud eisoes, cysylltwch â’ch adran gwasanaethau cymdeithasol lleol i drefnu asesiad o’ch anghenion.

  • Gwnewch gais i adran gwasanaethau cymdeithasol eich cyngor lleol am asesiad o’ch anghenion gofal.
  • Yng Ngogledd Iwerddon, cynhelir asesiadau gan eich ymddiriedolaeth leol. Gallwch ddod o hyd i’r ymddiriedolaeth agosaf atoch chi drwy chwilio ar wefan nidirect.

Addasiadau mawr neu fach

Mae’r cymorth ariannol sydd ar gael yn dibynnu ar a yw’r addasiadau sydd angen ichi’u gwneud i’ch cartref yn rhai mân neu fawr.

  • Byddai mân addasiadau yn cynnwys, er enghraifft, gosod tapiau lifer yn y gegin, neu reiliau llaw o gwmpas y cartref.
  • Gallai addasiadau mawr gynnwys, er enghraifft, gosod ystafell gawod ar y llawr gwaelod, lledu drysau, neu wneud arwynebau gwaith yn eich cegin yn is.

Mân addasiadau a chyfarpar - pa help sydd ar gael?

Os ydych yn byw yn Lloegr

Fel arfer bydd eich awdurdod lleol yn Lloegr yn darparu cyfarpar a mân addasiadau sy’n costio’n llai na £1,000 ichi am ddim, cyhyd â’ch bod wedi’ch asesu fel rhywun sydd ei angen a’ch bod yn gymwys.

Os ydych yn byw yng Nghymru

Mae’n bosibl y bydd yn rhaid i chi dalu tuag at gyfarpar a mân addasiadau ond mae’n rhaid i’r swm y gofynnir ichi ei dalu fod yn rhesymol ac yn seiliedig ar eich amgylchiadau ariannol.

Os ydych yn byw yn yr Alban

Fel arfer bydd eich cyngor lleol yn Yr Alban yn darparu cyfarpar neu addasiadau sy’n costio’n llai na £1,500 ichi am ddim.

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon

Bydd eich ymddiriedolaeth leol yn penderfynu a fyddant yn ariannu’r cyfarpar neu fân addasiad neu a fydd yn rhaid ichi dalu amdano’ch hunan.

Ariannu addasiadau mawr – Grant Cyfleusterau i’r Anabl

Ar gyfer addasiadau mwy i wneud eich cartref yn hygyrch fel arfer bydd yn rhaid ichi wneud cais am Grant Cyfleusterau i’r Anabl. Telir y rhain gan eich awdurdod lleol (neu Weithrediaeth Dai Leol os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon).

Ydych chi’n gymwys i gael Grant Cyfleusterau i’r Anabl?

Gallwch wneud cais i gael Grant Cyfleusterau i’r Anabl os yw’ch awdurdod lleol yn fodlon bod angen y gwaith rydych yn trefnu ei wneud ac os yw’n briodol ar gyfer eich anghenion. Fel arfer mae hyn yn golygu cael asesiad gan therapydd galwedigaethol.

Mae’r grantiau’n ddibynnol ar brawf modd (oni bai eich bod yn gwneud cais ar ran plentyn anabl dan 17 oed), felly bydd yr awdurdod lleol yn ystyried unrhyw incwm a chynilion sydd gennych chi a’ch partner.

Faint allwch chi ei gael?

Mae’r cyfanswm y gallwch ei gael ar gyfer Grant Cyfleusterau i’r Anabl yn dibynnu ymhle yn y DU rydych yn byw.

  Y Grant Cyfleusterau i’r Anabl mwyaf sy’n daladwy
Lloegr £30,000
Cymru £36,000
Yr Alban Bydd y swm a gewch yn amrywio gan ddibynnu ar eich cyngor lleol.
Gogledd Iwerddon £25,000

Sut i wneud cais am Grant Cyfleusterau i’r Anabl

Canfyddwch sut i wneud cais am Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl ar y wefan GOV.UK.

Dewch o hyd i ragor am Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl yng Ngogledd Iwerddon ar wefan nidirect.

Mae help wrth law gan eich Asiantaeth Gwella Cartrefi leol

Os nad ydych yn siŵr ble i ddechrau o ran cael cyllid, cynllunio’r gwaith a chyflogi crefftwyr, gall Asiantaethau Gwella Cartrefi leddfu llawer o’r gofid.

Gallant helpu mewn amrywiaeth o ffyrdd gan gynnwys:

  • ymweld â’ch cartref a darparu cyngor
  • cael dyfynbrisiau
  • trefnu cynlluniau ar gyfer y gwaith
  • gwirio pa gymorth ariannol y gallech fod yn gymwys i’w gael

Maent hefyd yn cyhoeddi rhestr o fasnachwyr dibynadwy ar eu gwefan.

I gael gwybod rhagor, gan gynnwys sut i ddod o hyd i’ch Asiantaeth Gwella Cartrefi leol, trowch at wefan Foundations.

Grantiau yng Ngogledd Iwerddon

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, mae nifer o grantiau ar gael i wella neu addasu’ch cartref.

Gwiriwch ar wefan y Weithrediaeth Dai am fanylion y cyllid sydd ar gael.

Cymorth gan elusennau

Os na allwch sicrhau cyllid yn rhywle arall, mae’n syndod faint o elusennau a all eich helpu. Er enghraifft mae The ACT Foundation yn darparu cymorth gyda gwaith adeiladu a chyfarpar i bobl hŷn.

Gwiriwch Turn2Us, gwasanaeth am ddim sy’n helpu pobl i gael mynediad i fudd-daliadau lles, grantiau a chymorth arall.

Peidiwch ag anghofio hawlio gostyngiad TAW

Os ydych yn anabl, gallai unrhyw waith adeiladu a wnewch i addasu’ch cartref fod â chyfradd o ddim ar gyfer TAW.

Cewch wybod rhagor am eithriadau TAW ar waith adeiladu ar wefan GOV.UK.

Gostyngiad yn y Dreth Gyngor

Os yw’r addasiadau rydych yn trefnu eu gwneud i’ch cartref yn gwthio’ch eiddo i fand Treth Cyngor uwch, efallai y bydd gennych hawl i dderbyn gostyngiad ar eich Treth Gyngor. Rhoddir yr enw ‘Cynllun Gostyngiad Band i’r Anabl’ arno.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?