Cyllid i Fyfyrwyr: Beth sydd angen i chi ei wybod

Fel myfyriwr israddedig gallwch ymgeisio am fenthyciadau ffioedd dysgu a chynhaliaeth i dalu am ffioedd y cwrs a chostau byw. Yn ddibynnol ar ble ydych chi’n byw yn y Deyrnas Unedig, ble ydych chi eisiau astudio a’ch amgylchiadau personol, efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer grantiau a bwrsariaethau hefyd. Mae cefnogaeth benthyciad ar gael hefyd ar gyfer rhai cyrsiau ôl-raddedig.

Beth yw cost prifysgol neu goleg?

Y ffi ddysgu uchaf y gall prifysgolion a cholegau a ariennir yn gyhoeddus yn Lloegr ei chodi ar fyfyrwyr sy’n byw yn Lloegr sy’n astudio cyrsiau israddedig llawn amser yn flynyddol yw £9,250 ar gyfer y flwyddyn academaidd gyfredol, 2018/19.

Ar gyfer y flwyddyn academaidd 2019/20, bydd yr un ffi ddysgu uchaf o £9,250 yn gymwys i fyfyrwyr sy’n byw yn Lloegr sy’n astudio mewn prifysgolion a cholegau yn Lloegr sydd wedi cofrestru gyda’r Swyddfa i Fyfyrwyr, y Rheolydd newydd ar gyfer Addysg Uwch yn Lloegr, fel darparwyr Cymeradwy (Cap Ffi).

Yn ychwanegol, gall myfyrwyr sy’n byw yn Lloegr sy’n dechrau cyrsiau gradd carlam israddedig llawn amser gyda darparwyr Cymeradwy (Cap Ffi) yn Lloegr yn y flwyddyn academaidd 2019/20, o 1 Awst 2019 ymlaen orfod talu hyd at £11,100 mewn ffioedd dysgu.

Gallwch ymgeisio am fenthyciad ffi ddysgu i dalu am gost lawn eich cwrs israddedig mewn sefydliad a ariennir yn gyhoeddus yn Lloegr neu, o 2019/20, gyda darparwr Cymeradwy (Cap Ffi) yn Lloegr. Os ydych chi’n byw yn Lloegr ac yn astudio cwrs israddedig llawn amser mewn prifysgol a ariennir yn gyhoeddus yn yr Alban neu Ogledd Iwerddon neu brifysgol reoledig yng Nghymru, gallwch ymgeisio am fenthyciad ffioedd dysgu i fodloni costau llawn eich hyfforddiant.

Darperir gwybodaeth bellach ar wefan .GOV.UK.

Os ydych chi’n byw yng Ngogledd Iwerddon, Yr Alban a Chymru, gallai terfynau ffi uchaf gwahanol fod yn gymwys a gallai asiantaeth cyllid myfyrwyr eich gwlad dalu am ychydig o gostau eich ffioedd dysgu, neu’r cyfan ohono.

Os ydych chi’n byw yn yr Alban, mae cyfraddau ffioedd dysgu ar gyfer cyrsiau israddedig llawn amser mewn Sefydliadau Addysg Uwch Albanaidd (HEI) wedi’u rheoleiddio gan Lywodraeth yr Alban ac wedi’u gosod ar hyn o bryd ar £1,820. Gall myfyrwyr cymwys sy’n hanu o’r Alban ymgeisio i Student Awards Agency Scotland (SAAS) ar gyfer taliad llawn o’u ffioedd dysgu, wedi’i dalu yn uniongyrchol i’r Sefydliadau Addysg Uwch.

Nid yw’r gefnogaeth ffioedd dysgu yn gymwys i gyrsiau ôl-raddedig neu gyrsiau a redir gan HEI Preifat yn yr Alban, gan nad yw cyfraddau ffioedd dysgu ar gyfer cyrsiau o’r fath wedi’u rheoleiddio gan Lywodraeth yr Alban ac mae Sefydliadau Addysg Uwch yn rhydd i osod eu cyfradd ffioedd eu hunain. Mae lefelau amrywiol o gefnogaeth ar gael gan SAAS yn y cyswllt hwn.

Darperir gwybodaeth bellach ar wefan SAAS.

Os ydych chi’n byw yng Nghymru ac yn astudio mewn Prifysgol Reoledig yng Nghymru, y ffi ddysgu uchaf y gellir ei chodi arnoch chi yn 2018/19 a 2019/20 ar gyfer cwrs llawn amser yw £9,000. Gallwch ymgeisio am fenthyciad ffi ddysgu a roddir gan Gyllid Myfyrwyr Cymru i dalu am gostau llawn eich hyfforddiant.

Darperir gwybodaeth bellach ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Os ydych chi’n byw yng Ngogledd Iwerddon ac yn astudio mewn prifysgol a ariennir yn gyhoeddus yng Ngogledd Iwerddon y ffi ddysgu uchaf y gellir codi arnoch chi am gwrs llawn amser yw £4,160 yn 2018/19 a £4,275 yn 2019/20. Gallwch ymgeisio am fenthyciad ffioedd dysgu gan Gyllid Myfyrwyr Gogledd Iwerddon i fodloni costau llawn eich hyfforddiant. Darperir gwybodaeth bellach ar wefan Gogledd Iwerddon Cyllid Myfyrwyr.

Os ydych chi’n byw yn yr Alban, Cymru neu Ogledd Iwerddon ac yn astudio ar gwrs israddedig llawn amser mewn prifysgol a ariennir yn gyhoeddus yn Lloegr (2018/19) neu gyda darparwr Cymeradwy (Cap Ffi) yn Lloegr (2019/20), bydd yr un cyfyngiadau ffi uchaf sy’n gymwys i fyfyrwyr sy’n byw yn Lloegr yn gymwys i’ch cwrs chi. Gallwch ymgeisio am fenthyciad ffioedd dysgu i fodloni costau llawn eich hyfforddiant.

Mae benthyciadau ffioedd dysgu yn mynd yn uniongyrchol i’ch prifysgol neu goleg ac nid i’ch cyfrif banc. Dim ond wedi i chi gwblhau’ch astudiaethau a dechrau ennill uwchlaw swm penodol fyddwch chi’n dechrau talu’r rhain yn ôl, ynghyd ag unrhyw fenthyciadau cynhaliaeth a dderbynioch.

Nid yw cyfyngiadau ffioedd uchaf yn gymwys i (i) brifysgolion a cholegau a ariennir yn breifat yn cynnig cyrsiau ôl-raddedig yn Lloegr yn 2018/19 neu (ii) brifysgolion a cholegau sydd wedi cofrestru gyda Swyddfa i Fyfyrwyr fel Darparwyr Cymeradwy yn Lloegr ar gyfer y flwyddyn academaidd 2019/20. Os ydych chi’n byw yn Lloegr ac yn astudio ar gwrs yn y prifysgolion a cholegau uchod, byddwch chi’n gymwys am gyfradd is o fenthyciad ffioedd dysgu na myfyrwyr sy’n astudio mewn prifysgolion neu golegau a ariennir yn gyhoeddus yn 2018/19 neu ddarparwyr Cymeradwy (Cap Ffi) yn 2019/20.

Os ydych chi wedi derbyn arian ar gyfer astudiaeth israddedig flaenorol, dylech chi gysylltu ag asiantaeth cyllid myfyrwyr eich gwlad, gan y gallai gwahanol rolau ariannu fod yn berthnasol.

Credyd Cynhwysol os ydych yn fyfyriwr

Ni all y rhan fwayf o fyfyrwyr israddedig wneud cais am rai budd-daliadau. Fodd bynnag, mae twyllwyr wedi bod yn targedu myfyrwyr, gwneud cais am Gredyd Cynhwysol ar eu rhan a chael taliad ymlaen llaw, y bydd yn rhaid i chi orfod ei dalu’n ôl.

Diweddariad coronafeirws

Mae’r llywodraeth wedi rhyddhau’r canllaw canlyniol i’r rhai sy’n gwneud cais am fenthyciad myfyriwr yn ystod COVID-19: darllenwch ef ar wefan GOV.UK.

Beth os yw coronafeirws wedi effeithio ar incwm fy rhieni?

Os yw incwm eich rhieni wedi gostwng eleni oherwydd COVID-19 neu unrhyw reswm arall, gallwch wneud cais am yr hyn a elwir yn Asesiad Incwm Blwyddyn Gyfredol. Gallech fod â hawl i gael benthyciad cynhaliaeth mwy ar gyfer y flwyddyn academaidd hon.

Darganfyddwch sut i wneud cais am Asesiad Incwm Blwyddyn Gyfredol ar y safleoedd llywodraeth canlynol:

Fel arfer, mae eich hawl i gyllid myfyriwr yn cael ei asesu ar incwm eich rhieni o flwyddyn neu ddwy yn ôl, ond gallwch ofyn am gael eich asesu ar incwm eleni os ydych yn credu bod eu hincwm wedi gostwng o leiaf 15% yng Nghymru, Lloegr neu Ogledd Iwerddon neu i fand incwm is yn yr Alban.

Bydd angen i’ch rhieni neu’ch gwarcheidwaid gyflwyno prawf incwm ac ar ddiwedd y flwyddyn dreth (Ebrill nesaf) i ddangos faint y gwnaethon nhw ei ennill mewn gwirionedd trwy gydol y flwyddyn.

Cymorth ariannol i fyfyrwyr o Loegr

Mae dau fath gwahanol o fenthyciadau ar gael i fyfyrwyr israddedig yn Lloegr sy’n astudio mewn prifysgol neu goleg yn Lloegr, Benthyciad Ffioedd Dysgu a Benthyciad Cynhaliaeth. Mae trefniadau cefnogaeth ar wahân yn gymwys i fyfyrwyr sy’n ymgymryd â gradd meistr ôl-raddedig neu gyrsiau gradd doethur.

Benthyciad Ffioedd Dysgu

Dyma’r benthyciad sy’n ysgwyddo cost ffioedd dysgu eich cwrs. Caiff ei dalu i’ch coleg neu brifysgol ac rydych yn ei ad-dalu wedi i chi orffen eich cwrs a dechrau ennill cyflog uwchben swm penodol.

Gall myfyrwyr israddedig llawn amser gael benthyciadau o hyd at £9,250 os ydynt yn astudio mewn prifysgol neu goleg a ariennir yn gyhoeddus yn 2018/19 neu gyda darparwr Cymeradwy (Cap Ffi) yn 2019/20. Gall myfyrwyr israddedig llawn amser sy’n dechrau cwrs gradd carlam gyda darparwr Cymeradwy (Cap Ffi) yn 2019/20 o 1 Awst 2019 ymlaen ymgeisio am fenthyciad ffioedd dysgu o hyd at £11,100 i dalu am gostau llawn eu hyfforddiant.

Gall myfyrwyr israddedig llawn amser mewn prifysgol neu goleg preifat yn 2018/19 neu gyda Darparwr Cymeradwy yn 2019/20 dderbyn hyd at £6,165 mewn benthyciad ffioedd dysgu tuag at gostau eu hyfforddiant. Gall myfyrwyr israddedig llawn amser sy’n dechrau cwrs gradd carlam gyda darparwr Cymeradwy yn 2019/20 o 1 Awst 2019 ymlaen ymgeisio am fenthyciad ffioedd dysgu o hyd at £7,400 tuag at gostau eu hyfforddiant.

Mae gwybodaeth bellach ar gael ar wefan .GOV.UK.

Benthyciad Cynhaliaeth Llawn Amser

Mae’r benthyciad hwn yn gyfraniad tuag at eich costau byw tra byddwch chi’n mynychu’ch cwrs israddedig llawn amser yn y Brifysgol. Os ydych chi’n ymgymryd â’ch cwrs trwy ddysgu o bell, gan amlaf ni fyddwch chi’n gymwys am fenthyciad cynhaliaeth.

Bydd yr union swm a gewch yn dibynnu ar eich incwm cartref.

Myfyriwr amser llawn Blwyddyn academaidd 2018 i 2019 Blwyddyn academaidd 2019 i 20
Byw gartref Hyd at £7,324 Hyd at £7,529
Byw i ffwrdd o gartref, y tu allan i Lundain Hyd at £8,700 Hyd at £8,974
Byw i ffwrdd o gartref, yn Llundain Hyd at £11,354 Hyd at £11,672
Fe dreuliwch flwyddyn o gwrs y DU yn astudio dramor Hyd at £9,963 Hyd at £10,242

Os oes gennych gostau ychwanegol wrth astudio o ganlyniad i anabledd, fe allech chi fod yn gymwys i dderbyn Lwfans Myfyrwyr Anabl. Mae’r swm y mae gennych yr hawl i’w dderbyn wedi’i seilio ar incwm eich cartref.

Os oes gennych oedolion neu blant sy’n dibynnu arnoch chi, fe allech chi fod yn gymwys i dderbyn grantiau ychwanegol sydd wedi’u seilio ar incwm eich cartref.

Mae gwybodaeth bellach ar gael ar wefan .GOV.UK.

Benthyciadau Ffioedd Dysgu ar gyfer myfyrwyr israddedig rhan amser o Loegr

Mae’n bosibl y byddwch chi’n gallu derbyn benthyciad ffioedd dysgu os oes gan eich cwrs ‘ddwyster cwrs’ o 25% neu’n fwy ar gyfer pob blwyddyn academaidd ac ar gyfer y cwrs cyfan.

Mae lefel dwyster y cwrs yn ddibynnol ar faint o’ch cwrs a gwblhewch bob blwyddyn, o’i gymharu â chwrs amser llawn cyfatebol. Bydd angen ichi wirio dwyster y cwrs gyda’ch prifysgol neu goleg.

Os ydynt yn gymwys, gall myfyrwyr israddedig rhan amser ymgeisio am:

 • benthyciad ffioedd dysgu o hyd at £6,935 y flwyddyn mewn prifysgol neu goleg a ariennir yn gyhoeddus yn 2018/19 neu gyda darparwr Cymeradwy (Cap Ffi) 2019/20.
 • Lwfans Myfyrwyr Anabl, lle fo’n berthnasol.

Mae cyfraddau is o fenthyciadau ffioedd dysgu yn gymwys i fyfyrwyr israddedig rhan amser sy’n astudio cyrsiau mewn prifysgol neu golegau preifat yn 2018/19 neu Ddarparwyr Cymeradwy yn 2019/20.

Mae gwybodaeth bellach ar gael ar wefan .GOV.UK.

Benthyciadau cynhaliaeth ar gyfer myfyrwyr israddedig rhan amser o Loegr

Os ydych chi’n mynychu gradd baglor rhan amser neu gwrs cyfwerth sy’n dechrau ar 1 Awst 2018 neu ar ôl hynny (a elwir yn gwrs addysg uwch ‘lefel 6’) fe allech chi fod yn gymwys am fenthyciad cynhaliaeth rhan amser tuag at eich costau byw. Mae’r cyfraddau benthyciad uchaf yr un peth â’r rheini ar gyfer cyrsiau israddedig llawn amser ond bydd y swm y byddwch chi’n gymwys ar ei gyfer yn dibynnu ar le’r ydych chi’n byw ac yn astudio a dwyster yr astudio ar eich cwrs rhan amser o’i gymharu â chwrs llawn amser.

Mae gwybodaeth bellach ar gael ar wefan .GOV.UK.

Nid yw benthyciadau cynhaliaeth rhan amser ar gael ar gyfer cyrsiau lefelau 4 a 5 (e.e. Gradd Sylfaen, HND) neu ar gyfer cyrsiau rhan amser a gynhelir trwy ddysgu o bell.

Myfyrwyr meistr ôl-raddedig o Loegr

Os bwriadwch ddechrau gradd meistr ôl-raddedig ac yn 59 oed neu’n iau, fe allech chi fod yn gymwys i dderbyn benthyciad o hyd at £10,609 yn 2018/19 (neu hyd at £10,906 ar gyfer myfyrwyr newydd yn 2019/20) i gyfrannu at gostau eich cwrs a chostau byw.

Dim ond pan fyddwch chi’n ennill mwy na’r trothwy cyflog fyddwch chi’n dechrau ad-dalu, sef £21,000 y flwyddyn ar hyn o bryd.

Mae gwybodaeth bellach ar gael ar wefan .GOV.UK.

Myfyrwyr doethur ôl-raddedig o Loegr

Os bwriadwch ddechrau gradd doethur ôl-raddedig ac yn 59 oed neu’n iau, fe allech chi fod yn gymwys i dderbyn benthyciad o hyd at £25,000 yn 2018/19 (neu hyd at £25,700 ar gyfer myfyrwyr newydd yn 2019/20) i gyfrannu at gostau eich cwrs a chostau byw.

Dim ond pan fyddwch chi’n ennill mwy na’r trothwy cyflog fyddwch chi’n dechrau ad-dalu, sef £21,000 y flwyddyn ar hyn o bryd.

Mae gwybodaeth bellach ar gael ar wefan .GOV.UK.

Cymorth ariannol i fyfyrwyr o’r Alban

Cefnogaeth Israddedig Llawn amser

Cymorth Ffioedd Dysgu

Gall myfyrwyr cymwys sy’n hanu o’r Alban ymgeisio i Student Awards Agency Scotland (SAAS) ar gyfer talu eu ffioedd dysgu. Mae argaeledd yr arian yn amrywio gan ddibynnu ar y modd astudio:

 • Gradd neu gyfwerth mewn HEI a ariennir yn gyhoeddus yn yr Alban – Cyfraniad ffioedd dysgu llawn o £1,820
 • HNC/HND neu gyfwerth mewn HEI a ariennir yn gyhoeddus yn yr Alban – Cyfraniad ffioedd dysgu llawn o £1,285
 • Cyrsiau Addysg Uwch gan ddarparwr Preifat yn yr Alban – Cyfraniad ffioedd dysgu o £1,205
 • Astudio mewn HEI a ariennir yn gyhoeddus yng ngweddill y DU (rUK) – Benthyciad ffioedd dysgu o hyd at £9,250
 • Yn astudio cwrs gradd carlam mewn HEI a ariennir yn gyhoeddus yn rUK – Benthyciad ffioedd dysgu o hyd at £11,100 o BA 2019/20
 • Yn astudio cwrs gradd carlam mewn HEI a ariennir yn breifat yn rUK – Benthyciad ffioedd dysgu hyd at £7,400 o BA 2019/20
 • Yn astudio HEI a ariennir yn breifat yng ngweddill rUK – Benthyciad ffioedd dysgu hyd at £6,165

Cefnogaeth Cost Byw

Gall myfyrwyr cymwys sy’n hanu o’r Alban gael cymysgedd o fwrsariaeth – nad oes angen ei ad-dalu – a benthyciad cynhaliaeth, y mae angen ei ad-dalu.

Bydd y swm a gewch yn amrywio gan ddibynnu ar eich incwm cartref.

Myfyrwyr Dibynnol*

Incwm cartref Bwrsari Benthyciad Cyfanswm
£0 i £18,999 £1,875 £5,750 £7,625
£19,000 i £23,999 £1,125 £5,750 £6,875
£24,000 i £33,999 £500 £5,750 £6,250
£34,000 ac uwch £0 £4,750 £4,750

Myfyrwyr Annibynnol**

Incwm cartref Bwrsari Benthyciad Cyfanswm
£0 i £18,999 £875 £6,750 £7,625
£19,000 i £23,999 £0 £6,750 £6,750  
£24,000 i £33,999 £0 £6,750 £6,250
£34,000 ac uwch £0 £4,750 £4,750

*myfyrwyr sengl sy’n iau na 25 oed heb unrhyw blant dibynnol

**myfyrwyr dros 25 oed

Gall rhai cyrsiau, fel Meddygaeth yn St Andrews, cyrsiau rhyngosod a phan fyddwch yn astudio dramor, effeithio ar eich cymorth ariannol. Mae mwy o wybodaeth ar wefan yr Asiantaeth Dyfarniadau Myfyrwyr yr Alban (SAAS).

Os ydych yn astudio BDS Deintyddiaeth, mae Grant Cymorth i Fyfyrwyr Deintyddiaeth (DSSG) ar gael hefyd.

Myfyrwyr rhan amser

Gall myfyrwyr sy’n hanu o’r Alban gael mynediad at y Grant ffioedd rhan amser (PTFG), sy’n helpu bob blwyddyn tuag at gost eich ffioedd dysgu. Bydd lefel y ffioedd dysgu yn dibynnu ar nifer y credydau yr ydych chi’n eu gwneud a’r cymhwyster yr ydych chi’n ei astudio.

Yr uchafswm grant ffioedd y gallwn ei ddyfarnu yw:

 • £1,805 ar gyfer cyrsiau lefel gradd a ariennir yn gyhoeddus,
 • £1,820 ar gyfer cyrsiau prifysgol 120 credyd cymwys, nad ydynt wedi’u lleoli ar y campws,
 • £1,274 ar gyfer dyfarniadau Cenedlaethol Uwch a ariennir yn gyhoeddus (HNC, HND),
 • £1,195 ar gyfer pob cwrs gan ddarparwyr preifat.

Myfyrwyr ôl-raddedig

Gall myfyrwyr sy’n hanu o’r Alban a’r UE sy’n ymgymryd ag unrhyw gwrs ôl-raddedig a ‘ddysgir’ hyd at lefel meistr (gan gynnwys cyrsiau dysgu o bell a rhan amser) ymgeisio i SAAS am fenthyciad ffioedd dysgu o hyd at £5,500. Gall myfyrwyr sy’n hanu o’r Alban hefyd gael mynediad at fenthyciad costau byw o hyd at £4,500 (gan gynnwys cyrsiau dysgu o bell).

Mae ariannu ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig rhan amser wedi’i gyfyngu ar gyfer y rheini y gellir eu cyflawni yn ddim llai na 50% o gyflymder y cwrs llawn amser cyfwerth. Os nad oes cwrs llawn amser, rhaid cwblhau’r cwrs ôl-raddedig rhan amser mewn llai na thair blynedd.

Nid yw ariannu ar gael ar gyfer unrhyw gwrs ôl-raddedig rhan amser a gyflenwir y tu hwnt i’r Alban. Ni fydd cyrsiau ôl-raddedig llawn amser a gyflenwir y tu allan i’r Alban yn cael eu hariannu oni bai nad oes cwrs cyfwerth ar gael mewn sefydliad yn yr Alban.

Nid yw Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn darparu benthyciadau i fyfyrwyr ar gyfer Meistri Ymchwil a chyrsiau lefel PhD.

Cymorth ariannol arall i fyfyrwyr o’r Alban

Yn ddibynnol ar eich amgylchiadau, dyma rai ffyrdd eraill o gael cymorth ariannol.

Bwrsariaeth a grant profiad gofal - mae ar gael i fyfyrwyr llawn amser sydd wedi derbyn gofal gan Awdurdod Lleol ac sy’n iau na 26 oed.

Grant cost byw ar gyfer unig rieni a’r rheini gyda dibynyddion sy’n oedolion,

Mae Lwfans myfyrwyr anabl ar gael i’r rhai sydd ag anabledd neu anawsterau dysgu.

Cronfeydd Disgresiwn – maen nhw ‘n cynnig cymorth e.e. gyda chostau tai neu deithio, ar gyfer myfyrwyr sy’n profi anhawster ariannol wrth gael mynediad neu barhau mewn addysg uwch.

Mae Cronfeydd Gofal Plant Disgresiwn yn cynnig cymorth tuag at gostau gofal plant cofrestredig ffurfiol. Dysgwch fwy am gefnogaeth ariannol arall yn yr Alban

Cefnogaeth ariannol ar gyfer myfyrwyr o Gymru

Angen gwybod

Nid oes angen fel arfer i dalu grantiau yn ôl oni bai eich bod yn gadael y cwrs yn gynnar, ond mae’n rhaid i chi dalu unrhyw fenthyciadau a gewch yn ôl.

Byddwch ond yn ad-dalu’r elfen fenthyca o’r ffioedd dysgu unwaith y byddwch yn ennill dros y trothwy incwm wedi i chi raddio. £25,000 y flwyddyn yw hyn ar hyn o bryd.

Help gyda chostau byw i fyfyrwyr newydd

Gall myfyrwyr o Gymru sy’n dechrau cwrs prifysgol ym mis Medi 2019 ymgeisio am grantiau a benthyciadau newydd. Mae’r cymorth ar gael i fyfyrwyr amser llawn a rhan-amser sy’n israddedigion tro cyntaf.

Er bod pob myfyriwr newydd yn cael peth cymorth ariannol, bydd y swm a gewch mewn benthyciadau a grantiau’n dibynnu ar incwm eich cartref a ble fyddwch chi’n byw yn ystod y tymor. Mae’r tablau isod yn dangos faint allech chi ei gael yn ddibynnol ar wahanol amgylchiadau.

Byw gyda’ch rhieni

Incwm cartref Grant Benthyciad
£18,370 neu lai £6,885 £955
£25,000 £5,930 £1,910
£35,000 £4,488 £3,352
£45,000 £3,047 £4,793
£45,001 neu fwy £1,000 £6,840

Y cyfanswm mewn benthyciadau a grantiau i fyfyrwyr sy’n byw gyda’u rhieni yw £7,650.

Byw i ffwrdd o gartref, astudio y tu allan i Lundain

Incwm cartref Grant Benthyciad
£18,370 neu lai £8,100 £1,125
£25,000 £6,947 £2,278
£35,000 £5,208 £4,017
£45,000 £3,469 £7356
£45,001 neu fwy £1,000 £8,225

Y cyfanswm mewn benthyciadau a grantiau i fyfyrwyr sy’n byw i ffwrdd o gartref y tu allan i Lundain yw £9,000.

Byw i ffwrdd o’ch cartref, astudio yn Llundain

Incwm cartref Grant Benthyciad
£18,370 neu lai £10,124 £1,406
£25,000 £8,643 £2,887
£35,000 £6,408 £5,112
£45,000 £4,174 £7,356
£45,001 neu fwy £1,000 £10,530

Y cyfanswm ar gyfer myfyrwyr sy’n byw o’u cartref yn Llundain mewn benthyciadau a grantiau yw £11,530.

Bydd myfyrwyr rhan-amser yn cael cymorth pro-rata yn seiliedig ar ddwyster y cwrs, gydag uchafswm o £4,987.50 ar gyfer grantiau a benthyciadau

Gall myfyrwyr meistr ôl-raddedig gael benthyciad ôl-raddedig o £13,000 os ydynt yn astudio unrhyw le yn y DU, a bydd yn derbyn tua £4,000 yn ychwanegol am astudio yng Nghymru.

Gall myfyrwyr doethur ôl-raddedig 59 oed neu’n iau dderbyn benthyciad ôl-raddedig o hyd at £25,000 os ydynt yn astudio unrhyw le yn y DU i gyfrannu at eich costau cwrs a chostau byw.

Dim ond pan fyddwch chi’n ennill mwy na’r trothwy cyflog fyddwch chi’n dechrau ad-dalu, sef £21,000 y flwyddyn ar hyn o bryd.

Mae gwybodaeth bellach ar gael ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Angen gwybod

Gyda chynllun canslo rhannol Llywodraeth Cymru gallech hefyd gael hyd at £1,500 i leihau eich benthyciad cynhaliaeth pan dalwch eich ad-daliad cyntaf. Gallwch hefyd ddarllen mwy am ad-dalu eich benthyciad myfyriwr ar ein gwefan.

Benthyciad Ffioedd Dysgu

Gallwch wneud cais am fenthyciad ffioedd dysgu a fydd yn helpu i dalu am ffioedd y cwrs. Caiff ei dalu’n uniongyrchol i’ch prifysgol neu goleg ac nid yw cymhwysedd amdano’n ddibynnol ar eich incwm cartref. Gallwch fenthyca faint bynnag yw swm eich ffioedd hyd at y symiau isod. Os yw’ch ffioedd yn uwch, bydd angen i chi ddod o hyd i weddill yr arian eich hun.

Eich lleoliad astudio Amser llawn Rhan-amser
Astudio mewn prifysgol neu goleg cyhoeddus yng Nghymru £9,000 £2,625
Astudio mewn prifysgol neu goleg cyhoeddus yn Lloegr, Gogledd Iwerddon neu’r Alban £9,250 £6,935
Astudio mewn prifysgol neu goleg preifat yn Lloegr, Gogledd Iwerddon neu’r Alban £6,165 £4,625

Os dechreuoch ar eich cwrs cyn mis Medi 2018, byddwch yn parhau i gael cymorth gyda’ch pecyn presennol.

Grantiau ar gyfer gofal plant, dibynyddion, a myfyrwyr anabl

Mae cymorth pellach ar gael hefyd i fyfyrwyr sydd â phlant neu ddibynyddion, neu sydd ag anabledd. Mae’r manylion yn llawn ar gael ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Cymorth ariannol i fyfyrwyr yng Ngogledd Iwerddon

Mae dau fath o gymorth ariannol nad oes angen eu had-dalu os ydych yn dod o Ogledd Iwerddon ac yn astudio yn y DU, sef y Grant Cynhaliaeth a’r Grant Cymorth Arbenigol.

Dim ond un o’r grantiau allwch chi ei gael, nid y ddau, a bydd y swm a gewch yn dibynnu ar eich incwm cartref.

Gallwch ymgeisio am y ddau wrth i chi ymgeisio am eich Benthyciad Myfyriwr. Er bod y ddau grant yn cynnig yr un swm i chi, mae un gwahaniaeth allweddol rhyngddynt sef y bydd y Grant Cynhaliaeth yn lleihau swm y benthyciad myfyriwr allwch chi ei gael. Dyma fwy o wybodaeth am y gwahaniaeth rhyngddynt, i’ch helpu i benderfynu pa un sydd orau i chi.

Grant Cymorth Arbenigol

Yn hytrach na disodli rhan o’ch Benthyciad Myfyriwr, telir y grant hwn fel ychwanegiad. Felly fe gewch eich benthyciad myfyriwr yn llawn ac yna ni fydd angen i chi ad-dalu’r swm a gewch o’r Grant Cymorth Arbenigol.

Ymhellach, nid yw’n cael ei gyfrif fel incwm os ydych yn cael budd-daliadau yn seiliedig ar incwm.

Rydych yn debygol o fod yn gymwys am y Grant Cymorth Arbenigol:

 • os ydych yn rhiant sengl
 • os oes gennych chi bartner sydd hefyd yn fyfyriwr
 • os oes gennych chi anabledd neu anawsterau dysgu.
Incwm cartref Swm y grant
Llai na £19,203 £3,475
£19,204 i £41,065 Grant rhannol
£41,066 ac uwch Ddim yn gymwys am grant

Grant Cynhaliaeth

Mae’r grant hwn yn disodli rhan o Fenthyciad Cynhaliaeth Myfyrwyr, felly os cewch y grant llawn o £3,475 yna fe gewch £3,475 yn llai yn eich benthyciad.

Incwm cartref Swm y grant
Llai na £19,203 £3,475
£19,204 to £41,065 Grant rhannol
£41,066 ac uwch Ddim yn gymwys am grant

Rheoli eich cyllideb

Er nad oes rhaid talu bwrsariaethau a grantiau yn ôl, mae angen talu benthyciadau myfyrwyr a chynhaliaeth. Bydd gennych chi swm cyfyngedig o arian ac ni fyddwch eisiau ychwanegu at eich benthyciadau os yn bosibl.

Mae hyn yn golygu ei bod yn bwysig eich bod yn cynllunio sut i ddefnyddio eich arian yn effeithiol i helpu gyda chostau dydd i ddydd bod yn fyfyriwr.

Cofiwch: Nid oes unrhyw beth y byddwch yn ei fenthyca i ariannu eich bywyd fel myfyriwr yn arian am ddim!

Gallwch gael rhagor o wybodaeth yn eich canllaw i Gyllidebu ar gyfer y coleg neu’r brifysgol.

Sut mae ad-dalu eich benthyciad myfyriwr yn gweithio

Ar gyfer cyrsiau sy’n cael eu hariannu gan gyllid myfyrwyr yng Nghymru neu Loegr o Fedi 2012, fydd dim ond rhaid i chi ddechrau gwneud ad-daliadau wedi i chi ddechrau ennill £25,000+ neu ragor y flwyddyn.

Yng Ngogledd Iwerddon a’r Alban, mae ad-daliadau benthyciadau yn dechrau unwaith y byddwch yn ennill dros £18,330 y flwyddyn yn unig.

Bydd eich cyflogwr yn didynnu’r taliadau hyn yn awtomatig o’ch cyflog.

Os byddwch yn hunangyflogedig byddwch yn gwneud ad-daliadau trwy eich ffurflenni treth hunanasesu.

Os nad ydych wedi ad-dalu’r benthyciad yn llawn, 30 mlynedd wedi eich taliad cyntaf, mae’r gweddill yn cael ei ddileu.

Yn aml mae myfyrwyr yn anghofio bod rhaid iddynt ad-dalu eu benthyciadau cynhaliaeth yn ogystal â ffioedd dysgu, wedi iddynt ddechrau ennill swm penodol.

Gall hyn beri ysgytwad pan welwch y didyniad misol cyntaf, felly byddwch yn barod.

Dysgwch fwy am ad-dalu eich benthyciad a sut i baratoi ar gyfer hyn yn ein canllaw i Ad-dalu eich benthyciadau myfyrwyr.

Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth ar fenthyciadau, grantiau, bwrsariaethau a chymorth ariannol arall sydd ar gael ar gyfer myfyrwyr israddedig, rhan-amser neu ôl-raddedig, neu ar gyfer myfyrwyr gydag anghenion arbennig, siaradwch gyda chynghorydd neu’r gwasanaethau cefnogaeth i fyfyrwyr yn eich prifysgol neu goleg.

Neu, gallwch gysylltu ag asiantaeth cyllid i fyfyrwyr eich gwlad (neu’r wlad ble rydych yn bwriadu astudio os nad ydych yn preswylio yn y Deyrnas Unedig):

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?