Cyllid i Fyfyrwyr: Beth sydd angen i chi ei wybod

Efallai’ch bod yn paratoi i fynd ymlaen i addysg uwch yn y brifysgol neu’r coleg, ond yn ansicr ynghylch costau cysylltiedig, neu sut allwch chi eu fforddio. Mae cyllid i fyfyrwyr yn cynnig benthyciadau ffioedd dysgu, grantiau i fyfyrwyr a bwrsariaethau, oll wedi eu cynllunio i ddarparu cefnogaeth gyda chostau bod yn fyfyriwr addysg uwch. Ewch ymlaen i ddarllen yr erthygl hon am gyngor ar gyllid i fyfyrwyr ar yr opsiynau ariannol sydd ar gael i chi fel myfyriwr a sut allwch chi reoli ac ad-dalu unrhyw fenthyciadau i fyfyrwyr sy’n daladwy.

Faint mae prifysgol yn ei gostio?

Ffioedd Dysgu

Bydd pob prifysgol neu goleg addysg bellach yn codi ffi ddysgu arnoch am bob blwyddyn academaidd y byddwch yn astudio yno.

Mae’r swm y gallant godi arnoch chi fel myfyriwr yn ddibynnol ar ble rydych yn byw ar hyn o bryd a ble’r hoffech astudio.

Mae uchafswm ffioedd dysgu y gall prifysgolion a cholegau a ariennir yn gyhoeddus godi ar fyfyrwyr yn flynyddol, ar gyfer cyrsiau addysg uwch yn y DU yn 2016/17, wedi eu nodi isod:

Ardal gartref y myfyriwr Lleoliad y brifysgol neu goleg      
  Lloegr Yr Alban Cymru Gogledd Iwerddon
Lloegr Hyd at £9,000 Hyd at £9,000 Hyd at £9,000 Hyd at £9,000
Yr Alban Hyd at £9,000 Dim ffi Hyd at £9,000 Hyd at £9,000
Cymru Hyd at £9,000 Hyd at £9,000 Hyd at £3,900 Hyd at £9,000
Gogledd Iwerddon Hyd at £9,000 Hyd at £9,000 Hyd at £9,000 Hyd at £3,925
UE Hyd at £9,000 Dim ffi Hyd at £3,900 Hyd at £3,925

(Ffynhonnell: UCAS, 2016opens in new window)

Efallai eich bod yn gymwys i ymgeisio am fenthyciad ffioedd dysgu, sy’n talu am gost lawn eich cwrs, hyd at £9,000, ar gyfer pob blwyddyn academaidd o’ch astudiaethau.

Mae cyllid i fyfyrwyr yn talu’r ffioedd dysgu yn uniongyrchol i’ch prifysgol neu goleg, a dim ond wedi i chi gwblhau eich astudiaethau a dechrau ennill uwchlaw swm penodol y byddwch yn dechrau ad-dalu’r benthyciad hwn.

Os ydych chi wedi derbyn cyllid ar gyfer astudio israddedig blaenorol, yn bwriadu bod yn fyfyriwr rhan-amser neu ôl-raddedig, neu’n dymuno astudio mewn prifysgol a ariennir yn breifat, dylech gysylltu â’r cwmni benthyciadau i fyfyrwyr, gan fod rheolau gwahanol ar waith.

Myfyrwyr Ôl-raddedig

Os ydych chi’n bwriadu astudio am radd meistr, gallwch chi ymgeisio am fenthyciad ôl-raddedig os dechreuodd eich cwrs ar, neu wedi, 1 Awst 2016.

Efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn hyd ar £10,000 tuag at eich cwrs a chostau byw.

##
Benthyciadau Gradd Ôl-raddedig a Ddysgir

Bydd y llywodraeth yn codi’r trothwy oedran ar gyfer benthyciadau ôl-raddedig newydd, fel eu bod ar gael i bawb dan 60, ac yn lleihau’r gyfradd ad-dalu o 9% i 6% o incwm dros £21,000. Bydd benthyciadau yn cael eu cyflwyno o 2016-17.

Myfyrwyr Rhan-amser

Efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn benthyciad ffioedd dysgu os oes gan eich cwrs ‘ddwyster cwrs’ o 25% neu fwy.

Mae lefel dwyster y cwrs yn ddibynnol ar faint o’ch cwrs ydych chi’n ei gwblhau bob blwyddyn, o gymharu â chwrs llawn amser cyfatebol.

Os yn gymwys, gall myfyrwyr rhan-amser nawr hawlio am:

 • Fenthyciad ffioedd dysgu o hyd at £6,750 y flwyddyn
 • Lwfansau Myfyrwyr Anabl

Myfyrwyr o Gymru

Yn Lloegr, nid yw grantiau cynhaliaeth i fyfyrwyr ar gael mwyach i fyfyrwyr newydd a fydd yn cychwyn y flwyddyn academaidd 2016/17 a bydd y system fenthyciadau yn disodli’r grantiau. Bydd angen ad-dalu’r rhain pan fyddwch yn ennill mwy na £21,000 y flwyddyn, cyn treth.

Gall Myfyrwyr o Gymru ymgeisio am grant ffioedd dysgu hyd at £5,100 a benthyciad ffioedd dysgu hyd at £3,900 yn 2016/17 i dalu am eu cwrs mewn prifysgol neu goleg a ariennir yn gyhoeddus yn unrhyw le yn y DU.

Dim ond elfen benthyciad y ffioedd dysgu fydd angen i chi ad-dalu, ond nid nes eich bod wedi graddio a dechrau ennill swm penodol.

Grantiau cynhaliaeth a benthyciadau ar gyfer costau byw

Yn ogystal â ffioedd dysgu, mae nifer o bethau eraill y bydd angen i chi dalu amdanynt tra byddwch yn fyfyriwr.

Mae’r rhain yn cynnwys costau: llety, bwyd, llyfrau a theithio.

Mae grantiau cynhaliaeth ar gael ar gyfer pob blwyddyn academaidd o’ch astudiaethau, i helpu gyda chostau.

Byddwch yn derbyn taliad ar ddechrau pob tymor i mewn i’ch cyfrif myfyriwr.

Yn yr Alban, gelwir grantiau cynhaliaeth yn fwrsariaethau.

Yng Nghymru, maent yn cael eu galw yn Grantiau Dysgu’r Cynulliad.

Bydd benthyciadau cynhaliaeth newydd ar gyfer myfyrwyr rhan amser yn astudio yn Lloegr yn cael eu cyflwyno o 2018 i gefnogi costau llety wrth astudio.

Dewis rhwng grantiau myfyrwyr a benthyciadau

Cyfrifwch faint allai grantiau cynhaliaeth a bwrsarïau wrthbwyso’ch angen am fenthyciadau cynhaliaeth neu orddrafftiau.

Tra y bydd unrhyw grant cynhaliaeth a dderbyniwch yn lleihau’r swm o fenthyciad y gallwch fod yn gymwys i’w gael, nid yw’n ofynnol i chi ad-dalu grantiau wedi cwblhau eich cwrs.

Os bydd angen i chi gymryd benthyciad cynhaliaeth, yna yn gyffredinol bydd yn fwy cost effeithiol na chymryd benthyciad masnachol ac yn sicr yn rhatach nag ariannu eich costau byw fel myfyriwr gyda chardiau credyd os na allwch ad-dalu’n rheolaidd.

Yn debyg i fenthyciadau ffioedd dysgu, rydych yn ad-dalu benthyciadau cynhaliaeth mewn cyfandaliadau misol wedi i chi raddio a dechrau ennill uwchlaw swm penodol.

Cymorth ariannol sydd ar gael i fyfyrwyr

Mae nifer o becynnau cymorth ariannol eraill ar gael i fyfyrwyr, megis bwrsariaethau neu ysgoloriaethau y gallech eu cyrchu gan ddibynnu ar eich amgylchiadau.

Mae’r rhain un cynnwys cefnogaeth ar gyfer:

 • Myfyrwyr Anabl
 • Myfyrwyr o gartrefi incwm isel,
 • Myfyrwyr gyda phlant neu oedolion dibynnol,
 • Myfyrwyr yn astudio proffesiynau penodol e.e. Nyrsio

Cyngor cyllid i fyfyrwyr - Sut i reoli eich cyllideb

Nawr eich bod yn deall y gwahaniaeth rhwng benthyciad myfyriwr, grant cynhaliaeth a bwrsariaeth, mae’n bwysig eich bod yn cynllunio sut i ddefnyddio pob un yn effeithiol i helpu gyda chostau dydd i ddydd bod yn fyfyriwr.

Cofiwch: Nid oes unrhyw beth y byddwch yn ei fenthyca i ariannu eich bywyd fel myfyriwr yn arian am ddim!

Darllenwch fwy yn ein canllaw: Cyllidebu ar gyfer coleg neu brifysgol

Ddim yn ennill digon? Fydd dim rhaid i chi ei dalu eto

Mae ad-daliadau benthyciadau i fyfyrwyr yn cael eu cyfrifo yn ddibynnol ar faint ydych yn ei ennill.

Ar gyfer cyrsiau sy’n cael eu hariannu gan gyllid myfyrwyr yng Nghymru neu Loegr o Fedi 2012, fydd dim ond rhaid i chi ddechrau gwneud ad-daliadau o 2017 wedi i chi ddechrau ennill £21,000 neu ragor y flwyddyn.

Yng Ngogledd Iwerddon a’r Alban, mae ad-daliadau benthyciadau yn dechrau unwaith y byddwch yn ennill dros £17,495 y flwyddyn.

Bydd eich cyflogwryn didynnu’r taliadau hyn yn awtomatig o’ch cyflog.

Os byddwch yn hunangyflogedig byddwch yn gwneud ad-daliadau fel rhan o’ch cofnodion treth hunanasesu.

Byddwch yn talu llog ar unrhyw fenthyciadau ffioedd dysgu a chynhaliaeth o’r eiliad y byddwch yn eu derbyn fel myfyriwr hyd nes bod y balans wedi ei ad-dalu.

Os nad ydych wedi ad-dalu’r benthyciad yn llawn, 30 mlynedd wedi eich taliad cyntaf mae gweddill y benthyciad yn cael ei ddileu’n awtomatig.

Yn aml mae myfyrwyr yn anghofio bod rhaid iddynt ad-dalu eu benthyciadau cynhaliaeth yn ogystal â ffioedd dysgu wedi iddynt raddio a dechrau ennill digon.

Gall hyn beri ysgytwad pan welwch y didyniad misol cyntaf, felly byddwch yn barod.

Am ragor o fanylion, gweler ein herthygl ar Ad-dalu eich benthyciadau myfyriwr.

Cyngor cyllid i fyfyrwyr - ble i fynd?

Gall cyllid i fyfyrwyr fod yn bwnc anodd ei daclo ar y dechrau.

Felly, dyma grynodeb fer o’r wybodaeth bwysicaf i chi gofio:

 • Yr uchafswm ffioedd dysgu y gall prifysgolion godi yw £9,000
 • Gall myfyrwyr amser llawn yn dechrau o 2016 ymgeisio am fenthyciad cynhaliaeth, hyd at £8,200, yn ddibynnol ar incwm y cartref
 • Bydd myfyriwr graddedig cyfartalog o Brifysgolion y Deyrnas Unedig yn gadael gyda dyled a amcangyfrifir i fod yn £48,000
 • Mae unrhyw ddyled sy’n weddill yn cael ei ganslo’n llawn wedi 30 mlynedd
 • Codir llog ar gyfradd chwyddiant +3% pa tra byddwch yn y brifysgol. Mae’n parhau ar 0-3% wedi hynny
 • Mae grantiau cynhaliaeth yn dal ar gael ar gyfer myfyrwyr cyfredol a ddechreuodd eu cwrs cyn 2016
 • Mae grantiau a chyllid arall ar gael i fyfyrwyr newydd gydag anableddau, dibynyddion neu rai sydd o gefndiroedd incwm isel
 • Mae yna wahaniaethau mawr rhwng systemau yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon

Am ragor o wybodaeth ar grantiau, benthyciadau neu gymorth ariannol arall sydd ar gael ar gyfer myfyrwyr israddedig, rhan-amser neu ôl-raddedig siaradwch gyda chynghorydd gyrfaoedd yn eich prifysgol neu goleg.

Neu, gallwch gysylltu ag asiantaeth cyllid i fyfyrwyr eich gwlad (neu’r wlad ble rydych yn bwriadu astudio os nad ydych yn preswylio yn y Deyrnas Unedig):

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?