Cyllid i Fyfyrwyr: Beth sydd angen i chi ei wybod

Fel myfyriwr gallwch wneud cais am fenthyciadau ffioedd dysgu a chynhaliaeth i dalu ffioedd eich cwrs a chostau byw. Yn ddibynnol ar ble ydych chi’n byw yn y Deyrnas Unedig, ble ydych chi eisiau astudio a’ch amgylchiadau personol, efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer grantiau a bwrsariaethau hefyd.

FaBeth yw cost prifysgol neu goleg?

Uchafswm y ffioedd dysgu y gall prifysgolion a cholegau sydd wedi eu hariannu’n gyhoeddus eu codi’n flynyddol yw £9,250.

Mae’r swm y gallant godi arnoch chi yn ddibynnol ar ble rydych yn byw ar hyn o bryd a ble’r hoffech astudio.

Os ydych chi’n byw yng Nghymru, Gogledd Iwerddon neu’r Alban, efallai y bydd asiantaeth cyllid i fyfyrwyr eich gwlad yn talu rhywfaint neu’r cyfan o’ch costau ffioedd dysgu.

Gallwch wneud cais am fenthyciad ffioedd dysgu i dalu cost lawn eich cwrs israddedig mewn sefydliad a ariennir yn gyhoeddus.

Mae benthyciadau ffioedd dysgu yn mynd yn uniongyrchol i’ch prifysgol neu goleg ac nid i’ch cyfrif banc. Dim ond wedi i chi gwblhau’ch astudiaethau a dechrau ennill uwchlaw swm penodol fyddwch chi’n dechrau talu’r rhain yn ôl, ynghyd ag unrhyw fenthyciadau cynhaliaeth a dderbynioch.

Os ydych:

  • eisiau astudio mewn prifysgol a ariennir yn breifat
  • yn bwriadu bod yn fyfyriwr rhan-amser neu ôl-raddedig
  • wedi derbyn cyllid ar gyfer astudio israddedig blaenorol.

Dylech gysylltu ag asiantaeth gyllid i fyfyrwyr eich gwlad, gan y gall fod rheolau cyllido gwahanol.

Cymorth ariannol i fyfyrwyr Saesneg

Mae dau fath o fenthyciad ar gael i fyfyrwyr Saesneg sy’n astudio mewn prifysgol neu goleg, sef Benthyciad Ffioedd Dysgu a Benthyciad Cynhaliaeth. Gallwch ymgeisio am y rhain os dechreuodd eich cwrs ar 1 Awst 2016 neu ar ôl hynny.

Benthyciad Ffioedd Dysgu

Dyma’r benthyciad sy’n ysgwyddo cost ffioedd dysgu eich cwrs. Caiff ei dalu i’ch coleg neu brifysgol ac rydych yn ei ad-dalu wedi i chi orffen eich cwrs a dechrau ennill cyflog uwchben swm penodol.

Gall myfyrwyr amser llawn gael benthyciadau o £9,250 ar gyfer y blynyddoedd academaidd 2017-2018 a 2018-2019.

Gall myfyrwyr amser llawn gael benthyciadau o £6,165 ar gyfer y blynyddoedd academaidd 2017-2018 a 2018-2019.

Benthyciad cynhaliaeth

Mae’r benthyciad hwn yn ysgwyddo costau byw wrth i chi astudio.

Bydd yr union swm a gewch yn dibynnu ar eich incwm cartref.

Myfyriwr amser llawn Blwyddyn academaidd 2017 i 2018 Blwyddyn academaidd 2018 i 2019
Byw gartref Hyd at £7,097 Hyd at £7,324
Byw i ffwrdd o gartref, y tu allan i Lundain Hyd at £8,430 Hyd at £8,700
Byw i ffwrdd o gartref, yn Llundain Hyd at £11,002 Hyd at £11,354
Fe dreuliwch flwyddyn o gwrs y DU yn astudio dramor Hyd at £9,654 Hyd at £9,963

Myfyrwyr rhan-amser o Loegr

Efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn benthyciad ffioedd dysgu os oes gan eich cwrs ‘ddwyster cwrs’ o 25% neu fwy.

Mae lefel dwyster y cwrs yn ddibynnol ar faint o’ch cwrs a gwblhewch bob blwyddyn, o’i gymharu â chwrs amser llawn cyfatebol. Bydd angen ichi wirio dwyster y cwrs gyda’ch prifysgol neu goleg.

Os ydynt yn gymwys, gall myfyrwyr rhan-amser ymgeisio am:

  • fenthyciad ffioedd dysgu hyd at £6,935 y flwyddyn
  • Lwfans Myfyrwyr Anabl, os yw’n berthnasol.

Myfyrwyr meistr ôl-raddedig o Loegr

Os ydych yn bwriadu astudio gradd feistr a’ch bod yn 59 oed neu’n iau, efallai y gallech fod yn gymwys i gael benthyciad hyd at £10,609 i gyfrannu at eich cwrs a’ch costau byw.

Dim ond pan fyddwch chi’n ennill mwy na’r trothwy cyflog fyddwch chi’n dechrau ad-dalu, sef £21,000 y flwyddyn ar hyn o bryd.

Cymorth ariannol i fyfyrwyr Albanaidd

Gall myfyrwyr Albanaidd sy’n astudio yn yr Alban gael cymysgedd o fwrsari – nad oes angen ei ad-dalu - a benthyciad cynhaliaeth, sydd angen ei ad-dalu.

Bydd y swm a gewch yn amrywio gan ddibynnu ar eich incwm cartref.

Incwm cartref Bwrsari Benthyciad Cyfanswm
£0 i £18,999 £1,875 £5,750 £7,625
£19,000 i £23,999 £1,125 £5,750 £6,875
£24,000 i £33,999 £500 £5,750 £6,250
£34,000 ac uwch £0 £4,750 £4,750

Gall rhai cyrsiau, fel Meddygaeth yn St Andrews, cyrsiau rhyngosod a phan fyddwch yn astudio dramor, effeithio ar eich cymorth ariannol. Mae mwy o wybodaeth ar wefan yr Asiantaeth Dyfarniadau Myfyrwyr yr Alban (SAAS).

Os ydych yn astudio BDS Deintyddiaeth, mae Grant Cymorth i Fyfyrwyr Deintyddiaeth (DSSG) ar gael hefyd.

Cymorth ariannol arall i fyfyrwyr Albanaidd

Yn ddibynnol ar eich amgylchiadau, dyma rai ffyrdd eraill o gael cymorth ariannol.

Bwrsari a grant profiad gofal i fyfyrwyr amser llawn y gofalwyd amdanynt gan Awdurdod Lleol ac sy’n ifancach na 26 mlwydd oed.

Grant costau byw i rieni sengl a’r rhai â dibynyddion, neu os ydych yn ofalwr.

Mae Lwfans myfyrwyr anabl ar gael i’r rhai sydd ag anabledd neu anawsterau dysgu.

Myfyrwyr o Gymru

Angen gwybod

Nid oes angen fel arfer i dalu grantiau yn ôl oni bai eich bod yn gadael y cwrs yn gynnar, ond mae’n rhaid i chi dalu unrhyw fenthyciadau a gewch yn ôl.

Byddwch ond yn ad-dalu’r elfen fenthyca o’r ffioedd dysgu unwaith y byddwch yn ennill dros y trothwy incwm wedi i chi raddio. £25,000 y flwyddyn yw hyn ar hyn o bryd.

Help gyda chostau byw i fyfyrwyr newydd

Gall myfyrwyr o Gymru sy’n cychwyn cwrs prifysgol ym mis Medi 2018 ymgeisio am grantiau a benthyciadau newydd. Mae’r cymorth ar gael i fyfyrwyr amser llawn a rhan-amser sy’n israddedigion tro cyntaf.

Er bod pob myfyriwr newydd yn cael peth cymorth ariannol, bydd y swm a gewch mewn benthyciadau a grantiau’n dibynnu ar incwm eich cartref a ble fyddwch chi’n byw yn ystod y tymor. Mae’r tablau isod yn dangos faint allech chi ei gael yn ddibynnol ar wahanol amgylchiadau.

Byw gyda’ch rhieni

Incwm cartref Grant Benthyciad
£18,370 neu lai £6,885 £765
£25,000 £5,930 £1,729
£35,000 £4,488 £3,162
£45,000 £3,047 £4,603
£45,001 neu fwy £1,000 £6,650

Y cyfanswm mewn benthyciadau a grantiau i fyfyrwyr sy’n byw gyda’u rhieni yw £7,650.

Byw i ffwrdd o gartref, astudio y tu allan i Lundain

Incwm cartref Grant Benthyciad
£18,370 neu lai £8,100 £900
£25,000 £6,947 £2,053
£35,000 £5,208 £3,792
£45,000 £3,469 £5,531
£45,001 neu fwy £1,000 £8,000

Y cyfanswm mewn benthyciadau a grantiau i fyfyrwyr sy’n byw i ffwrdd o gartref y tu allan i Lundain yw £9,000.

Byw i ffwrdd o’ch cartref, astudio yn Llundain

Incwm cartref Grant Benthyciad
£18,370 neu lai £10,124 £1,126
£25,000 £8,643 £2,607
£35,000 £6,408 £4,842
£45,000 £4,174 £7,076
£45,001 neu fwy £1,000 £10,250

Y cyfanswm mewn benthyciadau a grantiau i fyfyrwyr sy’n byw i ffwrdd o gartref yn Llundain yw £11,250.

Bydd myfyrwyr rhan-amser yn cael cymorth pro-rata yn seiliedig ar ddwyster y cwrs gydag uchafswm o £4,987.50 ar gyfer grantiau a benthyciadau

Gall myfyrwyr ôl-raddedig gael benthyciad ôl-raddedig o £13,000 os ydynt yn astudio yn unrhyw le yn y DU, a chânt tua £4,000 ar ben hynny am astudio yng Nghymru.

Angen gwybod

Gyda chynllun canslo rhannol Llywodraeth Cymru gallech hefyd gael hyd at £1,500 i leihau eich benthyciad cynhaliaeth pan dalwch eich ad-daliad cyntaf. Gallwch hefyd ddarllen mwy am ad-dalu eich benthyciad myfyriwr ar ein gwefan.

Benthyciad Ffioedd Dysgu

Gallwch wneud cais am fenthyciad ffioedd dysgu a fydd yn helpu i dalu am ffioedd y cwrs. Caiff ei dalu’n uniongyrchol i’ch prifysgol neu goleg ac nid yw cymhwysedd amdano’n ddibynnol ar eich incwm cartref. Gallwch fenthyca faint bynnag yw swm eich ffioedd hyd at y symiau isod. Os yw’ch ffioedd yn uwch, bydd angen i chi ddod o hyd i weddill yr arian eich hun.

Eich lleoliad astudio Amser llawn Rhan-amser
Astudio mewn prifysgol neu goleg cyhoeddus yng Nghymru £9,000 £2,625
Astudio mewn prifysgol neu goleg cyhoeddus yn Lloegr, Gogledd Iwerddon neu’r Alban £9,250 £6,935
Astudio mewn prifysgol neu goleg preifat yn Lloegr, Gogledd Iwerddon neu’r Alban £6,165 £4,625

Os dechreuoch ar eich cwrs cyn mis Medi 2018, byddwch yn parhau i gael cymorth gyda’ch pecyn presennol.

Grantiau ar gyfer gofal plant, dibynyddion, a myfyrwyr anabl

Mae cymorth pellach ar gael hefyd i fyfyrwyr sydd â phlant neu ddibynyddion, neu sydd ag anabledd. Mae’r manylion yn llawn ar gael ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Cymorth ariannol i fyfyrwyr yng Ngogledd Iwerddon

Mae dau fath o gymorth ariannol nad oes angen eu had-dalu os ydych yn dod o Ogledd Iwerddon ac yn astudio yn y DU, sef y Grant Cynhaliaeth a’r Grant Cymorth Arbenigol.

Dim ond un o’r grantiau allwch chi ei gael, nid y ddau, a bydd y swm a gewch yn dibynnu ar eich incwm cartref.

Gallwch ymgeisio am y ddau wrth i chi ymgeisio am eich Benthyciad Myfyriwr. Er bod y ddau grant yn cynnig yr un swm i chi, mae un gwahaniaeth allweddol rhyngddynt sef y bydd y Grant Cynhaliaeth yn lleihau swm y benthyciad myfyriwr allwch chi ei gael. Dyma fwy o wybodaeth am y gwahaniaeth rhyngddynt, i’ch helpu i benderfynu pa un sydd orau i chi.

Grant Cymorth Arbenigol

Yn hytrach na disodli rhan o’ch Benthyciad Myfyriwr, telir y grant hwn fel ychwanegiad. Felly fe gewch eich benthyciad myfyriwr yn llawn ac yna ni fydd angen i chi ad-dalu’r swm a gewch o’r Grant Cymorth Arbenigol.

Ymhellach, nid yw’n cael ei gyfrif fel incwm os ydych yn cael budd-daliadau yn seiliedig ar incwm.

Rydych yn debygol o fod yn gymwys am y Grant Cymorth Arbenigol:

  • os ydych yn rhiant sengl
  • os oes gennych chi bartner sydd hefyd yn fyfyriwr
  • os oes gennych chi anabledd neu anawsterau dysgu.
Incwm cartref Swm y grant
Llai na £19,203 £3,475
£19,204 i £41,065 Grant rhannol
£41,066 ac uwch Ddim yn gymwys am grant

Grant Cynhaliaeth

Mae’r grant hwn yn disodli rhan o Fenthyciad Cynhaliaeth Myfyrwyr, felly os cewch y grant llawn o £3,475 yna fe gewch £3,475 yn llai yn eich benthyciad.

Incwm cartref Swm y grant
Llai na £19,203 £3,475
£19,204 to £41,065 Grant rhannol
£41,066 ac uwch Ddim yn gymwys am grant

Rheoli eich cyllideb

Er nad oes rhaid talu bwrsariaethau a grantiau yn ôl, mae angen talu benthyciadau myfyrwyr a chynhaliaeth. Bydd gennych chi swm cyfyngedig o arian ac ni fyddwch eisiau ychwanegu at eich benthyciadau os yn bosibl.

Mae hyn yn golygu ei bod yn bwysig eich bod yn cynllunio sut i ddefnyddio eich arian yn effeithiol i helpu gyda chostau dydd i ddydd bod yn fyfyriwr.

Cofiwch: Nid oes unrhyw beth y byddwch yn ei fenthyca i ariannu eich bywyd fel myfyriwr yn arian am ddim!

Gallwch gael rhagor o wybodaeth yn eich canllaw i Gyllidebu ar gyfer y coleg neu’r brifysgol.

Sut mae ad-dalu eich benthyciad myfyriwr yn gweithio

Ar gyfer cyrsiau sy’n cael eu hariannu gan gyllid myfyrwyr yng Nghymru neu Loegr o Fedi 2012, fydd dim ond rhaid i chi ddechrau gwneud ad-daliadau wedi i chi ddechrau ennill £25,000+ neu ragor y flwyddyn.

Yng Ngogledd Iwerddon a’r Alban, mae ad-daliadau benthyciadau yn dechrau unwaith y byddwch yn ennill dros £18,330 y flwyddyn yn unig.

Bydd eich cyflogwr yn didynnu’r taliadau hyn yn awtomatig o’ch cyflog.

Os byddwch yn hunangyflogedig byddwch yn gwneud ad-daliadau trwy eich ffurflenni treth hunanasesu.

Os nad ydych wedi ad-dalu’r benthyciad yn llawn, 30 mlynedd wedi eich taliad cyntaf, mae’r gweddill yn cael ei ddileu.

Yn aml mae myfyrwyr yn anghofio bod rhaid iddynt ad-dalu eu benthyciadau cynhaliaeth yn ogystal â ffioedd dysgu, wedi iddynt ddechrau ennill swm penodol.

Gall hyn beri ysgytwad pan welwch y didyniad misol cyntaf, felly byddwch yn barod.

Dysgwch fwy am ad-dalu eich benthyciad a sut i baratoi ar gyfer hyn yn ein canllaw i Ad-dalu eich benthyciadau myfyrwyr.

Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth ar fenthyciadau, grantiau, bwrsariaethau a chymorth ariannol arall sydd ar gael ar gyfer myfyrwyr israddedig, rhan-amser neu ôl-raddedig, neu ar gyfer myfyrwyr gydag anghenion arbennig, siaradwch gyda chynghorydd neu’r gwasanaethau cefnogaeth i fyfyrwyr yn eich prifysgol neu goleg.

Neu, gallwch gysylltu ag asiantaeth cyllid i fyfyrwyr eich gwlad (neu’r wlad ble rydych yn bwriadu astudio os nad ydych yn preswylio yn y Deyrnas Unedig):

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?