Cyllid i Fyfyrwyr: Beth sydd angen i chi ei wybod

Fel myfyriwr gallwch wneud cais am fenthyciadau ffioedd dysgu a chynhaliaeth i dalu ffioedd eich cwrs a chostau byw. Yn ddibynnol ar ble ydych chi’n byw yn y Deyrnas Unedig, ble ydych chi eisiau astudio a’ch amgylchiadau personol, efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer grantiau a bwrsariaethau hefyd.

FaBeth yw cost prifysgol neu goleg?

Uchafswm y ffioedd dysgu y gall prifysgolion a cholegau sydd wedi eu hariannu’n gyhoeddus eu codi’n flynyddol yw £9,250.

Mae’r swm y gallant godi arnoch chi yn ddibynnol ar ble rydych yn byw ar hyn o bryd a ble’r hoffech astudio.

Os ydych chi’n byw yng Nghymru, Gogledd Iwerddon neu’r Alban, efallai y bydd asiantaeth cyllid i fyfyrwyr eich gwlad yn talu rhywfaint neu’r cyfan o’ch costau ffioedd dysgu.

Gallwch wneud cais am fenthyciad ffioedd dysgu i dalu cost lawn eich cwrs israddedig mewn sefydliad a ariennir yn gyhoeddus.

Mae benthyciadau ffioedd dysgu yn mynd yn uniongyrchol i’ch prifysgol neu goleg ac nid i’ch cyfrif banc. Dim ond wedi i chi gwblhau’ch astudiaethau a dechrau ennill uwchlaw swm penodol fyddwch chi’n dechrau talu’r rhain yn ôl, ynghyd ag unrhyw fenthyciadau cynhaliaeth a dderbynioch.

Os ydych:

 • eisiau astudio mewn prifysgol a ariennir yn breifat
 • yn bwriadu bod yn fyfyriwr rhan-amser neu ôl-raddedig
 • wedi derbyn cyllid ar gyfer astudio israddedig blaenorol.

Dylech gysylltu ag asiantaeth gyllid i fyfyrwyr eich gwlad, gan y gall fod rheolau cyllido gwahanol.

Myfyrwyr meistri ôl-raddedig o Loegr

Os ydych chi’n bwriadu astudio gradd meistr a’ch bod yn 59 oed neu’n iau, efallai y gallech fod yn gymwys i gael benthyciad o hyd at £10,609 i helpu cyfrannu tuag at eich cwrs a chostau byw.

Dim ond pan fyddwch chi’n ennill mwy na’r trothwy cyflog fyddwch chi’n dechrau ad-dalu, sef £21,000 y flwyddyn ar hyn o bryd.

Myfyrwyr rhan-amser o Loegr

Efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn benthyciad ffioedd dysgu os oes gan eich cwrs ‘ddwyster cwrs’ o 25% neu fwy.

Mae lefel dwyster y cwrs yn ddibynnol ar faint o’ch cwrs ydych chi’n ei gwblhau bob blwyddyn, o gymharu â chwrs llawn amser cyfatebol. Dylech wirio dwyster y cwrs gyda’ch prifysgol neu goleg.

Os yn gymwys, gall myfyrwyr rhan-amser hawlio am:

 • aenthyciad ffioedd dysgu o hyd at £6,935 y flwyddyn
 • Lwfans Myfyrwyr Anabl, os yn berthnasol.

Myfyrwyr o Gymru

Angen gwybod

Nid oes angen fel arfer i dalu grantiau yn ôl oni bai eich bod yn gadael y cwrs yn gynnar, ond mae’n rhaid i chi dalu unrhyw fenthyciadau a gewch yn ôl.

Byddwch ond yn ad-dalu’r elfen fenthyca o’r ffioedd dysgu unwaith y byddwch yn ennill dros y trothwy incwm wedi i chi raddio. £25,000 y flwyddyn yw hyn ar hyn o bryd.

Help gyda chostau byw i fyfyrwyr newydd

Gall myfyrwyr o Gymru sy’n cychwyn cwrs prifysgol ym mis Medi 2018 ymgeisio am grantiau a benthyciadau newydd. Mae’r cymorth ar gael i fyfyrwyr amser llawn a rhan-amser sy’n israddedigion tro cyntaf.

Er bod pob myfyriwr newydd yn cael peth cymorth ariannol, bydd y swm a gewch mewn benthyciadau a grantiau’n dibynnu ar incwm eich cartref a ble fyddwch chi’n byw yn ystod y tymor. Mae’r tablau isod yn dangos faint allech chi ei gael yn ddibynnol ar wahanol amgylchiadau.

Byw gyda’ch rhieni

Incwm cartref Grant Benthyciad
£18,370 neu lai £6,885 £765
£25,000 £5,930 £1,729
£35,000 £4,488 £3,162
£45,000 £3,047 £4,603
£45,001 neu fwy £1,000 £6,650

Y cyfanswm mewn benthyciadau a grantiau i fyfyrwyr sy’n byw gyda’u rhieni yw £7,650.

Byw i ffwrdd o gartref, astudio y tu allan i Lundain

Incwm cartref Grant Benthyciad
£18,370 neu lai £8,100 £900
£25,000 £6,947 £2,053
£35,000 £5,208 £3,792
£45,000 £3,469 £5,531
£45,001 neu fwy £1,000 £8,000

Y cyfanswm mewn benthyciadau a grantiau i fyfyrwyr sy’n byw i ffwrdd o gartref y tu allan i Lundain yw £9,000.

Byw i ffwrdd o’ch cartref, astudio yn Llundain

Incwm cartref Grant Benthyciad
£18,370 neu lai £10,124 £1,126
£25,000 £8,643 £2,607
£35,000 £6,408 £4,842
£45,000 £4,174 £7,076
£45,001 neu fwy £1,000 £10,250

Y cyfanswm mewn benthyciadau a grantiau i fyfyrwyr sy’n byw i ffwrdd o gartref yn Llundain yw £11,250.

Bydd myfyrwyr rhan-amser yn cael cymorth pro-rata yn seiliedig ar ddwyster y cwrs gydag uchafswm o £4,987.50 ar gyfer grantiau a benthyciadau

Gall myfyrwyr ôl-raddedig gael benthyciad ôl-raddedig o £13,000 os ydynt yn astudio yn unrhyw le yn y DU, a chânt tua £4,000 ar ben hynny am astudio yng Nghymru.

Angen gwybod

Gyda chynllun canslo rhannol Llywodraeth Cymru gallech hefyd gael hyd at £1,500 i leihau eich benthyciad cynhaliaeth pan dalwch eich ad-daliad cyntaf. Gallwch hefyd ddarllen mwy am ad-dalu eich benthyciad myfyriwr ar ein gwefan.

Benthyciad Ffioedd Dysgu

Gallwch wneud cais am fenthyciad ffioedd dysgu a fydd yn helpu i dalu am ffioedd y cwrs. Caiff ei dalu’n uniongyrchol i’ch prifysgol neu goleg ac nid yw cymhwysedd amdano’n ddibynnol ar eich incwm cartref. Gallwch fenthyca faint bynnag yw swm eich ffioedd hyd at y symiau isod. Os yw’ch ffioedd yn uwch, bydd angen i chi ddod o hyd i weddill yr arian eich hun.

Eich lleoliad astudio Amser llawn Rhan-amser
Astudio mewn prifysgol neu goleg cyhoeddus yng Nghymru £9,000 £2,625
Astudio mewn prifysgol neu goleg cyhoeddus yn Lloegr, Gogledd Iwerddon neu’r Alban £9,250 £6,935
Astudio mewn prifysgol neu goleg preifat yn Lloegr, Gogledd Iwerddon neu’r Alban £6,165 £4,625

Os dechreuoch ar eich cwrs cyn mis Medi 2018, byddwch yn parhau i gael cymorth gyda’ch pecyn presennol.

Grantiau ar gyfer gofal plant, dibynyddion, a myfyrwyr anabl

Mae cymorth pellach ar gael hefyd i fyfyrwyr sydd â phlant neu ddibynyddion, neu sydd ag anabledd. Mae’r manylion yn llawn ar gael ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Benthyciadau cynhaliaeth a chefnogaeth arall ar gyfer costau byw

Mae nifer o bethau eraill y bydd angen i chi dalu amdanynt tra byddwch yn fyfyriwr.

Mae’r rhain yn cynnwys costau ar gyfer:

 • llety
 • bwyd
 • teithio
 • llyfrau a deunyddiau astudio.

Mae benthyciadau cynhaliaeth ar gael ar gyfer bob blwyddyn eich astudiaethau i helpu gyda’r costau hyn. Gallech hefyd fod yn gymwys am gefnogaeth trwy grantiau a bwrsariaethau.

Mae’r uchafswm y cewch ei fenthyca neu hawlio yn ddibynnol yn bennaf ar:

 • o ba wlad yn y Deyrnas Unedig ydych chi’n dod
 • incwm eich cartref (ar gyfer grantiau)
 • ble fyddwch chi’n byw yn ystod eich astudiaethau.

Byddwch yn derbyn taliad ar gyfer eich benthyciad cynhaliaeth ar ddechrau pob tymor (yn fisol yn yr Alban) i mewn i’ch cyfrif myfyriwr.

Rheoli eich cyllideb

Er nad oes rhaid talu bwrsariaethau a grantiau yn ôl, mae angen talu benthyciadau myfyrwyr a chynhaliaeth. Bydd gennych chi swm cyfyngedig o arian ac ni fyddwch eisiau ychwanegu at eich benthyciadau os yn bosibl.

Mae hyn yn golygu ei bod yn bwysig eich bod yn cynllunio sut i ddefnyddio eich arian yn effeithiol i helpu gyda chostau dydd i ddydd bod yn fyfyriwr.

Cofiwch: Nid oes unrhyw beth y byddwch yn ei fenthyca i ariannu eich bywyd fel myfyriwr yn arian am ddim!

Gallwch gael rhagor o wybodaeth yn eich canllaw i Gyllidebu ar gyfer y coleg neu’r brifysgol.

Sut mae ad-dalu eich benthyciad myfyriwr yn gweithio

Ar gyfer cyrsiau sy’n cael eu hariannu gan gyllid myfyrwyr yng Nghymru neu Loegr o Fedi 2012, fydd dim ond rhaid i chi ddechrau gwneud ad-daliadau wedi i chi ddechrau ennill £25,000+ neu ragor y flwyddyn.

Yng Ngogledd Iwerddon a’r Alban, mae ad-daliadau benthyciadau yn dechrau unwaith y byddwch yn ennill dros £18,330 y flwyddyn yn unig.

Bydd eich cyflogwr yn didynnu’r taliadau hyn yn awtomatig o’ch cyflog.

Os byddwch yn hunangyflogedig byddwch yn gwneud ad-daliadau trwy eich ffurflenni treth hunanasesu.

Os nad ydych wedi ad-dalu’r benthyciad yn llawn, 30 mlynedd wedi eich taliad cyntaf, mae’r gweddill yn cael ei ddileu.

Yn aml mae myfyrwyr yn anghofio bod rhaid iddynt ad-dalu eu benthyciadau cynhaliaeth yn ogystal â ffioedd dysgu, wedi iddynt ddechrau ennill swm penodol.

Gall hyn beri ysgytwad pan welwch y didyniad misol cyntaf, felly byddwch yn barod.

Dysgwch fwy am ad-dalu eich benthyciad a sut i baratoi ar gyfer hyn yn ein canllaw i Ad-dalu eich benthyciadau myfyrwyr.

Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth ar fenthyciadau, grantiau, bwrsariaethau a chymorth ariannol arall sydd ar gael ar gyfer myfyrwyr israddedig, rhan-amser neu ôl-raddedig, neu ar gyfer myfyrwyr gydag anghenion arbennig, siaradwch gyda chynghorydd neu’r gwasanaethau cefnogaeth i fyfyrwyr yn eich prifysgol neu goleg.

Neu, gallwch gysylltu ag asiantaeth cyllid i fyfyrwyr eich gwlad (neu’r wlad ble rydych yn bwriadu astudio os nad ydych yn preswylio yn y Deyrnas Unedig):

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?