Awgrymiadau da ar gyllidebu i fyfyrwyr prifysgol

Gall fod yn anodd gwneud i’r arian bara tan ddiwedd y tymor, yn enwedig o gofio’r holl gostau ychwanegol ar ben eich ffioedd dysgu. Felly, mae’n bwysig gwybod sut i gyllidebu a rheoli’ch arian fel myfyriwr. Rydym wedi creu rhestr wirio o awgrymiadau da ar gyllidebu hanfodol i’ch helpu i wneud y mwyaf o’ch arian drwy gydol eich cyfnod yn y brifysgol.

Adnabod eich arferion gwario rheolaidd

Datblygwch gyllideb yn seiliedig ar faint o arian sydd gennych yn dod i mewn (eich incwm) a faint wariwch chi’n rheolaidd (eich gwariant).=

Yn gyntaf, adiwch eich incwm cyfan:

 • Benthyciad myfyriwr
 • Incwm o swydd
 • Cynilion neu fuddsoddiadau
 • Arian gan riant neu warchodwr
 • Unrhyw fwrsariaethau, ysgoloriaethau neu grantiau

Bydd hyn yn eich helpu i gyfrifo faint o arian sydd gennych ar ddechrau bob tymor.

Wedi i chi ganfod cyfanswm eich incwm, cyfrifwch faint fydd eich gwariant hanfodol bob mis, er enghraifft:

 • Bwyd
 • Costau teithio
 • Ffioedd llety
 • Unrhyw filiau - Trwydded deledu, y rhyngrwyd, dŵr, ffôn, ac ati

Y gyfrinach yw sicrhau bod eich incwm un ai’n uwch na’ch gwariant neu’n cyfateb iddo.

Cofiwch: Efallai na chewch eich incwm yn rheolaidd bob tymor, tra gallai’ch gwariant fod yn amlach na hynny.

Cofiwch gyllidebu’ch arian yn effeithiol, i sicrhau bod eich benthyciadau a’ch grantiau yn para drwy gydol y flwyddyn academaidd.

Nid yw fy incwm cymaint â fy ngwariant

Mae hon yn broblem a wynebir gan filoedd o fyfyrwyr bob blwyddyn.

Meddyliwch am:

 • Cynyddu’ch incwm – yn ddibynnol ar eich amserlen astudio, gall cymryd swydd ran-amser i gynyddu’ch incwm wneud gwahaniaeth mawr i’ch cyllideb.
 • Lleihau’ch costau – Gwiriwch beth yw’ch gwariant. A oes yna rai pethau y gallwch wario llai arnynt?. E.e gall prynu bwyd gyda label yr archfarchnad ei hun wneud, arbed arian i chi.
 • Siaradwch â chynghorwr – dylai bod gan eich prifysgol neu goleg gynghorwr arian myfyrwyr a all roi cymorth i chi gyllidebu a rheoli eich incwm.
 • Rhowch ystyriaeth i opsiynau benthyca – a ydych wedi ceisio cynyddu eich incwm a lleihau eich gwariant yn eithaf ddidrafferth? Ystyriwch fenthyca i bontio’r gwahaniaeth. Y ffordd fwyaf cost effeithiol o fenthyca ar gyfer myfyrwyr yw drwy gorddrafft di-log. Peidiwch fyth â benthyca mwy nag sydd ei angen arnoch a’r hyn allwch chi ei dalu’n ôl.

Benthyciadau a grantiau myfyrwyr

Yn ddibynnol ar ble rydych yn byw ac ym mha ran o’r DU yr ydych yn astudio, gallwch ddefnyddio benthyciadau myfyrwyr i dalu’ch ffioedd dysgu a chostau byw.

Gallai opsiynau cyllido eraill fod ar gael fel grantiau a bwrsariaethau.

Nid oes raid i chi ad-dalu grantiau a bwrsariaethau ond, bydd eich cymhwysedd i’w cael yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

Am ragor o wybodaeth ar grantiau, bwrsariaethau a benthyciadau, ewch i:

Ewch i Money Saving Expert am fwy o wybodaeth ar fenthyciadau a grantiau i fyfyrwyr.

Ymgeisiwch am orddrafft ar eich cyfrif myfyriwr

Bydd nifer o fanciau yn ceisio’ch denu fel myfyriwr, drwy gynnig trefniant gorddrafft.

Er mai’r nod yw osgoi gorwario a mynd i ddyled, yn anffodus gall hynny ddigwydd.

I atal hyn rhag dod yn broblem, ymgeisiwch am orddrafft gyda llog o 0% er mwyn lleihau costau ad-dalu.

Gall trefniant gorddrafft gynnig diogelwch ariannol ychwanegol a’ch galluogi i wario ar bethau hanfodol.

Fodd bynnag, cofiwch ystyried y canlynol:

 • Peidio â mynd dros y swm allwch fforddio ei ad-dalu e.e. £200 y mis
 • Ffyrdd y bwriadwch ad-dalu’r arian
 • Arian ar gyfer argyfyngau ydyw, nid arian am ddim
Darllenwch ein canllaw argyfrifon banc i fyfyrwyr a graddedigion i ddod o hyd i’r cyfrif iawn ar gyfer eich anghenion bancio.

Siopiwch yn ddoeth gyda gostyngiadau i fyfyrwyr

Mae llawer o ostyngiadau gwych ar gael i fyfyrwyr. Cofiwch chwilio am unrhyw fargeinion sydd ar gael.

Dyma rai i chi gael cychwyn arni:

 • Teithio ar reilffordd – gall Cerdyn Rheilffordd 16-25 arbed hyd at draean o’ch pris teithio ar drên. Gwiriwch gyda’ch prifysgol neu goleg hefyd gan fod nifer o ardaloedd yn cynnig cardiau teithio arbennig.
 • Ymgeisiwch am gerdyn Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (UCM). Mae’n cynnig gostyngiadau mewn amryw o leoedd ar draws y wlad, gan gynnwys siopau dillad, bwyd ac adloniant.

Dewch o hyd i waith rhan-amser

Budgeting tips

Ceisiwch ddod o hyd i waith cyn gynted ag y gallwch – mae’n debyg y bydd tipyn o gystadleuaeth am swyddi!

Source: HMS Treasury

Wedi i chi gyfrifo’ch incwm a pharatoi cyllideb, dylech fedru penderfynu a fyddai cymryd swydd rhan-amser yn eich helpu i reoli’ch arian yn well.

Gallai hyn fod yn ystod y gwyliau neu’r tymor.

Dengys astudiaethau y gall mwy na 20 awr o waith yr wythnos amharu ar berfformiad academaidd.

Felly os ydych yn bwriadu gweithio yn ystod y tymor yna anelwch at gydbwysedd rhesymol rhwng gweithio ac astudio.

Bwyd

Efallai mai dyma’r tro cyntaf i chi fod yn siopa ac yn coginio ar gyfer eich hun a gallai hynny fod ar gyllideb dynn.

Ond mae’n bosibl bwyta’n iach heb orwario.

Dyma ychydig o awgrymiadau da i’ch helpu i gadw o fewn eich cyllideb:

 • Gwnewch restr siopa cyn mynd i’r siop, er mwyn osgoi gorwario
 • Cymharwch brisiau cynnyrch sylfaenol mewn gwahanol archfarchnadoedd cyn prynu
 • Dysgwch sut i wneud llawer iawn o un neu ddau o brydau a’u cadw yn y rhewgell

Trafnidiaeth

Pa un ai’ch bod yn teithio’n ddyddiol i’ch darlithoedd neu’n dod adref dros y gwyliau, bydd angen i chi ystyried costau teithio yn eich cyllideb.

Mae yna amryw o gardiau teithio i fyfyrwyr a bargeinion i leihau’r costau:

Cofiwch gynllunio ymlaen llaw ac archebwch ymlaen llaw hefyd i gael gostyngiadau pellach.

Adloniant a chymdeithasu

O wythnos y Glas, nosweithiau myfyrwyr, digwyddiadau cymdeithasol clybiau chwaraeon, gwisg ffansi neu sgyrsiau gyda ffrindiau yn undeb y myfyrwyr - gall y gost o’r holl gymdeithasu fod yn ddrud.

Nid oes raid i gymdeithasu fod yn ddrud.

Yn hytrach, gallech fanteisio ar:

 • Dau am bris un mewn sinema gyda’r nos
 • Nosweithiau o gemau gyda’r rhai sy’n byw yn eich tŷ
 • Digwyddiadau am ddim yn eich undeb e.e. cwis cyffredinol

Deunydd cwrs

Llyfrau astudio, llungopïo, argraffu - gyda’i gilydd gall y costau bach fod yn ddrud dros amser.

Ceisiwch gwtogi ar y costau ychwanegol hyn drwy:

 • Ddefnyddio’ch llyfrgell leol i gael adnoddau - cofiwch osgoi’r ffioedd am ddychwelyd pethau’n hwyr!
 • Argraffu mewn du a gwyn ac ar y ddwy ochr y ddalen er mwyn osgoi costau argraffu
 • Prynu llyfrau ail-law - chwiliwch am ffeiriau undebau gyda myfyrwyr yn gwerthu eu hen lyfrau cwrs
 • Os bydd angen i chi gyflwyno gwaith cwrs yn rheolaidd, gallai fod yn syniad da prynu argraffydd ond chwiliwch am un sydd â phris inc isel, oherwydd gall y bil ddechrau cynyddu

Cael help gyda dyled

Budgeting tips

Ceisiwch gyngor bob amser os teimlwch fod dyled yn dechrau dod yn broblem.

Source: HMS Treasury

Er bod dyled yn realiti i nifer o fyfyrwyr, gall barhau i achosi straen a phryder yn enwedig os teimlwch nad yw eich ymdrechion i gyllidebu’n gweithio.

Bydd gan y rhan fwyaf o brifysgolion Gynghorydd Arian Myfyrwyr, a all egluro’r dewisiadau ariannol a allai fod ar gael i chi, fel benthyciad caledi.

Neu, cysylltwch â chynghorydd am ddim ar ddyledion am gyngor cyfrinachol.

Gallant awgrymu ffyrdd o ddelio â dyledion hyd yn oed os credwch nad oes gennych arian yn sbâr.

Dysgwch lle i gael cyngor am ddim ar ddyledion

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?