Awgrymiadau da ar gyllidebu i fyfyrwyr prifysgol

Mae’n bwysig gwybod sut reoli’ch arian fel myfyriwr, i wneud yn siŵr ei fod yn para drwy’r tymor a’r gwyliau. Rydym wedi creu rhestr wirio o awgrymiadau da ar gyllidebu hanfodol i’ch helpu i wneud y mwyaf o’ch arian drwy gydol eich cyfnod yn y brifysgol neu’r coleg.

Costau byw fel myfyriwr

Tra bod mwy o fyfyrwyr yn dewis aros yng nghartref y teulu i arbed costau byw, i’r mwyafrif dyma’r profiad cyntaf o fyw i ffwrdd o’u cartrefi.

Gyda hyn daw cyfrifoldeb i reoli arian mewn ffordd gyfrifol.

Mae’r tabl isod yn dangos costau byw ar gyfartaledd i fyfyrwyr y tu mewn a thu allan i Lundain:

Cofiwch: Bydd raid i chi dalu’ch ffioedd dysgu ar ben hyn.

Darllenwch ein canllaw ar gyllid myfyrwyr am ragor o wybodaeth

Sut i gyllidebu yn y brifysgol?

Os cewch eich benthyciadau cynhaliaeth a dyfarniadau eraill neu gyllid ar sail profion modd ar ddechrau pob tymor (yn fisol fel arfer yn yr Alban), gall ymddangos fel llawer iawn o arian.

Ond gall gwneud iddo bara drwy gydol y flwyddyn academaidd ac yn ystod y gwyliau gan orfod gwario’n barhaus, fod yn anodd.

Datblygwch gyllideb reolaidd yn seiliedig ar faint o arian sydd gennych yn dod i mewn.

Gallech fod yn cael yr arian hwn yn wythnosol, bob mis neu dymor, gan ddibynnu ar beth ydyw a faint wariwch chi.

Yn gyntaf, adiwch eich incwm cyfan fel myfyriwr, er enghraifft:

 • Benthyciadau cynhaliaeth
 • Bwrsariaethau, ysgoloriaethau neu grantiau
 • Arian gan rieni neu deulu
 • Incwm a gafwyd o swydd
 • Unrhyw gynilion neu fuddsoddiadau

Wedi i chi ganfod cyfanswm eich incwm, cyfrifwch eich gwariant hanfodol:

 • Bwyd a diod
 • Unrhyw filiau - nwy, trydan, dŵr, ffôn, Wifi, trwydded deledu, ac ati
 • Ffioedd llety, fel rhent ac yswiriant pethau gwerthfawr
 • Costau teithio, gan gynnwys tanwydd, cynnal a chadw car ac yswiriant os ydych yn gyrru

Y gyfrinach yw sicrhau bod eich incwm un ai’n uwch na’ch gwariant neu’n cyfateb iddo, yn wythnosol neu’n fisol.

Yna gellir gwario’r arian sy’n weddill ar bethau eraill, fel:

 • Llyfrau ac offer cwrs
 • Dillad, esgidiau and eitemau ymolchi
 • Cerddoriaeth, celf a digwyddiadau cymdeithasol

Cofiwch: Os ydych yn rhannu llety, gwnewch yn siŵr fod y biliau’n cael eu rhannu’r deg a’u talu’n brydlon, neu cysylltwch â’ch darparwr yn gynnar os rhagwelwch y bydd taliad hwyr. Oherwydd, gallai’ch statws credyd neu’ch gallu i gael credyd yn y dyfodol gael ei effeithio, os na thelir biliau.

Nid yw fy incwm cymaint â fy ngwariant

Mae hon yn broblem a wynebir gan filoedd o fyfyrwyr bob blwyddyn.

Yn gyntaf, dylech ystyried y canlynol:

 • Cynyddu’ch incwm – yn ddibynnol ar eich amserlen astudio, gall cymryd swydd ran-amser i gynyddu’ch incwm wneud gwahaniaeth i’ch cyllideb.
 • Lleihau’ch costau – gwiriwch ar beth rydych yn gwario. A oes yna rai pethau y gallwch wario llai arnynt? Gall prynu bwyd gyda label yr archfarchnad ei hun neu rannu costau prydau bwyd arbed arian i chi.
 • Siaradwch â chynghorwr – dylai bod gan eich prifysgol neu goleg gynghorwr arian myfyrwyr neu wasanaethau cymorth a all roi cymorth i reoli eich incwm.
 • Rhowch ystyriaeth i opsiynau benthyca – a ydych wedi rhoi cynnig ar opsiynau eraill ond heb fawr o lwyddiant? Ystyriwch opsiynau benthyca fel gorddrafft di-log a awdurdodwyd neu gerdyn credyd a ddaw gyda’ch cyfrif myfyriwr efallai, i’ch cefnogi’n ariannol. Ond peidiwch fyth â benthyca mwy nag sydd ei angen arnoch a’r hyn allwch chi ei dalu’n ôl.

Benthyciadau cynhaliaeth a grantiau

Yn ddibynnol ar ble rydych yn byw (cartref eich rhieni fel arfer) ac ym mha ran o’r DU yr ydych yn astudio, gallwch ddefnyddio benthyciadau cynhaliaeth i dalu’ch costau byw.

Gallai opsiynau cyllido eraill fod ar gael fel grantiau a bwrsariaethau.

Yn ddibynnol ar ba wlad yr ydych yn byw ynddi, lleoliad eich prifysgol neu goleg ac i ba asiantaeth cyllid i fyfyrwyr y cyflwynwch gais.

Nid oes raid i chi ad-dalu grantiau a bwrsariaethau ond, bydd eich cymhwysedd i’w cael yn dibynnu ar eich amgylchiadau, sef incwm cartref eich teulu gan amlaf.

Am ragor o wybodaeth ar fenthyciadau cynhaliaeth, grantiau, bwrsariaethau a dyfarniadau, ewch i:

Siopiwch yn ddoeth gyda gostyngiadau i fyfyrwyr

Mae llawer o ostyngiadau gwych ar gael i fyfyrwyr mewn siopau, tai bwyta, sinemâu, ac ati.

Cofiwch chwilio am unrhyw fargeinion sydd ar gael.

Ond peidiwch â defnyddio hyn fel rheswm i wario arian ar bethau nad oes eu hangen arnoch mewn gwirionedd.

Lle da i ddechrau yw cerdyn Undeb y Myfyrwyr (UCM).

Yn cynnig gostyngiadau gwych ar lawer o gynnyrch a gwasanaethau, ledled y wlad.

Gwaith rhan-amser

Ceisiwch ddod o hyd i waith cyn gynted ag y gallwch – mae’n debyg y bydd tipyn o gystadleuaeth am swyddi!

Wedi i chi gyfrifo’ch incwm a pharatoi cyllideb, dylech fedru penderfynu a fyddai cymryd swydd ran-amser yn eich helpu i reoli’ch arian yn well.

Gallai hyn fod yn ystod y gwyliau neu’r tymor.

Dengys astudiaethau y gall mwy na 20 awr o waith yr wythnos amharu ar berfformiad academaidd.

Felly os ydych yn bwriadu gweithio yn ystod y tymor, yna anelwch at gydbwysedd rhesymol rhwng gweithio ac astudio.

Dylech bob amser wirio eich bod yn cael yr Isafswm cyflog Cenedlaethol (os ydych dan 25) neu’r Cyflog Byw Cenedlaethol (25 neu hŷn).

Cofiwch fod myfyrwyr yn gorfod talu treth.

Bwyd

Efallai mai dyma’r tro cyntaf i chi fod yn siopa ac yn coginio ar gyfer eich hun a gallai hynny fod ar gyllideb dynn.

Ond mae’n bosibl bwyta’n iach heb orwario.

Dyma ychydig o awgrymiadau da i’ch helpu i gadw o fewn eich cyllideb:

 • Gwnewch restr siopa cyn mynd i’r siop, er mwyn osgoi gorwario
 • Dysgwch sut i wneud llawer iawn o un neu ddau o brydau a’u cadw yn y rhewgell
 • Cymharwch brisiau cynnyrch sylfaenol mewn gwahanol archfarchnadoedd cyn prynu

Trafnidiaeth

Pa un ai’ch bod yn teithio’n ddyddiol i’ch darlithoedd neu’n dod adref dros y gwyliau, bydd angen i chi ystyried costau teithio yn eich cyllideb.

Cofiwch gynllunio ymlaen llaw ac archebwch ymlaen llaw hefyd i gael gostyngiadau pellach.

Mae yna amryw o gardiau teithio i fyfyrwyr a bargeinion i leihau’r costau, felly gwiriwch gyda chwmnïau trafnidiaeth gerllaw’ch sefydliad neu gyda darparwyr rhanbarthol neu genedlaethol.

Mae enghreifftiau yng Nghymru, Lloegr a’r Alban yn cynnwys:

Yng Ngogledd Iwerddon ystyriwch Gerdyn yLinkopens in new window Card i gael traean o ostyngiad oddi ar gostau teithio ar fws neu drên.

Adloniant a chymdeithasu

O wythnos y Glas, nosweithiau myfyrwyr, digwyddiadau cymdeithasol clybiau chwaraeon, gwisg ffansi, coffi, cinio neu sgyrsiau gyda ffrindiau yn undeb y myfyrwyr - gall y gost o’r holl gymdeithasu fod yn ddrud.

Nid oes raid i gymdeithasu fod yn ddrud.

Yn hytrach, byddwch yn greadigol drwy gymryd rhan mewn:

 • Dau am bris un mewn sinema gyda’r nos
 • Nosweithiau o gemau gyda’r rhai sy’n byw yn eich tŷ
 • Digwyddiadau am ddim yn eich undeb e.e. cwis cyffredinol

Deunydd cwrs

Llyfrau astudio, llungopïo, argraffu - gyda’i gilydd gall y costau bach fod yn ddrud dros amser.

Ceisiwch gwtogi ar y costau ychwanegol hyn drwy:

 • Ddefnyddio’ch llyfrgell leol i gael adnoddau - cofiwch osgoi’r ffioedd am ddychwelyd pethau’n hwyr!
 • Argraffu mewn du a gwyn ac ar y ddwy ochr y ddalen er mwyn osgoi costau argraffu
 • Prynu llyfrau ail-law - chwiliwch am ffeiriau undebau gyda myfyrwyr yn gwerthu eu hen lyfrau cwrs
 • Os bydd angen i chi gyflwyno gwaith cwrs yn rheolaidd, gallai fod yn syniad da prynu argraffydd ond chwiliwch am un sydd â phris inc isel, oherwydd gall y bil ddechrau cynyddu

Cael help gyda dyled$~callout

Ceisiwch gyngor bob amser os teimlwch fod dyled yn dechrau dod yn broblem.

Er bod dyled yn realiti i nifer o fyfyrwyr, gall barhau i achosi straen a phryder.

Yn enwedig os teimlwch nad yw eich ymdrechion i gyllidebu’n helpu’ch sefyllfa.

Bydd gan y rhan fwyaf o brifysgolion a cholegau Gynghorwr Arian Myfyrwyr neu wasanaethau cymorth, ar gael i’ch helpu i ddatblygu technegau cyllidebu a rhoi gwybod i chi am unrhyw opsiynau sydd ar gael i chi fel myfyriwr o ran cymorth ariannol, fel benthyciad caledi.

Neu, cysylltwch â chynghorwr am ddim ar ddyledion am gyngor cyfrinachol.

Gall awgrymu ffyrdd o ddelio â dyledion hyd yn oed os credwch nad oes gennych arian yn sbâr.

Darllenwch ein canllaw ar ble i gael cyngor ar ddyledion yn rhad ac am ddim

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?