Cymdeithasau Credyd a Chynilion Cylchredol

Mae’r Cymdeithasau Credyd a Chynilion Cylchredol yn gynlluniau ar y cyd sy’n gadael i ffrindiau gynilo gyda’i gilydd ac maent wedi bod yn boblogaidd yn y Caribî ers blynyddoedd. Yn aml fe’u gelwir yn gynlluniau pardner, pardna neu paadna. Nid ydynt yn cael eu rheoleiddio fel y mae banciau a benthycwyr ffurfiol yn cael eu rheoleiddio. Ond dywed y rheini sy’n eu defnyddio eu bod yn annog pobl i gynilo ac yn darparu mynediad i bobl nad oes ganddynt gyfrifon banc at gredyd.

Cynlluniau Pardner – cynilo ymysg ffrindiau

Efallai nad yw’r pardner, sydd hefyd yn golygu partner, yn arfer cyffredin yn y Deyrnas Unedig. Ond yn y gymuned Garibïaidd, mae’n ddull poblogaidd o gynilo nad yw’n gysylltiedig â banciau.

Yn y bôn, partneriaeth yw pardner rhwng pobl i allu cynilo ar y cyd. Mae llawer yn honni ei fod yn ddisgyblaeth dda o ran cynilo ac yn fodd i bobl nad ydynt yn gallu cynilo llawer ddod i’r arfer o gynilo.

Sut maen nhw’n gweithio?

Gelwir pwyllgorau pardneriaid a bondiau yn Gymdeithasau Credyd a Chynilion Cylchredol, neu ROSCAs.

  • Mae grŵp o bobl – ffrindiau, teulu neu weithwyr – yn adneuo symiau rheolaidd o arian dros gyfnod penodol gyda phrif unigolyn, sef ‘y bancwr’.
  • Mae’r arian wedyn yn mynd i gronfa ganolog.
  • Bydd pob unigolyn yn y grŵp yn cymryd ei dro i dynnu’r holl arian hwnnw o’r gronfa.
  • Er enghraifft, os bydd deg pardner yn talu £10 yr wythnos, dros y deg wythnos nesaf, bydd y bancwr yn talu £100 i un pardner bob wythnos.
  • Gwneir hyn bob wythnos nes y bydd pob pardner wedi cael arian.

Yr hyn y mae angen ichi ei wybod am gynlluniau Pardner

Gallant fod yn beryglus

Nid yw cynlluniau pardner yn cael eu rheoleiddio ac felly nid yw’r arian rydych wedi’i gynilo yn cael ei ddiogelu gan y Cynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol, sy’n diogelu cynilion mewn banciau, cymdeithasau adeiladu ac undebau credyd. Nid yw’r cynlluniau hyn wedi talu allan bob tro ac mae rhai pobl sydd wedi cynilo wedi colli arian. Hyd yn oed os oes gennych chi ffydd yn y bancwr a’r partneriaid eraill, gallech chi fod ar eich colled yr un fath.

Does dim llog yn cael ei dalu

Does dim llog yn cael ei gynnig, yn wahanol i fanciau a darparwyr cynilion sy’n cael eu rheoleiddio. Mae hynny’n golygu y bydd eich arian yn gostwng yn ei werth mewn termau real (oherwydd effeithiau chwyddiant).

Nid ydych chi’n gallu cael gafael ar eich arian fel y mynnoch

Gall yr arian gael ei glymu am fisoedd mewn rhai cynlluniau, yn dibynnu ar nifer yr aelodau a sut mae’r cynllun yn gweithio.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?